Theodor Zwinger (Starszy)

Teodor Zwinger
Opis tego obrazu, równie skomentowany poniej
Zwinger Starszy.
Narodziny
Bazylea ( Szwajcaria )
mier
Bazylea ( Szwajcaria )
Narodowo Flaga Szwajcarii
Obszary lekarstwo
Instytucje Uniwersytet w Bazylei
Uniwersytet w Lyonie
Uniwersytet Sorbony
Uniwersytet w Padwie

Theodor Zwinger Starszy , urodzony w Bazylei dnia, zmar w tym samym miecie dnia jest szwajcarskim filozofem , lekarzem i humanist . Jest pierwszym znanym czonkiem rodziny, która wyrónia si w nauce.

Biografia

Matka Zwingera, Christina Herbster (lub Herbst), jest córk malarza i siostr drukarza Jeana Herbsta (lub Herbstera) dit Oporinus (po francusku Oporin) . Jego ojciec Leonard by kunierzem , pochodzcy z Bischofszell w Turgowia , uhonorowany w 1492 r. przez cesarza Maksymiliana I pierwszymi listami szlacheckimi.

W wieku piciu lat Theodor Zwinger traci ojca, ale znajduje ukojenie w czuoci Oporina i Conrada Lycostenesa , z którym jego matka ponownie wysza za m. Jzyków staroytnych uczy si w klasach Thomasa Plattera , lekarza, botanika i uczonego. W przedstawieniach teatralnych, które zwyczajowo kocz rok szkolny, Theodor wciela si w posta Mioci.

Zosta przyjty do akademii w 1548 roku, a nastpnie podróowa; wyjecha do Lyonu, którego poetycka sawa go pocigaa. Po przybyciu zosta przyjty jako protegowany w warsztacie typografii Beringa; przebywa tam przez trzy lata.

Wyjecha do Parya, gdzie uczszcza na zajcia m.in. u Petrusa Ramusa (Pierre de La Ramée). W 1553 roku, po piciu latach nieobecnoci, wróci do Bazylei, ale za rad drukarza Pietro Perny z Lukki , emigranta protestanckiego, niemal natychmiast wyjecha do Woch.

Zwinger poda kursami akademii w Padwie , a nastpnie jedzie do poprawy w Wenecji . Jego te, ju chory, który zaproponowa zaangaowanie go w pisanie swoich dzie, namawia go do powrotu do Bazylei. Zosta lekarzem w Padwie, zanim opuci Wochy.

W 1559 roku jego przyjaciele, aby go osiedli w Bazylei, zmusili go do polubienia wdowy po zamonym kupcu. Zwinger dzieli swój wolny czas midzy kultur pisma a praktyk medyczn. Zosta nastpnie powoany na przewodniczcego jzyka greckiego w akademii. Przeszed z tej katedry w 1571 r. na katedr etyki; nastpnie zosta mianowany profesorem medycyny teoretycznej. Znajduje czas na komponowanie duej iloci utworów. Wród jego uczniów: Heinrich Khunrath , Johann Arndt i Jean de Sponde .

Zwinger za darmo opiekowa si biednymi . Kiedy w Bazylei wybucha epidemia, walczy z ni z caych si, ale sam pad jej ofiar.. Nie tylko bdzie mia pociech w przewidywaniu, wykorzystujc swoj wiedz medyczn, dokadny dzie swojej mierci; w rzeczywistoci skomponowa dzie wczeniej imitacj Psalmu 122 w aciskim wierszu .

W swoich Uwielbieniu , Jacques-Auguste de Thou pisa o nim: Bdc w Bazylei I cieszy si przyjemn rozmow z ekstremalnej przyjemnoci, i zauwayem w nim taki umys grzeczny, tak wielk wiedz i tyle szczeroci, e I jestem przekonany e gdyby podj prac bardziej dla niego godn, odniósby zdumiewajcy sukces. Ale on [ sic ] nie mia tyle szacunku dla wasnej chway, co chway swego tecia .

Skadki

Stoy

W tytule komentarzy Zwingera do Etyki Nikomachejskiej znajdujemy nastpujcy tekst (który nieco upraszczamy):   libri tabulis, quæ commentariorum loco esse queant, explicati et illustrati   , czyli e tabele chcc zastpuj komentarze, maj na celu wyjanienie i zilustrowanie tekstu. Dzi jednak uywalibymy terminu drzewo w sensie komputerowym lub matematycznym . Publikacje Zwingera zawieraj wiele przykadów tych struktur, które na najbardziej zoonym poziomie ilustruj rozumowanie, a na najprostszym s ontologi, znowu w sensie obliczeniowym , jak w poniszym przykadzie.

Przykad