Darmowa licencjaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Darmowa licencja, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Darmowa licencja. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Darmowa licencja, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Darmowa licencja. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Darmowa licencja poniżej. Jeśli informacje o Darmowa licencja, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Bezpatnej licencji jest licencja stosowania do pracy intelektualnej , w którym autor udziela wszelkich praw lub cz praw przyznanych mu przez prawo autorskie , pozostawiajc co najmniej cztery prawa uznane fundamentalne znaczenie dla uytkowników:

 1. korzystanie z pracy;
 2. studiowanie pracy, aby zrozumie, jak dziaa lub dostosowa j do wasnych potrzeb;
 3. modyfikacja (ulepszenie, rozbudowa i przeksztacenie) lub wczenie utworu do utworu pochodnego  ;
 4. redystrybucja utworu, czyli jego dystrybucja do innych uytkowników, w tym komercyjnie.

Wolnoci te mog podlega warunkom, w szczególnoci systematycznemu stosowaniu tej samej licencji lub licencji zapewniajcej te same prawa uytkownikom, kopiom utworu i utworom zalenym: zasada zwana copyleft .

Kiedy utwór jest objty woln licencj, mówimy o utworze wolnym . Niektórzy uytkownicy lub dostawcy danych staraj si by czci kontekstu wielkiej otwartoci, czasami okrelanego akronimem ODOSOS (co oznacza: Open Data , Open Source , Open Standards ), podejcie, które zostao opracowane w szczególnoci dla duych wspólnych projektów naukowych (w Open science data  (en) ), takie jak sekwencjonowanie ludzkiego genomu (z Open Data Consortium utworzonym na wniosek Jima Kenta  (en) w 2003 r.).

Definicja

Wolna licencja to jednostronny akt, na mocy którego twórca dziea daje kadej osobie prawnej lub fizycznej wolno , w dowolnym czasie i miejscu, do:

 • korzysta z utworu do wszystkich celów;
 • studiowa prac;
 • rozpowszechnia kopie pracy;
 • modyfikowa prac i publikowa jej modyfikacje.

Rozrónienie pomidzy czasami licencji za darmo (zwaszcza artystycznych) pracuje, które s produkowane lub dane oraz licencje dla wolnego oprogramowania [ ref.  podane] , które s narzdziami pracujcymi z danymi i które historycznie jako pierwsze oferoway te prawa w sposób sformalizowany dostosowany do NICT .

Dlaczego   Otwarte dane  ,   Otwarte oprogramowanie   lub   Otwarte standardy  

Wszystkie te trzy podejcia odpowiadaj na potrzeb usunicia pewnych przeszkód dla tego, co anglojzyczni ludzie nazywaj   otwart innowacj  , któr jest kreatywno i innowacja oparta na wspópracy, moliwe dziki szerszemu i atwiejszemu dostpowi do wiedzy i danych.

Przeszkody te to w szczególnoci ograniczenia prawne i techniczne (przepa cyfrowa, nierówny dostp do danych itp.). S one tym bardziej widoczne, e rozwój technologiczny umoliwia obecnie szybki globalny dostp do wikszej iloci danych przez coraz wiksz liczb osób. Uczniowie, studenci, nauczyciele, badacze i podmioty gospodarcze nie mog ulepsza ani ulepsza tych danych i ich moliwych zastosowa w takim stopniu, na jaki pozwalaaby sie internetowa, gdyby dane publiczne byy bardziej dostpne (w tym do celów komercyjnych, zdaniem wielu podmiotów) [ref. konieczne] .

Nawet jeli badania i dane s uwaane za publiczne lub upubliczniane, czsto s one zamknite w schematach lub umowach wymylonych w celu prawnego ograniczenia korzystania z dokumentów pisemnych i drukowanych. Umowy te de facto zabraniaj dostosowywania formatów plików lub tumacze na inne jzyki, integracji danych, wzbogacania semantycznego , hipertekstu , komputerowej eksploracji lub analizy tekstu, poprawiania bdów itp. Ograniczenia te powanie ograniczaj wpyw bada publicznych lub prywatnych, ich szybkie przyswajanie i uniemoliwiaj wykorzystanie potencjau sieci do przyspieszania odkry naukowych.

Otwarty dostp wydaje si niezbdnym warunkiem wstpnym bardziej kreatywnego, bogatego i opartego na wspópracy wykorzystania danych. Zasada wolnej licencji zostaa opracowana przez Richarda Matthew Stallmana w celu promowania udostpniania kodu ródowego oprogramowania.

Gówn ide stojc za koncepcj wolnego oprogramowania byo usamodzielnienie uytkowników oprogramowania zgodnie z wol pierwotnych twórców oprogramowania.

Mona zatem uzna uogólnienie na róne utwory niezalenie od ich charakteru jako majce na celu uniezalenienie osób korzystajcych z utworu od woli osób posiadajcych prawa do tego utworu.

Powszechne zamieszanie

Otwarte i bezpatne

Jednym z czsto le rozumianych aspektów zasady wolnych licencji jest to, e nie zajmuje si ona wartoci rynkow dystrybucji utworów. Utwór na wolnej licencji niekoniecznie jest dostpny za darmo, podobnie jak utwór dostpny za darmo nie jest koniecznie darmowy. To zamieszanie jest podtrzymywane przez podwójne znaczenie angielskiego sowa free , dlatego termin wolny (francuski lub hiszpaski ) jest czasami uywany w jzyku angielskim, podobnie jak w wolnym oprogramowaniu .

Zasada wolnej licencji nie zabrania bowiem pobierania opat za dostp do utworu. Gwarantuje tylko wolno pracy po jej uzyskaniu. Jest to tym mniej zrozumiae, e w rzeczywistoci wikszo utworów na wolnych licencjach jest dostpna bezpatnie. Zwaszcza, e jeli utwór na wolnej licencji jest pocztkowo dostpny tylko odpatnie, to ju od pierwszej emisji moe by legalnie redystrybuowany za darmo.

Darmowa i bezpatna dystrybucja

Póniej pojawiy si inne rodzaje koncesji opartych na tej samej zasadzie cesji niektórych praw, nie gwarantujcych jednak tych samych swobód. W tym przypadku mówimy o   wolnej licencji dystrybucyjnej   (lub LLD lub nawet Open License , ten ostatni termin moe równie obejmowa wolne licencje i LLD ).

Podczas gdy wolna licencja ma tendencj do zrównania wszystkich praw przed utworem, którego dotyczy, nakada ograniczenia jedynie w celu utrwalenia tej równoci (mechanizm copyleft ), licencja wolnej dystrybucji nakada ograniczenia, które nie maj na celu takiej równoci.

Te licencje s zatem inspirowane tym samym mechanizmem, ale nie s motywowane tymi samymi aspiracjami sprawiedliwoci. W zwizku z tym mog na przykad zabroni modyfikacji lub uywania w okrelonych kontekstach (komercyjnych, wojskowych, nuklearnych, politycznych itp.).

Czsto wysuwan uwag jest, e autor moe przyzna wicej wolnoci, jeli zostanie o to poproszony i podany. Stwierdzenie to odnosi si jednak równie do autora pocztkowo zastrzegajcego wszelkie prawa (które prawo przynajmniej we Francji przewiduje domylnie w przypadku braku okrelonej licencji lub przynalenoci autora do organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi). Ponadto autor, który przekaza swoje prawa majtkowe, na przykad organizacji zarzdzajcej prawami autorskimi, nie musi ju koniecznie znosi tych wyjtków. To stwierdzenie ignoruje równie powszechny problem bezludnej wyspy , gdy autor jest nieosigalny [ref. konieczne] .

We wszystkich przypadkach rozpowszechnianie na wolnej lub otwartej licencji podlega ograniczeniom naoonym przez prawo obowizujce w danym kraju: na przykad we Francji pojcie autorstwa i autorskie prawa osobiste maj pierwszestwo przed kad inn klauzul. , co oznacza, e adna licencja w rzeczywistoci nie gwarantuje uytkownikowi penej swobody.

Zamieszanie jest tym bardziej powszechne, e terminy takie jak   wolna muzyka   s czsto uywane w odniesieniu do dzie objtych zarówno woln licencj, jak i licencj do bezpatnej dystrybucji. Z drugiej strony, termin wolne oprogramowanie jest generalnie uywany wycznie w odniesieniu do dzie na wolnej licencji i wyklucza wszelkie dziea rozpowszechniane na podstawie licencji, które nie speniaj kryteriów wolnej licencji.

Wykorzystanie lub promocja przez administracj publiczn lub spoecznoci

W przeciwiestwie do podmiotów komercyjnych administracje wytwarzaj wiele danych o znaczeniu publicznym i ogólnym (w tym danych kartograficznych), które mog chcie, aby byy ponownie wykorzystywane bezpatnie, zwaszcza e dane te s czsto tworzone z funduszy publicznych, a niektóre s rozpowszechniane przymusowo . W Stanach Zjednoczonych od 1966 roku , na mocy Ustawy o Wolnoci Informacji (lub ustawy FOIA, o wolnoci informacji stosowanej od 1967 ), istnieje tradycja szerokiego rozpowszechniania niektórych danych rzdowych lub od agencji rzdowych ( na przykad NASA ) , ale nie we wszystkich krajach.

Historycznie rzecz biorc, prawo sformalizowane wasnoci intelektualnej pojawi si w XIX th  century, obok patentowania wynalazków. Wtedy, w kontekcie dziaa wojennych, a potem zimnej wojny, posiadanie i kontrolowanie informacji byo kwesti wadzy. Stany i spoecznoci od dawna staraj si zakaza kopiowania lub zarezerwowa go do celów edukacyjnych i niekomercyjnych. Sprzeda drukowanych wersji wielu dokumentów, zwaszcza legislacyjnych, bya równie sposobem finansowania tego druku.

Pod koniec XX -go  wieku, Internet zmieni sytuacj. W kontekcie globalizacji i spoeczestwa opartego na wiedzy rozpowszechnianie informacji w celu ich ponownego wykorzystania tak szybko i jak najskuteczniej stao si czynnikiem konkurencyjnoci i kreatywnoci . Moliwo udostpnienia wszystkim cyfrowych wersji dokumentów publicznych umoliwia nowe sposoby dystrybucji i pojawienie si pojcia   swobodnej wiedzy  , któr mona poprawi dziki pracy zespoowej. Ta wiedza obejmuje dane publiczne pochodzce od rzdu lub innych administracji publicznych pastwa, regionu lub spoecznoci. Rozwój NICT i ruchów typu Open Data, a nastpnie Open Government Data and Content jest jednym z elementów nowego rzdzenia i cyberdemokracji .

Organizacje globalne

Instytucje takie jak ONZ zaczy publikowa na licencji Creative Commons , ale bez komercyjnego uytku. Na przykad 3 th  edycja globalnej perspektywy dla rónorodnoci biologicznej , Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest swobodnie dostpne w Internecie, która nie jest niczym nowym, ale tym razem nagrod opublikowany na licencji Creative Commons .

Oznacza to w tym przypadku e kady moe pobiera, ponownie wykorzystywa, przedrukowywa, modyfikowa, rozpowszechnia i/lub kopiowa tekst, liczby, grafik i zdjcia GBO 3, pod dwoma warunkami:

 • nie wykorzystywa go do celów komercyjnych (co jest oznaczone dwiema literami NC (niekomercyjny) licencji);
 • przypisa materia do jego pierwotnego róda: prawo autorskie zachowuje Sekretariat okrela dokument, któremu ponadto towarzyszy nastpujca formua ostronoci:
Uyte oznaczenia i prezentacja materiaów w tym trzecim wydaniu Global Biodiversity Outlook nie wyraaj adnej opinii ze strony Sekretariatu Konwencji o rónorodnoci biologicznej na temat sytuacji prawnej kraju, terytorium, miasta lub regionu, ani jego wadz, ani na wytyczeniu jego granic lub granic terytorialnych .

Europa

Niedawno [Kiedy] Instytucje takie jak Europejska Agencja rodowiska zaczy publikowa dane surowe (bazy danych) lub sformatowane (mapy i wykresy) na licencji   CC by 2.5  , umoliwiajcej równie komercyjne wykorzystanie i szersz dystrybucj (pod warunkiem cytowania róda), umoliwiajc wykorzystanie tych danych np. w Wikipedii. Jest to jeden ze rodków, dziki którym agencja moe pomóc Europie odpowiedzie na konwencj z Aarhus i dyrektyw Inspire .

Od czasu pojawienia si Web2.0 , wokó projektu szybko powstaa nieformalna spoeczno, która otwiera publiczne dane na wolnej licencji, aby mona je byo lepiej wyceni i wykorzysta. Tak wic od 2009 r. do koca 2010 r. co najmniej 11 krajów (m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Hiszpania, Norwegia, Finlandia, Grecja itd.) otworzyo portal z otwartymi danymi.

Platforma Informacje o europejskim sektorze publicznym zostaa stworzona w celu gromadzenia danych publicznych, którymi spoecznoci chc si dzieli. Platforma ta mogaby w szczególnoci pomóc pastwom i spoecznociom w przestrzeganiu konwencji z Aarhus i wynikajcych z niej dyrektyw, a take dyrektywy Inspire .

We Woszech region Piemont stworzy portal z otwartymi danymi , a sama strona portalu zostaa opublikowana na licencji   Creative Commons Uznanie autorstwa CC By 2.5 .

We Francji

Od 1978 r. prawo wymaga, aby dokumenty publiczne ( wypenione , nadajce si do przekazania i podlegajce publicznemu rozpowszechnianiu, zdeponowane w archiwach publicznych lub nie) mogy by ponownie wykorzystywane przez wszystkich, pod pewnymi warunkami (ponowne wykorzystanie moe jednak czasami podlega po podpisaniu umowy licencyjnej i uiszczenia tantiem), w tym w kontekcie handlowym Jeli administracja wyrazi zgod, ponowne wykorzystanie informacji publicznej podlega pod warunkiem, e te ostatnie nie s zmienione, e ich znaczenie nie jest znieksztacony, a ich róde oraz dat ostatniej aktualizacji s wymienione .

W 2000 roku niektóre wadze lokalne zaczy wykorzystywa narzdzia wspópracy, aby zachca do innowacji w rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu swoich danych. Brest, Nantes i Bordeaux testuj nowe narzdzia lub myl o bardziej otwartych systemach, aw ramach platformy EPSI miasto Rennes i Rennes Métropole stworzyy hurtowni danych publicznych pochodzcych w szczególnoci z ich GIS . Keolis Rennes (usuga transportu publicznego ) zacza otwiera swoje dane w, w tym do uytku komercyjnego na wolnej licencji, bez ogranicze uytkowania.

Stany Zjednoczone

W 2010 roku administracja Obamy unowoczeniane przez zaczynaj otwiera swoje dane publiczne na podstawie licencji wolnego poprzez Otwarte Gov projektu , podczas rozwijania uczestniczcej i wspópracy logiki z Semantic Web . Ponadto jeszcze w Stanach Zjednoczonych w 2010 r. 22 stany i dziewi miast równie rozpoczy (lub kontynuoway) udostpnianie swoich danych publicznych przez Internet i na wolnej licencji.

Zwikszyo to wykorzystanie tych danych: 236 nowych bezpatnych lub komercyjnych aplikacji zostao wygenerowanych z danych oferowanych przez jedyn rzdow witryn Data.gov. rodek-, ta ostatnia strona oferowaa 305 808 baz danych lub zestawów danych, których gromadzenie zostao uatwione dziki stworzeniu 258 punktów kontaktowych ( Data Contact ) w administracji i organizacjach federalnych.

Due miasta, takie jak San Francisco, od kilku lat maj strategi Open-Data .

Stan Nowy Jork w ustawie (2010) powiedzia Legislation Gov 2.0 , majcy na celu zwikszenie przejrzystoci administracyjnej i dostpu do danych publicznych, w ramach dobrego zarzdzania i   otwartego rzdu   , ale take w celu odblokowania dane dla miasta, aby umoliwi twórcom stron internetowych i przedsibiorcom interakcj z wadzami miasta na nowe i nieoczekiwane sposoby. Dane publikowane na mocy tej ustawy mog by odczytywane przez dowolny komputer, niezalenie od tego, czy jest to laptop, czy telefon, pod ktem innowacyjnych rozwiza . Twórcy aplikacji, start-upy, mae firmy i naukowcy bd mieli bezpatny i otwarty dostp do tych danych, aby wzmocni wi midzy rzdem a spoeczestwem, jednoczenie oywiajc najnowoczeniejszy sektor maych firm. Duch tego projektu jest zbliony do inicjatyw ju podjtych w Chicago, San Francisco, Seattle i Waszyngtonie, ale przewysza je, proponujc jeden portal; prawo to stworzyoby pierwsz centraln lokalizacj dla wszystkich otwartych danych w Nowym Jorku; co w rodzaju www.datanyc.gov, podobnie jak niedawno uruchomiona przez administracj Obamy www.data.gov i www.recovery.gov .

Kanada

Toronto , Edmonton , Ottawa i Vancouver wspópracuj w ramach wspólnego projektu Open Data Framework.

Wszdzie, uniwersytetów, Grandes Ecoles, stowarzyszenia i fundacje, takie jak Otwórz Knowledge Foundation , The bezprzewodowo wiatowej Constellation i jego Danych gov Wiki i systemach link z Rensselaer Polytechnic Institute lub Fundacji Wikimedia i wielu innych ( FING , 27 on obszar ... w Francja) towarzysz temu ruchowi.

Gówne darmowe licencje

Przystosowany do dzie umysu

Dedykowany do oprogramowania

Dla materiau

 • Otwarta licencja sprztowa: OHL

Do materiau biochemicznego

Lista wolnych licencji lub darmowej dystrybucji

Istnieje wiele darmowych licencji:

 • Darmowa licencja akademicka  : AFL
 • Licencja AiMSA  : Ograniczenia dotyczce marketingu, modyfikacji, interpretacji i reprezentacji sprawiaj, e ta licencja jest co najwyej licencj woln dystrybucj, której nie mona uzna za licencj woln.
 • Licencja Apache, wersja 2.0: AL20
 • Licencja oprogramowania Apache: ASL
 • Licencje na publiczne róda Apple: APSL
 • Stowarzyszenie Bibliofilów Uniwersalnych  : Licencja ABU
 • Licencja BSD : BSD
 • Powszechna Licencja Publiczna: CPL
 • Licencja CEA CNRS INRIA Darmowe oprogramowanie w wersji 2.0: CeCILL
 • Licencja na forum Eiffla w wersji 2.0: EFL w wersji 2
 • Licencja publiczna Eclipse: EPL
 • Powszechna Licencja Publiczna GNU : GNU GPL
 • Powszechna Licencja Publiczna GNU Affero: GNU AGPL
 • GNU Lesser General Public License: GNU LGPL
 • Licencja publiczna IBM: IBMPL
 • Licencja Open Source firmy Intel: IOSL
 • Licencja Publiczna Microsoft: Ms-PL
 • Licencja MIT
 • Licencja publiczna Mozilli w wersji 1.0: MPL1.0
 • Publiczna licencja Mozilli w wersji 1.1: MPL1.1
 • Publiczna licencja Netscape, wersja 1.0: NPL1.0
 • Publiczna licencja Netscape, wersja 1.1: NPL1.1
 • Licencja otwartego oprogramowania: OSL
 • Licencja PHP: PHPL
 • Licencja artystyczna Perla: PAL
 • Licencja Python (Licencja CNRI Python): CNRIPL
 • Licencja Python Software Foundation  : PSFL
 • Kod QR
 • Licencja Ruby : Licencja Ruby
 • Licencja produktu Sleepycat Software: SL
 • Licencja ródowa standardów branowych firmy Sun: SISSL
 • Licencja publiczna Sun: SPL
 • Licencja na oprogramowanie W3C
 • robi What the Fuck you want Public License  : WTFPL
 • Licencja biblioteki wxWindows: WXWLL
 • zlib / libpng Licencja  : ZLL
 • Licencja publiczna Zope: ZPL

Sprawy graniczne lub kontrowersyjne

W przypadku dzie fizycznych i muzyki sytuacja wydaje si stosunkowo jasna, ale w dziedzinie oprogramowania, podczas gdy zdecydowana wikszo wolnego oprogramowania korzysta z niekwestionowanych wolnych licencji, toczyy si debaty i kontrowersje dotyczce kwalifikacji lub definicji niektórych innych licencji. Tak byo w szczególnoci w przypadku:

Uwagi i referencje

 1. Wprowadzenie do projektu Scholar's Copyright Project Johna Wilbanksa (Science Commons)
 2. gnu.org  " , na www.gnu.org (dostp 24 grudnia 2015 )
 3. Wolne i wolne: wolne oprogramowanie i pienidze, artyku Patrice'a Bertranda na temat sposobów finansowania Wolnego Oprogramowania, 8 listopada 2010, ZDNet
 4. Definicja Wolnej Wiedzy v.1.0 ; Definicja otwartej wiedzy, dostp 2010/12/18
 5. Zobacz definicj (w jzyku angielskim) treci mówi o otwartych danych rzdowych i treci
 6. trzecie wydanie Global Biodiversity Outlook ( ISBN  92-9225-244-5 )
 7. Globalna perspektywa biorónorodnoci 3
 8. Creative Commons
 9. Przykad Dane dotyczce gleb rolniczych utraconych w wyniku urbanizacji w UE-20 oraz przykad ponownego wykorzystania przez organizacje pozarzdowe ( np. przez Europejskie Biuro Ochrony rodowiska ) lub gleb (pedologia) . Na stronach serwisu AEE czytelnik uzyskuje informacje klikajc w logo Creative Commons na dole stron zawierajcych informacje Otwarte dane
 10. Australijski Data.gov
 11. Portal Data.gov w Wielkiej Brytanii
 12. Aporta.es , Dadesobertes.gencat.cat Ppendata.euskadi.net
 13. Norweski portal danych Data.gov
 14. Fiski portal Data.gov
 15. Portal geodanych Grecji
 16. [1] , z przykadami otwartych baz danych
 17. Europejska platforma informacji sektora publicznego (PSI) Europejski punkt kompleksowej obsugi w sektorze publicznym, 1: Katalogi danych sektora publicznego (PSI) (przez rzdy) (bezporedni dostp do danych)
 18. Portal regionu Piemontu, oferujcy bezpatny dostp do danych (.dati.piemonte.it)
 19. (dostp 2010/12/19)
 20. ustawy n o  78-753 z dnia 17 lipca 1978 roku w sprawie rónych rodków w celu poprawy relacji midzy administracj a spoeczestwem i róne administracyjne, spoeczne i fiskalne Wersja skonsolidowana (légifrance) na 08 maja 2010
 21. Publiczna hurtownia danych Rennes i Rennes Métropole, skonsultowana 2010/12/18 oraz Wyjanienie dyrektora ds. informacji i innowacji cyfrowych w Rennes Métropole (Xavier Crouan), podczas wrczania europejskiego trofeum e-demokracji wiata e .gov Forum dla Rennes Metropole
 22. White House Open Gov Project , w jzyku angielskim, na stronie Biaego Domu
 23. Data.gov
 24. Dane dostpne dla wszystkich, w tym przez Departament Planowania Miasta i Hrabstwa San Francisco ( przykad lub na przykad dotyczce planu klimatycznego San Francisco )
 25. o Bill Wprowadzenie Bill of NY 029-2010 (dawniej Intro. 991-2009 )
 26. Komunikat NYC Council Committee on Technology / Technology Proceedings at the City Council, 2008-2010 , konsultowany 2010/12/18
 27. Komunikat Komitetu ds. Technologii Rady Nowego Jorku; Postpowanie Technologiczne w Urzdzie Miejskim, 2008-2010 , konsultowane 2010/12/19
 28. Portal Open Data Framework; projekt czcy Toronto, Edmonton, Ottaw i Vancouver
 29. Fundacja Open Knowledge, promujca otwart wiedz w erze cyfrowej
 30. Tetherless World Constellation w RPI (strona Wiki skonsultowana 2010/12/18)
 31. Data-gov Wiki
 32. Systemy czy Wiki Data-gov
 33. Instytut Politechniczny Rensselaer
 34. Licencja ABU w wersji 1.1
 35. Oprogramowanie typu open source badge

Zobacz równie

Bibliografia

 • François Pellegrini i Sébastien Canevet , Prawo dotyczce oprogramowania: oprogramowanie wasnociowe i wolne oprogramowanie , Pary, Puf ,, 616  pkt. ( ISBN  978-2-13-062615-2 , prezentacja online )
 • Yannick Bailly, The legal protection of free software , Thesis - Robert Schuman University Strasbourg, 1999 (tekst)
 • Valérie-Laure Benabou i Joëlle Farchy (re.) Otwarta dostpno dzie umysu , CSPLA , 2007 (tekst) .
 • Mélanie Clément-Fontaine, Powszechna licencja publiczna GNU , Thesis - University of Montpellier I, 1999 (tekst)
 • Éric Di Filippo, Wolne oprogramowanie , praca dyplomowa - Wydzia Prawa w Nicei, 1999 (tekst)
 • Benjamin Jean, Option Libre. Dobre wykorzystanie wolnych licencji. , Framasoft kol. Framabook , 2011 (tekst)
 • Benjamin Jean, Opcja otwarta: zgodno umów , Praca dyplomowa - University of Montpellier I, 2006 (tekst)
 • Nicolas Jullien i Mélanie Clément-Fontaine, Nowe modele ekonomiczne, nowe gospodarki oprogramowania: Raport RNTL , 2002 (tekst)
 • Pierre-Paul Lemyre, Wolne oprogramowanie z perspektywy odpowiedzialnoci cywilnej , Thesis - University of Montreal, 2002 (tekst)
 • Lawrence Lessig, (en) Przyszo idei. Losy wspólnoty w poczonym dziele , 2001 (tekst)
 • Valérie Sédallian, Gwarancje i odpowiedzialno w wolnym oprogramowaniu , Juriscom.net, 2002 (tekst)
 • Arnaud Fouquaut, Wolne licencje , Praca dyplomowa CÉIPI Uniwersytet w Strasburgu, 2009 (tekst)
 • Camille Paloque-Berges i Christophe Masutti , Histoires et cultures du Libre: Od wspódzielonego oprogramowania do wymienianych licencji , Paris/Rocquencourt, Framasoft , coll.  "Framebook",, 580  pkt. ( ISBN  978-2-9539187-9-3 , prezentacja online )

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Darmowa licencja, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Darmowa licencja i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Darmowa licencja na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Dawid Zalewski

Artykuł o Darmowa licencja jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Lukas Sobczyk

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Darmowa licencja

Jolanta Cieśla

Musiałem znaleźć coś innego na temat Darmowa licencja, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Marian Mazurkiewicz

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Darmowa licencja.