Encyklopedia Uniwersalna - Twoje źródło wiedzy!

Odkryj wszystkie tajemnice wiedzy powszechnej w największej encyklopedii w Internecie. Cała wiedza za naciśnięciem jednego przycisku!

Najczęściej oglądaneEncyklopedia jest dzieem odniesienia ( ksika , zbiór ksiek lub dokumentów cyfrowych) majce na celu syntetyzowania wszystkie wiedz do budowania wiedzy i pokaza swoj organizacj tak, aby bya dostpna dla publicznoci, dla celów edukacyjnych, informacji lub wsparcia dla pamici kulturowej . Oparte na autorytetach lub rzetelnych ródach i czsto uzupeniane przykadami i ilustracjami, ten rodzaj prac sprzyja zwizemu stylowi i sprzyja konsultacjom za pomoc tabel i indeksów . Termin ten nabra wspóczesnego znaczenia wraz z Encyklopedi lub Sownikiem Nauk, Sztuki i Rzemiosa (1751-1772).

Zasadniczo encyklopedia róni si od sownika , poniewa ten ostatni ma na celu znaczenie i uycie sów jzyka , a zatem jest nieprzetumaczalny jako taki, podczas gdy encyklopedia dotyczy rzeczy lub rzeczywistoci wiata i rzeczywistoci. kultury. To rozrónienie nie jest jednak sztywne, poniewa sownik musi koniecznie zajmowa si rzeczami w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do okrelenia znaczenia i uycia sów , a wiele wspóczesnych sowników podkrela ich encyklopedyczny charakter, np. Le Petit Larousse. , w celu dostarczenia jak najwikszej iloci informacji w jednym tomie. Gdy nastpuje po nich przyimek ( de , du lub des ), zarówno sownik, jak i encyklopedia mog oznacza ksik o skromnych proporcjach, odnoszc si do ograniczonej dziedziny (na przykad: