Midzynarodowy Standardowy Numer KsikiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki poniżej. Jeśli informacje o Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki ( ISBN ) lub International Standard Book Number jest midzynarodowo uznanym numer, utworzony w 1970 roku, jednoznacznie identyfikuje kad edycj kadej ksiki opublikowanej po wprowadzeniu numeru ISBN, bez wzgldu na nonik. Ten trway identyfikator ma na celu uproszczenie zarzdzania dla wszystkich interesariuszy w acuchu ksiek (wydawców, drukarni, hurtowników, ksigarni, bibliotek). W 2007 roku zmieniono numer ISBN z 10 na 13 cyfr w celu zapewnienia zgodnoci z kodem produktu GTIN-13 , który jest podstaw powszechnie uywanego w dystrybucji kodu kreskowego.

ISBN ma zastosowanie do ksiek, niezalenie od ich nonika: moe to by na przykad tradycyjny papierowy nonik lub pliki dla czytników elektronicznych (kady formularz daje inny numer ISBN).

Jednak publikacje, które nie podlegaj prawnemu depozytowi, nie s objte numerem ISBN.

Historyczny

W 1960 roku , w Wielkiej Brytanii, firmy WH Smith and Son Ltd. , gówny dystrybutor ksiek brytyjskich, stara si uproci zarzdzanie, nadajc kademu wydaniu kadej ksiki unikalny identyfikator. Zwrócia si do Gordona Fostera  (w) , profesora statystyki w Trinity College w Dublinie . Stworzy dziewiciocyfrowy numer SBN, który zosta wdroony w 1967 roku w Wielkiej Brytanii, a nastpnie w 1968 roku w Stanach Zjednoczonych. W 1970 roku ISO (Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) dokonaa internacjonalizacji tej koncepcji poprzez ujednolicenie 10-cyfrowego numeru ISBN z kodem lokalnym. W 2007 r. 10-cyfrowy numer ISBN zosta rozszerzony do 13 cyfr poprzez dodanie na górze kodu 978, co umoliwio konwersj numeru ISBN na kod GTIN-13 i edytowanie go w tej formie jako kodu kreskowego w celu dystrybucji.

Jak dziaa numer ISBN

Aby zrozumie, jak dziaa kod ISBN, musisz wiedzie, jak jest przypisany do dziea.

Operacja jest cakowicie zdecentralizowana:

 • Grupa wydawców w regionie chce wykorzysta zalety, jakie ISBN zapewnia w marketingu ksiki. Wydawcy ci, zrzeszeni w stowarzyszeniu zwanym Lokaln Agencj Rejestracyjn, zwracaj si do Midzynarodowej Agencji ISBN o przydzielenie kodu regionalnego lub domeny ISBN. Midzynarodowa Agencja ISBN zarzdza domenami ISBN. Jest to organizacja non-profit z siedzib w Londynie i dziaajca w porozumieniu z ISO , Midzynarodow Organizacj Normalizacyjn.
 • Jeli wydawca chce doczy do numeru ISBN, kontaktuje si z lokaln agencj rejestracyjn; to daje mu numer wydawcy.
 • Wydawca sam przypisuje numery swoim publikacjom wedug kilku zasad.

Budowa kodu ISBN

W tej sekcji najpierw przedstawiono konstrukcj oryginalnego dziesicioznakowego numeru ISBN, a nastpnie wyjaniono do proste zmiany wprowadzone przez zmian trzynastu znaków w celu poczenia z kodem GTIN-13. 2108 ISO (ICS n O  01.140.20) okrela budow ISBN.

Struktura ISBN-10

ISBN-10 skada si z czterech komponentów. Powinny by oddzielone mylnikami lub spacjami.

Przykad: 2-7654-1005-4
 • Pierwszym elementem ( 2 w powyszym przykadzie) jest domena ISBN, tj. Obszar zlewni  ; moe to by strefa jzykowa, region lub kraj.
 • Drugi element ( 7654 powyej) to numer wydawcy. Identyfikuje aktywnego wydawc w rejonie zasigu.
 • Trzeci element ( 1005 powyej) to numer publikacji nadany przez wydawc jednej z jego publikacji na okrelonych zasadach.
 • Wreszcie czwarty element ( 4 powyej) to klawisz sterujcy.

Trzy kody: Domena ISBN, Numer wydawcy i Numer publikacji maj róne dugoci, zgodnie z nastpujc ogóln zasad: im wicej w zasigu lub wydawca ma du liczb publikacji, tym krótszy jest ich kod. Duy obszar zasigu ma krótki numer, aby pozostawi wicej cyfr dostpnych dla wydawców kodujcych i publikacji. Podobnie, duy wydawca ma krótki numer identyfikacyjny, aby zostawi wiksz liczb cyfr do numerowania jego publikacji.

Domena ISBN

Ten kod jest nadawany przez Midzynarodow Agencj ISBN. Moe to by kod jzyka (dla jzyka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i japoskiego), kod obszaru geograficznego lub kod krajowy.

Wskazuje obszar oddziaywania, w którym wydawca jest aktywny. Dugo kodu zaley w przyblieniu od wielkoci rynku. Im jest to waniejsze, tym krótszy kod.

Numer wydawcy

W danym rejonie odpowiedzialna za to lokalna agencja rejestracyjna przydziela numery wydawców z krótszym identyfikatorem wydawcom, którzy publikuj najwicej tytuów, w nastpujcej kolejnoci:

Kod edytora Liczba indeksów dostpnych dla publikacji
(dla obszarów oznaczonych jedn cyfr, takich jak obszar francuskojzyczny - identyfikator: 2 )
00 - 19 1000000
200 - 699 100 000
7000 - 8499 10 000
85000 - 89999 1000
900000 - 949999 100
9500000 - 9999999 10

Kilka przykadów numeru wydawcy w domenie 2:

 • 07  : Gallimard , Pary, Francja
 • 246  : Grasset , Pary, Francja
 • 287  : University Press of Louvain , Louvain-la-Neuve, Belgia
 • 296 , 336 i 343 : L'Harmattan , Kongo, Wybrzee Koci Soniowej, Mauretania, Gwinea, Senegal
 • 344  : Glénat , Grenoble, Francja
 • 411  : Éditions du Net, Suresnes, Francja
 • 7465  : Éditions du Pommier, Pary, Francja
 • 8290  : Éditions d'En Bas , Lozanna, Szwajcaria
 • 89763  : The Editors Reunited, Montreal, Quebec
 • 11 lub 37180  : CEREMA, Lyon, Francja
 • 11 lub 490128  : Centrum Studiów Aleksandryjskich, Aleksandria, Egipt

Numer publikacji

Ten kod identyfikuje konkretn publikacj od wydawcy. To sam wydawca przypisuje ten kod.

Krótko mówic: przedruki identycznej pracy zachowuj swój ISBN (nawet jeli cena ulega zmianie); jednake wszystkie odmiany publikacji (format, charakter, nonik, ilustracja okadki itp.) musz mie wasny numer publikacji.

Numery ISBN nie s nadawane publikacjom, które nie podlegaj prawnemu depozytowi: publikacjom reklamowym; rozkady jazdy pocigów, plakaty, kalendarze, almanachy; mapy geograficzne i topograficzne; nagrania dwikowe  itp.

Wicej informacji mona znale w witrynie AFNIL .

Klawisz Control

Klucz kontrolny to dziesity znak numeru ISBN-10. Jest obliczany przy uyciu poprzednich dziewiciu cyfr. Poniewa w 2007 r. Zmieniono numer ISBN na trzynacie znaków, obliczanie tego klucza jest nieaktualne. Przypomina si poniej w celach informacyjnych.

Uwaga  : sposób obliczania klucza ISBN-13 przebiega inaczej: patrz GTIN-13 .

Struktura ISBN-13

W 2007 roku trzynastocyfrowy kod produktu do dystrybucji masowej zwany GENCOD we Francji, EAN-13 (europejski numer artykuu-13) w Europie i UPC (uniwersalny kod produktu) w Ameryce, a dzi na caym wiecie GTIN-13 podbi prawie cay rynku dystrybucji, stosowne stao si zmodyfikowanie numeru ISBN w celu zintegrowania go z tym globalnym acuchem logistycznym.

Ponadto od tego dnia przewidywano brak kodów ISBN do numerowania nowych publikacji.

Kod ISBN-10 jest zatem konwertowany na ISBN-13 o godz . Ze wzgldu na kompatybilno prace przenosz oba kody razem przez kilka miesicy i bd je nadal nosi przez pewien czas po wejciu w ycie nowej kodyfikacji.

W jaki sposób ISBN tak szybko si nasyci

W ISBN-10 publikacje mog by kodowane identyfikatorem skadajcym si z maksymalnie 9 cyfr (w przypadku Domen ISBN kodowanych jednocyfrowo, np. Strefa francuskojzyczna - kod 2 ), czyli miliard moliwoci. Jak tyle moliwoci zostao tak szybko wyczerpanych

Przede wszystkim podzielenie kodu na trzy sekcje o rónych znaczeniach oznacza, e nie mona uy wielu kombinacji. To jest gówny powód.

Ponadto lokalne agencje czsto bardzo hojnie przydzielay kody wydawcom.

Metoda jest prosta:

 • pierwsze trzy cyfry kodu GTIN-13 wskazuj kraj producenta lub dystrybutora produktu. Kody 978 i 979 nie zostay przypisane, zostay przypisane do ksigi. Kody 978 i 979 oznaczaj zatem Bookland - kraj ksiki. Kod 978 jest uywany jako pierwszy, a kod 979 bdzie uywany w razie potrzeby.
 • aby by kompatybilny ze wszystkimi zainstalowanymi systemami GTIN-13, klucz weryfikacyjny ISBN-13 (ostatnia cyfra kodu) jest obliczany t sam metod, jak w przypadku kodu GTIN-13.

Atrybucja

Norma ISO

Standard ISO 2108 ( ICS n O  01.140.20) okrela budow ISBN zasady jego alokacji i administracji systemu ISBN. Pierwsza edycja tego standardu ukazaa si w 1972 roku.

Organy nagradzajce

Uywa

Kod ISBN ma na celu uproszczenie przetwarzania ksiek na komputerze: ksigarnie mog skada standardowe zamówienia, dystrybutorzy maj ten sam kod do przetwarzania zamówie i zwrotów. Uatwione s róne operacje zarzdzania w bibliotekach i centrach dokumentacji.

Kada forma publikacji drukowanej (mikka, twarda  itp. ) Ma przypisany inny numer ISBN. Kadej formie cyfrowej ksiki (pdf, epub  itp. ) Równie przypisany jest inny numer ISBN.

Na przykad ksika Les cigognes sont immortelles autorstwa Alaina Mabanckou ma kod 978-2-02-130451-0 dla wersji mikkiej, 978-2-02-130452-7 dla wydania pdf i 9782-02- 130453 -4 za kolejn edycj cyfrow.

Ustawodawstwo we Francji

 • Zatrzymaj si 12 stycznia 1995ustalajce obowizkowe informacje pojawiajce si na drukowanej, grafiki i dokumentów fotograficznych przekazany do depozytu prawnej ( Official Journal of):
  • Artyku 1: Na wszystkich kopiach tego samego dokumentu przedoonego do depozytu prawnego naley zamieci nastpujce informacje: w przypadku deponowania ksiek, map i planów: 1 ° [] 2 ° [] 3 ° [] 4 ° wzmianka numeru ISBN i prawdopodobnie ISSN .
 • Zatrzymaj si ustalajce obowizkowe informacje pojawiajce si w owiadczeniach towarzyszcych prawnemu depozytowi dokumentów drukowanych, graficznych i fotograficznych:
  • Artyku 2: Owiadczenie wydawcy musi zawiera nastpujce informacje: w przypadku deponowania ksiek, map, planów i zapisów muzycznych: 1 ° [] 2 ° znormalizowany numer midzynarodowy (ISBN lub, jeli ma to zastosowanie, ISMN dla partytur muzycznych).

Uwagi i odniesienia

 1. Podrcznik uytkownika ISBN 2017 .
 2. Wyszukaj wedug numeru ISBN  " , AdeBooks.fr,.
 3.   Bibliothèque nationale de France: Getting information and getting an ISBN   , Pary (dostp 23 sierpnia 2017 ) .
 4. Zarzdzane na caym wiecie przez GS1 (Global Standards 1, z siedzib w Brukseli), wczeniej zwane GENCOD, a nastpnie EAN-13.
 5. (w) RR Bowker  (w) , Historia ISBN  " [ archiwum] , na isbn.org , RR Bowker,(dostp 2 listopada 2018 ) .
 6. Norma ISO 2108, 1970.
 7. Co to jest ISBN  » , Pod adresem https://www.isbn-international.org , International ISNB Agency (dostp 2 listopada 2018 r . ) .
 8. Zobacz stron internetow Midzynarodowej Agencji ISBN.
 9. Kod ten mia wiele nazw w argonie ISBN: ISBN grupowych identyfikator , numer grupy ISBN , pierwiastek Grupy Rejestracja , identyfikator grupy rejestracyjny . Obecnie jest on nazywany zakresem numerów ISBN przez Midzynarodow Agencj ISBN. W tym artykule jest to nazywane domen ISBN .
 10. Zobacz stron internetow ISO.
 11. Called Registration number , Registrant element w argonie ISBN. Nazywa si go tutaj numerem wydawcy lub kodem wydawcy.
 12. Zobacz na stronie internetowej AFNIL.
 13.   Royal Library of Belgium: Belgian National Centre ISSN   , na www.kbr.be (dostp 3 sierpnia 2016 ) .

Zaczniki

Bibliografia

 • Midzynarodowa Agencja ISBN, Podrcznik uytkownika ISBN : Wydanie midzynarodowe , Londyn, Midzynarodowa Agencja ISBN,, 7 th  ed. , 39  s. ( ISBN  978-92-95055-16-2 , czytaj online ) [PDF]

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Mariola Lewandowski

Ten wpis o Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Kamil Kania

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki, daje dużo pewności.

Gabriela Wasilewski

Uważam, że ten wpis o zmiennej Midzynarodowy Standardowy Numer Ksiki jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.