TyranidInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Tyranid, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Tyranid. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Tyranid, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Tyranid. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Tyranid poniżej. Jeśli informacje o Tyranid, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W fikcyjnym wiecie w Warhammer 40,000 fantazji miniaturowego grze stworzonej przez Games Workshop firmy , e Tyranids s urojone obca rasa .

Rasa ta skada si z rónych organizmów biologicznych i nie rozwija technologii jako takiej. Tyranidy pochodz z innej galaktyki, a ich celem jest ywienie si biomas planet, do których si zbliaj. Ich nazwa pochodzi od ich pierwszej ofiary: planety Tyrant.

Tyranidzi mog infekowa niektóre gatunki, takie jak Imperial Guards.

Wielki misoerca

Tyranidzi zostali tak nazwani, poniewa baza wojskowa planety Tyran jako pierwsza zostaa zaatakowana przez rój. Tyranidzi podróuj przez midzygalaktyczn pustk w ogromnych flotach uli. Skadaj si z milionów ywych naczy, kontrolowanych przez jedn wiadomo, Ducha Roju, Wielkiego Poeracza wiatów.

Tyranidzi niezmiennie przywouj wizj rasy gotowej pore galaktyk, roje potworów, które topi wroga pod mas pazurów i ków. Stworzenia, które nie znaj strachu ani litoci i które kieruj si instynktem i wysz wiadomoci Ducha Roju. Niewielu ludzi zdaje sobie spraw z prawdziwego niebezpieczestwa, jakie tyranidy stanowi dla galaktyki.

Rzeczywicie, na kad flot-ul wyaniajc si z przestrzeni kosmicznej próni, tuzin innych cierpliwie czeka na swój czas. Za kadego tyranida zabitego przez obroców Ludzkoci, setki innych pojawiaj si na bio-statkach flot ula. Nawet przeraajcy arsena Imperium nie jest w stanie powstrzyma ich ataków w nieskoczono, a ci, którzy walcz z tyranidami, staj w obliczu znacznie gorszego ni mier, poniewa gdy ich tkanki i komórki zostan wchonite przez Flot Roju, stan si nowymi stworzeniami, które z kolei wyruszy, by zaatakowa inne planety, a pore je wszystkie.

Kada osoba jest tylko komórk w tytanicznym organizmie, jakim jest sama rasa Tyranidów, wiadomoci tak ogromn, e obejmuje miliony lat wietlnych i kieruje swoim potomstwem z nieustajc determinacj i wol. Klski zadane tyranidom s dla niej tylko zadrapaniami, a jej ewolucja jest tak szybka, e kade nowe pokolenie stworze jest bardziej miercionone ni poprzednie. Floty uli s gotowe do ponownego ataku, a Cie w Osnowie nieubaganie rozprzestrzenia si po caej ludzkoci.

Opis i organizacja

Tyranidzi to stworzenia przypominajce poczenie owadów i skorupiaków. Maj 6 czonków, chocia w niektórych przypadkach czonkowie mog ulec atrofii lub scaleniu.

Stworzenia mona podzieli na trzy grupy:

  • stworzenia synapsy, które dostrzegaj Ducha Roju, gdziekolwiek si znajduj i które mog przekaza go innym stworzeniom, umoliwiajc w ten sposób rozwój strategii, czasami zoonej dla takich bestialskich stworze;
  • stworzenia semisynaptyczne, które dostrzegaj Ducha Ula, ale nie s w stanie go przekaza;
  • inni, którzy musz by blisko stworzenia synapsy, aby dostrzec Ducha Roju. Jeli s zbyt daleko od siebie, pierwszestwo przejmuj instynkty.

Stworzenia na polu bitwy s przeznaczone wycznie do zabijania, a kada inna forma ycia spenia z góry okrelon rol na polu bitwy; rzeczywicie, istnieje tyle gatunków maych, mao rozwinitych form ycia, takich jak aroczne, chude, hormagaunty, gargulce, ile jest potwornych stworze, takich jak tyranidzi ksita (rodzaj dowódcy wielkoci maego domu) lub carnifex, stworzenia zdolne do zmniejszenie rzdu zbiorników do kawaków, zarówno pod wzgldem wielkoci, jak i pazurów, muszli i wszystkich unikalnych cech biologicznych, które wykazuj.

Genomu tych gatunków nie jest staa. Gdy tylko jest to moliwe i uyteczne, królowe nornes, ucielenienie ducha ula, tworz nowe stworzenia lub nowe wersje stworze, wykorzystujc materia genetyczny pokonanych wrogów. Zdarza si równie, e gatunki upione w inkubatorach Ula przystosowuj si do nowego wroga i tym samym tysicletni gatunek jawi si jako nowy.

Na ogromnych biologicznych statkach tyranidów znajduje si wiele stworze wykonujcych róne zadania, z których kade doskonale nadaje si do swojego zadania: od najbardziej przyziemnego onierza (Hormagaunts) po potworn machin wojenn (Carnifex), w tym zabójc. (Lictors ) i dowódca (Tyranid Prince). Podczas gdy wikszo z nich pi cierpliwie, czekajc, a ogromna flota-rój zetknie si ze wiatem ofiar, jaki rodzaj patrolu nieustannie wdruje po korytarzach statków-uli i atakuje intruzów, gdy tylko ich zobacz, wysyajc sygna do innych Tyranidów. , aby skorzysta ze wzmocnie.

Droga ycia

Najbardziej rozwinitymi organizmami tyranidów s królowe nordyckie, zajmujce rozlege pomieszczenia kilkusetmetrowe w naczyniach ulowych, rodzaj ogromnych naczy biologicznych, które mog osign kilkadziesit kilometrów dugoci. W rzeczywistoci s matkami (z braku lepszego okrelenia) wszystkich Tyranidów. Podróuj w kosmosie w poszukiwaniu wiata do poarcia. Kiedy przechodz w pobliu planety, wysyaj rodzaje biologicznych dronów, które analizuj planet.

Jeli planeta jest zamieszkana, królowa norne ustanawia organizacje uznajce, zwane liktorami, które weryfikuj obecno inteligentnego ycia zdolnego do samoobrony. Jeli planeta jest broniona, królowa nordycka rodzi róne wojownicze warianty genomu tyranidów. Kiedy system obronny planety zostaje zniszczony, flota ula wypuszcza mae, podobne do robaków organizmy o dugoci okoo metra, zwane arocznymi. Odpowiadaj za wchanianie caej biomasy skolonizowanego wiata. To wtedy rosn wiee kapilarne, które s wyrostkami czcymi królow norne z zasymilowan planet. aroczne i wojownicze organizmy rzucaj si nastpnie w kaue materii organicznej u stóp wie kapilarnych, wracajc w ten sposób do surowca, z którego pochodz. Te skadniki odywcze pozwol królowej Norne odywia si, aby kontynuowa wchanianie caego ycia. Prawie wszystkie organizmy wojowników yj tylko po bitwie, po której rzucaj si do doów trawiennych i wracaj do stanu organicznej owsianki.

Uli floty

Behemot Roju Floty

Flota Behemotów jako pierwsza faktycznie nawizaa kontakt z Imperium Ludzkoci w 745M41 (ale inne pomniejsze floty napotkano na dugo przed tym). Zniszczya planet Tyranta (nadajc tej rasie imi Tyranid) i to Inkwizytor Kryptman z Ordo Xenos ostrzeg imperialne wadze przed zagroeniem. Nie mona byo powstrzyma ula przed zniszczeniem Prandium, wiata ogrodów, klejnotu Ultramaru, podczas jego nieubaganego postpu.

Marneus Calgar zebra wszystkie swoje siy na Macragge na ostateczn konfrontacj. Ultramarines dzielnie bronili i moe zniszczy pierwsz fal Tyranids, ale tylko przybycie Segmentum Tempestus floty pozwolio na ostateczne zwycistwo przeciwko Behemoth Floty. Jednak to zwycistwo wymaganych ogromne straty wród cesarskich szeregach: the 1 st  Firma Ultramarines zosta prawie cakowicie zniszczony, a wiele z 3 th i 4 th  firm w obronie pónocnej twierdzy polarnego i imperialnej floty admiraa Ratha byo w duej mierze stracone. Sam admira zgin podczas walk na pokadzie swojego statku Dominus Astra .

Flota Ula Krakena

Uwaa si, e po pokonaniu Floty Behemotów Tyranidzi zostali zniszczeni. Jednak ponownie wykryto je na wschodnim kracu w 992. M41. Przybycie Floty Roju poprzedziy liczne powstania Genokradów, które przycigny sam Flot Roju.

Kraken zastosowa inn taktyk ni Behemoth; technika ta, polegajca na atakowaniu na szerokim froncie, bez wyranego celu i czsto wbrew wszelkim oczekiwaniom okrelonych celów, doprowadzia do imperialnej strategii, która opowiadaa si za obron planet strategicznych i porzuceniem innych, co doprowadzio do silnej utraty planet. Ta strategia doprowadzia do synnej bitwy o Ichar IV, bardzo wanego wiata roju z 500 miliardami mieszkaców, w 993M41.

Ponownie to Ultramarines dowodzeni przez Marneusa Calgara zajli si obron, a po krwawej bitwie, w duej mierze na powierzchni planety, atak Tyranidów zosta pokonany. Jednak caa planeta zostaa zamieniona w masowy grób, a straty ludnoci cywilnej byy ogromne. Dziki temu zwycistwu udao si ustabilizowa front, nawet jeli resztki Krakena, które przetrway, ucieky w gb galaktyki poza planowan obron i stanowi to, co nazywamy rozproszonymi flotami: s to mae niezalene floty mniej niebezpieczne ni Behemot czy Kraken, ale w duej mierze zdolne do atakowania rolniczych wiatów lub odizolowanych planet. Floty te s szczególnie niebezpieczne ze wzgldu na fakt, e maj nieograniczone pole dziaania w samym Imperium.

Kolejnym czynnikiem w klsce Krakena jest bitwa o Iyanden, wiatowy statek Eldarów, który zosta nawiedzony przez obrót Krakena. Eldar wyszed zwycisko ze starcia, ale wiat statku wyszed powanie osabiony przez mk. Moemy zauway pojawienie si legendarnego niwiarza dusz Maugan Ra z zaginionego statku wiata Altansar podczas tej bitwy u boku Eldarów z Iyanden.

Rój Floty Lewiatan

Trzecia flota ula zblia si do Imperium . Ponownie przyja zupenie inn taktyk. Utworzy dwa ramiona, z których jedno przechodzio pod paszczyzn galaktyki, a drugie powyej, tak e tyranidzi dotarli krwawo na Terr, kolebk ludzkoci.

The Space Marines mieli do zaszczepienia patogen królowej w samym sercu ula floty sprowokowa reakcj w obrbie Tyranids którzy zaczli zabija si nawzajem, ale niestety zbyt póno, aby unikn wielu strat po stronie Imperium.

Etapy inwazji

W porównaniu z innymi rasami wszechwiata Warhammera 40,000 tyranidów charakteryzuje sposób ycia, podobny do owadów spoecznych (mrówki, pszczoy, termity), sposób rozmnaania si, jak równie nienasycony apetyt. Róne etapy inwazji Tyranidów s nastpujce:

Inwazja genokradów

Czasami inwazja Tyranidów zaczyna si od przybycia genokradu na planet w taki czy inny sposób. Daje pocaunek genokradu mieszkacowi planety (wszczepia jajko, które zmieni jego genetyczne dziedzictwo). Gospodarz nie bdzie pamita spotkania z genokradem i bdzie stara si zaoy rodzin. Gospodarz i jego rodzina znajduj si pod psychiczn kontrol genokradu. Powstanie kult, który bdzie broni mioci i znaczenia rodziny. Kult stopniowo ewoluuje i ronie, a doczyli do niego wadcy planety, a genokrad korzeni sta si patriarch genokradów. W ten sposób obronne planety s prawie zniszczone. Patriarcha wysya psychiczny sygna informujcy Flot Roju, e planeta moe by zaraona.

Pierwsze kontakty ze wiatem

Flora rozprzestrzenia si niezwykle obficie, a infiltrowane ksenomorfy, takie jak Genokrady i Liktorzy, dostrzegaj formy ycia na planecie i odpowiednio si rozmnaaj. Kiedy psychiczny sygna wysyany przez te stworzenia jest wystarczajco silny, ul po otrzymaniu tego sygnau przewiduje i rozpoczyna inwazj.

Inwazja

Flota ula jest umieszczana na orbicie wokó planety i uwalnia do atmosfery zarodniki grzybicze oraz stworzenia odpowiedzialne za zniszczenie caej obrony. Gaunts i inne stworzenia atakuj nastpnie jak niewyczerpana fala, topic obroców pod swoj mas, dowodzon przez stworzenia synapsy, aby skutecznie odpowiedzie na obron planety.

Transformacja

Ostatnie obszary oporu s stumione, gdy zarodniki s uwalniane w celu zmodyfikowania atmosfery planety. Flora ronie wtedy w widoczny sposób, podczas gdy mae organizmy zwane arocznymi poeraj wszystko, co wpadnie pod ich uchwy.

Asymilacja

Gdy aroczni skocz poera wszystko, co mona znale na powierzchni planety, s nastpnie asymilowani do melasy, która bdzie stanowi bank danych genetycznych, który umoliwi tworzenie nowych organizmów. Po oprónieniu planety ze wszelkiego ycia flota ula zasysa oceany i atmosfer. Nastpnie wyrusza ponownie w poszukiwaniu nowej planety, która chroni ycie i pozostawia tylko sterylne skay.

Cie w Osnowie

Krótko przed przybyciem Tyranids na planecie, to jest izolowana w Warp , astropaths nie moe wysya sygnay do i od tej planecie i wycieczki s bardzo przypadkowy wokó tej planety. Natura tego zaburzenia pozostaje bardzo tajemnicza, ale wydaje si, e to organizm Primogenitor (Reine Norne) swoj si psychiczn izoluje cay sektor wokó zaatakowanego obszaru.

W czwartym wydaniu Tyranid Codex ten ostatni, zwaszcza zoantropy, ma moc zwan cieniem osnowy  .

Uwagi i odniesienia

Zobacz te

Bibliografia

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Tyranid, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Tyranid i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Tyranid na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Waldemar Kwiatkowski

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Teresa Rak

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Igor Nowak

Ten wpis na Tyranid pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Edyta Podgórski

Informacje o zmiennej Tyranid są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.