WersalInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wersal, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wersal. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wersal, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wersal. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wersal poniżej. Jeśli informacje o Wersal, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Wersal
Wersal
Zamek.
Administracja
Kraj Flaga Francji Francja
Region Normandia
dzia Calvados
Dzielnica Caen
Midzywspólnotowo Wspólnota gmin regionu Falaise
Mandat burmistrza
Sebastien Binet
2020 -2026
Kod pocztowy 14700
Wspólny kod 14737
Demografia
Miy Wersal
Ludno
miejska
477  mieszk. (2018 wzrost o 13,57% w porównaniu do 2013 r.)
Gsto 62  mieszk./km 2
Geografia
Szczegóy kontaktu 48° 55 03 pónoc, 0° 10 37 zachód
Wysoko Min. 70  m
Maks. 166 
Obszar 7,70  km 2
Jednostka miejska gmina wiejska
Obszar atrakcji Caen
(gmina korony)
Wybory
Oddziaowy Kanton Falaise
Ustawodawczy Trzeci okrg wyborczy
Lokalizacja
Geolokalizacja na mapie: Normandia
Zobacz na mapie administracyjnej Normandii
Lokalizator miasta 14.svg
Wersal
Geolokalizacja na mapie: Calvados
Zobacz na mapie topograficznej Calvados
Lokalizator miasta 14.svg
Wersal
Geolokalizacja na mapie: Francja
Zobacz na mapie administracyjnej Francji
Lokalizator miasta 14.svg
Wersal
Geolokalizacja na mapie: Francja
Zobacz na mapie topograficznej Francji
Lokalizator miasta 14.svg
Wersal

Versainville jest francuski gmina , znajduje si w dziale z Calvados w regionie Normandii , zamieszkana przez 477 mieszkaców (The Versainvillais) .

Geografia

Miasto znajduje si na wsi Falaise . Jego wioska znajduje si 3  km na pónocny wschód od Falaise , 10  km na poudniowy wschód od Potigny , 17  km na poudniowy zachód od Saint-Pierre-sur-Dives i 36  km na poudniowy wschód od Caen .

Najwyszy punkt (166  m ) znajduje si w pónocno-zachodniej granicy, w pobliu miejsca zwanego Bois de Catelonde . Najniszy punkt (70  m ) odpowiada wyjciu Ante z terytorium na poudniowy wschód.

Pogoda

Klimat, który charakteryzuje miasto, zosta w 2010 roku zakwalifikowany jako zmieniony klimat oceaniczny, zgodnie z typologi klimatów Francji, która nastpnie ma osiem gównych typów klimatów we Francji metropolitalnej . W 2020 roku miasto wyania si z tego samego typu klimatu w klasyfikacji ustanowionej przez Météo-France , która obecnie ma tylko pi gównych typów klimatu we Francji kontynentalnej. Jest to strefa przejciowa midzy klimatem oceanicznym, klimatem górskim i klimatem pókontynentalnym. Rónice temperatur midzy zim a latem zwikszaj si wraz z odlegoci od morza, opady deszczu s mniejsze ni nad morzem, z wyjtkiem obrzey paskorzeb.

Wród parametrów klimatycznych, które pozwoliy na ustalenie typologii 2010 r., znalazo si sze zmiennych dla temperatury i osiem dla opadów , których wartoci odpowiadaj danym miesicznym dla normy z lat 1971-2000. W poniszej ramce przedstawiono siedem gównych zmiennych charakteryzujcych gmin.

Gminne parametry klimatyczne w latach 1971-2000

 • rednia roczna temperatura: 10,4  °C
 • Liczba dni z temperatur poniej -5  ° C  : 3,1 dnia
 • Liczba dni z temperatur powyej 30  °C  : 1,5 dnia
 • Roczna amplituda termiczna: 13,1  °C
 • Roczna akumulacja opadów: 751  mm
 • Liczba dni opadów w styczniu: 12,2 dni
 • Liczba dni opadów w lipcu: 8 dni

Wraz ze zmian klimatu zmienne te ewoluoway. Badanie przeprowadzone w 2014 r. przez Dyrekcj Generaln ds. Energii i Klimatu, uzupenione badaniami regionalnymi, faktycznie przewiduje, e rednia temperatura powinna wzrosn, a rednie opady powinny spa, jednak przy silnych zrónicowaniach regionalnych. Zmiany te mog by rejestrowane w stacji meteorologicznych z meteorologicznych France najbliszego Damblainville w miejscowoci Damblainville zlecenie w 1997 i znajduje si 5  km w linii prostej , w którym rednia roczna temperatura wynosi 11,4  ° C i ilo opadów 734,2  mm na lata 1981-2010. Na najbliszej stacji meteorologicznej historycznej Caen-Carpiquet, w miejscowoci Carpiquet , oddana do uytku w 1945 i 36  km , rednie roczne zmiany temperatury od 10,9  ° C na okres 1971-2000 do 11, 2  ° C do 1981 -2010, nastpnie w 11,5  °C w latach 1991-2020.

Planowanie miasta

Typologia

Versainville to wiejskie miasteczko. W rzeczywistoci jest to cz gmin o maej lub bardzo maej gstoci w rozumieniu miejskiej siatki gstoci INSEE .

Ponadto gmina jest czci obszaru atrakcji Caen , którego jest gmin w koronie. Obszar ten, obejmujcy 296 gmin, jest podzielony na obszary od 200 000 do mniej ni 700 000 mieszkaców.

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie przestrzenne gminy, odzwierciedlone w bazie danych europejskiej okupacji biofizycznej gleby Corine Land Cover (CLC), charakteryzuje si znaczeniem gruntów rolnych (89,5% w 2018 r.), w proporcji identycznej jak w 1990 r. (89,7%). Podzia szczegóowy w 2018 r. przedstawia si nastpujco: grunty orne (74,1%), ki (9%), heterogeniczne tereny rolne (6,4%), tereny zurbanizowane (5,2%), sztuczne tereny zielone, nierolnicze (4,5%) (0,8%).

IGN take udostpnia narzdzie online do porównywania zmian w czasie uytkowania gruntów w miejscowoci (lub obszarów w rónych skalach). Kilka epok s dostpne jako map lub zdj lotniczych: na mapie Cassini ( XVIII th  wieku), na mapie Staff (1820-1866) oraz w biecym okresie (1950 do chwili obecnej).

Toponimia

Nazwa miejscowoci jest potwierdzona formami Verchinvilla z 1198 roku , Vercinvilla z 1263 roku .

Chodzi o redniowieczn formacj toponimiczn in -ville w starym znaczeniu domeny wiejskiej, której pierwszy element Versain- prawdopodobnie reprezentuje antroponim zgodnie z ogólnym przypadkiem.

By moe pochodzi od rzymskiego imienia Vercinius lub zachodniogermaskiego Verkin , w tym francuskiego imienia Verchin , nadal powiadczonego jako patronimiczny lub nawet, co mniej prawdopodobne, Versin . Element Verchin- zosta przerobiony w Versin- Versain- , usuwajc to, co byo postrzegane jako syk dialektu.

Nazwa Bois de Catelonde jest tautologi , star normask londe oznaczajc dokadnie gaj, drewno. Termin ten pochodzi od starego skandynawskiego lundr (biernik lunda , std londe ). Pierwszy element Cate- pochodzi od skandynawskiego antroponimu Káti (stary duski Kati ), pseudonimu oznaczajcego w dobrym nastroju, gej, szczliwy (< kátr wesoy, radosny) i który mona znale w wielu Catteville. Normandii. Homonimia z Catelon (Eure, Roumois, ecclesiam Catelunti 1096 - 1101, z mianownikiem lundr , ac. kocówka -i dopeniacza jest fikcyjna).

Fabua

Od paleolitu na terenie Versainville istnieje ludzka obecno, o której wiadczy odkrycie narzdzi i odamków krzemienia. W 1994 roku przeprowadzono prace archeologiczne i odkryto w miejscu zwanym Carrefour de l'Attache ogrodzenie o powierzchni okoo 5200  m 2 wiadczce o obecnoci plemienia galijskiego w epoce elaza (okoo 200 do 50 lat p.n.e.).

Polityka i administracja

Lista burmistrzów
Okres Tosamo Etykieta Jako
burmistrz w 1900 Gaston Odoard du Hazey
(1833-1921)
  Markiz de Versainville
Byy oficer kawalerii
Brakujce dane naley uzupeni.
1989 maj 2020 Alaina Bineta SE Rolnik
maj 2020 W trakcie Sebastien binet SE Rolnik

Rada gminy skada si z jedenastu czonków, w tym burmistrza i trzech zastpców.

Demografia

Ewolucja liczby mieszkaców jest znana ze spisów ludnoci przeprowadzanych w gminie od 1793 r. Od 2006 r. legalne populacje gmin s publikowane corocznie przez Insee . Spis jest obecnie oparty na corocznym zbieraniu informacji, sukcesywnie dotyczcych wszystkich terytoriów gminy przez okres piciu lat. W przypadku gmin liczcych mniej ni 10 000 mieszkaców co pi lat przeprowadza si badanie spisowe obejmujce ca populacj, przy czym legalne populacje w latach porednich szacuje si przez interpolacj lub ekstrapolacj. Dla gminy pierwszy wyczerpujcy spis objty nowym systemem zosta przeprowadzony w 2008 roku.

W 2018 r. miasto miao 477 mieszkaców, co stanowi wzrost o 13,57% w porównaniu do 2013 r. ( Calvados  : + 0,6%, Francja z wyczeniem Majotty  : + 2,36%). Versainville liczyo do 562 mieszkaców w 1800 roku .

Ewolucja populacji   [ edytuj ]
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
510 562 517 521 501 512 511 498 505
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
490 475 436 433 437 436 406 361 381
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
364 343 331 296 266 240 234 302 321
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008
298 274 247 274 328 389 401 403 404
2013 2018 - - - - - - -
420 477 - - - - - - -
Od 1962 do 1999: ludno bez podwójnego liczenia  ; dla nastpujcych dat: ludno gminna .
(róda: Ldh / EHESS / Cassini do 1999 r., nastpnie Insee od 2006 r.)
Histogram rozwoju demograficznego

Gospodarka

Lokalna kultura i dziedzictwo

Miejsca i zabytki

Dziedzictwo naturalne

Natura 2000

Strona sklasyfikowana lub zarejestrowana

Aktywno i wydarzenia

Osobowoci zwizane z gmin

Zobacz równie

Uwagi i referencje

Uwagi

 1. Ludno miejska 2018.
 2. Roczna amplituda termiczna mierzy rónic midzy redni temperatur lipca i stycznia. Ta zmienna jest powszechnie uznawana za kryterium rozróniania midzy klimatem oceanicznym a kontynentalnym.
 3. Opady atmosferyczne, w meteorologii, to zorganizowany zestaw ciekych lub staych czstek wody opadajcych swobodnie w atmosferze. Ilo opadów docierajcych do danej czci powierzchni ziemi w okrelonym przedziale czasu jest oceniana na podstawie iloci opadów, któr mierz deszczomierze.
 4. Odlego obliczana jest w linii prostej midzy sam stacj meteorologiczn a stolic gminy.
 5. Przez historyczn stacj meteorologiczn naley rozumie stacj meteorologiczn, która zostaa oddana do uytku przed 1970 r. i która znajduje si najbliej gminy. Dane obejmuj zatem co najmniej trzy okresy trzydziestoletnie (1971-2000, 1981-2010 i 1991-2020).
 6. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego opublikowanym w listopadzie 2020 r., zgodnie z now definicj wsi zatwierdzon w dniu w midzyresortowym komitecie wsi.
 7. Pojcie zlewni miast zastpiono w padzierniku 2020 r. starym pojciem obszaru miejskiego , aby umoliwi spójne porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej .
 8. prawny Miejska ludno w ycie z dniem 1 st  stycznia 2021, rocznik 2018, zdefiniowane granice terytorialne w ycie z dniem 1 st  stycznia 2020 r statystyczny data referencyjna: 1 st  stycznia 2018.

Bibliografia

 • Wysokoci, wspórzdne, obszar  : IGN.
 1. Najkrótsze odlegoci drogowe wedug Viamichelin.fr
 2. Geoportal (IGN)," Limity administracyjne "warstwa aktywowana  "
 3. Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot Jean Cavailhes, Mohamed Hilal i Pierre Wavresky "  typów klimatów we Francji, konstrukcji przestrzennych  ", Cybergéo, European Journal of geografii - European Journal of Geography , n o  501 ,( DOI  https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155 , przeczytaj online , dostp 24 lipca 2021 )
 4.   Klimat we Francji metropolitalnej   , na http://www.meteofrance.fr/ ,(dostp 24 lipca 2021 )
 5.   Definicja normy klimatycznej   , na http://www.meteofrance.fr/ (dostp 24 lipca 2021 )
 6. Sowniczek - Opady , Météo-France
 7.   Klimat Francji w XXI wieku Tom 4 Scenariusze regionalne: wydanie 2014 dla metropolii i regionów zamorskich   , https://www.ecologie.gouv.fr/ (dostp 12 czerwca 2021 ) .
 8. [PDF] Regionalne Obserwatorium Rolnictwa i Zmian Klimatu (Oracle) - Normandia  " , na normandie.chambres-agriculture.fr ,(dostp 24 lipca 2021 )
 9.   Station Météo-France Damblainville - metadata   , na stronie datepubliques.meteofrance.fr (dostp 24 lipca 2021 r. )
 10.   Orthodromy between Versainville and Damblainville   , fr.distance.to (dostp 24 lipca 2021 ) .
 11.   Météo-France Damblainville station zestawienie klimatyczne 1981-2010 statystyki i zapisy   , na publicznych data.meteofrance.fr (dostp 24 lipca 2021 r . ) .
 12.   Ortodromia midzy Versainville a Carpiquet   , fr.distance.to (dostp 24 lipca 2021 ) .
 13. Stacja meteorologiczna Caen-Carpiquet - Normy za okres 1971-2000  " , https://www.infoclimat.fr/ (dostp 24.07.2021 )
 14. Stacja meteorologiczna Caen-Carpiquet - Normy za okres 1981-2010  " , https://www.infoclimat.fr/ (dostp 24.07.2021 )
 15. stacja meteorologiczna Caen-Carpiquet - Normalne na lata 1991-2020  " , na https://www.infoclimat.fr/ (dostp 24 lipca 2021 )
 16.   Zonage rural   , na www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (konsultacja 24 marca 2021 r . ) .
 17. miejska gmina-definition  " , na tej stronie INSEE (konsultowany 24 marca 2021 ) .
 18.   Zrozumienie siatki gstoci   , na www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (dostp 24 marca 2021 r . ) .
 19. Baza obszarów atrakcyjnoci miast 2020 r.  " , na insee.fr ,(dostp 24 marca 2021 r . ) .
 20. Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc i Raymond Warnod (Insee),   We Francji dziewi na dziesi osób mieszka w zlewni miasta   , na insee.fr ,(dostp 24 marca 2021 r . ) .
 21.   CORINE Land Cover (CLC) Podzia obszarów na 15 stanowisk uytkowania gruntów (obszar metropolitalny).  » , W tym miejscu danych oraz bada statystycznych Ministerstwa Ekologicznej Transformacji. (dostp 13 maja 2021 r. )
 22. IGN ,   Ewolucja uytkowania gruntów w miecie na starych mapach i zdjciach lotniczych.  » , Na remorerletemps.ign.fr (dostp 13 maja 2021 r . ) . Aby porówna ewolucj midzy dwiema datami, kliknij na dole pionowej linii podziau i przesu j w prawo lub w lewo. Aby porówna dwie inne karty, wybierz karty w oknach w lewym górnym rogu ekranu.
 23. Albert Dauzat i Charles Rostaing , Sownik etymologiczny nazw miejscowoci we Francji , Paryu, Larousse,
 24. René Leelley , Sownik etymologiczny nazw miast w Normandii , Condé-sur-Noireau, Wyd. Karol Corlet ,( ISBN  2-95480-455-4 (niesusznie edytowane) BNF Wskazówki n O  FRBNF36174448 ) , str.  266
 25. Jean Renaud , Wikingowie i nazwy miejscowoci Normandii. Sownik toponimów pochodzenia skandynawskiego w Normandii , edycje OREP, 2009 ( ISBN  978-2-915762-89-1 )
 26. Jean Renaud , op. cyt.
 27. Katalog piciu departamentów Normandii - 1900.
 28.   Zawiadomienie LH François-Gaston Odoard du Hazey   , baza danych Léonore , francuskie Ministerstwo Kultury .
 29. reelekcja 2014:   Versainville (14700) Municipal 2014   , na wyborach.ouest-france.fr , Ouest-France (dostp 24 czerwca 2014 )
 30.   Miejski w Versainville. Sébastien Binet zastpuje swojego ojca, Alaina   , na ouest-france.fr , Ouest-France (konsultacja 10 lutego 2021 )
 31. Organizacja spisu na insee.fr .
 32. Departamentalny kalendarz spisu ludnoci , na stronie insee.fr .
 33. Od wiosek Cassini po dzisiejsze miasta na terenie École des Hautes Etudes en Sciences Sociales .
 34. Insee - Legalne populacje gminy za lata 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 i 2018 .
 35. Zamek, napis  " , zawiadomienie n o  PA00111791 .
 36. Zamek, inwentaryzacja  " , zawiadomienie n o  IA00000962 .
 37.   Koció parafialny w Piotra   , zawiadomienie n o  IA00000961 .
 38.   Natura 2000 Arkusz FR2500096 Monts d'Eraines   (dostp 3 maja 2013 r. )
 39.   Wersal na stronie National Geographic Institute   [ archiwum z] (archiwum Wikiwix)

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wersal, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wersal i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wersal na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Mark Adamczyk

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Luiza Skrzypczak

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Wersal.

Zbigniew Majchrzak

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Zenon Graczyk

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Wersal, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Krzysztof Szczepański

Artykuł o Wersal jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.