Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizjiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji poniżej. Jeśli informacje o Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

TV Wytyczne rodzicielska System  to system oceny telewizyjnych w tym Stanów Zjednoczonych pierwszy zaproponowany w dniu 19 grudnia 1996 przez United States Congress , brany telewizyjnej i Federalnej Komisji Komunikacji (FCC), a nastpnie oddawane do uytku na 1 st stycznia 1997 roku w sprawie najwaniejsze kanay telewizyjne ostrzegay widzów przed treciami seksualnymi, przemoc i wulgarnym jzykiem w programach telewizyjnych. Jest to proponowany system oceny, w którym nadawcy ostrzegaj przed treci swoich programów.

Klasyfikacje te zwykle wystpuj w serialach telewizyjnych, filmach telewizyjnych oraz edytowanych lub standardowych treciach filmowych wydawanych w kinach (chocia kanay patne wymuszaj równie klasyfikacje systemu TV Parental Guidelines podczas emisji niektórych wczeniej wydanych filmów lub filmów. zosta sklasyfikowany przez Motion Picture Association of America ). Zasadniczo system ten powinien dziaa z wykorzystaniem V-chip  (in) , który ma by doczany do wszystkich telewizorów od 2000 roku.

Rozwój

W ustawie o telekomunikacji z 1996 r. Kongres USA wzywa bran telewizyjn do ustanowienia w cigu jednego roku systemu oceny telewizji podlegajcego opodatkowaniu w celu okrelenia, czy nadawane treci mog by przeznaczone dla dzieci. Ten system klasyfikacji powinien wspópracowa z V-chipem  (w), systemem umoliwiajcym rodzicom automatyczne blokowanie programów, które uwaaj za nieodpowiednie dla ich dzieci.

29 lutego 1996 r. stowarzyszenia National Association of Broadcasters (NAB), National Cable & Telecommunications Association  (en) (NCTA) oraz Motion Picture Association of America (MPAA) poczyy siy w celu stworzenia takiego systemu. Zgadzaj si, e system ten bdzie mia zastosowanie w ogólnokrajowej telewizji i kablówce, aby zarzdza ogromn iloci programów, które musz by oceniane okoo 2000 godzin dziennie. System byby stosowany od czasu do czasu do kadego programu z wyjtkiem programów publicystycznych, programów sportowych i reklam. 19 grudnia 1996 roku brana ogosia utworzenie systemu TV Parental Guidelines , który umoliwia rodzicom weryfikacj treci programów, które ogldaj ich dzieci. Oceny te byy wzorowane na ocenach MPAA . Przemys telewizyjny zobowizuje si do nadawania tych klasyfikacji na pocztku kadego ocenianego programu oraz do kodowania programów za pomoc V-chip  (in) .

Poniewa te klasyfikacje byy bez pomocy jakichkolwiek rodziców, 1 st sierpnia 1997 przemys telewizyjny, w poczeniu z medycznego i grup specjalizujcych si w dziecistwie, ogasza now wersj swojego systemu. W ramach tego nowego zmienionego systemu programy telewizyjne byyby klasyfikowane w szeciu kategoriach (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 lub TV-MA), ale bardziej wyrane treci byyby klasyfikowane za pomoc liter : D (sugestywny dialog), L (wulgarny jzyk), S (treci seksualne), V (przemoc) i FV (fantazja przemocy - wycznie w kategorii TV-Y7) zostan dodane w razie potrzeby.

Ponadto ten nowy system obejmowaby ikon dodawan na pocztku transmisji na okoo pitnacie sekund, a rozmiar tej ostatniej zostaby zwikszony. Ten nowy system zosta zatwierdzony przez rodziny i grupy specjalizujce si w dzieciach, nadawców i firmy dystrybucyjne. 12 marca 1998 roku Federalna Komisja cznoci zaakceptowaa klasyfikacj Industry Video Programming Rating System i przyja materiay techniczne niezbdne do korzystania z V-chipów.

Klasyfikacje

TV-Y

Ikona TV-Y.svg

Ten program jest oceniany jako odpowiedni dla dzieci .
Programy z ocen TV-Y s akceptowane przez dzieci w kadym wieku. Elementy tematyczne zawarte w tych programach s specjalnie tworzone dla bardzo modych odbiorców, w tym dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Moe to by program edukacyjny z bardzo niewielk przemoc. Wedug FCC programy te nie maj na celu straszenia dzieci. "

TV-Y7

Ikona TV-Y7.svg

Ten program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 7 lat i starszych .
Programy z ocen TV-Y7 przeznaczone s dla dzieci w wieku 7 lat i starszych. FCC zauwaa, e s to programy odpowiednie dla dzieci, które rozwiny umiejtno odróniania fantazji od rzeczywistoci. Elementy tematyczne zawarte w tych programach wi si z komicznym rodzajem przemocy lub mog by przeraajce lub mylce dla dzieci poniej 7 roku ycia.

Programy z ocen FV zawieraj znacznie bardziej wyran przemoc w postaci fantazji i s ogólnie bardziej intensywne lub brutalne ni inne programy z ocen TV-Y7.

TV-G

Ikona TV-G.svg

Wikszo rodziców moe uzna ten program za odpowiedni dla dzieci .
Programy z ocen TV-G s zazwyczaj odpowiednie dla dzieci w kadym wieku. Zawieraj jednak treci, które mog nie by interesujce dla dzieci. FCC wyjania, e ta klasyfikacja nie ocenia programu specjalnie przeznaczonego dla dzieci, ale pozostawia wybór rodzicom. " Elementy tematyczne zawarte w tych programach obejmuj niewielk lub adn przemoc, agodny jzyk oraz pewne dialogi lub sytuacje majce na celu umiarkowanie seksualnego charakteru.

TV-PG

Ikona TV-PG.svg

Ten program zawiera elementy, które rodzice mog uzna za nieodpowiednie dla dzieci
Programy z ocen TV-PG zawieraj elementy, które rodzice mog uzna za nieodpowiednie dla maych dzieci. Programy te zawieraj agodn przemoc, czasami wulgarny jzyk, jaki wyrany dialog lub inne elementy nieodpowiednie dla maych dzieci.

TV-14

TV-14 ikona.svg

Ten program zawiera elementy, które rodzice mog uzna za nieodpowiednie dla dzieci poniej 14 roku ycia.

Programy z ocen TV-14 mog zawiera materiay uznane za nieodpowiednie dla dzieci poniej 14 roku ycia , poniewa zawieraj agodn przemoc i wulgarny jzyk. FCC ostrzega, e Rodzice powinni zdawa sobie spraw z tych programów i radzi si, aby nie pozwalay dzieciom poniej 14 roku ycia oglda ich. "

TV-MA

Ikona TV-MA.svg

Ten program jest przeznaczony wycznie dla osób dorosych i nieodpowiedni dla modych odbiorców w wieku poniej 17 lat .

Programy z ocen TV-MA s zazwyczaj tworzone dla widzów dorosych. Niektóre treci mog nie by odpowiednie dla osób poniej 17 roku ycia , ze wzgldu na siln, intensywn przemoc, a zwaszcza wulgarny jzyk. Ta ocena bya okrelana jako TV-M w 1997 roku, ale zostaa zmieniona, aby unikn pomyki z podobn ocen M dla dorosych z systemu oceny gier wideo prowadzonego przez ESRB . Ta ocena jest rzadko uywana przez lokalne sieci telewizyjne lub telewizyjne ze wzgldu na ograniczenia FCC dotyczce treci programów, chocia moe by stosowana w niektórych kanaach kablowych (zwaszcza patnych usugach, takich jak HBO i Showtime ) w ich programach pornograficznych . FCC ostrzega, e rodzice powinni zdawa sobie spraw z tych programów i radzi si, aby nie pozwalay na ogldanie ich dzieciom poniej 17 roku ycia.

Opisy treci

Niektóre elementy tematyczne, wedug FCC, wymagayby rodzicielskiej czujnoci  :

Uwagi i referencje

 1. (w) NewBay Media,   Kabel Chartered to monitor przemocy  , Wiadomoci wielokanaowe ,( przeczytaj online [ archiwum z] Wymagamy rejestracji , dostp 11 marca 2013 )
 2. (en) Jack Valenti et al.,   List do Williama F. Caton z FCC z brany telewizyjnej ustanawiajcego dobrowolny system wytycznych rodzicielskich dla programów telewizyjnych znamionowej   ,(dostp 24 lipca 2013 )
 3. (w)   Sieci telewizyjne w ringu Oceny na rozpoczcie Nowego Roku  , Albany Times Union ,( przeczytaj online [ archiwum z] Wymagamy rejestracji , dostp 24 stycznia 2013 ).
 4. (w) Chicago Tribune ,   Rodzice nie uwaaj nowego systemu ocen telewizji za pomocny, badanie mówi   [ archiwum] Wymagamy rejestracji , w wiadomociach biznesowych ,(dostp 24 lipca 2013 r . ) .
 5. (w)   Komisja prosi o komentarz w sprawie zmienionej propozycji dotyczcej programowania filmów wideo z ocen branow (CS Docket No. 97-55)   , Obwieszczenie publiczne,(dostp 24 lipca 2013 )
 6. (w) Jack Valenti. al,   Zmieniona propozycja branowa dotyczca oceny programowania wideo   [ archiwum z] , Publikacja z brany telewizyjnej (dostp 24.07.2013 )
 7. (w)   Powiadomienie o proponowanym tworzeniu przepisów zawiera wymagania techniczne umoliwiajce blokowanie programów na podstawie ocen programów (FCC 97-340, ET Docket No. 97-206)   [PDF] , Federalna Komisja cznoci ,(dostp 24 lipca 2013 )
 8. (w)   Wdroenie sekcji 551 ustawy telekomunikacyjnej z 1996 r. Oceny programowania wideo (FCC 98-35, CS Docket No. 97-55)   , Federalna Komisja cznoci ,(dostp 24 lipca 2013 )
 9. (w)   Wymagania techniczne umoliwiajce blokowanie programowania wideo oparte s na ocenach programu (FCC 98-36, ET Docket No. 97-206)   , Federalna Komisja cznoci ,(dostp 24 lipca 2013 )
 10. (en)   V-chip: Viewing Television Responsably   , Federalna Komisja cznoci (dostp 24 lipca 2013 r. )
 11. (w)   Zrozumienie ocen telewizyjnych   , Federalna Komisja cznoci ,(dostp 24 lipca 2013 )
 12. (w) Jeannine Aversa , Problem ze znakiem towarowym: TV-M, aby zosta TV-MA  " , The Seattle Times ,( przeczytaj online )

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Anna Konopka

Ten wpis na Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Lech Banasiak

Podane informacje o zmiennej Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Karolina Konieczna

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Wytyczne dla rodziców dotyczce telewizji