Wolna mioInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wolna mio, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wolna mio. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wolna mio, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wolna mio. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wolna mio poniżej. Jeśli informacje o Wolna mio, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Wolna idea kwietnia 1926 r.

Termin wolna mio bya uywana od koca XIX th  wieku , aby opisa ruch spoeczny, który odrzuca maestwo , widziana jako forma niewolnictwa spoecznej, zwaszcza dla kobiet . Znaczna cz tradycji wolnej mioci jest wytworem obywatelskiego anarchizmu , który dy do nieingerencji pastwa lub kocioa w stosunki midzyludzkie. Nawet jeli pojcie to czsto porównuje si do prawa do przyjemnoci lub do wielu zwizków, historycznie ruch ten raczej twierdzi, e prawo nie reguluje swobodnie zaangaowanych zwizków miosnych.

Zasady

Tradycja wolnej mioci w duym stopniu odzwierciedla libertariask filozofi, która dy do uwolnienia si od regulacji pastwowych i ingerencji Kocioa w relacje osobiste. Zgodnie z t koncepcj zwizki partnerskie dorosych to legalne zwizki, które musz by szanowane przez wszystkie strony trzecie, niezalenie od tego, czy s to zwizki emocjonalne, czy seksualne. Ponadto niektórzy autorzy argumentowali, e mczyni i kobiety maj prawo do przyjemnoci seksualnych bez przymusu spoecznego lub prawnego. Chocia wolna mio bya radykalnym pojciem w czasach wiktoriaskich , koncepcja ta zostaa póniej powizana ze zmian spoeczn, jako zwiastun nowej wraliwoci antyautorytarnej i antyrepresyjnej.

Amerykaska klasa rednia widziaa dom rodzinny, w którym role pciowe s zatem dobrze zdefiniowane, jako stabilne miejsce w niepewnym wiecie. Wolna mio byaby reakcj na ten klasyczny model.

Wyraenie wolna mio jest czsto kojarzone z rozwizoci (w sensie seksualnym) w zbiorowej wyobrani, szczególnie w odniesieniu do kontrkultury lat 60. i 70. Jednak w historii wolna mio nigdy nie opowiadaa si za partnerami. seks. Twierdzi, e dobrowolny seks nie powinien by regulowany przez prawo.

Dwa gówne przekonania jej obroców to: sprzeciw wobec idei wymuszonej aktywnoci seksualnej w zwizku oraz prawo kobiety do uywania swojego ciaa wedug wasnego uznania.

Wolna mio to nie tylko odrzucenie maestwa, nawet jeli krytyka maestwa (i pojcie niewolnictwa) znajduje si w centrum tego procesu. Zgodnie z t koncepcj wspólne poycie osób dorosych jest legalnym zwizkiem, który naley szanowa.

Wolna mio i feminizm

Historia wolnej mioci wie si z histori feminizmu. Ju pod koniec XVIII wieku wiele wybitnych feministek, takich jak Mary Wollstonecraft , zakwestionowao instytucj maestwa, wzywajc do jego zniesienia.

Wedug nich zamna kobieta jest tylko on i matk w zbiorowej wyobrani, co pozbawia j moliwoci wykonywania innych zawodów. Nie tylko obyczaje, ale take prawa uniemoliwiay wówczas zatrudnianie zamnych kobiet i matek w edukacji. W 1855 roku Mary Gove Nichols (1810-1884) okrelia maestwo jako unicestwienie kobiet, wyjaniajc, e kobiety s uwaane za wasno mczyzn z prawem i uczu publicznych, co pozwala tyraskim mczyznom na pozbawianie ich on wszelkiej wolnoci. prawo czsto pozwalao mowi bi on.

Dla zwolenników wolnej mioci akt seksualny nie dotyczy tylko reprodukcji. Dostp do antykoncepcji by postrzegany jako sposób na zapewnienie niezalenoci kobiet, a najbardziej wpywowi dziaacze w tej dziedzinie równie przyjli woln mio.

Dziaaczki te miay zatem na celu ochron praw kobiet i swobodne omawianie takich kwestii, jak antykoncepcja , przemoc seksualna w rodzinie (emocjonalna lub fizyczna) oraz edukacja seksualna. Mówienie o kobiecej seksualnoci byo jednym ze sposobów pomagania kobietom w przejciu wadzy. Aby osign ten cel, ci aktywici polegali na ksikach, broszurach i czasopismach, a ruch ten utrzymuje si od ponad pidziesiciu lat, propagujc zasady wolnej mioci w caych Stanach Zjednoczonych.

Jednak feministki, takie jak Madeleine Vernet i Madeleine Pelletier, s bardziej krytyczne wobec wolnej mioci. Wedug nich mio i wolno seksualna nie zapewniaj równoci pci. Dla Madeleine Vernet wolna mio daleka od pomocy w wyzwoleniu kobiet, jest dla niej najczciej nowym ródem niewoli i cierpienia, poniewa oddaje j kaprysom mczyzny, niebezpieczestwom aborcji, porzucenia i ndzy . Madeleine Pelletier dalej potpia ucisk seksualny, jakiego dowiadczaj kobiety w swoich licznych broszurach: La domniemane inferiorité psychophysiologique des femmes (1904); Seksualna emancypacja kobiet (1911); Feministyczna edukacja dziewczt (1914), De la prostitution (1928); Racjonalizacja seksualna (1935). Obaj w ten sposób mówi o granicach mioci i równoci seksualnej, które kobiety mog napotka, take w mioci wolnej.

Historyczny

Geneza ruchu

W swoich Zasadach socjologii angielski socjolog Herbert Spencer opowiada si za ustanowieniem swobodnego rozwodu. Przypomina dwa gówne skadniki maestwa: zjednoczenie przez uczucie i zjednoczenie na mocy prawa i argumentuje, e jeli nie ma pierwszego, to drugiego nie ma uzasadnienia. Dlatego rozwizanie maestwa powinno wynika tylko z uczucia, a nie tego, czego zwykle wymaga rozwód .

Ta kwestia wolnej mioci bya szczególnie istotna dla praw kobiet, poniewa wikszo praw seksualnych, takich jak prawo maeskie czy rodki kontroli urodze, dyskryminowaa kobiety.

XX wiek

Matka Ziemia n o  1, 1 st marca 1906.

Na pocztku XX -tego  wieku , to chyba Emma Goldman , który sprawia, e najbardziej radykaln krytyk. Podkrela trwao mskiego instynktu wasnoci, nawet wród rewolucjonistów: w swoim egocentryzmie czowiek nie móg znie, e istniej inne bóstwa ni on sam, analiza, któr rozwija w Tragedii kobiecej emancypacji opublikowanej w Mother Earth w.

Sprzeciwia si tradycyjnym koncepcjom rodziny , edukacji i relacji midzy pciami. Atakuje instytucj maestwa, o której mówi, e jest to przede wszystkim ukad ekonomiczny [kobieta] paci za to swoim imieniem, yciem prywatnym, poczuciem wasnej wartoci, caym yciem.

Ruch hippisowski by w latach szedziesitych XX wieku promotorem wolnej mioci do tego stopnia, e czsto kojarzy si z nim wyraenie:   Pokój i mio  . W szczególnoci seksualno nie jest ju postrzegana jako rodek reprodukcji.

Francja

W artystycznych dzielnicach Montmartre i Montparnasse wielu ludziom, takim jak anarchista Benoît Broutchoux, podoba si pomys zszokowania buruazyjnej wraliwoci spoeczestwa, w którym dorastali, zwaszcza yjc woln mioci. Radykalni aktywici, tacy jak Madeleine Pelletier, pozostawali w celibacie przez zarczyny, przeprowadzali aborcje, rozprowadzali rodki antykoncepcyjne i prowadzili edukacj seksualn.

We Francji jednym z najwaniejszych dziaaczy wolnej mioci jest niewtpliwie anarchista Emile Armand. Popierajc naturyzm i poliamori w swoich pismach, zwaszcza w tym, co nazywa miosnym koleestwem, pisze liczne artykuy propagandowe na ten temat, jak na przykad w artykule De la Liberté Sexual (1907), w którym broni nie tylko wolnoci mio, ale take mio w liczbie mnogiej.

Jego aktywizm obejmuje równie tumaczenie tekstów Aleksandry Kollontai i Wilhelma Reicha, a take pism wolnych stowarzysze miosnych, które próbuj praktykowa romantyczn przyja.

Niektóre z grup wspierajcych woln mio aktywnych w tym czasie to Association for Sex Studies i World League for Science-Based Sex Reform.

Uwagi i odniesienia

 1. Zobacz woln mio
 2.   CHAINS OF MARRIAGE - UK Indymedia   , na www.indymedia.org.uk (dostp 27 maja 2019 )
 3. (w) John C. Spurlock , Wolna mio: maestwo i radykalizm klasy redniej w Ameryce, 1825-1860 , Nowy Jork, Nowy Jork: New York University Press,, 277  s. ( ISBN  0-8147-7883-6 , czytaj online )
 4. (w) Joanne E. Passet ,   IU Press | Joanne E. Passet | Sex Radicals and the Quest for Women's Equality   , na stronie www.press.uillinois.edu (dostp 27 maja 2019 r. )
 5. (w) Kreis, Steven., Mary Wollstonecraft, 1759-1797. Przewodnik po historii.
 6. Mary Sargeant Gove Nichols , Mary Lyndon; lub Objawienia ycia. Autobiografia , Nowy Jork, Stringer i Townsend,( czytaj online )
 7. (w) Nichols, Mary Gove, Mary Lyndon: Revelations of a Life. Nowy Jork: Stringer i Townsend; , 1855., s. 166.  s.
 8. (w) Joanne E. Passet ,   IU Press | Joanne E. Passet | Sex Radicals and the Quest for Women's Equality   , na www.press.uillinois.edu (dostp 28 maja 2019 )
 9. (w) Sylvie Chaperon,   Seksuologia i feminizm na pocztku XX wieku   , Field psy 2010/2 (58) ,, s.  19
 10. (w) Theresa Notare, A Revolution in Christian Morals Lambeth 1930 Rezolucja nr 15: Historia i recepcja , Katolicki Uniwersytet Ameryki,( czytaj online ) , s.  78-79
 11.   The Free Love Movement and Radical Individualism, Wendy McElroy   na stronie ncc-1776.org (dostp 27 maja 2019 )
 12. Epos anarchisty. Nowy Jork 1886 - Moskwa 1920 , Hachette , 1979, strona 91.
 13. Nicole Beaurain, Christiane Passevant , Women and anarchists: From free Mujeres to anarchafeminists , L'Homme et la société, n ° 123-124, 1997, Actualité de anarchisme , strona 76 .
 14. Emma Goldman, Marriage and Love , w: Alix Kates Shulman (red.), Red Emma Speaks: An Emma Goldman Reader , Schocken Books, NY, 1982, s. 204-13.
 15. Emma Goldman, Marriage and Love , Editions Syros , 1978, uwaga .
 16. Goldman, Marriage and Love , Red Emma Speaks , str. 205.
 17.   The sexual Revolution and amorous comradeship   , na www.editions-zones.fr (dostp: 28 maja 2019 )
 18.   Gaetano Manfredonia & Francis Ronsin - E. Armand i love comradeship   , na kropot.free.fr (dostp 28 maja 2019 )

Bibliografia

Dokumenty wideo

 • Juan Gamero, Vivir la utopía ( Living utopia ), 96 min, TV Catalunya, 1997, zobacz online .

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wolna mio, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wolna mio i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wolna mio na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Witold Kwiecień

To dobry artykuł dotyczący Wolna mio. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Natalia Filipiak

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Wolna mio, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Gerard Stasiak

W tym poście o Wolna mio dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Grzegorz Adamczyk

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Wolna mio i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.