KorepetycjeInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Korepetycje, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Korepetycje. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Korepetycje, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Korepetycje. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Korepetycje poniżej. Jeśli informacje o Korepetycje, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Tutoring jest ksztatujce relacje pomidzy nauczycielem, nauczycielem i uczniem. Róni si od tradycyjnej edukacji obejmujcej nauczycieli i uczniów indywidualnym i elastycznym szkoleniem. Nauczyciel niekoniecznie musi posiada ca wiedz, któr ucze musi opanowa pod koniec swojego szkolenia, poniewa jego rol nie jest udzielanie odpowiedzi na poruszane problemy, ale kierowanie procesem uczenia si.

Korepetycje maj zastosowanie w rónych kontekstach, w których korepetytor moe mie róne statusy. Korepetytor w firmie ma zasadniczo status prawny podlegajcy cisym regulacjom (które bd si róni w zalenoci od kraju), podczas gdy rol korepetytora w szkole moe przej kady nauczyciel, a nawet ucze .

W kontekcie studiów tutoring mona zdefiniowa jako form zindywidualizowanej pomocy, która ma na celu zapewnienie spersonalizowanej pomocy w nauce poza sal wykadow . Oprócz tej szerokiej definicji moe mie wiele aspektów, w szczególnoci zgodnie z

 • czy jest skierowany do jednego ucznia, czy do grupy uczniów
 • czy korepetytor jest nauczycielem czy innym uczniem. W tym drugim przypadku mówimy o korepetycjach rówieników. Tutoring reprezentuje wyjtkow relacj pedagogiczn midzy rówienikami, ale jest równie szczególnym rodzajem usug ukierunkowanych na doradztwo i wsparcie. W ergonomii sytuacj usugow definiuje si na podstawie czterech cech: obiekt pracy jest wspólny dla wspópracowników, dowiadczaj nierównoci rodków i zasobów w zarzdzaniu dziaaniem, ale po obu stronach istniej rodki komplementarne, relacja pomocowa jest ustanowiona spoecznie . Celem jest pomoc koledze w podejmowaniu waciwych decyzji zwizanych z jego obecn nauk. Dziaalno doradcza tutora jest ograniczona czasowo, ale wie si z ustaleniem relacji w celu zapewnienia zasobów we waciwym czasie i wykorzystania okazji do wspópracy.
 • moliwych jest wiele wariantów, w zalenoci od charakteru urzdzenia (czasowo, wybór lub narzucenie opiekuna, charakter zaj), szkolenia prowadzonego dla opiekunów, celu uczenia si (przedmioty akademickie, ale take poprawa integracji w instytucji lub rozwój osobisty). Zamiast udziela korepetycji, mówimy wtedy o coachingu edukacyjnym

Historyczne podejcie do korepetycji

Ojcowie korepetycji

 • Jeli podstawowa idea nauczania bya obecna od staroytnoci u Sokratesa i ukierunkowanie myli poprzez pytania, które skaniaj go do refleksji, zawdziczamy przede wszystkim koncepcj korepetycji Komeskiemu, filozofowi i teologowi. Uwaa, e edukacja jest nierozerwalnie zwizana z yciem w spoeczestwie. W swojej pracy Grande Didactique zajmuje si potrzeb ucznia do nauczania innych. Przedstawia model edukacji, w którym nauczyciela w wykonywaniu jego zada wspieraj najlepsi z jego uczniów, którzy powtarzaj jego sowa i wspieraj inne dzieci. Proces ten pozwala nie tylko zagodzi problemy zwizane z rekrutacj, gdy uczniów jest stosunkowo wielu, ale take zaangaowa tych drugich, którzy w ten sposób uczestnicz we wasnej edukacji, a take unikn wykluczenia uczniów z powodu trudnoci. Dla Komeskiego zrozumienie przychodzi przez praktyk. W rzeczywistoci uwaa, e tradycyjny system edukacji jest niewystarczajcy i tylko jego wdroenie pozwala dziecku na przejcie ze statusu ucznia do nauczyciela.
 • To byo w 1798 roku , e Pestalozzi zaplanowano budow szkoy Stans w Szwajcarii , szkole dla sierot wojennych i upoledzonych dzieci. Aby poradzi sobie z brakiem personelu materialnego i nadzorczego, zastosowa model edukacyjny, który wypracowa w swojej pracy Léonard et Gertrude (opublikowanej w trzech czciach od 1781 do 1787). Model ten, inspirowany ideami Comeniusa, opiera si na systemie wzajemnej pomocy midzy studentami w formie mentoringu .

Korepetycje we Francji w ramach Ancien Régime

To na mocy Ancien Régime widzimy, e korepetycje we Francji s wprowadzane w ycie. W rzeczywistoci jest stosowany w szkoach, które przyjmuj dzieci w niekorzystnej sytuacji, zarówno w celu zagodzenia problemów ekonomicznych, jak i poprzez pedagogik . Moemy przytoczy w szczególnoci Szkoy Miosierdzia Demii , Instytut Braci Szkó Chrzecijaskich , zaoony przez Jeana-Baptiste de La Salle , czy Królewski Dom Saint-Louis , zaoony przez Madame de maintenon w 1686 roku . Rola korepetycji jest niezbdna:

 • Na poziomie ekonomicznym obnia koszty zwizane z funkcjonowaniem szkoy.
 • Na poziomie pracowniczym umoliwia:
  1. przezwyciy problem braku personelu
  2. reaguj na brak wykwalifikowanych nauczycieli
 • Jeli chodzi o ksztacenie, umoliwia dzieciom znajdujcym si w niekorzystnej sytuacji zdobycie edukacji po niszych kosztach.
 • Na poziomie edukacyjnym umoliwia:
  1. wzmocni dyscyplin
  2. bardziej angaowa studentów w nauk
  3. wzmocni nauk poprzez aktywn rol ucznia
  4. sprzyjaj mimikrze , czynic z najlepszych uczniów wzorce do naladowania dla innych

Korepetycje na caym wiecie

Korepetycje midzykulturowe

W latach pidziesitych i szedziesitych Stany Zjednoczone stany w obliczu masowej imigracji , skadajcej si gównie z Meksykanów i Portorykaczyków. Te populacje tworz nastpnie mniejszoci etniczne. Jednoczenie w kocu bierze si pod uwag inn mniejszo etniczn, czarn populacj Ameryki, i wprowadza si polityk desegregacji.

Od tego czasu Europa dowiadczya równie silnej imigracji zwizanej z rozwojem gospodarczym charakterystycznym dla tego okresu. Kilka krajów Europy Zachodniej goci populacje z sabo rozwinitych krajów ródziemnomorskich. Dzieci z tych populacji musz naturalnie chodzi do szkoy w kraju przyjmujcym, ale stwarza to pewne problemy. Po pierwsze, niekoniecznie s dobrze akceptowane. Nastpnie musz nauczy si nowego jzyka, nowej kultury i edukacji innej ni ich wasna. Te dzieci czsto napotykaj trudnoci.

W Stanach Zjednoczonych , jak w Europie , dzieci napotykaj te same problemy z integracj, zwaszcza, e nauczyciele czsto nie wiedz, jak radzi sobie z tego rodzaju sytuacji. Wanie w tym kontekcie pojawia si nauczanie midzykulturowe. Chodzi o to, aby zgromadzi uczniów z rónych kultur (kultura goszczca i kultura obca lub dwie kultury obce z dwoma poziomami integracji), z których niektórzy (tutorzy) s odpowiedzialni za dostarczanie innym (opiekunom) tego, czego chc.

W zwizku z tym pojawia si kilka projektów i inicjatyw. Czarne dzieci na Manhattanie otrzymuj od uczniów gimnazjów opiekunów, którzy pomagaj im w nauce, z uwzgldnieniem trzech obszarów: matematyki , sownictwa i ortografii . Czarne dzieci w Bostonie uczszczaj na lekcje hiszpaskiego od Portorykaczyków i odwrotnie, dzieci z Puerto Rico ucz si angielskiego. Indianie Navajo otrzymuj lekcje angielskiego od anglojzycznych kolegów z klasy. W Wielkiej Brytanii modzi obywatele Pendabu poznaj jzyk angielski przez mieszkaców aglomeracji londyskiej. Wszystkie te inicjatywy maj na celu promowanie integracji mniejszoci etnicznych, a tym samym zapobieganie kryzysom spoecznym midzyetnicznym. Nauczyciele, majc wicej swobody ni nauczyciele (z zastrzeeniem precyzyjnych zasad i standardów), s lepiej przygotowani do osignicia tych celów.

Funkcje nauczyciela w nauczaniu problemowym

W uczeniu si problemowym podczas pracy grupowej moemy podsumowa funkcje korepetytora za pomoc mnemonicznego akronimu CQFD: Lead, Question, Facilitate, Diagnose:

 • Prowadzi  : wykorzystanie problemu sytuacyjnego zakada, e grupa przechodzi przez róne etapy:
 1. zorganizuj grup i rozdziel role
 2. przeczytaj dostarczony dokument
 3. zrozumie i wyjani problem
 4. zrób list pyta do rozwizania, aby rozwiza problem
 5. okreli cele nauczania
 6. ustal plan dziaania z okreleniem kto co robi. Nauczyciel interweniuje, aby sprawdzi, czy kady krok zosta zatwierdzony, zanim przejdzie do nastpnego. Przypomina kocowe cele.
 • Pytanie  : korepetytor nie powinien rozwizywa problemu za uczniów . Zadawanie pyta jest jego gównym narzdziem do:
 1. zna poziom zrozumienia uczniów,
 2. zwróci uwag na obszary, w których nie ma zgody
 3. wyczyci punkty blokujce
 4. pcha, aby i dalej.
 • Uatwienie  : interwencje - werbalne i niewerbalne - majce na celu stworzenie pozytywnego klimatu pracy w grupach: rozpowszechnianie sowa, zachcanie moderatora do jego roli, udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej, gdy grupa dobrze funkcjonuje.
 • Diagnozuj  : obserwuj przed interwencj w trzech poprzednich rejestrach, aby zrozumie dynamik grupy i biece trudnoci, a nastpnie dostosuj swoje interwencje najlepiej, jak to moliwe.

Korepetycje z nauk medycznych i farmaceutycznych

Aby odby studia medyczne, czy to na kierunkach lekarskich, chirurgii stomatologicznej, poonictwie czy fizjoterapii czy terapii zajciowej w niektórych miastach, konieczne jest odbycie Pierwszego Powszechnego Roku Studiów Zdrowotnych, zwanego te PACES. Ten rok koczy si bardzo selektywn konkurencj, otwierajc drzwi do rónych wyej wymienionych sektorów. Tylko dziki rankingowi rang przydatnemu do tego testu student moe kontynuowa nauk na wybranej przez siebie ciece.

W niektórych miastach studenci wyszych klas organizuj wiczenia, aby pomóc uczniom pierwszego roku w przygotowaniu si do tych konkursów.

Korepetycje na studiach pielgniarskich

Wprowadzenie

W ramach reformy niezbdne jest miejsce korepetycji ze studentami pielgniarstwa. Opiekun praktyk jest istotn osi w procesie integracyjnego programu pracy i studiów, jego projekt wsparcia studentów, we wspópracy z opiekunem stau i lokalnymi specjalistami, musi pozwoli studentom na stopniowe nabywanie oczekiwanych umiejtnoci zawodowych. Ta reforma obejmuje now organizacj, nowe relacje midzy personelem struktur opieki (których rola w szkoleniu jest wzmocniona) a Instytutem Ksztacenia Pielgniarskiego (IFSI). Ponowne zdefiniowanie ról wpywa przede wszystkim na opiekunów praktyk, umieszczonych w centrum wspópracy midzy przedstawicielem IFSI, opiekunem stau i lokalnymi specjalistami. Zainwestowani w wzmocnion misj szkoleniow i ewaluacyjn, przyszli tutorzy bd musieli budowa nowe umiejtnoci.

Kontekst powstania reformy studiów

 • Prawo znane jako spoeczna modernizacja  :
  • Obowizek rejestracji dyplomów w Krajowym Katalogu Certyfikatów Zawodowych (RNCP)
  • Walidacja nabytego dowiadczenia (VAE) ...
 • Polityka europejska: porozumienia boloskie (1999) ...
  • Poprawa czytelnoci dyplomów na obszarze europejskim
  • Reorganizacja dyplomów studiów wyszych wedug powszechnego modelu: licencja, magister, doktorat (LMD)
 • Modyfikacja dostpnoci wiedzy
 • Stale zmieniajce si zapotrzebowanie na zdrowie

Rola i odpowiedzialno opiekunów praktyk

Za organizacj stau odpowiedzialny jest opiekun sprawujcy funkcje nadzorcze:

Recepcja, monitoring prezentyzmu

 • Ustanawia niezbdne rodki do superwizji: codziennie powouje lokalnego specjalist (opiekuna)
 • Gwarantuje jako nadzoru
 • Zapewnia relacje z IFSI
 • Rozstrzyga pytania w przypadku sporu i uczestniczy w ocenie studentów.

Dowiadczony opiekun (opiekun) reprezentuje edukacyjn funkcj stau. Wsparcie ze strony opiekuna w miejscu stau pozwala IFSI i dziedzin traktowa jako dwa miejsca nauki. W konsekwencji tutor bdzie mia nastpujce misje:

 • Powitaj stayst, aby uatwi mu integracj z usug
 • Zna cele
  • Instytucjonalne ze wzgldu na poziom szkolenia specyficzny dla praktyki
  • Zawsze wspópracuj z IFSI
 • Zatwierd projekt zawodowy staysty
  • Przeczytaj i potwierd z nim jego osobiste cele
  • Identyfikuj sytuacje w pracy i organizuj prac w parach z profesjonalist
 • Kwalifikuj stayst na co dzie
  • Angauje zespó znajcy program i cele szkolenia
  • Nauczyciel uczestniczy codziennie w konstruowaniu sytuacji uczenia si
 • Wspieraj praktykanta w nauce zawodu
 • Oce, czego si nauczye, zadajc pytania
  • Znaczenie oceny: wyraenie opinii na temat wartoci pracy zawodowej.

Wniosek

Tutoring umoliwia studentom pielgniarstwa wsparcie na ciece szkoleniowej poprzez dzielenie si wartociami, wizj i prawdziw prac. Ocena tutoringu wykazaa realne korzyci w przyjciu i integracji praktykanta pielgniarskiego w zespó, a nawet przyspieszenie nabywania nowych umiejtnoci.

Ksztacenie na odlego i korepetytorzy

Odlego Korepetycje ronie w urzdzeniach ODL , biorc pod uwag specyfik tych rodowisk uczenia si.

Umiejtnoci repozytorium korepetytora

System odniesienia dla certyfikatu umiejtnoci nauczyciela wydawanego przez CCI i certyfikat AFNOR definiuje umiejtnoci:

 1. Powitaj  i zintegruj pracownika.
 2. Zorganizuj  i zaplanuj ciek nabywania umiejtnoci pracownika.
 3. Szkoli , wspiera i przekazywa wiedz, know-how, know-how i kultur korporacyjn.
 4. Oceniaj  osignicia i led postpy zawodowe ucznia.
 5. Wspieraj  integracj zawodow, organizuj relacje z aktorami, których dotyczy cieka ucznia (wewntrzne lub zewntrzne centrum szkoleniowe, hierarchia itp.).

Uwagi i odniesienia

 1. Peer tutoring: jakie podstawy, jakie mechanizmy, jakie rezultaty Korepetycje, De Boeck (red.) (2010)
 2. Typologia sytuacji serwisowych. W M. Cerf Falzon & P. (red.), Sytuacje robocze usugi interakcji ( 1 st ed.). Pary: University Press of France
 3. Marc Nagels. Moc do dziaania i opanowanie zastosowa profesjonalnych. Peer tutoring w szkoleniu dyrektorów opieki, peer tutoring w szkolnictwie wyszym. Problemy instytucjonalne, technopedagogiczne, psychospoeczne i komunikacyjne, L'Harmattan, s. 193-215, 2013, 2343004145.
 4. Smidts, D., Braibant, JM., Wouters, P., de Theux, MN. Narzdzie audiowizualne do szkolenia korepetytorów w zakresie aktywnej pedagogiki . w materiaach z 2.  sympozjum e ENSIETA i ENST Bretagne w Brzeciu, czerwiec 2003 r.
 5. Forum korepetycji Wydziau Lekarskiego Bordeaux 2

6. Przykad systemu nauczania https://managersante.com/2020/01/03/le-dispositif-apprenant-des-hospices-civils-de-lyon-developper-et-mettre-en-oeuvre-les-competences - przez-profesjonalne-kursy-w-terenie /

róda

 • Alain Baudrit, Tutorat : bogactwo metody nauczania , wydanie De Boeck, 2002
 • Gérard Barnier, Korepetycje w edukacji i szkoleniach , wydanie Harmattan, 2001
 • Alain Avanthey Tutors in Companies , wydanie Le Manuscrit 2007
 • Marcel Lebrun, Teorie i metody pedagogiczne w nauczaniu i uczeniu si , Éditions De Boeck, 2002

Zobacz te

Powizane artykuy

Link zewntrzny

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Korepetycje, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Korepetycje i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Korepetycje na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Aldona Tomczak

Informacje o zmiennej Korepetycje są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Grazyna Filipiak

Wreszcie artykuł o Korepetycje, który jest łatwy do przeczytania.

Ryszard Adamczyk

To dobry artykuł dotyczący Korepetycje. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Marcin Przybylski

W tym poście o Korepetycje dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.