PustelnikInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Pustelnik, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Pustelnik. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Pustelnik, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Pustelnik. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Pustelnik poniżej. Jeśli informacje o Pustelnik, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

wity Antoni Wielki , ojciec pierwszych anchoretów i chrzecijaskiego monastycyzmu.

W religii chrzecijaskiej anchorite (ze starogreckiego  : , anachrts , który wycofa si ze wiata) to osoba, która wycofaa si ze wieckiego spoeczestwa z powodów religijnych, aby prowadzi konsekrowane ycie ascetyczne do modlitwy i Eucharystia . Anchoretizm sta si bardzo rozpowszechniony w okresie upadku Cesarstwa Rzymskiego i pónego redniowiecza .

Anchoreci to pustelnicy . W przeciwiestwie do cenobitów , którzy s równie pustelnikami, którzy yj w oderwaniu od wiata, ale w grupach, kotwicy yj w odosobnieniu, ale samotnie, indywidualnie. Musieli zoy przysig stabilnoci na emeryturze, czsto w celi przylegajcej do kocioa. Musieli take podda si rytuaowi konsekracji, podobnemu do obrzdu pogrzebowego, po którym uwaano ich - przynajmniej duchowo - za umarych dla wiata, rodzaj ywych witych. Anchoretizm jest znany w archeologii i staroytnych pismach oraz dziki przetrwaniu w redniowiecznej Anglii. Dla Kocioa katolickiego kotretyzm jest jedn z innych form ycia konsekrowanego i rzdzi si tymi samymi standardami, co pustelnictwo.

Geneza kotretyzmu

Staroytny Egipt: kolebka monastycyzmu

Pierwsze przeycia pustelnicze, a cilej anachoretyczne miay miejsce na Wschodzie u schyku staroytnoci. Jest to III th  century, e pierwsze reclusive pustelnicy w egipskiej pustyni i monastycyzmu zostaa zinstytucjonalizowana IV th  century. Antoni Wielki jest uwaany za pierwszego samotnika prowadzcego ycie pustelnika, ale pojcie ascezy (poszukiwanie moralnej doskonaoci poprzez wysiek i cierpienie) pojawia si duo wczeniej. Monastycyzm w III E  wieku jest kontynuacj starego ascety plus radykalne zerwanie ze wiatem. Istotnie, w Dziejach Apostolskich opis pierwszych wspólnot chrzecijaskich ukazuje model organizacji wspólnotowej. Z drugiej strony anachoretyzm wymaga ycia w cakowitym odosobnieniu.

Jeden z pierwszych ruchów pustelniczych ma miejsce w Memphis, gdzie ksia mieszkali zamknici w cianach wityni. Nazywa si je Katochoi, co oznacza pustelnik lub optany. O ile nam wiadomo, ta wspólnota ksiy jako pierwsza przyja styl ycia cakowicie skoncentrowany na medytacji, cakowicie niezaleny od publicznego ycia zakonnego. Znamy równie inn wspólnot ksiy, zwan Terapeutami. Organizuj swoje ycie wokó dwóch gównych osi: samotnej modlitwy i chwil we wspólnocie.

Chrzecijanie Egiptu przyjmuj ten sposób ycia, wprowadzajc modyfikacje odpowiadajce przykazaniom biblijnym. Czytajc Pismo wite , widzimy wielu samotnych ludzi porzucajcych swoje ycie, swoje rodziny i dobytek, aby uda si na pustyni, uprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem. Wród nich jest Mojesz, Eliasz, sam Chrystus podczas swoich czterdziestu dni rekolekcji. W Nowym Testamencie widzimy równie podstawy ascezy: samotno na pustyni jest poczona z Chrystusem, który wycofuje si, by oprze si pokusie; hierarchia uczniów i mistrzów oraz zasady wyrzeczenia si wszelkiego dobra materialnego pochodz z chwili, gdy Chrystus zaprasza swoich uczniów, aby poszli za Nim, porzucajc rodzin i bogactwo; czysto staje si cnot, do której Koció zachca na równi z ubóstwem i posuszestwem.

Wybór pustyni na izolacj nie jest trywialny. Termin anchorite faktycznie pochodzi od kocielnego greckiego , anakhôrêts (to samo znaczenie), wywodzcego si od , anakhôrein wycofa si. Z greckiego , ana (daleko) i khoreo (jad). . Z jednej strony rodowisko to stwarza wyjtkowo trudne warunki bytowe, idealne miejsce dla kotwicowców, którzy chc poda ladami Mojesza lub Chrystusa. We wczesnych dniach anchoryty osiedliy si w pobliu wiosek, na yznych terenach, wic nie zostay cakowicie odcite od wiata. Z drugiej strony pustynia jest równie miejscem przygotowania, inicjacji w zwizku z wyjciem z Egiptu. W Pimie witym prorocy otrzymali sowo Boe na pustyni, aby przekaza je ludowi. Jeli chodzi o kotwic, spotkanie z Bogiem na pustyni ma pierwszestwo przed aspektem prorockim.

Sza na kotwicowy sposób ycia w staroytnoci

W historycy zidentyfikowali kilka przyczyn takiego pustelnik ruchu w III -go  wieku. Oprócz czysto religijnego aspektu chci zblienia si do mczenników i podania drog wskazan przez Boga w Pimie witym, moemy skorelowa ten ruch z obecn sytuacj polityczn. Na III th  wieku, Koció zetknie si z pastwem. Rezultatem jest przemiana chrzecijastwa w religi masow. Chrzecijastwo ze swej strony zachca do postpowania zgodnie z tekstami Ewangelii i chrzecijaskimi ideaami. Na przykad, czowiek jest zachcany do poddania swojego ciaa praktykom ascetycznym, zanim wskrzesi w postaci chwalebnego ciaa; czysto jest równie propagowana przez chrzecijastwo wraz z ubóstwem; mier jest przedstawiana jako zanicie przed zmartwychwstaniem.

Spoeczestwo ze swej strony czerpie przyjemno z inercji. Pokazuje, e na przykad mimowie s bardzo le postrzegani przez zakonników, którzy uwaaj, e te czynnoci podwaaj moralno. Dlatego Koció stara si zapobiega takim aktom. Wydaje si jednak, e pastwo nie chce godzi ycia imperialnego z wartociami chrzecijastwa. Ta nowa sytuacja zachca niektórych chrzecijan do odejcia od tego wiata, który nie jest ju zgodny z ich ideaem religijnym i który stanowi potencjalne zagroenie dla ich integralnoci moralnej przez liczne pokusy. Dlatego decyduj si y na pustyni zgodnie z wartociami Ewangelii.

Do tych doktrynalnych konfliktów moemy doda w tym samym okresie fale przeladowa zorganizowanych przez wadz cesarsk w osobie Decjusza , Valériena, Auréliena, wówczas Dioklecjana, midzy 250 a 303 rokiem przeciwko chrzecijanom Afryki Pónocnej. Wydaje si, e ucieczka na pustyni jest sposobem ochrony siebie i znalezienia si poza zasigiem tych przeladowa. Rezultatem jest silne pragnienie duchowego odosobnienia bliszego staroytnemu ideaowi, mniej lub bardziej skrajnej ascezy, sprzyjajcej tym samym powstawaniu nowych prdów religijnych i ideologicznych. Moemy równie doda spoeczno-ekonomiczn przyczyn, która skania humiliores (biednych ludzi w staroytnoci) do ucieczki na pustyni. W tej chwili s obcieni podatkami i harówk. Aby unikn godu i obcie podatkowych, odcinaj si od spoeczestwa. [ref. niezbdny]

Pustynia moe zatem stanowi miejsce zerwania ze spoeczestwem, czy to ze wzgldów ideologicznych i religijnych, czy te z powodu kwestii przetrwania.

W IV XX  wieku, widzimy wan zjawisko: Teraz nie tylko pozosta na marginesie pustynne miasta i cywilizacji. Wycofujemy si na wielk pustyni, poniewa pozostawanie na marginesie cywilizacji oznacza naraenie si na pokusy, które ona stwarza.

Antoni Wielki

Antoine the Great jest znany jako prekursor ruchu Anchorytów. Osierocony w wieku 20 lat, pozbywa si caego majtku i majtku i przez dwadziecia lat yje jako pustelnik. Pokonuje swoje demony i osiga duchow doskonao. Jego dowiadczenie wzbudzio taki entuzjazm dla ycia monastycznego, e mona powiedzie, e pustynia staa si miastem. Antoine dodaje do koncepcji wdrówki radykalne zerwanie ze spoeczestwem. Atanazy, biskup Aleksandrii, napisa biografi Antoniusza rok po jego mierci. Chocia na pocztku swojej wdrówki Antoine dziaa niezalenie od instytucji kocielnych, Atanazy okazuje mu szacunek dla ciaa kocielnego. W ten sposób przedstawia idea. Im bardziej Antoine rozwija si w swojej samotnoci, tym bardziej zblia si do doskonaoci. To sprawia, e ten idealny czowiek jawi si jako bohater, model i inicjator ycia monastycznego. Pismo to rozprzestrzenia si w wiecie Wschodu i inauguruje tradycj Anchorytów. Otwiera drog do duchowej podróy, na której mnisi przybywaj poprzez praktyk rygorystycznej ascezy, aby przezwyciy swoje demony i osign duchow doskonao. W ten sposób mog twierdzi, e maj dary, takie jak proroctwo, jasnowidzenie lub moc uzdrawiania.

ycie duchowe

Ludzie, którzy praktykuj t form pozbawienia wolnoci w Egipcie w IV XX  wieku, czy pustelników i nauczycieli duchowych, s nazywane Desert Ojcowie. Pisz zdania opowiadajce o dowiadczeniach rónych egipskich pustelników, oferujc w ten sposób model ycia dla przyszych kotwiców. Praktyki i doktryny, które nastpnie si rozwijaj i które bd przekazywane przez róne hagiografie lub róne teksty, w tym ycie w. Antoniego czy Apoftegmy Ojców, bd miay silny wpyw na monastycyzm. Gównym celem ruchu anchorite jest osignicie doskonaoci, której domaga si Ewangelia, która wymaga porzucenia dóbr i rodziny. Praktyka ascezy cielesnej zmusza mnicha do panowania nad sob i przezwyciania swoich namitnoci. Dodajc do tego czytania pism witych i modlitwy, kotwica walczy ze swoimi demonami i osiga duchow doskonao, kiedy nie odczuwa ju adnej pasji. Diabe zsya zwodnicze znaki, wizje. Zadaniem pustelnika jest odrónienie tych iluzji od rzeczywistoci. W ikonografii Antoine'a zauwaamy, e jest on czsto przedstawiany jako walczcy z pokusami, co tumaczy znaczenie anchorezy.

Moemy wyróni dwie koncepcje ycia anachoretycznego:

 • ci, którzy yj samotnie, praktykuj kotretyzm zgodnie z najbardziej rygorystycznym modelem Antoine'a;
 • Poniewa ten sposób ycia jest niezwykle trudny, jeli nie niemoliwy, spoecznoci yjce na pustyni w Egipcie podaj za pó-kotwicowcem. Z jednej strony mnisi, chocia tskni za samotnoci, mog przyjmowa goci, którzy poprowadz ich w ich wasnym deniu do duchowej doskonaoci. Z drugiej strony, cho id za przykadem Antoine'a w zakresie ascezy, rozwijaj aspekty wspólnotowe. Mnisi pozostaj samotni w cigu tygodnia i spotykaj si we wspólnocie w sobot i niedziel na wspólnym posiku, modlitwie lub mszy. Takie praktyki wymagaj stworzenia miejsc dla spoecznoci, takich jak koció. We wspólnocie istnieje hierarchia, która wyrónia mistrzów i uczniów. Powstaje wówczas nurt ideologiczny, który zapocztkuje cenobityzm i monastycyzm.

ycie codzienne anchoryty dzieli si na dwie czci: modlitw i prac fizyczn. Praca rczna to charakterystyczna cecha egipskiego mnicha. Pozwala mu sprzedawa owoce swojej pracy na poywienie, a take pozwala mu zaj umys, chronic si w ten sposób przed bezczynnoci, która jest ródem niestabilnoci psychicznej.

Zaoenie pierwszych wspólnot kotwicowców

Po 25 latach odosobnienia na pustyni Antoine zobaczy, jak wielu chrzecijan przybywa do nich, którzy chcieli y jak on sam. Nastpnie zaoy wspólnot kotwicowców, w której wszyscy yli swoj ascez, ale gdzie ustanowiono hierarchiczn relacj midzy uczniami a mistrzami, midzy nowicjuszami a starszymi. W tych miejscach uprawiamy raczej to, co nazywa si póanachoretyzmem.

Sukces takich spoecznoci spowodowa, e ojcowie pustyni zostali zmuszeni do zaoenia innych stanowisk anachoretycznych. Istniej trzy wane w Egipcie, wokó delty Nilu:

 • Firma Nitrie zostaa zaoona midzy 320 a 330 rokiem przez Amoun. Sukces tej kolonii zmusi Amouna i Antoine'a do stworzenia drugiego miejsca, dalej na pustyni: Les Cellules lub Kellia .
 • Cele lub Kellia s okupowane przez mnichów, którzy chc wicej samotnoci. Pomimo sukcesu, miejsce wydaje si, e zostay zniszczone w kocu VI XX  wieku z nieznanych powodów. Badania wykazay, e na pocztku VI TH  kruganki wieku s sabo zaludnione i znajduje si w witrynie. Najlepiej umieszcza je w najniszych miejscach, tak aby si nie widzieli. W cigu stulecia nastpuje wzrost i poszerzenie eremów. Na VII XX  wieku, zbudowany z wieami kocioów lub schronienia. Zjawisko to ma prawdopodobnie zwizek z porzuceniem wspólnych kocioów w poowie wieku. Koncentracja eremów, a take budowa domów kultury, takich jak budynki sakralne, wiadczy o rosncej roli tych spoecznoci.
 • Scétée zostaa zaciemniona okoo 330 roku przez Makariusza Wielkiego . Najazdy barbarzyców, które miay miejsce w 407, 434, 444 zdewastoway to miejsce i zmusiy mieszkajcych tam kotwiców do opuszczenia tego miejsca. Nastpnie mnisi zgrupowali si w laurach, obecnych gównie w Palestynie. Te strony znaj swoje maksimum na koniec IV XX  wieku. Ale w kocu VI XX  wieku, s opuszczone z powodu konfliktów midzy mnichów z rónych doktryn. Praktykowanie ascetyzmu na pustyni, którego pragnli pierwsi anchoryci, wydaje si niewykonalne. Pierwsi anchoryci mieszkali w jaskiniach, grobowcach lub zrujnowanych budynkach. Ale jeli nie maj tych udogodnie, s zobowizani do budowy komórek. Najlepiej buduj je w pobliu miejsca, w którym mog atwo znale wod. Cele zbudowane z kamienia lub cegy s na ogó kwadratowe lub okrge. Skadaj si z pokoju do spania, oratorium i ewentualnie pomieszczenia do pracy. S mae otwory i drzwi, które pozostaj otwarte. Niektórzy anchorites potpiaj drzwi, ale konieczne jest posiadanie okna, aby komunikowa si ze wiatem zewntrznym, aby je zaopatrzy lub udzieli bogosawiestwa przechodzcym osobom. Pustelnia jest czasami otoczona murem lub potem.

Laures Palestyny

W Palestynie istnieje szczególna forma kotoretyzmu. W VI -tego  wieku, Sinai mnichów równie na ywo w komórkach zgrupowanych w koloniach z wie schronienia i kocioa, ale s one pod kierunkiem opata. W okolicach Jerozolimy, w strefach pustynnych, mona znale form monastycyzmu ze szczególnym aspektem laureata. Chariton The IV th  wieku, zaoy pierwsze trzy laures Palestyny do Pharoh, Douka i Sukkah. Specyfik tego typu monastycyzmu jest to, e jest zorganizowany wokó silnej struktury centralnej. Mnisi mieszkaj samotnie lub z jednym lub dwoma uczniami i spotykaj si w soboty lub niedziele, jak kolonie pó-anchorytów.

Rozprzestrzenianie si ruchu anchorite na Zachodzie

Na Zachodzie monastycyzm jest importowane ze Wschodu w drugiej poowie IV -go  wieku. Wczeniej dominowa model ascetyczny, ale bez aspektów samotnoci czy wdrówki. Zakonnicy yli w niedostatku, czystoci i ubóstwie, ale nie opuszczali domu ani rodziny.

Konflikt midzy Ariusza , zaoyciela arianizmu , Atanazego i na pocztku IV th  wieku, zmusza i do emigracji na Zachodzie. Nastpnie propagowa idee Ojców Pustyni, zwaszcza poprzez ycie w . Antoniego . W ten sposób zasady Eremityzmu Wschodniego rozprzestrzeniy si na Zachodzie Martin, biskup Tours, stara si wie ycie pustelnika na wzór egipski i stara si powróci do róde staroytnego proroctwa. Przykazania Martina posu za wzór dla pustelników pónego redniowiecza. Jego ascetyczny idea si rozprzestrzenia. Na Zachodzie szerzy si asceza wschodnia: podobnie jak na Wschodzie zblienie Kocioa i pastwa powoduje konieczno ponownego odkrycia dawnego ideau religijnego. Mnich Jean Cassien , aby organizowa i administrowa mnichami w poudniowej Galii, opowiada si za wartociami apostolskimi, t staroytn doskonaoci. Zachca mnichów do opuszczenia miast i przestrzegania zasad ustalonych przez apostoów.

Centrum duchowoci przenosi si z Tours do Lérins, a nastpnie idee rozprzestrzeniaj si przez dolin Rodanu i docieraj na wysp Bretanii. St Patrick, rodek IV -go  wieku, pragnienie ewangelizowania Irlandii. Nurt klasztorny przepywa z kontynentu na Wysp witych.

W 362 roku sobór w Langres zakaza indywidualnego i autonomicznego monastycyzmu. Pod koniec V XX  wieku i na pocztku VI th  wieku, jest zabronione mnisi yj w komórkach osobowych, z wyjtkiem na terenie klasztoru. Koció, nie opanowujc ju tego szalestwa, widzi potrzeb ustanowienia prawa i kontrolowania kotretyzmu. Powoduje to opad Ruchu pustelnik VIII -tego  wieku.

Regula Solitarorium opisuje codzienne ycie pustelników:

 • cela musi znajdowa si w klasztorze, przylegajcym do kocioa, tak aby samotnik móg sysze róne msze;
 • w cianie kocioa musi by okno;
 • pustelnik moe mie uczniów, ale nie moe dokonywa cudów, poniewa nie musi szuka adnej formy chway.

Konsekwencje takiego rozprzestrzeniania si ideologii ascetycznej poprzez ruch kotwicy nie s bez znaczenia w historii zachodniego monastycyzmu. Midzy V th  wieku i VIII XX  wieku, nie ma mniej ni 52 fundamentów orodków monastycznych i 78 miastach w pónocnej Galii.

ycie anachoretyczne

Anchoretizm rozprzestrzeni si w pónej staroytnoci i we wczesnym redniowieczu . S pozostaoci po mieszkaniach kotwicowców. Czsto s to proste cele budowane pod cianami kocioa. W krajach germaskich biskup zwyczajowo odprawia msz za zmarych, kiedy anoreta zainaugurowa swoj cel, aby zaznaczy jego mier wiatu i narodziny w yciu w komunii z anioami. Kiedy kotwica zostaa zamurowana w jego celi, biskup przypiecztowa j, aby zaznaczy to zamknicie swojej wadzy. Jednak kilku anchorytów swobodnie wyszo ze swoich cel do pobliskiego kocioa. Anchoreci mogli przyjmowa sakramenty i Komuni przez may otwór, zwany hagioskopem, wykonany w cianie ich celi. Umoliwio to równie zapewnienie im poywienia, ewakuacj mieci i umoliwienie duchowego dialogu z przybyszami, których przycigaa ich reputacja mdrców.

Anchoryty miay pozostawa w swoich celach przez cay czas. Niektórzy Anchoryci zostali spaleni ywcem w swoich celach, gdy wrogowie spldrowali i spalili ich miasta. Jedli oszczdnie i spdzali dni na kontemplacyjnych modlitwach i wstawiennictwie za swoich rówieników.

Róne anachoretyczne reguy daj wyobraenie o codziennym yciu anachorytów. Najbardziej znanym jest Ancrene Wisse lub Ancrene Riwle . De Institutione Inclusarum to zasada napisana okoo 1160 roku przez Aelreda z Rievaulx. Naboestwa opisane szczegóowo w Ancrene Wisse trway okoo czterech godzin, po których Anchoryta przestrzegaa rytuau Mszy, a nastpnie angaowaa si w osobiste modlitwy i czytania.

Sawni kotwicy

Uwagi i odniesienia

 1. [1] Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. , Kan. 603.
 2. Bernard Hours, Historia zakonów , Pary, PUF ,, s.  3
 3. Jean-Bernard Baptiste "  Ojcowie Desert egipskiej utopia i wyciszenia  " Recherches et Travaux , n O  81,, s.  124 ( czytaj online )
 4. Bernard Flusin,   ycie religijne. Chrzecijanie na wiecie - monastycyzm  , wiat bizantyjski. Eastern Rzymu (330-641) , N O  1,, s.  237
 5. Jean-Bernard Baptiste "  Ojcowie Desert egipskiej utopia i wyciszenia  " Recherches et Travaux , n O  81,, s.  125 ( czytaj online )
 6. Bernard Flusin,   ycie religijne. Chrzecijanie na wiecie - monastycyzm  , wiat bizantyjski. Eastern Rzymu (330-641) , N O  1,, s.  221
 7. Bernard Flusin,   ycie religijne. Chrzecijanie na wiecie - monastycyzm  , wiat bizantyjski. Eastern Rzymu (330-641) , N O  1,, s.  236
 8. Jean-Bernard Baptiste "  Ojcowie Desert egipskiej Utopii i ciszy  " Recherches et Travaux , n O  81,, s.  127 ( czytaj online )
 9. Lucien Regnault, codziennego ycia Ojców pustyni w Egipcie w IV th  wieku , Pary, Hachette ,, s.  19
 10.   Oriental monastycyzm   Historia chrzecijastwa od jej pochodzenia, na dzie dzisiejszy , N O  2,, s.  722
 11. Bernard Flusin,   ycie religijne. Chrzecijanie w modzie. Monastycyzm  , wiat bizantyjski. Eastern Rzymu (330-641) , N O  1,, s.  238
 12. Bernard Hours, Historia zakonów , Pary, PUF ,, s.  9
 13. Pierre MaravalOd Antoine Martin: do pocztków monastycyzmu zachodniego  ", Vita Latine , n o  172,, s.  76 ( czytaj online )
 14. Bernard Flusin   kocioach wschodzie i zachodzie (432-610),   History chrzecijastwa z korzeni do chwili obecnej , n O  3, s.  556
 15. Codzienne ycie z Ojców Pustyni w Egipcie w IV th  century , Pary, Hachette ,, s.  54
 16. Bernard Flusin,   ycie religijne. Chrzecijanie na caym wiecie. Monastycyzm  , wiat bizantyjski. Eastern Rzymu (330-641) , N O  1,, s.  248
 17. Jean Heuclin, O zakonnych pocztkach pónocnej Galii. Pustelnicy i pustelnicy z V TH do XI -tego  wieku. , Lilles, University Press of Lille,, s.  27
 18. MICCOLI, Giovanni,   Mnisi  , redniowieczny czowiek ,, s.  49
 19. Jean Heuclin, O zakonnych pocztkach pónocnej Galii. Pustelnicy i pustelnicy z V TH do XI th  wieku , Lilles lilles prasy uczelni,, s.  38
 20. Jean Heuclin, U pocztków klasztornych pónocnego drzewka. Pustelnicy i pustelnicy z V TH do XI th  wieku , Lilles lilles prasy uczelni,, s.  54
 21. Jean Heuclin , O zakonnych pocztkach pónocnej Galii. Pustelnicy i pustelnicy z V TH do XI th  wieku , Lille, Lille University Press,, s.  80
 22. Tom Licence, Hermits and recluses in English Society 950-1200 , Oxford, Oxford University Press ,, s.  120, 123
 23. Tom Licence, Hermits and recluses in English Society 950-1200 , Oxford, Oxford University Press ,, s.  77-79
 24. JA Herbert, Francuski tekst z Ancrene riwle , Londyn, Oxford University Press ,
 25. Przetumaczone na jzyk angielski przez Mary Paul MacPherson w Treatises and the Pastoral Prayer , Cystersi Fathers Series 2, (Kalamazoo, 1971).
 26. Ancrene Wisse , tum. Hugh White (Penguin, 1993), str.   viii

Zacznik

Powizane artykuy

Bibliografia

Sowniki i encyklopedie
 • Lester Little , Monks and romantic , w: Jacques Le Goff, Jean-Claude Shmitt, Dictionary of the Medieval West , Pary, Fayard ,, s.  741-757.
 • Catherine Santschi , Érémitisme , w: Catherine Vincent, André Vauchez (red.), Encyclopedic Dictionary of the Middle Ages , vol.  1, Pary, Cerf ,( ISBN  2-2040-5790-8 ) , str.  535-537.
Instrukcje
Artykuy
 • Jean-Bernard Baptiste "  Ojcowie Desert egipskiej utopii i ciszy  ", RECHERCHES i Travaux , n O  81,, s.  121-135 ( czytaj online , przegldano 7 czerwca 2017 ).
 • Bernard Flusin , Kocioy Wschodu i Zachodu (432-610) , w: Jean-Marie Mayeur, Charles Pietri, André Vauchez, Marx Venard (red.), Historia chrzecijastwa od jego pocztków do wspóczesnoci , t. .  3, Pary, Fayard ,, s.  545-609.
 • Bernard Flusin , ycie zakonne: Chrzecijanie na wiecie - monastycyzm , w Cécile Morrisson (red.), Le monde bizantine: L'empire romain d'Orient (330-641) , t.  1, Pary, University Press of France ,, 2 II  wyd. ( 1 st  ed. 2004) ( ISBN  9782130595595 , DOI  10,3917 / puf.bavan.2012.01.0223 ) , str.  221-254.
 • Pierre Maraval ,   From Antoine to Martin: the origins of western monasticism  , Vita Latina , vol.  172 n o  1,( czytaj online , sprawdzono 7 czerwca 2017 r. ).
 • Pierre Marval , Le monachisme oriental , w: Jean-Marie Mayeur, Charles Pietri, André Vauchez, Marx Venard (red.), Histoire du christianisme des origines à nos jours , vol.  2, Pary, Fayard ,, s.  719-746.
 • Giovanni Miccoli , "Le monachisme oriental" , w: Jacques Le Goff et al., Medieval man , Paris, Seuil ,, s.  45-85.

Linki zewntrzne

róda historyczne
Koció Rzymsko-katolicki
Sowniki i encyklopedie
 • Anchorite , w National Center for Textual and Lexical Resources ( czytaj online ).

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Pustelnik, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Pustelnik i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Pustelnik na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Marianna Czaja

Ten artykuł o zmiennej Pustelnik przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Barbara Morawski

Świetny post o Pustelnik.