Opieka i adresInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Opieka i adres, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Opieka i adres. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Opieka i adres, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Opieka i adres. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Opieka i adres poniżej. Jeśli informacje o Opieka i adres, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Rozrónienie midzy tu i vous jest pojciem gramatycznym znanym uytkownikom jzyka indoeuropejskiego (z wyjtkiem przypadku wspóczesnego angielskiego , który zna si najwicej, oraz niektórych jzyków skandynawskich, gdzie jest w duej mierze przestarzay). Jest to opozycja midzy dwiema osobami gramatycznymi pozwalajca zwraca si do rozmówcy.

Znajomo (ty, ty, ty, twój, twój, twój itp.) jest uywana w odniesieniu do krewnych, rówieników (zwaszcza w pracy i dziaalnoci politycznej i zwizkowej), dzieci, zwierzt, osób, które nas nie sysz (uwagi z przodu ekranu telewizora, w kierunku kierowcy ...), czasami podwadnych (niewzajemna znajomo moe by jednak bardzo le odczuwana) lub w ramach znanego rejestru jzykowego (nawet pogardliwego swojskoci).

Adres (ty, twój, twój, twój itp.) bdzie raczej adresowany do osób, którym jestemy winni pewien szacunek lub wobec których chcemy zachowa pewien dystans spoeczny, do którego mog nalee osoby obce, przeoeni. koledzy rónej rangi (cho niektórzy przeoeni szkol swoich podwadnych), osoby starsze oraz w sytuacjach, w których wymagany jest pewien formalizm (oficjalne spotkania, uroczystoci, transmisje telewizyjne, sport dla relacji zawodników z sdziami).

Wyznania

W jzykoznawstwie ten rodzaj rozrónienia grzecznociowego jest bardziej ogólnie nazywany rozrónieniem telewizyjnym , po inicjaach zaimków osobowych uywanych w kilku jzykach romaskich lub sowiaskich  : w rzeczywistoci w tych jzykach osoba znajomego zaczyna si od t , i e adresu przez a v ( tu , tu , tu , ti ~ você , vous , voi , vi w jzyku portugalskim , francuskim , starowoskim i soweskim ).

Jzyk T czasownik V czasownik Nazwa T V nazwa
afrykanerski Jy-en-jou - jy-en-jouery -
Niemiecki Duzen siezen das Duzen das Siezen
jzyk angielski do korepetycji / do ty (w wieku) - - -
bretoski cyraneczka c'hwial teerezh , turkusowy c'hwial
kataloski tutejar dir vós / vostè ( vossejar - vostejar ) el tutejament / el tuteig (vosejament - wosejament)
hiszpaski korepetytorka usted tratar el tuteo el ustedeo
esperanto cidiri (rzadko) vidiri cidiro (rzadko) vidiro
estoski sinatama teietama sinatamina teietamina
Francuski znajomy vouvoyer / voussoyer znajomo ty sam
jzyk wgierski tege magaz czas magázás
islandzki þúa era úun bieg
Woski omiel si del tu a omiel si del lei a - -
holenderski tutoyeren / jijen / jouen wysa Ci tutoyeren / tutoyering het vousvoyeren / de vousvoyering
prowansalski tutejar vosejar lo tutejament lo vosejament
portugalski opiekun ; tratar dla ciebie tratar por você o tuteio -
rumuski tutui - korepetycje -
Rosyjski (tyka) (vyka) (tikanje) (vikanje)
sowacki tyka vyka tykanie vykanie
soweski tikati vikati tikanje vikanje
Czech tykat vykat tykání vykání
ukraiski tykaty (tykaty) (wikaty) tykannia (tykannia) (wikannia)

Odmiany wyrónienia

Ogólnie rzecz biorc, to rozrónienie umoliwia zwracanie si do kogo w uprzejmy lub neutralny sposób (który moe by znajomy w niektórych kontekstach). W rzeczywistoci widzimy, e typy osób i sytuacje wymagajce wyboru midzy znajomoci a adresem róni si ogromnie w zalenoci od jzyka, mówcy, sytuacji itp. To subtelna i bardzo subiektywna gra, któr nieatwo jest opisa gramatycznie, zwaszcza e czsto chodzi o mao przemylane automatyzmy. Reklama hiszpaski , woski czy holenderski , na przykad, znane terminy atwo jej dorosych czytelników, co dla Francuzów Francji brakuje nieco jednolita.

Osoby mówice tym samym jzykiem bd miay róne podejcie do wyraania gosu w zalenoci od obszaru geograficznego. W zwizku z tym wiele sytuacji wymagajcych adresu w francuskojzycznej Europie spowoduje powstanie adresu w Quebecu. Podobnie znajomo z nieznajomymi przebiega szybciej po hiszpasku ni po francusku.

Odwrotnie, adres jest uogólniony w Walonii , w tym na przykad z bardzo maymi dziemi lub zwierztami, przy czym znajomo jest uwaana za grub. We wspóczesnym angielskim poufao jest archaizmem z powszechnego uycia, bez faktycznego adresu bdcego oznak szacunku, poniewa wszyscy z koniecznoci to praktykuj.

Gramatyczne wyraenie rozrónienia

rodki uywane do gramatycznego wyraenia rónicy midzy znajomoci a adresem s bardzo zrónicowane. W jzykach indoeuropejskich, o których mowa, to przede wszystkim wybór zaimków i wyznaczników osobowych oznacza opozycj. Jeli chodzi o czasowniki, podaj wzorem koniugacji innej osoby. Ponadto uwaamy, e osoba nieoznaczona (osoba paradygmatów ) jest znana. Najczciej jest to osoba odziedziczona etymologicznie, a adres to innowacja.

We wszystkich rodzin jzykowych, znajdujemy bardzo czsto jako wskanik formalnej adres uycie liczby mnogiej zamiast z pojedynczej (z lub nie zaimka z 2 th  osoby), które nie przeciwstawiaj si vouvoyé gonika do kilku goników Vouvoy. Czsto  uprzejmo osoby 2 e jest równie mylona z liczb mnog  osoby neutralnej 2 e (ale nie w jzyku hiszpaskim i portugalskim).
Midzy innymi niemieccy i woscy uywaj jako osoby grzecznej vous 3- ciej  osoby liczby pojedynczej eskiej dla woskiego, Lei ( to ), dosownie to implikuje mczyzna , jak hiszpaski ( Usted , dawniej pisane Vsted , skrócenie Vuestra Merced , Twoja aska, charakteryzuje si du liter. Niemiecki uywa trzeciej osoby liczby mnogiej, Sie, osoba , o której mowa, ma kilka lordów.

W jzykach Europy

Po acinie

Podczas gdy czesne jest uywane jednolicie w klasycznej acinie , niektóre korespondencje zawieraj adres. W swoich pierwszych badaniach na ten temat przedstawiony w 1986 roku historyk Philippe Wolff wyróni jako hipotezy dwa etapy:

 • pomidzy II E i IV e  wieku jest pojawienie vous w pewnych postaciach uprzejmoci  ;
 • okres Karolingów  : to si widzi te formuy grzecznociowe s powizane z gbokim uczuciem szacunku, co prowadzi do przeduenia korzystania z adresu, na cay mowy .

Jules Zeller stawia hipotez, e wygld adresu odpowiada panowaniu Dioklecjana (285-304 ne), który podzieli wadz cesarsk na dwie, a nastpnie na cztery. Do kadego z reprezentantów tej wadzy wcielajcej si w cesarza, do kadego z nich zwracano si w liczbie mnogiej, poniewa reprezentowa on równie pozostae trzy. Stamtd wkrótce, w wyniku naladowania lub szacunku i pochlebstwa dla dorosych, przyzwyczajenia z przeszoci, to ty przeznaczone tylko dla jednego weszo do powszechnego uytku.

Po niemiecku

W jzyku niemieckim czasownik oznacza uycie zamiast du (drugiej osoby liczby pojedynczej: "  Hörst du mich  ") Lub ihr (druga osoba liczby mnogiej: "  Hört ihr mich  ") zaimka "  Sie  " ( "  Hören Sie mich "  ; Zwró uwag na wielk liter ), która jest trzeci osob liczby mnogiej, do której pasuje czasownik. Sie nie prosi o zgod w liczbie pojedynczej.

Pierwotnie liczba  mnoga majestatis   odpowiadaa drugiej osobie liczby mnogiej (  Hört Ihr mich  ). W niektórych obszarach jest to ogólny ksztat. Szczególnie w rejonie Renu, trzecia osoba bya wykorzystywana przez administracj do zwracania si do funkcjonariuszy - którzy chcieli uywa trzeciej osoby w liczbie pojedynczej dla innych (  Hat Er mich gehört  ). Rzeczywicie, wszystkie formy znajduj si w drugiej i trzeciej osobie liczby mnogiej i pojedynczej, ale ogólne rozrónienie TV tworzy si na du (w drugiej osobie liczby pojedynczej) i Sie (w trzeciej osobie liczby mnogiej).

Po angielsku

Nowoczesny angielski uywa tylko jednego zaimka drugiej osoby, z wami , uywane w liczbie pojedynczej i mnogiej. cile mówic, to wanie uywanie imion odgrywa dzi rol w tym rozrónieniu.

W Bliskiego angielskiego (w mowie po angielsku po ldowaniu Wilhelma Zdobywc w XI -tego  wieku do XV -tego  wieku ), jednak byo kilka rónych formach:

Numer Sprawa przedmiotowa Przypadek diety Dopeniacz
Pojedynczy ty ciebie twój / twój
Liczba mnoga czek ty Twój Twoje

Czasownik otrzyma z ty kocówk - (e) st (z wyjtkiem czasownika by , (by), którego drug osob liczby pojedynczej byo ty ): ty kochasz (tu aimes), kochae (e) st (tu aimas ). Ty i wy nie sprzeciwialicie si grzecznoci. To dziki wpywom Francuzów przywiezionych przez Wilhelma Zdobywc po 1066 r. dwór angielski stopniowo zacz uywa liczby mnogiej w odniesieniu do dygnitarza, króla lub lorda. Wic moesz czu si znajomy, wy bardziej uprzejmy. Jednak uycie nigdy nie byo tak ustalone, jak we francuskim, a wiele powiadcze wydaje si niespójnych w wyborze zaimków, co do oczekiwanego stopnia grzecznoci. Na przykad, w Williama Szekspira , ty jest czasami uywane wzgldnie odwanie.

W poowie XVII -go  wieku , zgicie zaimków jest uproszczone, jest to seria ty / twoje / wasze , e wymienione siebie, usuwajc w ten sposób seri ty / ci / twój / twoja / wy (z wyjtkiem niektórych wariantach dialekt , na przykad w Yorkshire i Kornwalii, a take w spoecznociach, takich jak do niedawna wród kwakrów ). Jednak rozrónienie liczby pojedynczej i mnogiej drugiej osoby stao si niemoliwe w ówczesnym jzyku, a filolodzy tumaczc staroytne teksty, w tym Bibli , utrwalili je w jzyku liturgicznym. King James Bible (pierwsze wydanie: 1611 ) jest tego dowodem. Od tego czasu, aby zosta czu si bardziej uroczysty, wicej szacunku ni ty, ale szcztki uytku literackiego i bardzo ograniczony: jest on stosowany w tekstach religijnych na adres Boga , w rymy, w wierszach.

Hymn Kanady , w swojej angielskiej wersji, nadal wydaje si rozrónia midzy pierwsz a drug osob (obfite uycie "ty" i uycie "ty").

Podobne zastosowanie mog znale równie w Stanach Zjednoczonych piewacy bluesowi (ju nieyjcy). Na przykad, Mississippi John Hurt piewa Nearr my god to thee.

w jzyku bretoskim

W Bretanii rozrónienie telewizji zaley w duej mierze od obszarów geograficznych i pci osoby, do której jest adresowane.

W rzeczywistoci czesne jest cakowicie ignorowane w poudniowo-zachodniej czci terytorium bretoskiego, w przyblieniu w obszarze midzy Quimper , Brasparts , Corlay , Pontivy i Lorient , tj. Bas-Vannes i Cornouaille , z wyjtkiem regionu przybrzenego Pays Bigouden , gdzie uywa si znajomoci . Kiedy wracasz na pónoc, szczególnie w Leonie , poufao jest powszechna.

W regionach, w których uywany jest formalny, jest on tradycyjnie zarezerwowany dla mczyzn (mczyni midzy sob i kobiety zwracajce si do mczyzn), a adres ten jest wymagany dla kobiet (kobiety midzy nimi a mczyznami zwracaj si do kobiet). Jednak modsze pokolenia s bardziej skonne ignorowa te tradycje i postpowa jak w jzyku francuskim, to znaczy zwraca si do bliskich osób, bez rónicy pci.

po katalosku

W jzyku kataloskim istniej dwie moliwoci vouvoyer. Pierwszym jest uycie zaimka vos z, jak w jzyku francuskim, czasownik w 2 th  osoba liczby mnogiej i przymiotniki, które mog by przyznane w liczbie pojedynczej. Istnieje inny zaimek, vostè , fonetyczna ewolucja sowa vostra mercè (twój aska), wzorowany na kastylijskim (hiszp.) vuestra merced , usted . Jest on stosowany, podobnie jak w jzyku hiszpaskim, z czasownikiem w 3 -go  osobie liczby pojedynczej. Formalny adres do kilku osób uywa zaimka vosaltres (jeeli s w zayych stosunkach lub jeeli voussoie) i vostès , w poczeniu z 3 th  osoba liczby mnogiej.

Vostè przyby, aby zdetronizowa vós (z wyjtkiem pónocnej Katalonii ), ten ostatni jest teraz ograniczony do ograniczonych prac: jest uywany do zwracania si z szacunkiem do Boga, osób starszych, krewnych, którym skadamy wiadectwo z pewnym szacunkiem i jest uywany w administracji i jzyk informacyjny lub take komputerowy; vostè jest uywane do zwracania si z wikszym dystansem do obcych lub mao znanych osób. Znajomy z tob jest powszechnie uywany do zwracania si do krewnych (rodziny), przyjació, kolegów, znajomych.

Po hiszpasku

Hiszpaski , wedug normatywnego opisu odnoszcego si do mniej ni poowy native speakerów, posiada osobne zaimka tematu Inne zaznaczy tryb formalny, z dwóch formach: w liczbie pojedynczej, a druga liczba mnoga Usted / ustedes (skrócone Vd. / Vds. Lub Ud. / Uds. ). S to zaimki osób trzecich. Dlatego, logicznie rzecz biorc, wszystko, co dotyczy danej osoby, jest równie w tej samej trzeciej osobie, liczby pojedynczej lub mnogiej (czasownik, inne zaimki, ...) jak wszystkie jzyki znajce podobn form grzecznociow.

Pochodzenie

Od dawna mówi si (z powodów polityczno-kulturowych wykraczajcych poza Hiszpani), e Usted jest wycznym rezultatem zuycia fonetycznego Vuestra Merced (historycznie zaimek bardzo si róni: viewsa merced , viewsasted , viewsarced , viewsasté , vuested , vuacé , uced , ucé i inne formy grzecznoci istniay, z których jedna przypominaa obecny francuski).

Posugiwa si

Zwyke pominicie zaimków przedmiotowych w jzyku hiszpaskim dotyczy tych zwanych uprzejmoci, z wyjtkiem szczególnych przypadków, w których postrzeganie niejednoznacznoci (i jest to dodawane do niejednoznacznoci pciowej osoby trzeciej). Wyrane lub dorozumiane uycie w rónych znaczeniach zaley od kraju, a nawet regionu, a nawet od sytuacji i mówicego.Doceniamy lepiej, chocia ogólnie rzecz biorc, zrónicowanie w uyciu zaimków, wiedzc, e pówyspowe zaimki drugiej osoby liczby mnogiej ( vosotros , vosotras , jak równie kohorta zaimków, przymiotników i pokrewnych form czasownika) nie s uywane w Ameryce aciskiej i e Ustedes (nieokrelony co do pci, a zatem posiadajcy warto drugiej osoby) zastpi go. Zjawisko to, uznane przez Akademi Hiszpask, wystpuje czciowo take w Hiszpanii, w poudniowej Andaluzji.

Jeli w liczbie pojedynczej zjawisko to jest mniej systematyczne, w regionach przekraczajcych w caej wielkoci i liczbie goników Hiszpanii), cakowite lub czciowe zastpienie (zaimek podmiotowy drugiej osoby liczby pojedynczej) przez vos ( zaimek przestarzay w Hiszpania, ale majca specyficzn koniugacj ograniczon do czasu teraniejszego i trybu przypuszczajcego , bardziej zredukowan i popularn, nie uznawan przez Akademi Hiszpask) lub, przez Usteda, jest dobrze powiadczona i wpywa, nieco mniej ni w liczbie mnogiej, na uycie dopeniacza zaimki. Jeli uycie vos jest uznawane przez Akademi Hiszpask, to Usted jako substytut nie jest.

Wpyw na zaimki dopeniajce oraz na zaimki dzierawcze i przymiotniki s znacznie trudniejsze do zrozumienia, poniewa przy braku systematyki korespondencji niektórych odmian (zwaszcza w odniesieniu do zaimków dopenienia poredniego):

W liczbie pojedynczej:

 • [Tú] Cantas / [Vos] Cantás  : Tu chantes (czas teraniejszy oznajmujcy, druga osoba l.poj., najczciej pomijany zaimek podmiotowy)
 • ¡ Canta [tú] ! / ¡ Cantá [twój] ! : piewaj, [ty]! »(Tryb rozkazujcy, druga osoba l.poj., prawie systematycznie pomijany jest zaimek podmiotowy0
 • Usted canta : " piewasz [sam / sam] piewasz", jeli jest to forma grzecznoci, w przeciwnym razie "piewasz", w przeciwnym razie ("podzia" wymaga znajomoci uycia i kontekstu)
 • ¿Kanta  : "Czy on piewa / Czy ona piewa / Czy piewasz [ty sam, ty sam] »(Czas teraniejszy oznajmujcy, trzecioosobowa liczba pojedyncza bez zaimka podmiotowego)

W liczbie mnogiej:

 • [Vosotros / Vosotras] Cantáis / [Ustedes] Cantan  : Ty [kilka osób, z którymi rozmawiamy indywidualnie] piewasz (czas teraniejszy oznajmujcy, druga osoba w liczbie mnogiej, zaimek podmiotowy jest w wikszoci pomijany, pierwsza forma nie jest uywana czciej ni w liczba regionów pówyspowych)
 • ¡ Cantad [vosotros / vosotras] ! / ¡ Kanten [ustedes] ! : "piewaj, [ty, kilka osób, z którymi rozmawiamy indywidualnie]!" »(Tryb rozkazujcy, druga osoba liczby mnogiej, zaimek podmiotowy jest prawie systematycznie pomijany. Ta sama uwaga, jak powyej w pierwszej formie.)
 • Ustedes cantan : Wy [wszyscy] piewacie, niezalenie od tego, czy jest to forma uprzejmoci (odejcie wymaga znajomoci uycia i kontekstu)
 • ¿Kantan  : "Czy oni piewaj / Czy piewaj / piewasz [kilka osób, które spotykamy indywidualnie] »(Present orientacyjny, druga lub trzecia osoba w liczbie mnogiej bez zaimka podmiotowego)

Jak wida, ta sama kocówka czasownika odpowiada kilku osobom lub trybom, hiszpaski uprzejmy adres jest delikatnym zastosowaniem; niewtpliwie przywilej lub przepustka jzyków rozproszonych geograficznie

Uproszczone podejcie

System opozycji midzy formalnym a formalnym jest formalnie uproszczony dla pocztkujcych studentów francuskojzycznych:

 • pojedynczy
  • nijaki (tú) cantas  : piewasz,
  • poli (usted) canta  : sam [sam] piewasz, Madame (lub) Monsieur, piewaj
 • Liczba mnoga
  • nijaki (vosotros / vosotras) cantáis  : "piewasz",
  • poli (ustedes) cantan  : wy (wszyscy) piewacie.

Zadowolimy si wtedy dodaniem, e zaimek podmiotowy osobowy sucy tylko do nalegania, czciej bdziemy spotyka si z pojedynczymi czasownikami, których osoba moe by niejednoznaczna: na przykad canta moe równie dobrze oznacza on / ona piewa, e ty [sam] piewa.

Po francusku

W jzyku francuskim vouvoyment polega na uyciu zamiast tu (osoba neutralna liczby pojedynczej: entends-tu), Vous (std vouvoyer  : heartes-vous), czyli nic innego jak liczba mnoga you . Czasownik czy si ze zginaniem liczby mnogiej 2 e  osoba.

Adres umoliwia zatem okrelenie stopnia grzecznoci jedynie w liczbie pojedynczej: w liczbie mnogiej uywany jest ten sam zaimek (co niekoniecznie ma miejsce w przypadku innych jzyków, np. portugalskiego). Ty mona zaadresowa do:

 • osoba, któr chcesz;
 • kilka osób, które znamy;
 • kilka osób, które chcemy zobaczy.

Adres czasami tworzy niejednoznaczno w liczbie osób; zatem w piosence Fontenay-aux-Roses przez Maxime Le Forestier , korzystanie z ty i sów, których liczba mnoga znak milczy zapobiega (dobrowolnie) od wiedzc, czy piosenkarka jest adresowanie mod dziewczyn lub kilka, tylko romans na " pachnce i kwieciste, zdradzajc go.

Sowa w zalenoci od zaimka vouvoyer ( przymiotniki , imiesowy ) mog podlega sylepsji  : najczciej zgadza si ze znaczeniem. Na przykad :

 • jeste dla mnie przyjacielski mski rozmówca  ;
 • jeste dla mnie przyjazny rozmówca;
 • jeste dla mnie przyjacielski kilku rozmówców (w tym przynajmniej jeden mczyzna);
 • jeste dla mnie przyjazny kilku rozmówców.

Istnieje równie bardziej formalna forma czynu, bardzo podobna do systemu stosowanego w jzyku hiszpaskim i portugalskim i wywodzca si z podobnej praktyki, stosowana wobec osób o uprzywilejowanym statusie spoecznym: wysokich rang duchownych , gów rodzin szlacheckich i ich rodzin. ambasadorowie itp. Uywamy w tym przypadku zaimka Twoja / TWOJEJ nastpnie ze wzoru (Grace, janie panie, doskonao ...) lub adres (Monsieur, Madame, mademoiselle) i czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej: Madame yczenia mog uczyni j troch herbaty

Inne jzyki dziaa wedug tej zasady (w kolejnoci: 2 nd neutralny SG ~ 2 nd formalny sg = 2 nd neutralny pl. = 2 nd formalny pl.):

(Zapoznaj si z tabel podsumowujc, aby uzyska bardziej obszern list).

Pewne praktyki spoeczne inicjuj oswojenie w komunikacji , np. radioamatorzy , nauczyciele , dziaacze polityczni i zwizkowi, wymiany na forach internetowych (w przypadku poczty elektronicznej zaley to przede wszystkim od sposobu, w jaki si do osoby podchodzi). Nieformaln motywacj do zaznajomienia si w tych kontekstach jest to, e wszyscy czonkowie danej spoecznoci s rówienikami, aw takich przypadkach uycie formalnych instrukcji doprowadzioby do ustanowienia dystansu lub hierarchii.

Podczas Rewolucji Francuskiej The Komitet Ocalenia Publicznego postanawia od 10 Brumaire'a rok II () uogólnia znajomo; jego przykad jest naladowany w administracji, szkoach i wojsku. Dekret o obowizkowym znajomo jest wymagana przez Bazire na, ale Thuriot sprzeciwi si temu i po nim nastpia Konwencja .

W XX wieku pisarz Jean Raspail broni vouvoyer (  Jeli jest w jzyku francuskim, aby zwróci si do innych, dwa zaimki osobowe drugiej osoby, jeden w liczbie pojedynczej TU, drugi lub mnogi, TY, zwany liczb mnog od grzecznoci jest to, e nasz jzyk cieszy si pewnymi niuansami, które s podstaw uprzejmoci.Nie s to kodeksy, formalizm klasowy, snobizm, ziemskie zasady, ale po prostu naturalne zastosowania, które si gubi i które nadaj m.in. i równowaga Francji i przyjemno bycia Francuzem.  )
Jeli chodzi o pediatr Roberta Debré , widzi on dzieci bez wzgldu na ich wiek i w swoich pamitnikach uzasadnia to nastpujco: Opanowaa nas myl, e kade dziecko to istota wyjtkowa, niepodobna do adnej innej i niezastpiona.Wszyscy pediatrzy z pewnoci kochaj dzieci, ale te podziwiaj dziecko i dziecko.Jake daleko im do pogardy, któr czasem wyznaj doroli, czsto niezdolni do postpu s dla dzieci i modziey zdolnej kadego dnia do nowych zakupów, napdzanej niezwyk ciekawoci z nienasycon prawd! Ten szacunek dla dziecka wykazalimy to naszym stosunkiem do niego podczas badania. Przyzwyczaiem si dawa - na przykad symbolicznie - t lekcj moim uczniom, zwraca si do dzieci. Mae dzieci w Paryu, zawsze z nimi zaznajomione, byy zdezorientowane. "

Rozrónienie midzy znajomoci a adresem róni si równie w zalenoci od strefy francuskojzycznej: na przykad Quebecer uywa znajomoci formalnej atwiej ni Francuz, podczas gdy odwrotnie (patrz poniej) Walon uywa go mniej. wedug bardzo rónych uwarunkowa kontekstowych.

Znajomo uogólnionych w firmach, pomidzy rónymi poziomami hierarchii, od 2000 roku, z rozproszeniem rodzaju dziaalnoci start-upów .

Po francusku z Belgii

W belgijskim francuskim uycie jest generalnie takie samo jak w standardowym francuskim . Istnieje jednak ingerencja jzykowa , z jednej strony w niderlandzki (i bardziej ogólnie w germaskie dialekty regionu), z drugiej strony w waloski , co moe mie wpyw na francuski, którym posuguj si ludzie, w tym Holendrzy czy Waloczycy. lub w kadym przypadku regularnie praktykowane:

 • e Flamandowie którego holenderski jest jzykiem ojczystym bdzie na ogó , kiedy mówi po francusku, aby korzysta ci w innych kontekstach (formalnych i nieformalnych), które jest praktykowane przez ludzi, dla których francuski jest przedszkole jzykowe, w ten sam sposób, a nawet atwiej, e uywaj go do jij / je w jzyku niderlandzkim. W ten sposób nastpuje bardziej uogólniona i szybsza znajomo wikszoci osób mówicych po francusku. Tu uywany w formalnym kontekcie - co moe wydawa si bdne lub celowo niegrzeczny do native speakerów francuskich - bdzie usprawiedliwiona, kiedy uywany przez holenderskiego gonika (zwykle do zidentyfikowania przez akcent czy nawet Dutch).
 • w Walonie , który nie jest ju uywany z wyjtkiem znanego i nieformalnego kontekstu, uycie vos (= ty ) jest uyciem, zarówno w kontekcie formalnym, jak i nieformalnym, w tym w odniesieniu do zwierzt domowych . Ti (= tu ), wrcz przeciwnie, jest wulgarne i generalnie bdzie le i agresywnie postrzegane przez osob, do której jest adresowane. Jest regularnie uywany w kontekcie gniewu. Ten wpyw waloski na ciebie i na ciebie pozostaje poniekd, pomimo zaniku waloskiego jako jzyka rozmowy. Te zastosowania maj tendencj do zanikania ze wzgldu na wpyw mediów wykorzystujcych unikalne wersje dla rónych odbiorców francuskojzycznych.

W jzyku Quebec po francusku

w szwajcarskim francuskim

We francuskojzycznej Szwajcarii moment, od którego dwie osoby zgadzaj si by na znajomych warunkach, nazywa si faire schmolitz  . Jednak to wyraenie i towarzyszcy mu rytua jest dzi rzadko uywane.

W wgierskim

W jzyku wgierskim rozrónia si z jednej strony dwa poziomy uprzejmoci oprócz znajomoci, z drugiej strony formy zawsze umoliwiaj rozrónienie liczby osób, do których si zwracamy.

Formularz Czesne "Pozdrawiam wiernie 1" Gos 2
Osoba czasownika 2 ND os. 3 rd os. 3 rd os.
Pojedynczy ty maga my
Liczba mnoga ti maguk önök

Mamy wic sze form, w których francuski ma dwa ( tu , vous ), niemiecki trzy ( du , ihr , Sie ), standardowy hiszpaski cztery ( , vosotros , usted , ustedes ), wspóczesny angielski jeden ( ty ) i esperanto jeden ( vi ).

Uwagi

 • Tutroi ( te / ti ) jest ogólnie uywane szerzej ni w jzyku francuskim;
 • Vouvrement 1 za pomoc maga / maguk jest zwykle uywany do respektowania dystansu istniejcego midzy ludmi, którzy si nie znaj, ale o których mona by pomyle, e mogliby by zaznajomieni, gdyby si znali; nie przewiduje si zatem zastosowania vouvoyement 2. Maga / maguk mog by równie uywane w pewnych kontekstach z zamiarem oddalenia innych, co jest nieco surowe;
 • Vouvrement 2 uywajcy ön / önök , odczuwany jako bardziej uprzejmy, jest uywany ze wzgldu na pozycj spoeczn rozmówcy: wiek, status spoeczny, pozycja hierarchiczna; ale to nie znaczy, e osoba w ten sposób uhonorowana musi by w zamian znajoma. ÖN / adres önök jest stosowany w hierarchicznym rodowisku zawodowym, na przykad, midzy nauczycieli akademickich. Z drugiej strony nauczyciele i ich uczniowie mog by zaznajomieni ze sob.
 • Tradycyjnie, zgodnie z etykiet, to osoba starsza lub o wyszym statusie spoecznym moe zaoferowa moliwo bycia w bliskich stosunkach modszemu lub o niszym statusie od niego.

Gramatycznie te i ti s zaimkami osobowymi , podczas gdy maga , maguk , ön i önök s traktowane jak rzeczowniki . Maga / maguk to forma uywana równie jako zaimek zwrotny trzeciej osoby. Podobnie jak w innych jzykach europejskich ( portugalski , woski ...), adres jest czsto wyraany przez wznowienie tytuu osoby, odmieniajc czasownik w trzeciej osobie: Doktor úr szeretne még egy kávét " =" Czy Doktor nadal chciaby kaw "

W jzyku, który mona uzna za prowincjonalny lub przestarzay, czasownik prosz ( tetszik , "on (ty) prosz) suy jako pomocnik adresu:"  Honnan tetszik jönni  "=" Skd lubisz pochodzi (Skd pochodzisz ) ". To uycie jest ródem staej formy tessék , powszechnie uywanej jako pomocnik imperatywu:   Tessék leülni   = Prosz usi (Prosz usi). Moemy porówna te uycia czasownika prosz z francusk formu uprzejmej proby prosz / prosz.

W starszym jzyku uywano równie zaimków takich jak kend , które pochodziy od kegyelmed = "twój aska".

w jzyku irlandzkim

W jzyku irlandzkim rozrónienie TV zaley tylko od liczby. Tú ( tu , wymówi tou ) bdzie uywane w liczbie pojedynczej, a sibh ( wy , wymówi chive ) bdzie uywane w liczbie mnogiej, bez poj rejestrów grzecznociowych.

Po wosku

W jzyku woskim , s, oprócz znajomoci, forma uprzejmy uywajc zaimka Lei , co oznacza ona (shaped zarejestrowany ) towarzyszy czasownika w 3 th  osoba liczby pojedynczej, w wikszoci napisane z L stolicy na znak szacunku, szczególnie w korespondencja administracyjna lub handlowa. Moliwe jest równie uycie Elli do oznaczenia jeszcze wyszego poziomu grzecznoci, ale ta forma jest uywana bardzo rzadko i jest postrzegana jako archaiczna lub snobistyczna, poniewa w jzyku woskim zaimki egli (on), essi (oni) ella (ona) przestaa by uywana w codziennym jzyku, zastpiona przez niego (on), loro (oni) i lei (biernik ona). Aby uzyska wicej informacji na temat uywania trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju eskiego jako zaimka grzecznego, zobacz sekcj Pochodzenie grzecznociowego lei poniej.

W zasadzie Lei pasuje do kobiecoci; jednak w dzisiejszych czasach czsto postrzega si sylips zgodnie z pci osoby, do której jest adresowana, nawet jeli w formalnym kontekcie czsto utrzymuje si kobiec zgodno. Sam zaimek moe nie wystpowa w zdaniu, poniewa woski nie wymaga uycia zaimków. W przypadku nieobecnoci form grzecznoci wyraa czasownik odmieniony w trzeciej osobie.

 • Czy bye kiedy w Rzymie "
  •   [Lei] è mai stata w Rzymie  »(-A: kobiecy lub formalnie mski)
  •   [Lei] è mai stato a Roma  »(-O: mski mniej formalny)

Forma grzecznociowa w liczbie mnogiej z uyciem Loro (oni) wraz z czasownikiem w trzeciej osobie liczby mnogiej jest dzi uywana bardzo rzadko. Voi jest zwykle uywany zarówno w kontekcie formalnym, jak i nieformalnym, gdy zwraca si do wicej ni jednej osoby. Loro jest uywane gównie w restauracjach, gdzie kelnerzy nadal zwracaj si do klientów w trzeciej osobie liczby mnogiej.

 • "Co chciaby zje "
  • Che cosa desiderate mangiare"  ( Voi jest dorozumiane)
  • Che cosa desiderano mangiare"  »( Loro jest domniemane)

Lei jest zwykle uywany jak ty po francusku: w sytuacjach formalnych lub z nieznajomymi. Uywanie jest wzajemne midzy dorosymi, ale niekoniecznie jest wzajemne, gdy modzi ludzie rozmawiaj ze starszymi lub bardziej szanowanymi nieznajomymi.

Nauczyciele szkol swoich uczniów do koca liceum. Na uniwersytecie uywa si Lei . Dzieci w wieku szkolnym mog rozmawia ze swoimi nauczycielami w szkole podstawowej, ale uywaj Lei w liceum. Obecnie doroli poniej 30. roku ycia maj tendencj do zbliania si do obcokrajowców w tym samym wieku. Znajomo jest równie norm podczas rozmów z nieznajomymi w Internecie. Podczas pisania podrczników uytkownika mona uy kilku rónych form: tu , Lei i voi s dopuszczalne. Instrukcje mona równie pisa bezosobowo, uywajc czasowników w bezokoliczniku, co pozwala unikn wyboru zaimka. W reklamie firmy zwykle rozmawiaj ze swoimi klientami, poniewa Lei jest zbyt odlegy. Tu sugeruje bliszych relacji midzy klientem a firm.

Voi jest czasami uywane zamiast lei , zwaszcza w poudniowych Woszech, ale ta forma jest czsto postrzegana jako staromodna. Dawniej móg by równie uywany jako poredni stopie grzecznoci midzy Lei i tu . Tak wic w latach trzydziestych nierzadko widywano si midzy dziemi i rodzicami we woskich rodzinach: zaimkiem uywanym przez dzieci zwracajce si do rodziców by Lei lub Loro , podczas gdy rodzice rozmawiajcy z dziemi to voi .

Pochodzenie grzecznoci Lei

Na pocztku swojej historii, w redniowieczu , jzyk woski uywa rozrónienia T(u)-V(oi), podobnie jak inne jzyki romaskie . W Boskiej komedii (rozpocztej w 1307 ) Dante mówi znajomo z ludmi, których spotyka, ale uywa voi, gdy chce wyrazi szacunek, na przykad wtedy, gdy spotyka swojego byego nauczyciela (  Siete voi qui, ser Brunetto  ) .

Uycie Lei jako zaimka grzecznociowego pojawia si w okresie renesansu i zostao potwierdzone pod wpywem jzyka hiszpaskiego. Jego pochodzenie mona znale w wyraeniach takich jak Wasza Wysoko, Eminencja, Wysoko, witobliwo itp. »Które wszystkie s kobiece ( Vostra Signoria / Eminenza / Maestà / Santità / ) i do których stosuje si trzecioosobow liczb pojedyncz. Przez kilka stuleci (prawdopodobnie midzy XVI TH i XX th  stulecia ), system trzech zaimków jest uywany, ty / voi / lei uywany wraz ze wzrostem stopnia uprzejmoci. Ten zwyczaj jest widoczny w nowej Les narzeczonych przez Alessandro Manzoni , napisanej w 1840 roku - 42 i odbywaj si w roku 1628 - 30  : Bohaterowie mówi pomoc trzech zaimków, czsto nie odwrotnie, kombinacje s w oparciu o wiek i status spoeczny..

Na podstawie pomysu zainicjowanego przez Toskanii pisarza Bruno Cicognani (po krytyce z XVI -tego  wieku ) przywódcy faszystowskich Woch w 1938 roku zabraniaj wykorzystywania Lei grzecznoci, powodujc zakócenia w strukturze jzyka woskiego i komunikacji administracyjnej. Reforma ta jest motywowana wzgldami nacjonalistycznymi, poniewa Lei przypisuje si obce pochodzenie. Zakaz ten bdzie obowizywa tylko przez kilka lat, do koca II wojny wiatowej, dlatego pozostawi niewiele ladów. Jednak w niektórych czciach Woch, szczególnie na poudniu, voi zawsze byo i nadal jest preferowan form grzecznoci lokalnie, podczas gdy lei reprezentuje standardow form V w kraju [ref. konieczne] .

Po holendersku

Istniej dwie formy udwikowienia w jzyku niderlandzkim , najczciej uywa si zaimka U , od drugiej osoby liczby pojedynczej zamiast zaimka jij lub je , lub znacznie rzadsza starsza forma, uywajc starego zaimka od , de druga osoba liczby pojedynczej zamiast jij lub je . Forma czasownika pozostaje wic taka sama.

Uycie vouvoyer w Holandii jest znacznie rzadsze ni we francuskim, zwaszcza z zaimkiem Gij , uywanym tylko w przypadku zwracania si do suwerena lub Boga podczas modlitwy.

Chocia ustnie jest prawie nietypowe, drobn form mona znale tylko w niektórych pismach formalnych. Biorc pod uwag, e Gij jest adresowany tylko do króla i do Boga, jest on zarezerwowany tylko dla przypadków, gdy wymaga tego protokó lub grzeczno.

We Flandrii uywanie u jest znacznie czstsze ni w Holandii, nawet w przypadku krewnych. Z drugiej strony, tradycyjna forma gij / ge (od "tu" jest uywana z uw dla dopeniacza, u dla reimu przypadku i wpywa na form werbaln) jest znana i jest uywana do okrelania wiedzy w jzyku mówionym, czasami do obcych lub nawet na pimie, gdy okazja nie jest formalna. Uycie jego holenderskiego synonimu jij jest rzadsze i wynika z (spornej) chci ujednolicenia jzyka niderlandzkiego poprzez zapoyczenie tej formy z Holandii i zakwalifikowanie gij jako archaizmu dialektalnego.

Zauwa, e zaimek U wyraany jest w dwóch formach, jednej maej (u) i drugiej wielkiej (U), która nabiera jeszcze wikszej powagi .

Formularz Przedmiot Obiekt Zaborczy
Opieka (forma ogólna) jij / ja gra / ja jouw / ja
Opieka (forma belgijska / archaiczna) gij / ge ty uw
Vouvrement (zazwyczaj mae litery) ty ty uw
Vouvrement (ogólna forma wielkich liter) U U Uw
Vouvoyer (forma belgijska / archaiczna) Gidi Ge Uw

W jzyku norweskim

W norweskim , tak jak w niemieckim, zwracamy si do siebie za pomoc zaimków osobowych trzeciej osoby w liczbie mnogiej ( De , Dem ). W przypadku vouvoyer zaimki te s zawsze pisane wielk liter (aby wskaza trzeci osob liczby mnogiej, zapisuje si je ma liter). Ta forma tytuowania jest ju prawie nieuywana: Norwegowie rozmawiaj ze sob, nawet gdy rozmawiaj z ludmi, których nigdy nie widzieli. Czasami adres moe by uyty w formalnych listach, ale to uycie równie zanika.

Zwracajc si do rodziny królewskiej, nie mówimy vouvoie, ale uywamy albo tytuu Deres majestet (Wasza Wysoko), albo samego tytuu, takiego jak kongen (król) lub dronningen / dronninga (królowa). . Nie widzimy Boga, ale go znamy.

Nie ma czasownika, który oznacza tutoyer / vouvoyer; uywamy wyrae være dus / være Des, które mona przetumaczy jako by tutoyeurs / by vouvoyeurs.

Duski uywa dokadnie tych samych zasad, z pewnymi rónicami moll pisowni. W przypadku jzyka szwedzkiego zobacz stosowny artyku .

Po polsku

Jzyk polski ma form vous prost i oryginaln, gdy uywa sowa Sir/Pani.

Znajdziemy wic formularze pan (Monsieur), pani (Mademoiselle, Madame), panowie (Panowie), panie (Mesdemoiselles, Mesdames), pastwo (Panie i Panowie). Czasownik jest logicznie umieszczony w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej.

Odwrotnie, vouvrement uywajcy wy (ty) bdzie czsto mile widziany , poniewa uwaa si go za imitacj rosyjskiego vouvrementu i przypomina okres sowiecki.

W portugalskim

W jzyku portugalskim osobny zaimek other oznacza tryb formalny, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej: você / vocês . Czasownik i inne determinanty, których to dotyczy, umieszcza si w trzeciej osobie, w podanej liczbie : rzeczywicie, você jest wynikiem fonetycznego noszenia vossa mercê , "twojej aski", poprzez swoj skrócon form, mniej archaiczn i bardziej rodzinn vossemecê  ; (moglibymy przetumaczy você está cansada jako Twoja Mio jest zmczona). System jest zatem kompletny i, przynajmniej w przypadku uycia zaimków, jednoznaczny:

 • pojedynczy
  • nijaki (ty) kanty  : "piewasz",
  • uprzejmy (você) canta  : ty (sam) piewasz,
 • Liczba mnoga
  • nijaki (vós) cantais  : piewasz,
  • grzeczny (vocês) cantam  : wy (wszyscy) piewacie.

Zaimek podmiotowy osobowy sucy tylko do nalegania, czciej spotykamy czasowniki samotnie, których osoba moe by niejednoznaczna: np. canta moe oznacza równie dobrze on/ona piewa jak ty (sam) piewasz. . Jednak nigdy nie mona pomyli znajomoci z vouvoie, którego zakoczenia s róne.

Uwagi

 • Zaimek tu jest uywany w Portugalii oraz w portugalskojzycznych krajach afrykaskich w celu zwracania si do krewnych, tak jak w jzyku francuskim. Jest rzadko uywany w Brazylii, z wyjtkiem kilku regionów.
 • Você você jest stosowany we wszystkich krajach jzyka portugalskiego, ale w Brazylii, gdzie znajomo jest niemal cakowicie ignorowane, to jest prawie jedyn form adresowania kadego, nawet midzy bliskimi. Jednak w Portugalii nie jest zbyt grzecznie zwraca si do kogo, mówic você, a zaimek jest zwykle implikowany lub zastpowany przez imi, tytu, zawód rozmówcy, a w bardziej formalnym kontekcie jest zastpowany przez o Senhor / a Seniora (Monsieur / Madame), Senior Embaixador (Monsieur l'Ambassadeur), Vossa Excelência (Excelence) itp.
 • Vouvoyer vós (liczba pojedyncza ty) nie jest ju uywany w adnym z wariantów portugalskiego i przetrwa tylko w kontekstach literackich; jest uywany tylko jako peen szacunku adres do Boga lub jako traktowanie Majestatu.
 • W liczbie mnogiej vocês jest uywany we wszystkich krajach portugalskojzycznych, ale, z wyjtkiem Brazylii, zaimek jest najczciej implikowany, jak w liczbie pojedynczej, lub zastpowany przez os Senhores / as Senhoras (Messieurs / Mesdames) itp.
 • Zaimek vós (liczba mnoga ty) jest nadal uywany w pónocnej Portugalii, ale jest archaizmem w innych odmianach jzyka portugalskiego. Przetrwa tylko w kontekstach literackich, a w jzyku mówionym jest uywany tylko w pewnych kontekstach, takich jak ksidz zwracajcy si do wiernych.

Po rosyjsku

Te rosyjskie zastosowania zasadniczo taki sam mechanizm jak Francuzi, na przemian ( ty ) i ( ty czasami aktywowane). Niemniej jednak system jest bardziej dynamiczny, a dialog rozpoczty na temat znajomoci moe poyczy adres, gdy rozmówca chce wyrazi swoj niezgod.

Ponadto rosyjski w przeszoci mia czstk szacunku, - -s . Skurcz do nadmiaru soutar´ (sir), pierwotnie uywanego przez pewn klas spoeczn, zwaszcza urzdników pastwowych, czsto wskazuje na nadmierny szacunek i jest obecnie postrzegany jako szyderczy lub komiczny. Przykad Puszkina moe pomóc zrozumie pierwotne znaczenie.

"Czeka!
- Jak miesz mi mówi: czekaj
- Powiedziaem: czekaj, Wasza Ekscelencjo. "

Inny przykad jej uycia, patrz charakter Lebiediewa w Idioty wedug Fiodora Dostojewskiego , który go uywa i naduy w kadej polerowanej wyzwanie dla osoby o wyszej randze:

- Jak to moliwe, e nie zauwaye tego w gównym miejscu
- To jest wanie-s', zajrzaem tam-s. A za dobrze pamitam, e tam zajrzaem. "

W jzykach azjatyckich

W Koreii

W jzyku koreaskim poufao (ban-mal) i vouvoyer (jon-dae-mal) istniej raczej jako przyrostki nastpujce po czasownikach. Po rzeczownikach nie nastpuje honorowe [Co] Umieszczenie , ale po czasownikach nastpuje zaszczytna koniugacja (vouvoyment). Równie adres do nazwiska lub osoby jest bardziej formalny podczas korzystania z adresu.

(ban-mal) i (jon-dae-mal) s uywane w zalenoci od osoby, do której si zwracamy (a nie podmiotu zdania, jak w jzyku francuskim).

Istniej róne stopnie honorowej formalnoci nastpujce po czasownikach w jzyku koreaskim:

Jzyk formalny - () , - () , - () .. Jzyk nieformalny - , - .. Jzyk standardowy () - , - , - .. Znajomo - () () , - / , - , - ..

Formalne i standardowe formy s czciej uywane w formie pisemnej, a formy nieformalne i potoczne s czciej uywane ustnie. Adres jest uywany czciej w jzyku koreaskim ni w jzykach indoeuropejskich.

Ponadto, gdy podmiotem zdania jest osoba wysokiej rangi (dziadek, przeoony itp.), podmiot zgadza si z sufiksem (shi). W tym przypadku uywane s pewne sowa honorowe. Na przykad, uywamy innego sowa w odniesieniu do domu przyjaciela () i domu jego dziadków ().

Na przykad moemy porozmawia z przyjacielem o ich dziadkach, w tym przypadku uyjemy , ale nie (jon-dae-mal).

W hindi

Hindi jzyk prd korzysta z trzech poziomów. Przedmiotowy zaimek osobowy ap , forma zwracania si z szacunkiem, jest uywany w odniesieniu do osób starszych lub osób o wyszej randze. Zaimki tum i tu s uywane do okrelenia znajomoci; tu wicej na rozmow midzy osobami na tym samym poziomie spoecznym i w tym samym wieku i tu wicej za dzieci lub osoby niszej rangi.

Na obszarach wiejskich, gdzie waga tradycji jest wiksza, uycie tu mona uzna za poniajce, a nawet obraliwe dla rozmówcy.

W jzyku japoskim

W jzyku japoskim znajomo i adres jako takie nie istniej. Japoski ma jednak ca list zaimków wedug pci, rangi spoecznej, a nawet wieku mówicych. Tak wic najczstszym zaimkiem do rozmów z sob, grzecznym, ale nie zbyt formalnym, uywanym zarówno przez mczyzn, jak i kobiety, jest watashi ( lub w hiragana ), podczas gdy zaimkiem ore (, w hiragana ) bdzie uywane przez mczyzn na okrelenie pewnego poczucia wyszoci, a zatem nieodpowiednie na formalnym spotkaniu. . Chopcy i modzi mczyni czsto uywaj zaimka bocznego ( lub w hiragana ). Zaimki drugiej osoby, nawet te grzeczne, jak anata ( , czciej pisane w hiraganie ), nie s zalecane, poniewa lepiej jest zwraca si do rozmówcy po imieniu. Inne, takie jak kisama ( , w hiragana ) mog by bardzo obraliwe. Aby utworzy liczb mnog, zwykle dodajemy przyrostek -tachi ( lub ), wic watashi stanie si watashitachi (), co oznacza "my", anata stanie si anatachi ( ), co oznacza " ty i tak dalej.

Po rzeczownikach wasnych i rzeczownikach kwalifikujcych nastpuje przyrostek wskazujcy stopie bliskoci rozmówcy. Tak wic klient o imieniu Suzuki zobaczy si w sklepie o imieniu (Suzuki-sama), podczas gdy standardowe sformuowanie to (Suzuki-san), a przyjaciele z dziecistwa mog go nazywa (Suzuki- kun).

w mandarysku

W obecnej na mandarynka jest zaimkiem z vouvoyer, które nie s zwykle stosowane w liczbie mnogiej:nin . Otrzymujemy wtedy taki system:

 • rodzaj nijaki: sg n , ty, l.mn. / nmen , wy (wszyscy);
 • uprzejmy: sg. nin , ty (sam), nie ma liczby mnogiej.

Wystpuje czciej w jzyku pisanym i ma bardziej ograniczone zastosowanie ni vouvoyer francuski. Bardzo szybko przechodzimy do znajomoci, zwaszcza w jzyku mówionym.

Z kolei jzyk klasyczny wyrónia si sporód innych zaimków osobowych oznaczajcych uprzejmo, asjn dentelmen (termin honorowy) iqng , bardzo szanowany , uywany midzy maonkami lub dla szlachetnej osoby; mona go zatem przetumaczy jako kochanie lub Ojcze, w zalenoci od kontekstu.

nin , zaimek od vouvoyer w mandaryskim, nie jest zaimkiem w liczbie mnogiej. Wywodzi si jednak z liczby mnogiej zaimka formalnego nmen  . Równie wyraenie nínmen (liczba mnoga od ) nie jest zwykle uywane w Chinach, nawet jeli przy formalnych okazjach. Zamiast tego mówimy nmen   lub wyraenia takie jak gèwèi   (dosownie: kada osoba).

W midzynarodowych jzykach pomocniczych

w esperanto

Najczciej w Esperanto nie rozróniamy znajomoci i adresu. Zaimek osobowy vi tu / vous jest uywany w obu przypadkach przez wikszo mówców.

Istnieje jednak pojedyncza forma znajomoci: ci . Louis-Lazare Zamenhof nie wspomina o tym ani w pracy Langue Internationale opublikowanej w 1887 roku, która jest ródem esperanto, ani w streszczeniu gramatycznym zawartym w Fundamento de Esperanto opublikowanym w 1905 roku, w którym ujto ramy póniejszego rozwoju jzyka; w zbiorze wicze, który stanowi jego drug cz, czytamy jednak Mi legas. - Ci skribas (anstata ci oni uzas ordinare vi) . Ta rada (zazwyczaj uywania vi zamiast ci) zostaa zastosowana w praktyce przez zdecydowan wikszo uytkowników. Obecnie niektóre sowniki esperanckie wymieniaj form ci jako tumaczenie francuskiego tu. Ale inne sowniki, w tym Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, który jest sownikiem referencyjnym dla tego jzyka, odradzaj uywanie ci , zastrzegajc je dla celów poetyckich lub literackich, gdzie ogranicza si wiele neologizmów mniejszoci. W praktyce tylko nieliczni uytkownicy esperanto (szczególnie ci, którzy uywaj znajomoci w swoich jzykach) i stowarzyszenia esperantystyczne - na przykad wiatowe stowarzyszenie narodowe - uywaj go: to uycie nazywa si cidiro .

Tutoyer mówi si cidiri ( znaczy to  ) lub, bardziej swojsko i mniej precyzyjnie ciumi . Podobnie vouvoyer jest powiedziane vidiri ("powiedzie vi  ") lub bardziej potocznie i mniej precyzyjnie viumi . Osobisty zaimek vi uywany w obu przypadkach przez wikszo mówców vidiro w tym przypadku oznacza zarówno zayo e vous , a czasownik vidiri w tym przypadku oznacza zarówno ty , e vouvoyer .

w kotawie

Kotava ma znajomoci tylko z zaimka Rin (które mona doda przyrostek - jest lub - wy do podkrelenia pe gonika).

W panduni

Pandunia ma zaimka drugiej osoby, TE , uywany zamiennie dla mczyzny lub kobiety, w znanych warunkach lub w adresie. To samo dotyczy zaimka osoby trzeciej, czyli (on lub ona).

W volapük

Pierwotnie volapük uywa onów jako drugiej osoby grzecznoci. Po reformie to wanie zaimek zoty sta si osobliw form grzecznoci.

Uwagi i referencje

 1. (lub ty sam lub we francuskojzycznej Szwajcarii ty sam )
 2. W tym drugim przypadku sytuacja zmienia si w 2000 roku iw niektórych zwykych programach telewizyjnych skierowanych do nastolatków i modych dorosych formalizm zosta odwrócony, obowizkowa zasada staa si swojsko. We Francji dziennikarze programu Quotidien (a wczeniej Le Petit Journal ) s przyzwyczajeni do wzajemnej znajomoci na antenie.
 3. Sownik Le Gonideca.
 4. sownej rzeczownika.
 5. Jest te vosear , praktycznie znikn z Hiszpanii, ale nadal yje w niektórych regionach Ameryki aciskiej, w tym w Argentynie i Urugwaju, gdzie jest uywany prawie wycznie.
 6. Istniej równie stare terminy voussoyer i voussoiement oraz vousoyer i vousoiement , przy czym dwa ostatnie s powszechnie uywane we francuskojzycznej Szwajcarii zamiast vouvoyer i vous .
 7. I dlatego w pewnych okolicznociach jzyk waloski mona uzna za przyjazny i nieformalny, podczas gdy jego znajomo jest agresywna i formalna, co moe wydawa si odwrotnym uyciem w porównaniu z wikszoci innych jzyków. Odwrotnie, osoby mówice po francusku po holendersku i flamandzku bd miay tendencj do atwego dogadywania si pod wpywem holenderskiego . .
 8. Philippe Wolff ,   Pierwsze badania nad wygldem vouvoyer w redniowiecznej acinie   Protokoy z posiedze Akademii napisami i literatury piknej , vol.  130 n O  2, s.  370-383 ( czytaj online ).
 9. Jules Zeller, Cesarze rzymscy , Pary, Didier et Cie,, 544  s. , s. 410 Pojcie to wkrótce zajo swoje miejsce nawet w formuach, którymi zwracalimy si do kadego z jego cesarzy, którzy reprezentowali pozosta trójk, i gdzie wyraenie Ciebie, Wasza Wysoko itd., nawet zwracajc si do jednego, suyo podkrel wag i zbiorow wielko kadego z nich Jules Zeller cytuje jako odniesienie do tego fragmentu: Eutrop., 9-16 - Mam., 1er paneg., 1, 4, 6, 7. - Eum., Pan Constantii ..
 10. Wyznacznik dzierawczy ( ton , twój itd.), nastpnie zaimek dzierawczy ( twój , twój itd.).
 11. Sownik wspóczesnego Breton przez Francisa Favereau. Wydania Skol Vreeizh. ( ISBN  2-903313-41-5 ) .
 12. Le Breton de Poche Divi Kervella, edycje Assimil, ( ISBN  978-2-7005-0308-1 ) .
 13. http://www.musikiwi.com/paroles/maxime-forestier-fontenay,aux-roses,31423.html .
 14. Etienne Kern, Le tu et le vous, Francuska sztuka komplikowania rzeczy , Pary, Flammarion ,, 206  s. , s.  22
 15. Philippe Wolff ,   Rewolucyjna ty  , Roczniki Historyczne Rewolucji Francuskiej , vol.  279,, s.  89-94 ( czytaj online ).
 16.   Strój Jeana Raspaila
 17. Zaszczyt ycia Roberta Debré (Editions Stock)
 18. Louis Morice, " Ty "w pracy: kto upowania ci do vouvoyer mnie  » , na tempsreel.nouvelobs.com ,(dostp 22 lipca 2016 r . ) .
 19. Co do" ty "milczye  " na Liberation.fr ,
 20. (pl) Gramatyka Walonii online - Li waibe del croejhete walone .
 21. The Pocket Irishman autorstwa Ciarána Mac Guilla, edycje Assimil, ( ISBN  2-7005-0279-5 ) .
 22. Marie-Anne Matard "  L'Anti" Lei : utopia jzykowej lub totalitarny projekt  », Mieszaniny Szkoy Francuskiej w Rzymie , t.  100 n O  2, s.  971-1010 ( przeczytaj online , skonsultowano 19 wrzenia 2016 ).
 23. Sowo panna (Mademoiselle) nie jest uywane w jzyku polskim jako adres.
 24. - Wikisownik  " , na en.wiktionary.org (dostp 26 padziernika 2019 r. )
 25. Duy francusko-esperancki sownik Jacques le Puyl i Jean-Pierre Danvy zoony w 1/1993 ( ISBN  2-9507376-0-9 ) .

Bibliografia

 • Etienne Kern, Le tu et le vous, Francuska sztuka komplikowania rzeczy , Pary, Flammarion ,, 206  s.

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Opieka i adres, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Opieka i adres i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Opieka i adres na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Wieslaw Chrzanowski

Ten wpis na Opieka i adres sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Grzegorz Winiarski

Dzięki za ten post na Opieka i adres, właśnie tego potrzebowałem

Urszula Zalewski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Opieka i adres jest tym, którego szukałem.