AnalfabetyzmInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analfabetyzm, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analfabetyzm. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analfabetyzm, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analfabetyzm. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analfabetyzm poniżej. Jeśli informacje o Analfabetyzm, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analfabetyzm jest stan osoby, która zostaa wyksztacona (przez szkoy lub w inny sposób), ale nie kontroluje ani na czytanie , na pimie i oblicze . Analfabetyzm to szczególna forma analfabetyzmu . Odnosi si do dostpu do znaczenia sowa pisanego: tekst, którego analfabeci nie rozumie, jest dostpny, gdy jest czytany. Analfabetyzm czsto prowadzi do problemów zwizanych z zatrudnialnoci .

Pokrewne pojcie innumeryzmu dotyczy osób, które maj trudnoci z opanowaniem liczb, rozumowania i oblicze.

Definicja

Sowo analfabetyzm to neologizm utworzony w 1978 r. Od terminu analfabeta (samo w sobie pochodzi od aciskiego illitteratus , co oznacza bez wyksztacenia), w celu oznaczenia jedynego Francuza, który porzuci szko w sytuacji niepowodzenia, z niewystarczajc wiedz sowa pisanego, z powodu braku praktyki, przez desocjalizacj lub alienacj (poniajce zatrudnienie) [potrzebne ródo] i odrónienie ich od innych kategorii osób majcych trudnoci z jzykiem.

W 1995 roku Staa Grupa ds. Walki z Analfabetyzmem (GPLI) zaproponowaa nastpujc definicj: GPLI uwaa, e osoby powyej szesnastego roku ycia, które chodz do szkoy i które nie maj wystarczajcego poziomu umiejtnoci czytania i pisania, s klasyfikowane jako sytuacje zwizane z analfabetyzmem. napisane w celu spenienia minimalnych wymaga w yciu zawodowym, spoecznym, kulturalnym i osobistym. Ci ludzie, którzy umieli czyta w ramach szkoy, opucili system szkolny, majc niewielk lub sabo przyswojon pierwsz wiedz z powodów spoecznych, rodzinnych lub funkcjonalnych i nie byli w stanie tej wiedzy wykorzysta i / lub nigdy nie nabyli smaku do tego zastosowania. S to mczyni i kobiety, dla których uywanie pisma nie jest ani natychmiastowe, ani spontaniczne, ani atwe, i którzy unikaj i / lub rozumiej ten rodek wyrazu i komunikacji .

W 2003 roku ANLCI przeformuowaa definicj: Analfabetyzm okrela sytuacj osób powyej 16 roku ycia, które pomimo wyksztacenia nie s w stanie przeczyta i zrozumie tekstu dotyczcego sytuacji w ich yciu codziennym. napisz, aby przekaza proste informacje. W przypadku niektórych osób te trudnoci w czytaniu i pisaniu mona czy w rónym stopniu z niewystarczajcym opanowaniem innych podstawowych umiejtnoci, takich jak komunikacja ustna, logiczne rozumowanie, rozumienie i uywanie liczb i operacji, wyznaczanie punktów orientacyjnych w przestrzeni i czasie itp. Pomimo tych deficytów, osoby z analfabetyzmem zdobyy dowiadczenie, kultur i kapita umiejtnoci, w niewielkim stopniu polegajc na umiejtnoci czytania i pisania. Niektórym udao si w ten sposób zintegrowa z yciem spoecznym i zawodowym, ale równowaga jest krucha i istnieje ryzyko trwaej marginalizacji. Inni znajduj si w sytuacji wykluczenia, w której analfabetyzm czy si z innymi czynnikami. "

Historia koncepcji

W 1977 roku ks. Józef Wresiski , zaoyciel ATD Czwarty wiat i wynalazca tego sowa, podj wyzwanie: [] e za dziesi lat w naszych miastach nie bdzie ani jednego analfabetyzmu. Niech kady ma prac do wykonania. Niech ten, kto wie, uczy si od tego, który nie wie. W moralnym raporcie ruchu ATD Czwartego wiata, opublikowanym w 1978 roku, wymyli sowo Illettrism . Sowo to jest preferowane od sowa analfabetyzm, uwaane za pejoratywne, a sowo umiejtno czytania i pisania zostaje porzucone, poniewa jest uywane w odniesieniu do imigrantów, podczas gdy o. s czsto pochodzenia francuskiego i wyksztaceni we Francji.

Wedug Bernarda Lahire'a analfabetyzm to koncepcja francusko-francuska. Segmentuje to, co jest powszechnie nazywane analfabetyzmem funkcjonalnym (w szczególnoci przez UNESCO), wyróniajc osoby z trudnociami w opanowaniu jzyka narodowego wedug ich pochodzenia. Ta koncepcja nie rozprzestrzenia si za granic, nawet w krajach francuskojzycznych. Jego wynalazek wynika z uwiadomienia sobie we Francji, e trudno opanowania jzyka francuskiego nie jest zarezerwowana dla alofonów i analfabetów, dotyka take ludzi wyksztaconych.

Wczeniej definicja analfabetyzmu UNESCO nie pozwalaa na takie rozrónienie, ale definicja UNESCO nie zostaa zmieniona.

Koncepcja zostaa nastpnie opracowana, aby doprowadzi do utworzenia w 1984 r. Staej grupy GPLI do walki z analfabetyzmem, a nastpnie w 2000 r. Narodowej Agencji ANLCI do walki z analfabetyzmem . Sowo to zostao zdefiniowane na nowo w 2003 roku przez ANLCI, a nastpnie Wspólne dziaanie przeciwko analfabetyzmowi byo Wielk Spraw Narodow 2013 .

Przyczyny i konsekwencje

Ruralno, bieda i brak rozwoju systemu edukacji kraju nale do gównych czynników analfabetyzmu ludnoci. Zatem kraje trzeciego wiata w wiecie arabskim, Ameryce rodkowej i Afryce Subsaharyjskiej maj najwyszy wskanik analfabetyzmu, podczas gdy w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii jest on najwyszy, sabszy.

W XIX th  century , Max Weber i Auguste Comte spekuluj, e zanik analfabetyzmu by zwizany z kocem religii. Jednak idc za pytaniami André Malraux , wspóczeni socjologowie zakwestionowali tez o kocu religii, w szczególnoci obserwujc sytuacj w Stanach Zjednoczonych , gdzie uczucia religijne pozostaj silne pomimo wysokiego poziomu wyksztacenia mieszkaców.

W krajach zachodnich, jak moemy wytumaczy fakt, e nadal istniej niepimienni doroli, kiedy szkoa jest obowizkowa od ponad 80 lat

Analfabetyzm to zoone zjawisko. Przyczyny s liczne i czsto kumuluj si w historii jednostki:

 • Relacje midzy rodzin a szko: Ogólnie rzecz biorc, stosunek rodziców do sowa pisanego przyczynia si do polepszenia lub obnienia sposobu komunikowania si, jaki proponuje si w nauce szkolnej.
 • Korelacja midzy szansami na sukces w nauce a sytuacj spoeczno-ekonomiczn ucznia: Jeli edukacja ulegaa stopniowej demokratyzacji poprzez otwarcie si na uczniów o rónym pochodzeniu spoecznym, ta otwarto skrywa silne nierównoci w szansach na sukces. Z tego punktu widzenia Szkoa nie jest wytwórc analfabetyzmu, ale raczej odtwórc pozycji spoecznych.
 • Niewaciwa instrukcja: Instrukcja moe utrudnia nauk czytania, gdy brakuje jej elastycznoci i nie jest dostosowana do warunków uczenia si kadego dziecka.
 • Osobiste trudnoci: Problemy zwizane z medycyn lub psychologi mog kolidowa z edukacj jednostki.
 • Zapomniane umiejtnoci: z powodu braku treningu i praktyki niektórzy ludzie oduczaj si czytania i pisania.
 • Konteksty spoeczne niekorzystne dla opanowania wiedzy podstawowej: Wród czynników spoeczno-kulturowych wpywajcych na opanowanie pisania znajdujemy na przykad status jzyka mówionego i pisanego w rodzinie i rodowisku spoecznym dziecka, znaczenie, jakie nabiera obrazu poprzez media a sowo pisane ...
 • Czynniki spoeczno-historyczne i geopolityczne: Konflikty, wojny, exodusy to wydarzenia, które maj wpyw na nauk dzieci, albo poprzez zaprzestanie nauki w szkole, albo przez urazy psychiczne lub rodzinne tragedie.
 • Wzrost wymaga spoecznych: analfabetyzm naley traktowa jako problem, który si pogarsza. Spoeczestwo potrzebuje coraz wicej umiejtnoci zwizanych z informacjami pisemnymi, a miejsca pracy, które nie wymagaj korzystania z informacji pisemnych, staj si coraz rzadsze.

Trudnoci w czytaniu i pisaniu sprawiaj, e integracja dorosych analfabetów ze swoj grup i ogólnie ze spoeczestwem jest bardzo trudna, zwaszcza w dostpie do rynku pracy .

Dobra znajomo jzyka, ale nieumiejtno pisania, nadal jest trudna do wypowiedzenia i powoduje poczucie wstydu, które jest przeszkod w powrocie do nauki u dorosych. Jednak róne stowarzyszenia mobilizuj si, aby znie to tabu.

Na przykad w Belgii stowarzyszenie przeprowadzio kampani uwiadamiajc w 2010 roku.

We Francji kolektyw Agir ensemble contre l'illtrisme, który zrzesza 65 organizacji krajowych (ze wiata edukacji, biznesu, integracji, kultury, dziaa spoecznych, stowarzysze itp.), Zrzeszonych przez Narodow Agencj ds. Walki z Analfabetyzm (ANLCI), który zoy wniosek o uznanie analfabetyzmu za Wielk Narodow Spraw Roku 2013, ma na celu uwiadomienie jak najwikszej liczbie Francuzów zjawiska analfabetyzmu.

Rozpowszechnienie

Azja

Tybetaski Region Autonomiczny (Chiny)

W okresie teokratycznym nie byo uogólnionego systemu edukacji. To byo podczas konwencji Simla (), e pomys zaoenia szkoy brytyjskiej w Tybecie zgosi penomocnik Tybetu, premier Paljor Dorje Shatra . Aby stawi czoa naciskom cywilizacji zachodniej, rzdowi tybetaskiemu wydawao si to niezbdne, poniewa widzia, e bez ogólnego wyksztacenia nie mona uczy Tybetaczyków, aby mogli rozwija kraj zgodnie z jego yczeniami.

W swojej ksice Education in Tibet: Policy and Practice since 1950 ( Zed Books  (en) , 1998) Catriona Bass stwierdza, e poziom alfabetyzacji w Tybecie by prawdopodobnie jednym z najniszych na wiecie, 70% ludnoci wiejskiej nie wie jak czyta [ref. konieczne] .

W 2001 r. Wedug People's Daily w Tybecie wskanik analfabetów i póanalfabetów wród modziey i dorosych wynosi 39% .

W 2004 roku, wedug oficjalnych bada ekonomisty Andrew Martina Fischera , okoo 41% dorosych mieszkaców miast w Tybetaskim Regionie Autonomicznym byo analfabetami. Ta sytuacja bya wyjtkowa w Chinach .

Wedug biaej ksigi opublikowanej przez Biuro Informacyjne Rady Stanu wwskanik analfabetyzmu wród ludzi modych i osób w rednim wieku spad z 95% do 1,2% w cigu ostatnich szeciu dekad.

Europa

W 1995 roku kwestionowane badanie OECD , Literacy, Economy and Society , przeprowadzone w kilku krajach rozwinitych, wskazao, e odsetek osób w wieku od 16 do 65 lat majcych trudnoci z pisaniem, czytaniem lub korzystaniem z informacji wyniósby 40,1% we Francji (Francja zajmujc przedostatnie miejsce tu przed Polsk ), 20,7% w Stanach Zjednoczonych , 16,6% w Kanadzie , 14,4% w Niemczech , 10,5% w Holandii i 7,5% w Szwecji . Niniejsze badanie, które nie skupiao si dokadnie na analfabetyzmie, ale na umiejtnoci czytania i pisania , to znaczy bardziej ogólnie i wedug OECD, na umiejtnoci rozumienia i wykorzystywania informacji zapisanych w yciu codziennym, w domu, w pracy i w spoecznoci majc na wzgldzie osiganie osobistych celów oraz poszerzanie swojej wiedzy i umiejtnoci , nie zostao upowszechnione przez wadze publiczne we Francji, które miay wtpliwoci co do zasadnoci wyników. Póniejsza analiza wykazaa dwa gówne uprzedzenia, które mog wpywa na porównania midzy krajami, pierwszy wynika z problemów z tumaczeniem lub sformuowaniem zadawanych pyta - tak wic z jednej mapy prognozy pogody na weekend Amerykanie musieli odpowiedzie na pytanie Co bdzie pogoda bdzie taka jak w weekend , Podczas gdy Francuzi musieli odpowiedzie na pytanie Jaka bdzie pogoda w cigu tygodnia Otrzymywali wicej faszywych odpowiedzi, gdy próbowali wydedukowa pogod na cay tydzie. Autorzy analizy zwrócili uwag na inne uprzedzenia francuskich departamentów dotyczce motywacji do udzielenia odpowiedzi, co moe znacznie zmodyfikowa wyniki, i ekstrapolowali, e takie samo uprzedzenie moe mie zastosowanie midzy krajami.

Wskanik analfabetyzmu wród 15-latków w Europie
Kraj 2010
Holandia <15%
Szwecja <15%
Dania 15,2%
Portugalia 17, 6%
UK 18,4%
Niemcy 18,5%
Hiszpania 19,6%
Francja 19,8%
Wochy 21%

Wskanik analfabetyzmu wród winiów szacuje si we Francji na 40%. W Belgii 75% skazanych nie posiada dyplomu lub jako jedyny dyplom posiada wiadectwo ukoczenia studiów podstawowych (ukoczenie cyklu podstawowego).

Belgia

Seria wskaników pokazuje, e w Belgii odsetek analfabetów (lub analfabetów) wynosi okoo 10%, ale brak jest dogbnych bada umiejtnoci dorosych. Sytuacja w Belgii byaby taka sama jak we wszystkich krajach uprzemysowionych. Niemniej jednak Belgia wykazuje szczególne cechy zwizane z rónorodnoci jzyków urzdowych ( francuskim , niderlandzkim i niemieckim ), oprócz uywania dialektów waloskich i innych . Ten aspekt powinien nas skoni do zbadania zjawiska analfabetyzmu z uwzgldnieniem spoecznoci jzykowej, w której wystpuje.

Francja

W Francji , wedug sondau przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Statystyki i Ekonomicznych Bada (INSEE) prowadzone midzy 2011 i 2012 , 7% (czyli okoo 3.100.000 osób) francuskiego dorosej populacji w wieku od 18 do 65 lat i zosta wyksztacony we Francji s analfabeci, czyli o 2 punkty mniej ni w 2004 r. 6% osób prowadzcych dziaalno zawodow i 10% poszukujcych pracy ma do czynienia z analfabetyzmem. To samo badanie pokazuje, e cznie 11% francuskiej populacji dorosych w wieku od 18 do 65 lat znajduje si w   niepokojcej sytuacji, jeli chodzi o sowo pisane  , 7% to analfabeci, a 4% jest obcego pochodzenia lub nie posiada wyksztacenia. Wedug Narodowej Agencji Walki z Analfabetyzmem w 2018 roku 2500000 osób (nadal 7%) francuskiej populacji dorosych w wieku od 18 do 65 lat byo analfabetami.

Analfabetyzm dotyka mczyzn (60,5%) bardziej ni kobiety (39,5%). Odsetek analfabetów jest stosunkowo niski wród modych ludzi (4% modych ludzi w wieku od 18 do 25 lat), ale wyszy wród poprzednich pokole (53% analfabetów ma ponad 45 lat). Ten wysoki wskanik analfabetyzmu nie przeszkadza niektórym z tych osób w znalezieniu pracy, przy czym 51% jest aktywnych, a 23,5% jest bezrobotnych, szkolcych si lub nieaktywnych. Jednak 20% osób otrzymujcych minimalny dochód integracyjny (RMI) jest w sytuacji analfabetyzmu.

Jeli chodzi o rozmieszczenie geograficzne, nie ma zauwaalnej rónicy midzy obszarami wiejskimi i miejskimi, nawet jeli we wraliwych obszarach miejskich wskanik analfabetyzmu jest dwukrotnie wyszy (14%) ni w populacji ogólnej (7%).

Inne statystyki z bada przeprowadzonych podczas Dni Obrony i Obywatelstwa pokazuj, e W 2018 roku 11,5% modych uczestników Dnia Obrony i Obywatelstwa (JDC) napotkao trudnoci w czytaniu. Poow z nich mona uzna za niepimiennych. Ponadto prawie co dziesity mody czowiek ma sab umiejtno czytania . To raczej w departamentach pónocnej Francji spotykamy najwicej modych ludzi, którzy napotykaj trudnoci w czytaniu: Aisne (17,2%), Somme (15,4%), Nièvre (15,3%), Charente (15,2%) ) itp., podczas gdy w Paryu jest to najniszy wskanik (6%).

Analfabetyzm zosta ogoszony Narodow Wielk Spraw Roku 2013.

szwajcarski

W najnowszym ogólnokrajowym raporcie dotyczcym podstawowych umiejtnoci dorosych stwierdzono, e 16% Szwajcarów ma due trudnoci w czytaniu i pisaniu.

W spoeczestwie, które promuje wydajno i szybko, brak wystarczajcej wiedzy do czytania i pisania jest oczywistym czynnikiem wykluczenia ekonomicznego, spoecznego i kulturowego. Badanie przeprowadzone w 2007 roku pokazuje, e analfabetyzm kosztuje w Szwajcarii ponad miliard franków rocznie, w szczególnoci ze wzgldu na zwikszon stop bezrobocia wród zainteresowanych osób.


Inne aspekty analfabetyzmu

Inny aspekt analfabetyzmu: umiyyah czyli duchowe dziewictwo

W swoim artykule analfabetów witego w Islamskiej hagiografii , Michel Chodkiewicz ukazuje inny aspekt pod którym mona analfabetyzm uzna, zwaszcza w Islamskiej ezoteryzmu, wymieniajc przypadku kilku znanych niepimiennych spirytystów, takich jak synnego marokaskiego Wali Sidi Abd el-Aziz al -Dabbagh, który od czasu swego owiecenia mia doskona odpowied na wszystko , chocia by analfabet.

Odniesienia i uwagi

 1. Patrz definicja ANLCI
 2.   Globalny raport monitorujcy Education for All - umiejtno czytania i pisania, niektóre definicje   , Unesco ,(dostp 28 kwietnia 2009 ) , s.  156 (2 z PDF)
 3. Walka z analfabetyzmem: punkty odniesienia. W: Agora debates / Youths, 15, 1999. Illettrisme warunki drugiej szansy. p.  11-22 . artyku Jean Vogler
 4. National Reference Framework , ANLCI, wrzesie 2003)
 5. Marie-Thérèse Geffroy i Valérie Grasset-Morel, Analfabetyzm. Lepsze zrozumienie dla lepszego dziaania , The essentials Milan, Editions Milan 2005, ( ISBN  2-7459-1847-8 ) , strona 5.
 6. Bernard Lahire, Wynalazek analfabetyzmu , Pary, Discovery, 2005.
 7. Organizacja charytatywna ATD Quart-Monde ukua termin analfabetyzm , aby biedni Francuzi z ograniczonymi umiejtnociami czytania i pisania nie czuli, e porównuje si ich z imigrantami, którzy zostali zakwalifikowani jako analfabeci. Tak wic termin analfabetyzm zacz okrela tych, którzy ukoczyli cao lub cz francuskiego cyklu szkoy podstawowej bez zdobycia wymaganych umiejtnoci. Raport z globalnego monitoringu edukacji dla wszystkich , 2006, ramka 6.1 UNESCO na stronie 156 .
 8. Literacy , sowo, które ma zastpi analfabetyzm na obszarach francuskojzycznych, nie obejmuje tej segmentacji.
 9. Thérèse Jamin,   Analfabetyzm, umiejtno czytania i pisania i permanentna edukacja, niektóre elementy historii   , Wysza Szkoa Dziaa Spoecznych w Liège (konsultacja: 7 padziernika 2009 )
 10. Hau-Rouchard, Marie-France, Staa grupa do walki z analfabetyzmem, Biuletyn bibliotekach Francji , n O  2, 1986 [konsultowany maja 01, 2014]: zawiadomienie
 11. patrz rozczarowanie wiatem i prawami trzech stanów
 12. Subregionalna Komisja ds. Zatrudnienia i Szkolenia Zachodniego Hainaut oraz Czytania i Pisania Hainaut Occidental, APELE - Krajowy Szwajcarski Komitet Przeciwko Analfabetyzmowi, Dostp do czytania i pisania dla wszystkich!, UNESCO, Berno 2005 .
 13. Akcja Stowarzyszenia Lire et Write Belgium z okazji Midzynarodowego Dnia Literacy .
 14. Wspólne dziaanie przeciwko analfabetyzmowi
 15. (w) Michael Rank, Król Artur przybywa do Tybetu Frank Ludlow i angielska szkoa w Gyantse, 1923-1926 , Namgyal Institute of Tibetology , 2004:   Na konwencji Simla pomys utworzenia brytyjskiej szkoy w Tybecie te si pojawi. Sir Charles Bell, dziekan ds. Polityki brytyjskiej w Tybecie, zauway, e to Penomocnik Tybetu poruszy ten temat: Wydaje si, e co takiego jest nieodzowne, aby umoliwi rzdowi tybetaskiemu stawienie czoa presji zachodniej cywilizacji. A oni sami to lubi. Bez takiej ogólnej edukacji Tybetaczyków nie mona uczy, aby rozwija swój kraj zgodnie z wasnymi yczeniami .  "
 16. Jamyang Norbu Powrót do przyszoci: trwae fobie i przesdy w spoeczestwie tybetaskim (cz druga) , Phayul.com , 29 marca 2005: Edukacja Catriony Bass w Tybecie: polityka i praktyka od 1950 roku (TIN 1998) ujawnia, e Tybetaczycy cierpi na jest to prawdopodobnie najniszy wskanik alfabetyzacji na wiecie, gdzie a 70 procent ludnoci wiejskiej nie potrafi czyta. "
 17. People's Daily: Niszy wskanik analfabetów w Tybecie .
 18. Ekonomia polityczna pomocy bumerangu w Tybetaskim Regionie Autonomicznym .
 19. (in) China Zobowizuje si wysa 3 na 10 tybetaskich studentów na studia , English.news.cn , 19 lipca 2011, s.  1  :   Wedug biaej ksigi wydanej przez Biuro Informacyjne Rady Pastwa w lipcu, wskanik analfabetyzmu wród ludzi modych i w rednim wieku spad z 95% do 1,2% w cigu ostatnich szeciu dekad.  "
 20. (w) Peny tekst: Szedziesit lat od pokojowego wyzwolenia Tybetu , GOV.cn ( s.  12, tekst biaej ksigi w sprawie Tybetu z 2011 r.).
 21. Wstydliwy analfabetyzm - L'Express , 19 grudnia 1996
 22. France Guerin-Pace i Alain Blum ,   L'illusion porównawczy. Uzasadnienie opracowania i wykorzystania midzynarodowego badania analfabetyzmu  , Population (wydanie francuskie) , t.  54 N O  2, s.  271 ( DOI  10.2307 / 1534902 , czytaj online , dostp 15 lutego 2021 )
 23. (it) Italia, allarme della commissione Ue "Semianalfabeta un 15enne su cinque" - La Repubblica , 3 lutego 2011
 24. W interpretacji tego badania naley wzi pod uwag, e nie zostao ono przeprowadzone w wizieniach ani w domach, w których wystpuje wysoki poziom analfabetyzmu
 25. Artyku w gazecie Le Monde z 28.11.2013
 26.   Dane liczbowe do podejmowania decyzji   , na anlci.gouv.fr (dostp 15 wrzenia 2018 r . ) .
 27.   Ewolucja analfabetyzmu we Francji   , Narodowa Agencja ds. Walki z Analfabetyzmem (ANLCI),(dostp 4 maja 2013 ) [PDF]
 28. Dzie Obrony i Obywatelstwa 2018: wicej ni jeden na dziesiciu modych Francuzów z trudnociami w czytaniu Uczniowie i praktykanci - Nota informacyjna - nr 19.20 - czerwiec 2019
 29. Analfabetyzm Grande Cause 2013 - Narodowa Agencja Walki z Analfabetyzmem (ANLCI)
 30. Krajowy raport na temat podstawowych umiejtnoci dorosych - komunikat prasowy Federalnego Urzdu Statystycznego, 25 lipca 2006 [PDF]
 31. Ekonomiczne koszty analfabetyzmu w Szwajcarii - badanie przeprowadzone przez Bureau of Labor and Social Policy Studies (BASS) na zlecenie Federalnego Urzdu Statystycznego (FSO), kwiecie 2007 [PDF]
 32. Michel Chodkiewiczanalfabetach Saint Islamic hagiografii  " Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques , N O  9,( ISSN  0990-9141 , DOI  10.4000 / ccrh.2799 , odczyt online , dostp 15 marca 2018 )
 33. Michel Chodkiewicz,   Niepimienny wity w islamskiej hagiografii  , Cahiers du Centre de Recherches Historiques ,, akapit 10-11 ( czytaj online )
 34. (ar) Ibn al-Mubarak, Kitâb al-Ibrîz , Damaszek,

Bibliografia

 • Besse J.-M. (2003). Kto jest analfabet Pary, Retz. 223 pkt.
 • El Hayek C. (Coord.) (2000). Illettrisme et monde du travail , Pary, La Documentation française. 434 pkt.
 • Esperandieu V. i Volger J. (2000). Analfabetyzm , Pary, Flammarion. 125 pkt.
 • Geffroy M.-T. & Grasset-Morel V. (2003). Analfabetyzm. Lepsze zrozumienie dla lepszego dziaania , Toulouse, Éditions Milan. 63 pkt.
 • Lahire B. (2005). Wynalazek analfabetyzmu , Pary, Discovery. 370 pkt.
 • Leclercq V. (1999). W obliczu analfabetyzmu, uczy pisania dla dorosych , Pary, EFS. 198 pkt.

Zobacz te

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analfabetyzm, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analfabetyzm i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analfabetyzm na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Ewelina Staniszewski

Świetny post o Analfabetyzm.

Christopher Gruszka

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.