Biblioteka Ashurbanipala

Tabliczka z fragmentu historii Eposu o Gilgameszu , znalezionego w Bibliotece Ashurbanipala

Królewski Biblioteka Aszurbanipala , który nosi nazw Assurbanipala (668-627) - ostatni wielki król staroytnej Asyrii - jest to zbiór prawie dwadziecia pi tysicy glinianych tabliczek (wikszo z nich rozdrobniony) i fragmentów zawierajcych wszystkie rodzaje teksty z VII -go  wieku  przed nasz er. AD , gównie pisane pismem klinowym akadyjskim . Zbiór ten ma nieocenion warto, poniewa stanowi najwaniejszy zbiór tekstów literackich cywilizacji Mezopotamii . Z powodu niechlujnego traktowania British Museum znaczna cz biblioteki jest nieodwracalnie pomieszana, co uniemoliwia ekspertom rozpoznanie i rekonstrukcj wielu autentycznych tekstów, chocia niektóre pozostay nienaruszone.

Te teksty literackie i naukowe znaleziono w ruinach paaców Górnego Miasta dawnej stolicy Asyryjskiej , Niniwy (dzi miasto Kuyunjik) w pónocnej Mezopotamii . Wiksza cz z nich pochodzi z osobistej kolekcji króla Ashurbanipala , cay korpus zosta mu przypisany, ale w rzeczywistoci teksty te stanowi odrbn cao, poniewa pochodz z rónych miejsc tego samego miejsca. Stanowisko archeologiczne znajduje si we wspóczesnym Iraku .

Fundusze

Ashurbanipal, który otrzyma wyksztacenie skryby i pisa w jzyku akadyjskim i sumeryjskim , chcia zaoy bibliotek, która suyaby do przechowywania tekstów caej wiedzy naukowej jego czasów, a take suyaby jako archiwum wszystkich tekstów oficjalnych. Interesowao go równie, jak - niezbdne z duchem czasu - porozumiewa si z bogami, aby waciwie administrowa swoim królestwem i jak przewidywa przyszo, o czym wiadcz tabliczki traktujce o astrologii czy sposób interpretacji wntrznoci ofiarowanych zwierzt. . Dua liczba tabliczek dotyczy przepowiedni, znaków, przepowiedni i rytuaów magicznych lub kultowych, a take mitologii . Wysa skrybów do czterech stron królestwa, aby przywieli teksty babiloskie i sumeryjskie.

W zbiorach króla znajduje si równie szereg tekstów medycznych, w wikszoci magicznych, ale take tabliczki z zakresu matematyki , filozofii i filologii . Teksty epickie lub mityczne, takie jak Epos o Gilgameszu czy Enuma Elisz, maj fundamentalne znaczenie dla zrozumienia cywilizacji asyryjskiej. Istniej równie modlitwy, teksty piosenek, dokumenty prawne (ustroje maeskie, rozwody, procesy sdowe itp.), W tym kodeks Hammurabiego , notatki administracyjne lub gospodarcze (umowy, ustalanie tantiem, organizacja rolnictwa itp .), Pisma, prace astronomiczne i historyczne, teksty polityczne, spisy wadców i wiersze.

Teksty s napisane gównie w dialekcie asyro-babiloskim jzyka akadyjskiego lub w jzyku sumeryjskim . Wiele z nich jest napisanych zarówno w jzyku akadyjskim, jak i sumeryjskim, w tym w glosariuszach i tekstach encyklopedycznych. Tekst powinien w zasadzie da sze egzemplarzy, co w naszych czasach uatwia rozszyfrowanie.

Zbiór ten jest zdecydowanie najwaniejszy, jeli chodzi o jzyk akadyjski.

Historyczny

Organizacja

Biblioteka Ashurbanipal daa pocztek ogromnej pracy zwizanej z katalogowaniem jej czci, kopiowaniem ich, komentowaniem i badaniem, co wyjania liczb tabliczek sucych jako glosariusze , listy tekstów lub komentarzy. Sam król Ashurbanipal przywizywa du wag do uporzdkowania swojej biblioteki. Jego imi mona znale na kadym tablecie. W kolofonie znajdujemy równie nazw oryginalnej tabliczki, z której pochodzi kady egzemplarz. Na niektórych tabletach ostatnia linijka jest powtarzana w pierwszej linijce nastpnej, aby zachowa okrelon kolejno. Tekst setek kodeksów jest napisany woskiem . Badacze szacuj, e do dzi zachowao si tylko 10 procent funduszu.

Odkrycie i analiza naukowa

Na przestrzeni wieków staroytna stolica Ashurbanipal popada w ruin pod ciosami Medów i Babiloczyków . Biblioteka nie zostaje spldrowana, jak to zwykle bywa w takich okolicznociach, ale jest pochowana pod ruinami paaców królewskich, w których zostaa rozprowadzona.

Angielski archeolog Austen Henry Layard odkry, wikszo z nich w 1849 roku pod ruinami paacu w pónocno-zachodniej, na brzegach Eufratu . Pomocnik Layarda, Hormuzd Rassam , odkrywa drug cz, trzy lata póniej, w przeciwlegej czci paacu. Wszystkie odkryte fragmenty s zdeponowane w British Museum , dziki czemu naukowcy z caego wiata mog je bada z pierwszej rki . W istocie cywilizacja asyryjska bya wczeniej znana jedynie z tekstów Herodota i innych historyków greckich, którzy mieli perskie róda .

Odkrycia te s zatem sensacj w wiecie archeologii i historii staroytnej, tym bardziej, gdy odkrywa najstarszy tekst literacki na wiecie do tej pory Epos o Gilgameszu , który jest tumaczony przez George'a Smitha . Historia potopu jest porównywalna z histori Starego Testamentu .

Jednak te dwie kolekcje glinianych tabliczek byy rozprowadzane bezkrytycznie we wspólnym skarbcu British Museum, do tego stopnia, e dzi prawie niemoliwe jest poznanie ich pochodzenia i prawidowe zbadanie cigoci niektórych tekstów. Naukowcy nadal studiuj i tumacz teksty.

Tabletki, które s prezentowane publicznoci w British Museum s w pokoju n °  55.

W Iraku istnieje projekt muzealny, który z pomoc Wielkiej Brytanii miaby zaprezentowa irackiej opinii publicznej reprodukcje tabliczek.

Od 2002 roku British Museum pilotuje projekt digitalizacji we wspópracy, w szczególnoci z Uniwersytetem w Mosulu, co ma stopniowo umoliwi poszerzenie dostpu i uatwienie zrozumienia tekstów na tabletach.

Ilustracje wektorowe

Uwagi i odniesienia

  1. Przykad umowy sprzeday niewolników udzielonej przez Joachima Menanta, The Library of the Palace of Nineveh , s.  80 Czytaj online
  2. Wedug Joachima Menanta , The Library of the Palace of Ninive, Paris, ed. E. Leroux,, s.  33.
  3. (en-GB)   Ashurbanipal Library Phase 1   , w British Museum (dostp 17 lutego 2020 )
  4. (w) Jeanette C. Fincke ,   Projekt Biblioteki Ashurbanipal w British Museum   , Irak , t.  66,, s.  55 ( DOI  10.2307 / 4200559 , czyt. Online , przegldano 17 lutego 2020 r. )

Bibliografia

Linki zewntrzne