UprzedzenieInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Uprzedzenie, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Uprzedzenie. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Uprzedzenie, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Uprzedzenie. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Uprzedzenie poniżej. Jeśli informacje o Uprzedzenie, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Termin stronniczo (uprzednia ocena) odnosi si do opinii wydanych w przypadku braku wystarczajcych informacji lub praktyki. Niekiedy wyraane w mitach lub wierzeniach lub wynikajce z popiesznego uogólnienia, uprzedzenia s postrzegane z perspektywy bayesowskiej jako punkt wyjcia do zdobywania wszelkich informacji, a proces uczenia si polega po prostu na ich jak najszybszym skorygowaniu w wietle dowiadczenia.

Uprzedzenie to pomys przyzna bez demonstracji, tak jak aksjomat lub postulatu . Jednak uprzedzenie jest uwaane przez tego, kto si do niego stosuje, za prawd, podczas gdy aksjomat lub postulat wpisuje si w kontekst myli filozoficznej lub naukowej, w której jest postrzegana jako hipoteza robocza, któr mona niezalenie stosowa.

Wane jest, aby odróni pewne pojcia czasami kojarzone z pojciem uprzedze, takie jak stereotyp i dyskryminacja (por. Psychologiczne spojrzenie na podmiot). Uprzedzenie to uczucie, to uprzednia ocena osoby lub grupy ludzi bez wiedzy wystarczajcej do oceny sytuacji. Stereotyp, na którym oparte s uprzedzenia, stanowi uogólnienie, zbiór mentalnych obrazów, które wpywaj na nasz stosunek do rzeczywistoci. Wreszcie, musimy odróni te dwa pojcia od dyskryminacji, która odpowiada zachowaniu, aktowi wywoanemu uprzedzeniem.

Naley zauway, e uprzedzenia maj dwa zasadnicze aspekty. Pierwsza odnosi si do zdolnoci uprzedze do rónych epok i pokole bez ulegania znaczcym modyfikacjom. Drugi odnosi si do upraszczajcej i globalizujcej cechy uprzedze, poniewa kada kategoria ludzi (np. Okrelone zawody, pe itp.) Wie si z ograniczon seri specyficznych atrybutów, które maj odnosi si do pewnego rodzaju esencji, wewntrznej natury.

Brak kwestionowania uprzedze i opinii jednostki jest czynnikiem ignorancji .

Popularny obraz

Uprzedzenia uwaa si za trudne do zmodyfikowania z nastpujcych powodów:

  • w sposób pozytywny, rozwany , troska o spójno jednostki;
  • z drugiej strony czasami wspomina si o intelektualnym lenistwie, konformizmie spoecznym, rutynie, a nawet sztywnoci umysu. Ich zakotwiczenie, niekiedy spowodowane uwarunkowaniami ustanowionymi w tym celu, sprawia, e ich modyfikacja jest duga: patrz artyku Dysonans poznawczy .

Uprzedzenia to osdy dokonywane z góry przez kogo innego ni osoba, która je wypowiada. Akceptowaa ich takimi, jakimi byli, nie konfrontujc ich z wasnym dowiadczeniem. Osoba ocenia stosujc otrzyman opini.

Podanie

Uprzedzenia mog odnosi si do przedmiotów, grup jednostek, zachowa itp. : tylko wyobrania ogranicza ich zakres.

W odniesieniu do grup spoecznych uprzedzenia odnosz si do pozytywnych lub negatywnych uprzedze wobec czonków tych grup (byych maturzystów, polityków itp.), Czasem opierajc si na aktualnych stereotypach lub stereotypach . Niekoniecznie naley to myli z codziennoci , która tylko podkrela banalno idei i konsensus co do niej.

Przykady

Osoba, która miaa seri pewnego rodzaju zwizków z osobami okrelonej pci, moe mie uprzedzenia w stosunku do osób tej pci. Mogaby rzeczywicie pomyle, e czynniki, które miay wpyw na jako tych relacji, wystpuj u wszystkich osób tej samej pci. Kiedy mówimy o uprzedzeniach wobec osób okrelonej pci i wzmacniamy je, zwykle mówimy o seksizmie .

Inne przykady uprzedze uogólnionych na grupy jednostek: rasizm , antysemityzm , homofobia , transfobia , heteroseksizm , ageizm , uprzedzenia klasowe .

Niebezpieczestwa

Ogólnie uprzedzenia mog stanowi pewne zagroenie dla jednostki i dla spoeczestwa.

Uprzedzenia zawsze przetrwaj okolicznoci, które je zrodziy. Zbiorowe uprzedzenia generalnie wynikaj z imperatywu spójnoci spoecznej lub przetrwania, postrzeganego w okrelonym kontekcie historycznym. Nastpnie jest przekazywana poprzez uczenie si i ma tendencj do wtapiania si w kulturowe to grupy, przez co trudno si od niej uwolni, nawet jeli jej istnienie nie ma ju adnego zwizku z sytuacj. Nagromadzenie uprzedze, istotnego elementu kultury spoeczestwa, wpywa zatem równie na ograniczenie zdolnoci adaptacji do zmian. Jest to czynnik sztywnoci i starzenia si spoeczestw.

Uprzedzenie nie zawsze ma charakter uniwersalny. Kada jednostka buduje swój system uprzedze, uczc si w okrelonym kontekcie kulturowym. W konsekwencji spotkanie osób lub spoecznoci w poczeniu z rónymi i nie dajcymi si pogodzi systemami uprzedze moe prowadzi do mniej lub bardziej powanych cierpie i konfliktów. W rezultacie uprzedzenia, które pocztkowo miay by czynnikiem spójnoci w tradycyjnym spoeczestwie, staj si czynnikiem wykluczenia lub eksplozji w spoeczestwie wielokulturowym.

Postrzeganie tych zagroe nadao pojciu uprzedze negatywn konotacj od czasów Owiecenia . Rodzi postulaty na rzecz zniesienia uprzedze na rzecz trzymania si wartoci uznawanych za uniwersalne i oparte na rozsdku . Dowiadczenie pokazao jednak, e niemoliwe jest ustanowienie w sposób czysto racjonalny tych uniwersalnych wartoci, które same w sobie nieuchronnie zakadaj przywizanie do pewnych uprzedze. Zniesienie uprzedze byoby w rzeczywistoci niczym innym, jak zgromadzeniem si na rzecz wspólnego systemu uprzedze.

Konkretnie, negatywne zabarwienie tego pojcia spowodowao zmian sownictwa: sowo uprzedzenie uywane wprost w potocznym jzyku ogólnie oznacza przekonanie, e kto uwaa si za nieuzasadnionego i przypisuje si innym; Uprzedzenia to irracjonalne przekonania innych. Aby zakwalifikowa uprzedzenie, do którego si przywizujemy, na ogó uywa si alternatywnych poj, takich jak dowód, fundamentalna prawda, nabyta zasada itp.

Potrzeba

Jakakolwiek wiedza o wiecie musi koniecznie opiera si a priori , choby na zaufaniu, które przynajmniej chwilowo da si trenerowi. Metody bayesowskie pokazuj nam, e przy braku uprzedze o wiecie nie moemy si niczego dowiedzie o wiecie: co oznaczaby eksperyment naukowy, gdybymy na przykad nie przesdzali (podlegajc póniejszej weryfikacji), e systemy s w dobrym stanie stan techniczny przyrzdy pomiarowe W rzeczywistoci zweryfikowana prognoza (nawet jeli jest to czysty przypadek) teorii tylko zmniejszy wtpliwoci tego, kto w ni nie wierzy , a tylko w jeszcze mniejszym stopniu wzmocni wiar w tego, kto wierzy w tym". Jednak z kilku tysicy obserwacji wnioskowanie bayesowskie zapewnia nas, e ich punkty widzenia w kocu zbli si do siebie w wymierny sposób.

Z drugiej strony, te punkty widzenia nie zmieni si wcale przy braku obserwacji lub moliwych do zaobserwowania, po prostu dlatego, e nie bd miay szczególnego powodu do zmiany.

Korzystne uprzedzenie

Termin powszechnie uywany w inny sposób, który naley wzi pod uwag, to stronniczo lub yczliwe uprzedzenie  (w) . Na przykad pochwalne sdy dotyczce zachowa kobiet, takich jak wstrzemiliwo, cierpliwo i agodno, mimo wszystko rzeczywicie wywodz si z uprzedze, a dokadniej z formy seksizmu zwanej seksizmem ambiwalentnym .

Jako inny przykad, powszechne jest mówi o uprzedzeniach korzystniejsze dla pracowników (jednak rzadkie w XIX th  century - stulecie rewolucji przemysowej - szkoda byo zawsze korzystne dla schwytanych), korzystne nastawienie do Unii Europejskiej. W takich przypadkach wyraenie korzystne uprzedzenie jest raczej analogiczne do okrelenia przysugi.

Zobacz te

Powizane artykuy

Bibliografia

  • [Lalancette 2008] Paul-Edmond Lalancette, Niezbdne porozumienie midzy pciami , Quebec,.
  • [Trottier 2007] Jean-Philippe Trottier, Wielkie kamstwo feminizmu , Montreal, Michel Brulé,.

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Uprzedzenie, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Uprzedzenie i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Uprzedzenie na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Karina Kurek

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Uprzedzenie jest tym, którego szukałem.

Tatiana Maciejewski

Podane informacje o zmiennej Uprzedzenie są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Kamila Bednarz

Ten wpis o Uprzedzenie był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Robert Podgórski

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.