migdaki (mózg)Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat migdaki (mózg), zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat migdaki (mózg). W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o migdaki (mózg), a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o migdaki (mózg). Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o migdaki (mózg) poniżej. Jeśli informacje o migdaki (mózg), które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Migdaków lub migdaków zoony jest jeszcze rdze znajduje si w obszarze wewntrznym z przednio- skroniowym w uncus , przed hipokampie i korze poniej otrzewnowej.

Jest czci ukadu limbicznego i bierze udzia w rozpoznawaniu i ocenie emocjonalnej walencji bodców zmysowych, w uczeniu asocjacyjnym oraz w powizanych reakcjach behawioralnych i wegetatywnych, zwaszcza w strachu i niepokoju. Mówi si, e ciao migdaowate dziaa jako system ostrzegawczy, a take bierze udzia w odczuwaniu przyjemnoci.

Termin ciao migdaowate zapoyczono od aciskiego ciaa migdaowatego migda, zapoyczonego z greckiego migda. Uwaa si, e niemiecki fizjolog Burdach (1776-1847) jest pierwszym, który uy terminu ciao migdaowate do opisania formacji istoty szarej w ksztacie migdaa w przedniej pozycji pata skroniowego.

Jdra migdaków

Ciao migdaowate naczelnych jest kompleksem jdra w ksztacie migdaa, skadajcym si z co najmniej 13 jder zlokalizowanych w przednio- przyrodkowej czci pata skroniowego . Z punktu widzenia cznoci, ten kompleks jdra mona podzieli na trzy grupy:

 • jdra korowo-przyrodkowe, które s poczone z opuszk wchow i kor wchow  ;
 • jdra podstawno-boczne, z kor mózgow , w szczególnoci z asocjacyjnymi obszarami czuciowymi;
 • jdra rodkowe i przednie, z pniem mózgu , podwzgórzem i regionami wraliwymi na trzewia, takimi jak jdro pczka samotnego.

Rozwój

Ciao migdaowate dowiadcza znacznego wzrostu w cigu pierwszych kilku lat. W tym okresie eskie struktury limbiczne rozwijaj si szybciej ni u mczyzn. U kobiet ciao migdaowate osiga peny potencja wzrostu okoo pótora roku przed szczytem rozwoju mskiego. Z tego powodu samiec ciaa migdaowatego jest stosunkowo wikszy.

Ciao migdaowate jest bogate w receptory androgenowe receptory jdrowe wice si z testosteronem, które odgrywaj rol w ekspresji genów. Chocia testosteron jest równie obecny w eskich ukadach hormonalnych, mczyni maj wyszy poziom testosteronu. Objto istoty szarej na ciele migdaowatym uzaleniona jest od poziomu testosteronu, co moe przyczyni si do wzrostu masy ciaa mskiego ciaa migdaowatego. Oprócz wielkoci mona zaobserwowa rónice rozwojowe midzy prawym i lewym migdakiem. Lewe ciao migdaowate osiga maksymalny rozwój okoo 1,5 do 2 lat przed prawym ciaem migdaowatym.

Prawe ciao migdaowate wie si z reakcj na przeraajce bodce i rozpoznawaniem twarzy. Wywnioskowano, e wczesny rozwój lewego ciaa migdaowatego umoliwia niemowltom wykrycie zagroenia. W dziecistwie ciao migdaowate inaczej reaguje na osoby tej samej pci ni na osoby pci przeciwnej. Ta reaktywno zmniejsza si a do okresu dojrzewania, kiedy to znacznie wzrasta w okresie dojrzewania.

Ciao migdaowate jest jednym z najlepiej poznanych obszarów mózgu, jeli chodzi o dymorfizm pciowy . Ciao migdaowate jest wiksze u mczyzn ni u kobiet, u dzieci w wieku 7-11 lat, u dorosych oraz u dorosych szczurów). W 2019 roku w badaniu zaobserwowano na modelu mysim wpyw hormonów steroidowych na rozwój prenatalny ciaa migdaowatego, co skutkuje bardziej brutalnymi grami towarzyskimi u modych mczyzn. Rzeczywicie, w krytycznym momencie w rozwoju ciaa migdaowatego, endokanabinoidy promowa fagocytoz z astrocytów przez mikrogleju , przyczyniajc si tym samym do rónicowania pciowego tego narzdu wpyw na zachowania spoeczne jednostki.

Oprócz wielkoci zaobserwowano inne funkcjonalne i strukturalne rónice midzy migdakami mskimi i eskimi. U osób ogldajcych horrory i bodce podprogowe zaobserwowano aktywacj ciaa migdaowatego . Wyniki badania wykazay rón lateralizacj ciaa migdaowatego u mczyzn i kobiet. Pami dla filmu bya skorelowana ze zwikszon aktywnoci lewego ciaa migdaowatego u kobiet, prawego u mczyzn. Jedno z bada wykazao, e kobiety przecitnie lepiej zapamituj silne emocjonalnie wydarzenia ni mczyni.

Prawe ciao migdaowate jest zwizane w równym stopniu z podejmowaniem dziaa, co z negatywnymi emocjami, co moe pomóc wyjani, dlaczego mczyni zazwyczaj reaguj fizycznie na stresujce emocjonalnie bodce. Lewe ciao migdaowate umoliwia zapamitanie szczegóów, ale take wywouje reakcje na emocjonalnie stresujce bodce bardziej w myleniu ni w dziaaniu.

Poczenia ciaa migdaowatego

Wikszo wókien wchodzcych i wychodzcych z kompleksu korowo-przyrodkowego przechodzi przez prek kocowy , szlak biegncy na wewntrznej granicy jdra ogoniastego .

Gówne aferenty do ciaa migdaowatego

Drogi wchodzce do ciaa migdaowatego mona podzieli na 6 kategorii ze wzgldu na ich pochodzenie:

 1. opuszki wchowej  : wókna poczwszy od wchowej koczy si w jdrze korowej;
 2. podwzgórze (ventromedial jdro powierzchnia boczna), a take piercie zoa terminala prek projektu na czci rodkowej i centralnego piercienia;
 3. wzgórze (intralaminar jder mediana ciao kolankowe);
 4. pnia ( substantia nigra , brzuszne nakrywki obszar , szew , miejsce sinawe , pojedynczo jdro itp) wystaje na centralnego jdra;
 5. hipokamp wysya wókna z pola CA1 do centralnego i bocznopodstawnym jder;
 6. kora mózgowa ( oczodoowo , obrczy , wyspiarski , skroniowej kory ) projekty na bocznopodstawnym lub gbokich czciach ciaa migdaowatego.

Gówne eferencje ciaa migdaowatego

Drogi wychodzce z ciaa migdaowatego s podzielone na 5 kategorii w zalenoci od tego, czy s rzutowane na:

 1. z podwzgórza  : wókna pochodzce z corticomedial jdrach przechodz gównie za porednictwem terminala Stria i koczy si w obszarze septopreopticohypothalamic. Wókna wystajce na jdra zoa rozstpów kocowych (BST) s wysoko rozwinite;
 2. grzbietowej wzgórze otrzymuje przewidywania na boczno-podstawnej jder;
 3. pnia  : wókna pochodzce z centralnego jdra schodz zwaszcza wobec istoty czarnej , z szwu i tworzenia posiatkowan  : wan cz tych wókien s GABAergicznego;
 4. prkowiu  : wókna pochodzce z jdrach podstawnych przechodzi przez zacisk Stria i rzutowany na brzusznej ( jdro pólece ) i grzbietow ( jdro ogoniaste , skorupa ) prkowanym ;
 5. kora mózgowa (caa kora poza patem ciemieniowym i klinem): wókna wychodzce z jder podstawno-bocznych s rzutowane na kor ródwchow, która stanowi gówne wejcie do hipokampa.

Ciao migdaowate i strach

Gówn funkcj ciaa migdaowatego jest dekodowanie bodców, które mog zagraa organizmowi .

Podstawno-boczna cz ciaa migdaowatego jest bezporednio poczona ze strukturami korowymi, które wysyaj ze rodowiska informacje wzrokowe, suchowe, somatosensoryczne i smakowe. Centralne jdra odbieraj informacje wchowe. Te róne informacje sensoryczne s nastpnie przekazywane poprzez wewntrzne poczenia kompleksu migdaków do migdaka przyrodkowego.

Kiedy ta informacja zostanie przeanalizowana jako niebezpieczna dla organizmu (lub bardziej ogólnie jako istotna), spowoduje to aktywacj dróg wyjcia w kierunku podwzgórza i pnia mózgu . Szlaki te idealnie nadaj si do generowania odpowiedzi z ukadu hormonalnego, autonomicznego ukadu nerwowego i szlaków somatomotorycznych zwizanych z emocjami. Ciao migdaowate nadaje emocjonalny wymiar dozna zmysowych istotnych dla organizmu.

Obwody strachu

Kompleks migdaków jest czci obwodu strachu, który Joseph Ledoux podzieli na dwa:

Analiza bodca przez kor pozwoli utrzyma lub spowolni dziaanie ciaa migdaowatego na struktury mózgowe odpowiedzialne za fizjologiczn ekspresj lku.

W Josepha LeDoux   (1994) ilustruje dziaanie tego obwodu. Turysta spaceruje w naturze i widzi, co uwaa za wa. Krótka cieka aktywuje natychmiastow reakcj zaskoczenia i odrzut strachu. Na dusz met, po krótkiej latencji, informacja dociera do kory wzrokowej ( paty potyliczne ), a nastpnie do kory semantycznej ( patów skroniowych ). Jeli rzeczywicie jest to w, kora wzrokowa wzmacnia dziaanie migdaków i utrzymuje reakcje organizmu. Jeli jest to kij, dziaanie migdaków jest spowolnione, a reakcje organizmu ustpuj.

Akcja migdaków peni rol przetrwania: lepiej wzi kij za wa i dziaa bezpiecznie, ni ryzykowa pomylenie wa z kijem.

Centralnym punktem modelu aktywacji strachu LeDoux (1996) jest to, e ciao migdaowate moe by szybko i niewiadomie aktywowane przez nisk ciek przechodzc przez wzgórze bez wznoszenia si do kory. Trasa ta zostaa okrelona przez Morrisa i in. (1999), którzy wykazali, e aktywacja prawego ciaa migdaowatego przez zamaskowany bodziec (niewidoczny wiadomie) odbywa si poprzez wzgórek górny i pulvinar (wzgórza) bez przechodzenia przez kor:

leczenie wzrokowe wzgórek górny pulvinar prawy migdaek odpowied

Droga górna , która przechodzi przez wzgórze i pierwotn kor wzrokow, przechodzi nastpnie do pata skroniowego na brudzie skroniowej górnej i do zakrtu wrzecionowatego na ciele migdaowatym. Moe dostarczy bardzo wyrafinowan analiz, ale wolniej ni kana niski, który jest bardzo szybki, ale do prymitywny. Niskie podejcie podkorowe nie wymaga uwagi, jest automatyczne. Wrcz przeciwnie, górna cieka korowa jest porednia i integruje bardziej wyrafinowane informacje poznawcze.

Efekty stymulacji ciaa migdaowatego

U kotów stymulacja elektryczna ciaa migdaowatego prowadzi do:
- natychmiastowego zatrzymania postpujcego zachowania, a nastpnie poszukiwania ruchów
- wzwodu wosów, oddawania moczu;
- warczenie, syczenie;
- postawa ataku;
- podwyszone cinienie krwi i tachykardia  ;
- wzrost poziomu kortykosteronu w osoczu krwi.

U ludzi stymulacj ciaa migdaowatego przeprowadza si u przytomnych pacjentów podczas przedoperacyjnej eksploracji w celu wyznaczenia strefy padaczki u pacjentów z cik padaczk . Elektryczna stymulacja ciaa migdaowatego powoduje uczucie strachu i niepokoju oraz autonomiczne reakcje strachu.

Skutki uszkodzenia migdaków

U map obustronne uszkodzenie ciaa migdaowatego powoduje do dramatyczne zmiany w zachowaniu, okrelane jako zespó Klüvera-Bucy'ego . Zwierzta pozostaj obojtne na bodce, które zwykle wywouj wielki strach u ich kongenerów. Zawsze pozostaj spokojni, posuszni, nie rozpoznaj przedmiotów ( agnozja wzrokowa), wicz nadmiern eksploracj manualn i ustn przedmiotów, nie odróniaj jedzenia od przedmiotów niejadalnych, ani nie rozróniaj swoich partnerów seksualnych (d do kojarzenia si z mczyznami lub kobietami , z innymi zwierztami lub przedmiotami).

Te stare obserwacje zostay niedawno podjte przez Amarala i in. (2003) na dorosych mapach rezus i modych mapach. Uszkodzenia ciaa migdaowatego u dorosych powoduj zmniejszenie strachu przed wami (w postaci zabawki), ale nie powoduj znaczcych zmian w zachowaniu spoecznym i przynalenoci. Wrcz przeciwnie, zmiany chorobowe u dwutygodniowego dziecka i wychowywane przez matk zmieniaj jego zachowanie. Podobnie jak doroli wykazuj brak strachu przed wami, ale w przeciwiestwie do nich wykazuj wicej strachu, gdy zostan umieszczeni w nowym rodowisku spoecznym. Ciao migdaowate jest krytycznym elementem systemu oceny potencjalnych zagroe rodowiskowych.

U ludzi obustronne uszkodzenia ciaa migdaowatego lub bardziej ogólnie patów skroniowych s równie zwizane z zespoem Klüvera-Bucy'ego . Uszkodzenie ciaa migdaowatego wystpujce we wczesnym okresie ycia powoduje deficyt rozpoznawania mimicznych wyrazów lku, ale take zoci, zaskoczenia i obrzydzenia. U badanych nie pojawia si nieufno do twarzy, które s nieznane, uwaane za rzadkie i niegodne zaufania. Uszkodzenie migdaków powoduje niezdolno do wyraania emocji. Jeli przed nim znajduje si w, poszkodowany pacjent powie: Mam si ba, ale tak naprawd si nie boj i nie bdzie mia somatycznej manifestacji strachu.

Badania te sugeroway zaangaowanie ciaa migdaowatego w przypisywanie pozytywnej lub negatywnej wartoci dowiadczanym zdarzeniom, tak aby mogo na nie odpowiedzie odpowiedni reakcj emocjonaln i zachowaniem .

Efekty usuwania ciaa migdaowatego

U niektórych pacjentów usunicie prawego ciaa migdaowatego spowodowao cakowit niezdolno odczuwania strachu, nawet w obecnoci informacji sensorycznych, które normalnie go wyzwalaj. To usunicie prawego ciaa migdaowatego u dwóch pacjentów znaczco zagodzio objawy stresu pourazowego .

Naukowcy zaobserwowali, e z powodu uszkodzenia mózgu, zwaszcza ciaa migdaowatego, kobieta z chorob Urbacha-Wiethe'a zupenie nie bya w stanie odczuwa strachu .

Nauka strachu

Eksperymenty na szczurach dotyczce klasycznego warunkowania strachowego (LeDoux, 1998) pokazuj, e obwód ten jest ju obecny u wielu ssaków.

Klasyczne kondycjonowanie awersyjne
Faza powtórze Neutralny bodziec SC
dwik
Bodziec bezwarunkowy JELI
poraenie prdem-
Bezwarunkowa odpowied na zamroenie RI
2 e  Faza bodziec warunkowy SC Reakcja uwarunkowana emocjonalnie RCE

Zgodnie z modelem badawczym LeDoux, kojarzymy nieprzyjemny jednoznaczny bodziec (na przykad poraenie prdem), bezwarunkowy (lub bezwarunkowy ) bodziec strachu SI z bodcem, który sam w sobie jest neutralny (na przykad dwik), warunkowany bodziec strachu SC. Sam bodziec obojtny powoduje u szczura jedynie dziaanie badawcze. Po powtórzeniu zwizek SC-Si, szczur bdzie reagowa w taki sam sposób jak uwarunkowanego bodca do bezwarunkowego bodca, nawet w przypadku braku takowych: dochodzi do cakowitego zatrzymania, zamarza ( zamroenia ).

Przed kondycjonowaniem bezwarunkowy bodziec SI (wstrzs elektryczny) wywoa bezwarunkow odpowied RI (zamroenie). Po kondycjonowaniu bodziec neutralny (dwik) nabiera waciwoci awersyjnych i staje si warunkowym bodcem SC zdolnym do wywoania emocjonalnej odpowiedzi warunkowej RCE (strach, zamroenie).

Ta metodologia potwierdza hipotez obwodu strachu, poniewa jeli kto uszkodzi kor suchow lub hipokamp szczura po warunkowaniu, reakcja strachu zostaje utrzymana. Z drugiej strony jest eliminowany, jeli ciao migdaowate jest uszkodzone. To uczenie odpowiada zatem dobrze zjawisku plastycznoci w kilku strukturach migdaków. Podstawowe jdro boczne byoby miejscem zbienoci midzy informacj nieuwarunkowan a informacj uwarunkowan.

W ciele migdaowatym jdro boczne L jest bram dla informacji sensorycznej ze wzgórza lub kory, a jdro centralne C dziaa jako brama do podwzgórza i pnia mózgu . Rdze boczny L wystaje bezporednio i porednio na rdze centralny. Badania elektrofizjologiczne zidentyfikoway dwie grupy komórek w jdrze bocznym, pierwsza zaangaowana w pocztkowe uczenie si, a druga w przechowywanie pamici. Mówi si, e te regiony maj okoo 12 000 neuronów i s zlokalizowane w grzbietowej czci jdra bocznego.

Wydarzenia aktywujce ciao migdaowate

Rozpoznawanie emocji obejmuje wiele struktur mózgu, które s czci struktur limbicznych lub paralimbicznych. Ciao migdaowate odgrywa dominujc rol w rozpoznawaniu mimicznych wyrazów strachu (Morris i in. , 1996, 1998). Jednak w ostatnich latach badania neuroobrazowe wykazay, e aktywacja ciaa migdaowatego dotyczy znacznie szerszego spektrum emocji ni strach. Neuroobrazowania odkryli równie, e bardzo obraliwe bodce zapachowe wywoa dwustronnej aktywacji ciaa migdaowatego i regiony oczodoowo lewo.

Widok przeraajcego zdarzenia aktywuje ciao migdaowate, ale widok przestraszonej twarzy równie aktywuje ciao migdaowate. Jak to czsto bywa w semantyce, rozumie si emocj lub dziaanie wykonane przez inn osob poprzez postawienie si na jej miejscu, poprzez neuronalne przywoanie tego, czego wczeniej dowiadczylimy.

Paradoksalny wynik dla hipotezy, e ciao migdaowate jest moduem specjalizujcym si w przetwarzaniu informacji zagraajcych organizmowi, uzyskano porównujc efekt twarzy rozzoszczonej o bezporednim i gronym spojrzeniu z twarz przestraszon. To nie pierwszy typ twarzy najbardziej aktywuje ciao migdaowate, ale drugi.

Jeli chodzi o przetwarzanie tekstu, zaobserwowano aktywacj ciaa migdaowatego w przypadku sów awersyjnych lub zagraajcych (takich jak gwat, morderstwo) w porównaniu ze sowami neutralnymi. Jednak badanie fMRI wykazao, e sowa pozytywne lub negatywne aktywuj lewe ciao migdaowate bardziej ni sowa neutralne. Emocjonalnie pozytywne sowa dodatkowo aktywuj regiony prkowia zaangaowane w system nagrody .

Ostatnie postpy w neuroobrazowaniu przyniosy wiele pomiarów aktywacji ciaa migdaowatego, które doprowadziy do rónych interpretacji, a nawet kontrowersji dotyczcych jego prawdziwej funkcji. Metaanalizy 385 neuroobrazowaniu emocjonalnej przetwarzania migdaowatego, zawierajce 1324 dowiadcze na 5307 osób, okrelonych czynników dowiadczalnych charakterystyk prawdopodobiestwo aktywacji ciaa migdaowatego (Costafreda i wsp. , 2008). Wszystkie bodce emocjonalne wi si z wikszym prawdopodobiestwem aktywacji ciaa migdaowatego ni bodce neutralne. Ale wród emocji strach i wstrt maj wiksze prawdopodobiestwo aktywacji ciaa migdaowatego ni szczcie i niespecyficzne emocje pozytywne . Kolejno prawdopodobiestw to:

strach> obrzydzenie> humor> emocje seksualne> smutek> zo

Ciao migdaowate dziaa przede wszystkim jako wykrywacz zagroe, ale nie ogranicza si do negatywnych emocji.

Wydaje si równie odgrywa rol szybkiego przebudzenia systemu poznawczego. Ten system ostrzegawczy moe równie dziaa automatycznie, niewiadomie. Jeli przedstawiamy przeraon twarz bardzo krótko, w sposób podprogowy, nie majc czasu na uwiadomienie sobie tego przez podmiot, to mimo wszystko obserwujemy aktywacj jego ciaa migdaowatego. Poziom uwagi utrudnia przetwarzanie informacji ciaa migdaowatego: metaanaliza Costafredy wykazaa, e przetwarzanie pasywne wizao si z wikszym prawdopodobiestwem aktywacji ciaa migdaowatego ni instrukcja dziaania wzywajca ciao migdaowate.

Ciao migdaowate a emocjonalna modulacja pamici

 • Hipokamp i migdaek le u podstaw dwóch systemów pamici

Obecnie dobrze wiadomo, e istnieje kilka systemów pamici kontrolowanych przez odrbne i wzajemnie oddziaujce podoa neuronowe. W pamici dugotrwaej wyróniamy:
- pami deklaratywn: dotyczy faktów i zdarze, które mona odtworzy wiadomym wysikiem i opisa werbalnie. Zaley to zasadniczo od integralnoci
formacji hipokampa . Dotyczy to albo zdarze autobiograficznych zakotwiczonych w czasie i przestrzeni ( pami epizodyczna ), albo poj ogólnych ( pami semantyczna )
pami niedeklaratywna obejmuje róne typy zapamitywania, które wci s moliwe u osób z amnezj . Mog to by umiejtnoci takie jak jazda na rowerze ( pami proceduralna ), klasyczne warunkowanie Pawowa , uczenie nieskojarzeniowe (wiadomo, przyzwyczajenie jak przyzwyczajenie si do tykania zegara) lub torowanie .

Ciao migdaowate jest zaangaowane w systemy pamici, w których zachodz emocje. Wystpuje w dwóch systemach:
Pierwszy jest niedeklaratywny i specjalizuje si w leczeniu gównie negatywnych emocji. Ciao migdaowate odgrywa zasadnicz rol w klasycznym warunkowaniu awersyjnym , w którym neutralny bodziec jest zwizany z nieprzyjemnym wydarzeniem (patrz poprzedni rozdzia). Drugi system ma charakter deklaratywny i dotyczy pamici epizodycznej . Jest kontrolowany przez kompleks hipokampowy . Ale kiedy wspomnienia s naznaczone emocjami, ciao migdaowate wchodzi w gr, aby wzmocni zachowanie pamici.

Niezaleno pamici epizodycznej i warunkowania klasycznego mona wykaza w neuropsychologii u pacjentów ze zmianami hipokampu lub ciaa migdaowatego. Rozwamy przypadek klasycznego warunkowania awersyjnego, w którym niebieski kwadrat wie si z nieprzyjemnym poraeniem prdem w nadgarstek: pacjent z uszkodzeniem ciaa migdaowatego nie przejawia fizjologicznego lku na widok niebieskiego kwadratu, nawet jeli jest w stanie to zapamita niebieski kwadrat jest powizany z elektrowstrzsem. A pacjent z obustronnym uszkodzeniem hipokampa wyraa co przeciwnego: na widok niebieskiego kwadratu manifestuje emocjonalnie uwarunkowan reakcj strachu, ale nie jest w stanie jednoznacznie opowiedzie o przeszym dowiadczeniu warunkowania. Niezaleno tych dwóch systemów pamici wykazana przez t podwójn dysocjacj nie wyklucza ich wspópracy w przetwarzaniu naadowanych emocjonalnie wspomnie.

 • Modulacja epizodycznej pamici emocjonalnej

Pewne wydarzenia o wanym wymiarze afektywnym trwaj mniej lub bardziej w pamici. Pidziesit lat póniej wci pamitamy pierwsz mio, kótni z przyjacielem czy lektur niezwykej ksiki. Te wspomnienia niosce siln impregnacj emocjonaln tworz tak zwan pami emocjonaln . Wspomnienie wydarzenia naadowanego emocjonalnie jest zwykle wzmoone i trwalsze ni wspomnienie wydarzenia neutralnego. Wzrost retencji w pamici zdarze zwizanych emocjonalnie tumaczy si wpywem ciaa migdaowatego na faz kodowania, a nastpnie utrwalania pamici.
- Ciao migdaowate wzmacnia kodowanie wspomnie . Kilka bada wykazao, e emocje mog zwiksza pobudzenie i uatwia pami epizodyczn.
- Ciao migdaowate moduluje konsolidacj wspomnie epizodycznych . Wspomnienia zalene od hipokampa nie s przechowywane w sposób wszystko albo nic, jak na komputerze. Po zaszyfrowaniu nastpuje okres wielkiej kruchoci ladu pamiciowego, który, aby nie znikn, musi zosta utrwalony. Faza uczenia si, której towarzyszy adunek emocjonalny, indukuje uwalnianie adrenaliny i glikokortykoidów przez nadnercza. Adrenalina aktywuje nerw bdny, który rónymi drogami powoduje uwalnianie noradrenaliny , która aktywuje receptory noradrenergiczne kompleksu podstawno-bocznego ciaa migdaowatego. Glikokortykosteroidy równie uczestnicz w wzmacnianiu tego sygnau noradrenergicznego z migdaków. Rezultatem jest aktywacja projekcji ciaa migdaowatego na kluczowe struktury pamici, co pozwala wyjani modulacyjn rol ciaa migdaowatego na wspomnienia emocjonalne.

Kilka prac dotyczcych neuroobrazowania PET i fMRI wykazao, e poziom aktywacji podstawno-bocznego ciaa migdaowatego podczas ogldania scen wywoujcych negatywne lub neutralne emocje przewidywa póniejsz si przypominania sobie. Tak wic badani, którzy wykazywali wiksz aktywacj migdaków i którzy stwierdzili, e s najbardziej poruszeni, byli równie tymi, którzy póniej najlepiej zapamitali sceny emocjonalne.

Odwrotnie, pacjenci z uszkodzeniem ciaa migdaowatego nie wykazuj typowej poprawy pamici epizodycznej dla zdarze naadowanych emocjonalnie w porównaniu ze zdarzeniami neutralnymi.

Migdaki i neuropsychologia

Wedug LeDoux (1998) zaburzenia lkowe s spowodowane patologiczn aktywacj zwarcia. Bardzo wczesny uraz psychiczny oznaczaby ciao migdaowate i obwód strachu podczas dojrzewania mózgu. Te zakócenia byyby trwae. Aktywacja ciaa migdaowatego byaby przesadzona u osób niespokojnych (Thomas i in. , 2001) lub w stanie depresji , fobii spoecznej , stresu pourazowego .

Natomiast uszkodzenie migdaków powoduje brak rozpoznawania strachu, co ma dramatyczne konsekwencje psychospoeczne. Oceny spoeczne s wtedy niemoliwe (Damasio), a obustronna zmiana moe spowodowa zespó Klüvera i Bucy .

 • Fobia spoeczna

Przemawianie publicznie, przed nieznajomymi, wywouje trem, dyskomfort, który zwykle jest przezwyciany. Ale dla osób z fobi spoeczn ta sytuacja moe spowodowa okaleczajcy, niekontrolowany, bardzo obezwadniajcy atak paniki w yciu spoecznym.

Badanie obrazowe PET ( pozytonowa tomografia emisyjna ) wykazao, e u osób z fobi spoeczn, zwikszonemu lkowi podczas wystpie publicznych towarzyszya nadmierna aktywacja kompleksu migdaków w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej (Tillfors i in. , 2001). Nadpobudliwo niespokojnego ciaa migdaowatego zostaa nastpnie zweryfikowana w wielu sytuacjach. Na przykad, aktywacja ich migdaków na widok zych lub przestraszonych twarzy jest wiksza ni u osób z grupy kontrolnej, a stopie aktywacji jest pozytywnie skorelowany z nasileniem ich objawów.

Ostrzegajc o potencjalnych zagroeniach, ciao migdaowate zwykle peni rol ochronn. Ale u osób z lkiem spoecznym nadreaktywno ciaa migdaowatego powoduje hiperemocj, która moe siga nawet paniki, prowadzc podmiot do ucieczki z tych sytuacji interakcji spoecznych.

Popraw objawów fobii spoecznej mona osign przez leczenie antagonist receptora NK1 i citalopramem. Pomiary tomografii komputerowej przed leczeniem i po nim wykazay, e zagodzenie objawów towarzyszyo znacznemu zmniejszeniu aktywacji ciaa migdaowatego w tecie publicznej ekspresji, potwierdzajc tym samym kluczow rol ciaa migdaowatego w tej fobii.

Bibliografia

 1. McDonald AJ. ,   Czy istnieje ciao migdaowate i jak daleko si rozciga Perspektywa anatomiczna.  , Ann NY Acad Sci. , tom.  985,.
 2. Sander, D.; Grafman, J.; Zalla, T. ,   Ludzkie ciao migdaowate: rozwinity system wykrywania istotnoci  , Recenzje w neuronaukach , tom.  14 N O  4,, s.  303-316.
 3. P. SAH, ESL FABER, M. LOPEZ DE ARMENTIA I J. POWER ,   Kompleks migdaowaty: anatomia i fizjologia  , Physiol Rev , tom.  83,, s.  803-834.
 4. Uematsu A, Matsui M, Tanaka C, Takahashi T, Noguchi K, Suzuki M, Nishijo H,   Trajektorie rozwojowe ciaa migdaowatego i hipokampu od niemowlctwa do wczesnej dorosoci u osób zdrowych  , PLOS ONE , tom.  7, n O  10,, e46970 ( PMID  23056545 , PMCID  3467280 , DOI  10.1371 / journal.pone.0046970 )
 5. Telzer EH, Flannery J, Humphreys KL, Goff B, Gabard-Durman L, Gee DG, Tottenham N,   Efekt Cooties: Reaktywno ciaa migdaowatego w stosunku do twarzy osób tej samej pci i od dziecistwa do okresu dojrzewania  , Journal of Neuronauka poznawcza , tom.  27 N O  9,, s.  1685-96 ( PMID  25848681 , PMCID  5723398 , DOI  10.1162 / jocn_a_00813 )
 6. Caviness VS, Kennedy DN, Richelme C, Rademacher J, Filipek PA,   Ludzki mózg w wieku 7-11 lat: analiza objtociowa oparta na obrazach rezonansu magnetycznego  , Kora mózgowa , tom.  6, n O  5,, s.  726-36 ( PMID  8921207 , DOI  10.1093 / Cercor / 6.5.726 )
 7. Goldstein JM, Seidman LJ Horton NJ, Makris N Kennedy DN Caviness VS Faraone SV Tsuang MT,   Normal dymorfizm pciowy w dorosym mózgu czowieka in vivo oceniano w obrazowaniu metod rezonansu magnetycznego  , kora mózgowa , tom.  11 N O  6,, s.  490-7 ( PMID  11375910 , DOI  10.1093 / cercor / 11.6.490 )
 8. Hines M, Allen LS, Gorski RA,   Rónice pci w podregionach jdra przyrodkowego ciaa migdaowatego i jdra óka prkowia kocowego szczura  , Brain Research , tom.  579, N O  2, s.  321-6 ( PMID  1352729 , DOI  10.1016 / 0006-8993 (92) 90068-K )
 9. VanRyzin JW i in. , Fagocytoza mikroglejowa komórek noworodków jest indukowana przez endokannabinoidy i rzebione rónice pciowe w grze spoecznej modych szczurów , 2019. DOI : 10.1016 / j.neuron.2019.02.006
 10. Cahill L, Haier RJ, White NS, Fallon J, Kilpatrick L, Lawrence C, Potkin SG, Alkire MT, Zwizane z pci  rónice w aktywnoci ciaa migdaowatego podczas przechowywania pamici pod wpywem emocji  , Neurobiologia uczenia si i pamici , tom.  75, n o  1,, s.  1-9 ( PMID  11124043 , DOI  10.1006 / nlme.2000.3999 )
 11. Hamann S,   Rónice pci w reakcjach ludzkiego ciaa migdaowatego  , Neurolog , tom.  11 N O  4,, s.  288-93 ( PMID  16061516 , DOI  10.1177 / 1073858404271981 )
 12. Lanteaume L, Khalfa S, Régis J, Marquis P, Chauvel P, Bartolomei F,   Indukcja emocji po bezporedniej stymulacji ródmózgowej ludzkiego ciaa migdaowatego  , Kora mózgowa , tom.  17 N O  6,, s.  1307-13 ( PMID  16880223 , DOI  10.1093 / cercor / bhl041 )
 13. (en) Nieuwenhuys, Voogd, van Huijzen, Centralny ukad nerwowy czowieka , Springer, 1978, 2008, 967  s..
 14. LEDOUX J., Mózg emocjonalny , Weidenfeld & Nicolson,.
 15. LEDOUX J., Mózg emocji: tajemnicze podstawy naszego ycia emocjonalnego , Odile Jacob,, 374  s..
 16. LEDOUX J. ,   Emocje, pami i mózg  , Pour la Science , tom.  202,, s.  50-57.
 17. JS Morris, A. Öhman i RJ Dolan ,   cieka podkorowa do prawego ciaa migdaowatego poredniczca w niewidzialnym strachu  , Proc Natl Acad Sci USA , tom.  96, n o  4,, s.  1680-1685.
 18. SM Hilton i AW Zbroyna ,   Okolica migdaowata w reakcjach obronnych i jego droga odprowadzajca do pnia mózgu  , J Physiol , tom.  165 n o  1,.
 19. Meunier, Martine i Bachevalier, Jocelyne i Murray, Elisabeth A. i Málková, Ludi i Mishkin, Mortimer   EFEKTY aspiracji VERSUS neurotoksyczne uszkodze ciaa migdaowatego NA reakcje emocjonalne u map  , European Journal of Neuroscence , vol.  11,.
 20. DAVID G. AMARAL ,   Ciao migdaowate, zachowanie spoeczne i wykrywanie zagroe  , Annals of the New York Academy of Sciences , tom.  1000, N O  1,.
 21. Roger Gil, Neuropsychologia , Elsevier Masson,, 496  s..
 22. (De) Jody wurde ein Teil des Gehirns entfernt, jetzt spürt er keine Angst mehr  " , na www.vice.com (dostp 14 lipca 2021 )
 23. Kelly R Bijanki , Sanne JH van Rooij , Timothy D Ely i Jennifer S Stevens ,   Seria przypadków: Jednostronna ablacja ciaa migdaowatego agodzi objawy zespou stresu pourazowego i biomarkery  , Neurochirurgia , tom.  87, n o  4,, s.  796-802 ( ISSN  0148-396X , PMID  32259241 , PMCID  7593359 , DOI  10.1093 / neuros / nyaa051 , czytaj online , dostp 14 lipca 2021 )
 24. (De) Nina Weber, DER SPIEGEL ,   Hirnforschung: Die Frau, die keine Angst kennt   , na www.spiegel.de (dostp 14 lipca 2021 r. )
 25. Elizabeth A. Phelps, Joseph E. LeDoux ,   Skadki ciaa migdaowatego na przetwarzanie Emotion: Od modelach zwierzcych zachowa ludzkich  , Neuron , tom.  48 N O  2, s.  175-187.
 26. JC Repa, J Muller, J Apergis, TM Desrochers, Y Zhou, JE LeDoux ,   Dwie róne populacje komórek ciaa migdaowatego bocznego przyczyniaj si do inicjacji i przechowywania pamici.  , Neuronauka przyrody , tom.  4, n O  7,, s.  724-731.
 27. David H. Zald i José V. Pardo ,   Emocje, wch i ludzkie ciao migdaowate: aktywacja ciaa migdaowatego podczas awersyjnej stymulacji wchowej  , PNAS , tom.  94 N O  8,.
 28. Whalen PJ, Shin LM, McInerney SC, Fischer H, Wright CI, Rauch SL. ,   Funkcjonalne badanie MRI dotyczce reakcji ludzkiego ciaa migdaowatego na wyraz twarzy strachu kontra gniew.  », Emocje , t.  1,, s.  70-83.
 29. Hamann, Stephan; Mao, Hui ,   Pozytywne i negatywne emocjonalne bodce werbalne wywouj aktywno w lewym ciele migdaowatym  , Neuroreport , tom.  13, n o  1,.
 30. Costafreda SG, Brammer MJ, Dawida, Fu CH. ,   Predyktory aktywacji ciaa migdaowatego podczas przetwarzania bodców emocjonalnych: metaanaliza 385 bada PET i fMRI.  , Mózg Res Rev. , tom.  58, n o  1,, s.  57-70.
 31. Larry R. Squire ,   Systemy pamici mózgu: krótka historia i aktualna perspektywa   , Neurobiologia uczenia si i pamici , tom.  82,, s.  171-177.
 32. Elizabeth A Phelps   Ludzkie emocje i pami: interakcje ciaa migdaowatego i hipokampa zoone  , Current Opinion in Neurobiology , tom.  14 N O  2.
 33. Sven-Åke Christianson, Podrcznik emocji i pamici , Routledge,, 507  s..
 34. McGaugh JL, Roozendaal B. ,   Rola hormonów stresu nadnerczy w tworzeniu trwaych wspomnie w mózgu.  , Curr Opin Neurobiol. , tom.  12 N O  2, s.  205-210.
 35. Turhan Canli, Zuo Zhao, James Brewer, John DE Gabrieli i Larry Cahill ,   Zwizana ze zdarzeniami aktywacja ludzkiego ciaa migdaowatego w stowarzyszeniach z póniejsz pamici dla indywidualnego dowiadczenia emocjonalnego  , Journal of Neuroscience , vol. 2  20,.
 36. Larry Cahill, Ralf Babinsky, Hans J. Markowitsch & James L. McGaugh ,   Ciao migdaowate i pami emocjonalna  , Nature , tom.  377,, s.  295-296.
 37. Tillfors M, Furmark T, Marteinsdottir I, Fischer H, Pissiota A, Långström B, Fredrikson M. ,   Mózgowy przepyw krwi u osób z fobi spoeczn podczas stresujcych zada mówienia: badanie PET  , The American Journal of Psychiatry , tom.  158 N O  8,.
 38. K. Luan Phana, Daniel A. Fitzgeraldb, Pradeep J. Nathanc, Manuel E. Tancerb ,   Stowarzyszenie midzy nadpobudliwoci ciaa migdaowatego a ostrymi twarzami i nasileniem niepokoju spoecznego w uogólnionej fobii spoecznej  , Biological Psychiatria , tom.  59 N O  5,.
 39. Tomas Furmark, Lieuwe Appel, Åsa Michelgård Kurt Wahlstedt Fredrik AHS Stefano Zancan, Eva Jacobsson, Karin Flyckt Magnus Grohp Mats Bergström Emilio Merlo Pich, Lars-Göran Nilsson, Massimo Bani, Bengt Låatson i Mångström   Mózgowe Zmiany przepywu krwi po leczeniu fobii spoecznej za pomoc antagonisty neurokininy-1 GR205171, Citalopramu lub Placebo  , BIOL PSYCHIATRY , tom.  58,.

Bibliografia

 • Antonio Damasio , Samo poczucie siebie , Pary, Odile Jacob, 1999.
 • Joseph LeDoux, Emotion, Memory and Brain, Pour La Science , 1994, 202: 50-57.
 • (en) Joseph LeDoux Mózg emocjonalny , Londyn, Weidenfeld i Nicolson, 1998.
 • (en) Murray E., Wise SP, Interakcje midzy oczodoow kor przedczoow a ciaem migdaowatym: zaawansowane poznanie, wyuczone reakcje i instynktowne zachowania, Current Opinion in Neurobiology , 2010, tom. 20, 212-220; Nauka Aktualnoci , 2011, tom. 179 nr 5, s. 22, Bethesda, MD, Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego.
 • (en) Ledoux JE, Muller J. (1997), Pami emocjonalna i psychopatogia, Phil. Prze. R. Soc , B 352: 1719-1726.
 • (en) Morris JS, Friston KJ, Büchel C., Young AW, Calder AJ i Dolan RJ, Neuromodulacyjna rola ludzkiego ciaa migdaowatego w przetwarzaniu emocjonalnej mimiki, Brain , 1998, 121: 47-57.
 • (en) Morris JS, Frith CD, Perrett DI, Rowland D., Young AW, Calder AJ, Dolan, Rónicowa reakcja neuronalna w ludzkim ciele migdaowatym na przeraajce i szczliwe wyrazy twarzy, Nature , 1996, 383: 812-815 .
 • (en) Thomas KM, Drevets WC, Dahl RE, Ryan ND Birmaher B. Eccard CH, Axelson D. Whalen PJ, Casey BJ, Reakcja ciaa migdaowatego na przeraajce twarze u niespokojnych i przygnbionych dzieci, Anch Gen Psychiatry , 2001, 58: 1057-1063.
 • (w) Murray E. Wise SP, Science News , 2011, tom. 179 nr 5, s. 22, Bethesda, MD, Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego.

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat migdaki (mózg), były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat migdaki (mózg) i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o migdaki (mózg) na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Julita Kaczmarek

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Wojciech Sroka

To dobry artykuł dotyczący migdaki (mózg). Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Marek Barański

Ten wpis na migdaki (mózg) pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Janina Kubicki

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na migdaki (mózg) i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.