CPC na AmstradzieInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat CPC na Amstradzie, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat CPC na Amstradzie. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o CPC na Amstradzie, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o CPC na Amstradzie. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o CPC na Amstradzie poniżej. Jeśli informacje o CPC na Amstradzie, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

CPC na Amstradzie
Obraz w Infoboksie.
Amstrad CPC 464
Charakterystyka
Producent
Rodzaj
Data wydania
Koniec produkcji
System operacyjny
Edytor
Pami
64 lub 128  KB z moliwoci rozszerzenia do 4  MB
Ekran
monochromatyczny w 25 liniach po 80 znaków
Rozkad
160 × 200 16 kolorów
320 x 200 4 kolory
640 x 200 2 kolory

Amstrad CPC jest 8- bitowy komputer osobisty wyprodukowany przez Amstrad w 1980 roku . CPC to skrót od Color Personal Computer , kolorowy komputer osobisty, chocia dostpna bya wersja z monitorem monochromatycznym.

Amstrad CPC sprzeda si w okoo trzech milionach egzemplarzy na caym wiecie, w tym okoo miliona we Francji .

Historyczny

Projekt ten rozpocz si w 1983 roku . Amstrad, brytyjska firma produkujca sprzt hi-fi , kierowana przez Alana Michaela Sugar (czsto w skrócie AMS), szuka nowej niszy. AMS widzi wolne miejsce na ówczesnym rynku mikrokomputerów: do tego czasu by skierowany gównie do hobbystów, entuzjastów lub osób, które mog zosta (std niedrogie komputery, ale w formie zestawu lub ze zbyt wieloma poczeniami, aby mona je byo nawiza). ogóu spoeczestwa, czyli urzdzenia najnowoczeniejsze technologicznie, ale bardzo drogie i wci na wpó eksperymentalne).

Alan Sugar postanawia zwróci si do zdecydowanej klienteli rodzinnej, niedowiadczonej i bez wielkich rodków: dlatego postanawia sprzeda komputer, którego instalacja jest tak prosta, jak to tylko moliwe i który jest bezporednio uywany nawet przez laika, gdy tylko zostanie wczony (std monitor w zestawie i liczba kabli znacznie zmniejszona w tym czasie), a wszystko to za t sam cen, co Commodore 64 bez ekranu. Zapewnienie niedrogiego kolorowego lub monochromatycznego monitora wraz z komputerem byo du czci sukcesu tych komputerów, konkurencyjne modele czsto wymagay zmonopolizowania telewizji w salonie. Dodatkowo, aby pozosta w tej logice klientów rodzinnych, Amstrad zorganizuje swoje punkty sprzeday wycznie w oparciu o masow dystrybucj.

W 1984 Amstrad CPC 464 zosta zwolniony , w tym 64  kb w pamici RAM , sprzedawane z monochromatycznych (zielony) lub ekranu koloru i, nietypowe w czasie, zintegrowanej kasety odtwarzacza. Amstrad CPC 464 od czasu premiery odniós ogromny sukces, zwaszcza we Francji, sprzedajc si w ponad milionie egzemplarzy.

W 1985 roku wyszed sukcesywnie Amstrad CPC 664, w którym magnetofon zosta zastpiony przez stacj dyskietek , a nastpnie Amstrad CPC 6128 , gdzie pami RAM zostaa zwikszona do 128  kb . Do rodzinnych stacji dyskietek doczono równie dyskietki zawierajce system operacyjny CP/M , wci konkurujcy z MSDos , co umoliwiao korzystanie z szeregu profesjonalnych programów, takich jak Multiplan , DBase czy Turbo Pascal .

W 1990 roku , widzc spadek sprzeday tych CPC, Amstrad próbowa przej rynek z bardziej zaawansowan wersj CPC (Amstrad plus) oraz konsol do gier ( GX-4000 ) (patrz Tilt nr 82): 4096 kolorów , sprite'y zarzdzane sprztowo, kanay DMA dla dwiku, port cartridge'a, nowy design. Maszyny te mia jednak wystarczajco duo zasobów w celu spenienia komputery Amiga od Commodore i inne 520ST z Atari w czasie i nadejcie konsol 4 th generacji jak Mega Drive, . Gama Amstrad plus i GX-4000 szybko znikna z póek.

Kalendarium produkcji rónych modeli:

Zasig i specyfikacje

Specyfikacje techniczne Amstrada CPC

Wszystkie te maszyny s wyposaone w mikroprocesor Zilog Z80MHz (z wyjtkiem CPC+, który mia Z80 przy 4,444 4  MHz , ale który nie zapewnia adnego przyrostu prdkoci, to zwikszenie czstotliwoci zostao wykorzystane do dodatkowych moliwoci zaimplementowanych w CPC+) .

Poniewa CPC wspódzieli pami z kontrolerem ekranu ( CRTC ), procesor musi czeka w czasie odczytu CRTC, powodujc nieznaczne spowolnienie niektórych instrukcji. IPC Z80 jest niski, a wszystkie instrukcje podlegaj cyklom oczekiwania, aby umoliwi kontrolerowi wideo odczytanie pamici wspódzielonej z Z80. W rezultacie Amstrad CPC moe wykona maksymalnie milion instrukcji na sekund.

Amstrad CPC jest wyposaony w programowalny generator dwiku (lub procesor dwiku), AY-3-8912 firmy General Instrument, który odcia Z80 w zarzdzaniu dwikiem. Ten 8-bitowy procesor pozwala na tworzenie dwików na 3 kanaach i posiada brzmienie charakterystyczne dla maszyn tamtych czasów (wyposaa równie MSX , ORIC i ZX Spectrum 128, +2 i +3 ). Ten cyfrowy dwik róni si od metod tworzenia dwików za pomoc obecnych komputerów (odtwarzanie fal dwikowych, ptli lub wczeniej nagranych instrumentów), poniewa pozwala tylko zaprogramowa kwadratowe sygnay elektryczne w celu wytworzenia dwiku i zastosowa go do niego. . Rezultatem jest czysto elektroniczne brzmienie o nazwie CHIPSOUND.

Zaawansowane rozdzielczoci graficzne

Kontroler wideo Amstrad CPC jest atwo programowalny, nawet w Basic. Dziki temu moliwe jest zmniejszenie lub zwikszenie rozmiaru ekranu. Wikszo komercyjnych gier zmniejsza standardow rozdzielczo z 80 do 64 bajtów, aby uatwi obliczenia na ekranie i zwikszy szybko. Wrcz przeciwnie, niektóre programy graficzne zwikszaj wywietlan rozdzielczo, aby wykorzysta pen wysoko ekranu (np. Arkanoid ), ca szeroko ( Super Cauldron ) lub nawet cay ekran (strona wprowadzajca do Crazy Cars II ). Moliwe jest równie mieszanie rozdzielczoci midzy nimi, co jest powszechn technik w grach wideo, aby mie HUD o wysokiej rozdzielczoci i ekran gry o niskiej rozdzielczoci z wiksz iloci kolorów.

Maksymalne rozdzielczoci to:

 • 192 x 272 w 16 kolorach (Tryb 0 w Basic: 20 kolumn x 25 linii znaków)
 • 384 x 272 w 4 kolorach (Tryb 1 w Basic: 40 kolumn x 25 linii znaków)
 • 768 x 272 w 2 kolorach (Tryb 2 w Basic: 80 kolumn x 25 linii znaków)

Oryginalne CPC Amstrada

Pierwsza cyfra w nazwie CPC wskazuje rodzaj systemu przechowywania: 4 do przechowywania na kasetach, 6 do przechowywania na dyskietkach 3". Kolejne liczby oznaczaj ilo pamici RAM .

Arnolda 4

Arnold 4 ma identyczny wygld jak klasyczny CPC 6128, ale by znacznie taszy w produkcji z pytk PCB i ukadem ASIC, co drastycznie zmniejszyo rozmiar pyty gównej i liczb chipów. Jeli karta CPC 6128 zajmuje ca przestrze obudowy, jest to klasyczny 6128. Jeli wrcz przeciwnie, karta zajmuje tylko okoo dwóch trzecich dostpnego miejsca i pozostawia cz obudowy pust, jest to Arnold 4.

CPC472

CPC472 to do szczególny model wydany tylko w Hiszpanii.

Zosta on stworzony przez hiszpaskiego dystrybutora bez informowania spók dominujc do obejcia hiszpask ustaw o czasie, który wymaga, aby wszystkie komputery domowe z mniej ni 64  kb pamici RAM maj charakter Ñ specyficzne dla jzyka hiszpaskiego, pod kar za opodatkowane.

Dystrybutor otrzyma CPC464, zmodyfikowa je (may monta, który zastpi jeden z ROM-ów, aby doda ukad 8  kb RAM) i zmodyfikowa napis w CPC472.

Ta dodatkowa pami bya zupenie niepotrzebna, poniewa bya niewidoczna.

Jaki czas póniej prawo to zostao rozszerzone na wszystkie modele rodziny.

CRTC

Niezalenie od modeli w gamie, Amstrad uywa CRTC ( kontrolerów lamp katodowych ) rónych producentów. Mimo e ich gówne cechy s takie same, istniej niewielkie rónice, spowodowane albo bdem w chipie, albo zachowaniem innym ni to okrelone w dokumentacji. W zwizku z tym demo napisane dla CRTC 1 moe nie wywietla si poprawnie (lub wcale) na CRTC 0. W 2008 roku zidentyfikowano pi typów CRTC:

 • CRTC 0: chipset HD6845 ( Hitachi ),
 • CRTC 1: chipset UM6845R ( UMC ),
 • CRTC 2: chipset UM6845S (UMC) lub MC6845 ( Motorola ),
 • CRTC 3: ASIC Amstrada plus,
 • CRTC 4: Arnold 4 ASIC.

Numery CRTC zostay nadane przez entuzjastów, którzy starali si maksymalnie wykorzysta maszyn. Dlatego nie przestrzegaj kolejnoci chronologicznej: CRTC 4 (starej generacji CPC ASIC) jest starszy ni CRTC 3 (Amstrad plus), poniewa zosta odkryty dopiero po wydaniu Amstrada wicej. Moemy równie zauway istnienie dwóch rónych chipów zgrupowanych razem pod nazw CRTC 2: rzeczywicie, ta numeracja jest oparta na dziaaniu chipów i nie wykazano adnej rónicy w zachowaniu midzy tymi dwoma chipami.

Urzdzenia peryferyjne

Wiele urzdze peryferyjnych byo dostpnych dla CPC, takich jak:

 • drukarka (DMP 2000),
 • napdy dyskietek lub kasety
 • joystick (moliwe jest jednoczesne podczenie dwóch joysticków do CPC za pomoc adaptera),
 • mysz (niezbyt ergonomiczna), zewntrzny napd dyskietek (model DDI-1),
 • syntezator wokalny (Techni-Musique, z doskonaym odwzorowaniem w jzyku francuskim),
 • skaner (czytnik optyczny wspópracujcy z gowic drukujc drukarki DMP 2000),
 • tuner telewizyjny (który pozwoli wielu nastolatkom w latach 80. po raz pierwszy mie telewizor w swojej sypialni, co obecnie jest bezuyteczne, poniewa TNT zastpio nadawanie analogowe)
 • rozszerzenia pamici zewntrznej zwikszajce pami CPC 464 i 664 o 128  kb poprzez podczenie do portu rozszerze CPC. Interfejs zewntrznej stacji dyskietek zosta nastpnie woony do portu pamici rozszerzenia.
 • rozszerzenie pamici wewntrznej produkowane przez VORTEX, które podcza si do CPC 464, bezporednio do procesora i gniazd Gate Array. To rozszerzenie miao t przewag nad rozszerzeniami zewntrznymi, e byo niewidoczne z zewntrz. Te rozszerzenia pamici miay ograniczone zainteresowanie, poniewa prawie cae oprogramowanie zostao zaprojektowane do pracy z 64 KB pamici RAM, aby zachowa zgodno midzy CPC 464 i 6128.
 • Multiface co pozwolio midzy innymi, aby zapisa zrzuty z gier i oprogramowania.
 • interfejs do transmisji szeregowej

Popiech

Tej maszynie powicono w czci lub w caoci wiele miesiczników lub dwumiesiczników. Mog one obejmowa wiele tematów, takich jak gry, narzdzia, urzdzenia peryferyjne, programowanie, tworzenie wersji demonstracyjnych , fanziny itp. Oto lista czasopism publikowanych we Francji (wikszo z nich mona pobra w wersji pdf):

Wspózawodnictwo

Istniej róne programy, które umoliwiaj emulacj Amstrada CPC z aktualnym systemem komputerowym. Dziki temu moliwe jest dalsze korzystanie z duego repozytorium dostpnego dla tego komputera bez jego posiadania.

Wród najbardziej znanych emulatorów moemy wymieni:

 • ACE dla MorphOS
 • Arnold dla macOS
 • CaPriCe 32 dla Windows
 • CPCE dla Windows (najbardziej kompatybilny do adowania gier na K7)
 • Wieloplatformowy CrocoDS (Windows, linux, macOS, iOS, Web, ...). Pochodzce (i ulepszone) z oryginalnej wersji Nintendo DS
 • Wiituka na Nintendo Wii
 • CPCDroid na Androida
 • CPCBox dla dowolnej przegldarki internetowej obsugujcej JavaScript
 • WinAPE dla Windows
 • JavaCPC dla Windows: bardzo bogata w opcje, bardzo graficzna, emuluje równie drukark DMP 2000!
 • CPC4RPI dla pyty Raspberry Pi
 • XCPC dla systemów Unix, Linux, BSD

Zaczniki

Powizane artykuy

Uwagi i referencje

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat CPC na Amstradzie, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat CPC na Amstradzie i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o CPC na Amstradzie na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Gerard Szymański

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Lena Marzec

Musiałem znaleźć coś innego na temat CPC na Amstradzie, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.