Typologia jungowskaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Typologia jungowska, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Typologia jungowska. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Typologia jungowska, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Typologia jungowska. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Typologia jungowska poniżej. Jeśli informacje o Typologia jungowska, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Jungian typologia jest teoria typów psychologicznych zaproponowanych w 1920 roku przez szwajcarskiego psychiatr Carl Gustav Jung scharakteryzowa tryb psychiczny pacjenta.

Prowadzi do wyrónienia szesnastu typów psychologicznych, w zalenoci od dominujcej funkcji poznawczej (cztery moliwoci), jej introwertycznej lub ekstrawertycznej orientacji oraz orientacji pomocniczej funkcji poznawczej na osi komplementarnej.

Typy psychologiczne Junga naley postrzega jako narzdzia do diagnozowania rónic w funkcjonowaniu psychologicznym midzy jednostkami. Zamiast wyrzuca komu jego sposób mylenia, moemy zrozumie, e ta osoba jest innego typu i dlatego podchodzi do wiata wedug innych priorytetów ni jego wasne. Rónice w typach psychologicznych mona wykorzysta jako narzdzie do zrozumienia, jak inni funkcjonuj inaczej. Wedug Junga te typy maj zastosowanie do wszystkich kultur.

Ta typologia zostaa podjta (w innej prezentacji) przez typologi wskanika typu Myers Briggs i typologi Socionics .

Wprowadzenie

W swojej pracy Typy psychologiczne (1921) Carl Gustav Jung definiuje trzy gówne pary cech psychiki czowieka, które opiera zarówno na swojej praktyce psychologii analitycznej, jak i na do dogbnym badaniu zrónicowania psychologicznego podczas rónych pre i epoki postchrzecijaskie.

Aby unikn sabo zrozumiaego odtwarzania tych utworów, w szczególnoci tych, które proponuj na przykad, e kiedy kto jest tego lub tego typu, musi koniecznie dziaa w taki lub taki sposób lub e aden z typów psychologicznych nie jest moliwy. bycia lub dziaania nigdy nie moemy opuci naszego ycia , rozwin w jednym ze swoich dzie ( Mczyzna i jego symbole ) ostrzeenie, poprzez fragment dotyczcy jednego z aspektów osobowoci kobiety ( mskiej czci kobiety), któr nazywamy animusem . (Od strony 194 do 195).

T stron ilustruje midzy innymi wizerunek Ghandiego , postaci zarówno introwertycznej, poniewa w obrazie mdrca, istoty otwartej na introspekcj przez du cz swojego ycia, a nastpnie ekstrawertyka, jak gowa pastwo, rewolucjonista, choby w imi niestosowania przemocy.

On ostrzega równie, e jest to do jaowe ludziom etykiet i cisn je na kategorie .

Orientacja energetyczna

Jednostka ma dwa sposoby na naadowanie energii: introwersja i ekstrawersja . Jung zauway, e ludzie maj tendencj do znajdowania energii i pobudzania:

 • lub przez wiat zewntrzny, ocierajc si o inne osoby, aby naadowa swoje baterie : ekstrawersja E;
 • albo przez swój wewntrzny wiat, spdzajc czas samotnie, aby naadowa swoje baterie : introwersja I.

Tych dwóch poj nie naley rozumie do koca w takim sensie, w jakim terminy te weszy do jzyka potocznego. Dzieje si tak, poniewa ekstrawertyk czerpie energi gównie ze wiata, podczas gdy introwertyk czerpie energi gównie z siebie. Zwykle mylimy, e introwertyk jest niemiay, samotny i nietowarzyski, a ekstrawertyk jest bardzo ekspansywny, a czasem powierzchowny, ale to s stereotypy. Poza tym niemiao i towarzysko nie maj nic wspólnego z introwersj czy ekstrawersj.

Introwersja i ekstrawersja to dwa gówne typy psychologiczne.

Kada osoba ma mniej lub bardziej wyran skonno do jednej lub drugiej z tych orientacji. Rzeczywicie, nie mona nalee do tych dwóch typów jednoczenie, nawet jeli niektórzy ludzie wychodz przy okazji testów psychologicznych jako wzgldnie zrównowaeni w porównaniu z typami (bardzo nieznaczna dominacja dla jednego z dwóch typów). W zwyczaju jest symbolizowanie introwertyka ja, podczas gdy ekstrawertyka symbolizujemy liter E .

E - Ekstrawersja I - Introwersja
Czuj si dobrze z innymi Czuj si dobrze ze sob
Jestem zorientowany na wiat zewntrzny Jestem zorientowany na swój wewntrzny wiat
Wolny czas wykorzystuj na przeprowadzk i przebywanie z innymi Wolny czas wykorzystuj na relaks i samotno
Potrzebuj kontaktów, aby naadowa baterie Potrzebuj samotnoci, aby naadowa baterie
Wol by w grupie, eby o tym porozmawia Wol by sam, eby o tym myle
Generalnie wol wyraa si sowami Generalnie wol wyraa si poprzez pisanie

Funkcje psychologiczne

Funkcje psychologiczne lub procesy umysowe s wedug Junga cztery:

 • doznanie (sugerujce nasz zdolno do umieszczenia si w teraniejszoci i postrzegania jej);
 • myl (implikowany intelekt);
 • uczucie (sugerujce ocen emocjonaln);
 • intuicja (lub ocena globalna).

Te cztery funkcje równie dziaaj parami, ale w mniej przejrzysty sposób ni w przypadku typów. Jung wyrónia w ramach aktywnoci ludzkiego umysu dwa gówne rodzaje aktywnoci:

 • Aby zebra informacje lub Percepcj P, na dwa przeciwne sposoby: intuicja N i doznanie S;
 • Przetwarzaj te informacje, aby wycign wnioski lub osd J, na dwa przeciwne sposoby: myl T (do mylenia ) i uczucie F (do odczuwania ).

Terminy uywane do okrelenia tych procesów nie odpowiadaj zwykemu znaczeniu, procesy naley rozumie poprzez relacje, jakie maj ze sob. Wraenie przeciwstawia si intuicji, gdy podmiot zorientowany na doznania spontanicznie interesuje si cechami (szczegóowymi i praktycznymi) elementów zamieszkujcych jego otoczenie, podczas gdy podmiot zorientowany na intuicj interesuje ich znaczenie (globalne i syntetyczne) elementy.

Uczucie (to znaczy uczucie postrzegania) mówi ci, e co istnieje; refleksja mówi ci, co to jest; uczucie mówi ci, czy to mie, czy nie; a intuicja podpowiada, skd si wzio i dokd zmierza . ( CG Jung )

Kady czowiek ma mniej lub bardziej rozwinite zdolnoci w zakresie czterech funkcji psychologicznych, które s mu niezbdne do codziennego funkcjonowania. Niemniej jednak niektóre dominuj w obszarach, którym towarzyszy mniejsze wykorzystanie innej funkcji, ukazujc w ten sposób pary funkcjonalne: myl / uczucie i doznanie / intuicja. Jeli dana osoba ma naturaln skonno do podchodzenia do rzeczy poprzez swój intelekt, sentymentalna strona czsto automatycznie zajmuje tylne miejsce i odwrotnie. Podobnie osoby intuicyjne czsto podchodz do problemów yciowych, próbujc znale dugoterminowe rozwizanie, gdy trudno im dostrzec bezporedni problem. I odwrotnie, spostrzegawcom (tym, których lk przed wiatem opiera si raczej na doznaniach) bdzie trudniej wyobrazi sobie rozwizania, które nie odpowiadaj na problem pojawiajcy si w teraniejszoci.

Aby da czytelnikowi rodki do kontynuowania ewentualnego badania typów psychologicznych w sieci, zachowujc t sam notacj, uyjemy anglosaskiej notacji Myers-Briggs dla funkcji, która ma tendencj do stawania si de facto standardem:

 • sensacja: S jak Sensation,
 • myl: T do mylenia,
 • uczucie: F jak uczucie,
 • intuicja: N jak intuicja .

Dominujca percepcja

Sensacja polega po prostu na postrzeganiu otoczenia za pomoc zmysów, jest to funkcja mózgu, która zauwaa, co istnieje wokó nas.

W przeciwiestwie do tego intuicja jest znacznie trudniejsza do uchwycenia w racjonalnej kulturze. Jest to percepcja, która dociera do nas poprzez podprogowe warstwy naszej istoty, jedn z jej osobliwoci jest to, e nie moemy okreli, skd i jak si bierze. Intuicja objawia si w sposób uprzywilejowany, gdy znajdujemy si w obliczu nowych i nieznanych warunków, dla których nie ma wartoci i poj ustalonych racjonalnie i wiadomie. Moe objawia si na rónych poziomach: fizycznym (wyczuwamy niebezpieczestwo); emocjonalny (pierwsze wraenie, które czsto jest waciwe); intelektualny (wszystko staje si jasne i pojawia si rozwizanie) ...

Dla Junga intuicja jest definiowana jako percepcja nabyta gównie przez niewiadomo . Intuicja to funkcja mózgu, która poprzez archetypy i symbole nawizuje poczenie z najgbszymi warstwami niewiadomoci, to znaczy szczególnie z niewiadomoci zbiorow . Intuicja czy sytuacj z archetypem, identyfikujc jego podstawowe cechy i wydobywajc lec u jej podstaw spójno.

S - Sensacja N - Intuicja
Interesuj mnie przede wszystkim fakty Interesuje mnie przede wszystkim znaczenie
Wol stpa po ziemi Wol mie gow w gwiazdach
Raczej pamitam fakty i wydarzenia Raczej pamitam stawki i sekwencje
Interesuje mnie teraniejszo i to, co si ze mn dzieje Interesuje mnie przyszo i to, co moe mi si przydarzy
Spontanicznie rozróniam szczegóy Spontanicznie dostrzegam konsekwencje
Czuj si bardziej komfortowo ze zwykymi procedurami Widz nowe sposoby robienia rzeczy
Lubi, gdy wszystko jest jasne Rozumiem pó sowa
Rozumiem wszystko w ich szczegóach Rozumiem wszystko jako cao
Nie lubi zgadywa Nie lubi topi si w szczegóach
Mój zdrowy rozsdek podpowiada praktyczne rozwizania Moja wyobrania podpowiada nowe rozwizania
Aby znale rozwizanie, opieram si na swoim dowiadczeniu Polegam na swoim zrozumieniu, aby znale rozwizanie.

Sd dominujcy

Myl i uczucie to dwie funkcje psychologiczne polegajce na osdzaniu przedmiotu, którego jestemy wiadomi; Myl jest ocen swojej natury i uczuciem osdu jej wartoci. Powód sdu jest obiektywny i wiadomy dla Myliciela, jest niewiadomy i subiektywny dla Sentymentalnego.

Myl ma na celu ustalenie, czy idea, któr mamy, jest suszna: jest funkcj intelektualn, analityczn, organizujc i obiektywn. Ta funkcja w naturalny sposób opiera si na logicznym zrozumieniu wiata oraz wspólnych kategoriach i systemach mylowych; ale typu myliciela nie naley myli z wysokim stopniem inteligencji lub kultury.

Wrcz przeciwnie, sentyment ma na celu ustalenie, czy docenia si ten przedmiot, czy si do niego stosuje, czy te go odrzuca: ta czysto subiektywna funkcja jest odgrywana niezalenie od jakichkolwiek rozwaa logicznych, klasyfikacyjnych lub analitycznych. Jest emocjonalna, instynktowna i wybiórcza. W psychologii Junga typu sentymentalnego nie naley myli ze zdrowym rozsdkiem tego terminu (takim, który pozwala si zdominowa kochajcym lub przyjaznym uczuciom). Jest to funkcja sdu nad wiatem, oceny wartoci.

T - Myl F - Filc
Myl, e w swoich decyzjach jestem bezstronny Czuj si odpowiedzialny za swoje decyzje
Rozwaam podany efekt Zastanawiam si, czy to dobrze, czy le
Widz, jak moemy to zrobi Widz, czego potrzebujemy
Raczej si zastanawiam, dlaczego to nie dziaa Jestem szczególnie wcieky, e to nie dziaa
Dobra dyskusja pozwala lepiej zrozumie Dobra dyskusja pozwala lepiej si dogada
Przewanie wybieram to, co ma sens Przewanie wybieram to, co czuj si dobrze
Waciwa decyzja jest oparta na faktach i logiczna Waciwa decyzja musi by przede wszystkim konsensusem
Brak konsekwencji przyprawia mnie o mdoci Po kótni robi mi si niedobrze
Szczególnie zastanawiam si, czy to prawda Szczególnie zastanawiam si, czy to naprawd wane
wiat nie moe y bez powodu wiat nie moe y bez mioci

Teoria dynamiczna

Progresywny rozwój funkcji

Jung i Isabel Myers zidentyfikowali 8 funkcji poznawczych, ale zauwayli równie, e jednostka, oprócz dominujcej funkcji poznawczej, uywaa innych funkcji w okrelonej kolejnoci.

atwo wykonywania funkcji rozwija si w czasie; jednostka ma zatem:

 • Dominujca funkcja opracowana w dziecistwie, który jest ulubionym funkcja zbierania informacji (N lub S) lub wyroku (T lub F) zastosowanie do podmiotu ulubionego wiata (I lub E) (osiem moliwoci). Jest to pierwsza z funkcji pod wzgldem kolejnoci pojawiania si, pierwszestwa uycia i wiadomego opanowania.
 • Funkcja pomocnicza , rozwinita w okresie dojrzewania, która równoway funkcj dominujc: pojawia si na osi przeciwnej do osi funkcji dominujcej (N lub S, jeli pierwsz funkcj jest T lub F i odwrotnie), a jej energia pochodzi z wiat komplementarny (zatem 2 moliwoci dla kadej dominujcej funkcji).
 • Trzeciorzdowej funkcja opracowana u modych dorosych: uzupenia funkcj pomocnicz.
 • Gorszy funkcja , która jest najmniej rozwinite: jest uzupenieniem dominujcego. Jest ródem naszych bdów i podatnoci, ale jest te rezerwuarem twórczej niewiadomoci i potencjau naszego rozwoju.
Obserwacja pokazuje bowiem, e ogólne warunki otoczenia sprawiaj, e równoczesny rozwój wszystkich funkcji psychologicznych jest prawie niemoliwy. Ju wymagania rodowiska spoecznego oznaczaj, e czowiek zawsze rónicuje gównie i przede wszystkim t funkcj, która najlepiej odpowiada jego naturalnym predyspozycjom lub która oferuje mu najwicej rodków do osignicia sukcesu. Bardzo czsto - to prawie regua - utosamia si mniej lub bardziej z t uprzywilejowan funkcj, któr te rozwija najdoskonalej. To jest pochodzenie typów psychologicznych. Jednostronno tego procesu rozwoju si rzeczy opónia dojrzewanie innych funkcji. Bdziemy zatem susznie nazywa ich gorszymi z psychologicznego punktu widzenia, a nie w psychopatologicznej akceptacji tego terminu; poniewa nisza funkcja nie jest w aden sposób chorobliwa, po prostu pozostaje w tyle za bardziej preferowan funkcj. Najczciej, to znaczy w normalnych przypadkach, nisza funkcja pozostaje wiadoma; wrcz przeciwnie, w nerwicy upada mniej wicej cakowicie w niewiadomo. "(CG Jung - Typy psychologiczne)

Dla Junga indywidualizacja prowadzi do zidentyfikowania miejsca kadej funkcji w psychice i uatwienia jej dostpu.

Funkcja dominujca

Aby dowiedzie si, który rodzaj funkcji (percepcji lub osd) jest najsilniejszy, Isabel B.Myers wymylia w 1980 roku biegunowo osd-percepcja oparta na rozrónieniu dokonanym przez Junga midzy typami irracjonalnymi (percepcja) i racjonalnymi (osd). ). Wedug Junga dla typów irracjonalnych to percepcja (doznanie lub intuicja) jest ekstrawertyczna (typy P); podczas gdy dla typów racjonalnych jest to osd (myl lub uczucie) (typ J). Test tej czwartej preferencji pozwala wic okreli, która z dwóch funkcji jest gówn funkcj podmiotu.

J - Organizacja / orzeczenie P - PRZYSTOSOWALNO
Moje biurko jest ogólnie uporzdkowane W moim biurze panuje baagan
Dokadno to uprzejmo królów Niemoliwe nikt nie jest zwizany
Moje ycie jest raczej zorganizowane i zaplanowane Moje ycie jest do spontaniczne
Wszystko w swoim czasie Zawsze kilka elazek w ogniu
Wol kontrolowane i kontrolowane sytuacje Wol sytuacje mikkie i elastyczne
Lubi, gdy rzeczy maj dobr struktur Lubi dostosowywa si do nieprzewidzianych dowiadcze
Aby byy skuteczne, cele i procedury musz zosta wyjanione Aby by skutecznym, trzeba by dyspozycyjnym i kreatywnym
Wane jest prawidowe rozwizanie problemu Wane jest, aby zrozumie problem

Osiem typów psychiki w modelu Junga

Stosujc 2 orientacje energii (E, I) do 4 procesów umysowych (N, S, T, F), Jung zidentyfikowa i opisa 8 funkcji poznawczych: 4 ekstrawertyczne i 4 introwertyczne:

E / I NSTF P / D Rodzaj Orientacja wiadomoci Opis
mi S P. Extraverted Sensation Se wiadomo zmysowego otoczenia Lubi widzie, sysze, smakowa, dotyka i wcha otaczajcy go wiat. Dziaa na konkretnych danych, tam i teraz. Polegaj na teraniejszoci i odpu. Wyczuwa bezporedni kontekst; wykrywa zmiany i moliwoci dziaania; dziaa na wiecie fizycznym; gromadzi dowiadczenia; szybko wyszukuje widoczne reakcje i istotne dane; rozpoznaje co jest.
mi NIE P. Intuition Extrovert Ne wiadomo gbokiego znaczenia rodowiska Cige odkrywanie nowych moliwoci w wiecie zewntrznym. Polegaj na przebyskach wiadomoci, którymi mona si podzieli z innymi. interpretuje sytuacje i relacje; identyfikuje znaczenia i wzajemne powizania; tumaczy co jest przez co moe by; dostrzega niewypowiedziane i nadaje sens temu, co wyania si w rónych kontekstach.
mi fa jot Feeling Extrovert Fe wiadomo dobrego lub zego charakteru sytuacji Poszukuje harmonii z ludmi ze wiata zewntrznego i midzy nimi. Wane s wartoci relacyjne i kulturowe. Komunikuje si; rozwaa innych i organizowa grupy, aby zaspokoi ich potrzeby oraz szanowa ich wartoci i uczucia; utrzymuje wartoci organizacji lub grupy; rzdzi i zadowala innych; okrela, czy co jest odpowiednie lub akceptowalne dla innych.
mi T jot Ekstrawertyczne mylenie Te wiadomo natury sytuacji Zawsze ma plan do zrobienia. Szukaj logiki i spójnoci wiata zewntrznego. Dba o prawa i zasady. On zamawia ; organizowa pod ktem wydajnoci; systematyzuje; zastosowa logik; Struktura; sprawd konsekwencje; sprawdzenie, czy przestrzegane s normy lub specyfikacje; definiuje limity, wytyczne i parametry; zdecydowa, czy co dziaa, czy nie.
ja S jot Introwertyczna sensacja, jeli wiadomo wasnego wiata wewntrznego Jest urzeczony wibracjami, które wyzwala w nich wiat zewntrzny. Porównaj fakty i dowiadczenia z przeszymi. Zaufaj przeszoci. Zachowuje dane sensoryczne do wykorzystania w przyszoci. Zastanów si nad przeszymi dowiadczeniami; Co jest przywouje co byo; szukaj szczegóowych informacji i linków do tego, co jest znane; pamita zapisane wraenia; gromadzi dane.
ja NIE jot Intuition Introverted Ni wiadomo linii siy swojego wewntrznego wiata Cigle odkrywa nowe moliwoci w swoim wewntrznym wiecie. Polega na byskach swojej podwiadomoci, które s trudne do wyjanienia innym. Przewiduje konsekwencje i by moe skutki bez danych zewntrznych; uwiadomi sobie co bdzie; projektuje nowe sposoby widzenia rzeczy; przewiduje przemiany; uzyskuje obraz o gbokim znaczeniu lub rozbudowanych symbolach.
ja fa P. Feeling Introverted Fi wiadomo jego przywizania do tego, co czuje Poszukuje harmonii swoich dziaa i myli z osobistymi wartociami. Moe mie problem z wyjanieniem swoich wartoci. On ocenia; bierze pod uwag znaczenie i warto; ocenia co na podstawie prawd, na których si opiera; wyjani wartoci, aby uzyska poparcie; decyduje, czy co ma sens i czy zasuguje na obron.
ja T P. Mylenie introwertyczne Ti wiadomo poprawnoci i spójnoci wasnej intuicji Twórz wewntrzne wiaty pomysów. Szukaj logiki i spójnoci pomysów. Opiera si na ramie wewntrznej, co moe by trudne do wyjanienia innym. Analizuje; klasa wedug kategorii; Ocenia zgodnie z zasadami i sprawdza, czy co pasuje do ramy lub modelu; znale zasady, na których co si opiera; kontroluje niespójnoci; wyjanij definicje, aby uzyska wiksz precyzj.

Testy psychologiczne pozwalaj okreli jungowsk typologi osoby. Niektóre testy s dostpne online.

Pochodne typy psychologiczne

Wizja Myers i Briggs

Z tej koncepcji Junga narodzia si pierwsza teoria.

Myers i Briggs to dwaj jungowscy analitycy, którzy dodali wymiar organizacyjny do oryginalnej pracy Junga. Wymiar ten ocenia zdolnoci organizacyjne osoby i jej skonno do przestrzegania prawa. Tak wic osoba uporzdkowana bdzie nazywana Sdzi J, a bardziej intuicyjna materialnie osoba nieuporzdkowana bdzie nazywana Postrzegajc P .

W tej linii John P. Golden stworzy model bardzo zbliony do MBTI, dodajc pit par: Tendu lub Serein

Wizja spoeczna

Z tej koncepcji Junga narodzia si druga teoria rozwinita w cigoci Junga oraz w sferze radzieckiej , dostpna od lat 90-tych.

Socionique to model, w którym kady z szesnastu typów psychologicznych peni mniej lub bardziej okrelon rol spoeczn. Kada osoba w inny sposób akceptuje i produkuje informacje w zalenoci od swojego typu, co generuje róne zachowania w zalenoci od typu.

Socionika stwierdza równie, e relacje midzyludzkie s przewidywalne. Rzeczywisto jest postrzegana przez kad osob w nieco inny sposób, w zalenoci od typów tych samych osób, co generuje róne zachowania, róne zdolnoci umysowe i by moe róne interakcje.

La Socionique oferuje równie model relacyjny z czternastoma typami relacji, które mog by okrelone przez typy zaangaowanych osób.

Socjonika opiera si na trzech podstawowych pojciach:

 • Osiem aspektów rzeczywistoci;
 • Osiem elementów MI (metabolizm informacji);
 • Osiem funkcji psychicznych.

Cztery temperamenty

David Keirsey zgrupowa 8 funkcji psychologicznych i zidentyfikowa 4 gówne temperamenty w amerykaskim spoeczestwie:

 • Te osony (typy xSxJ - ISTj, isfj, estj, esfj): od 42 do 45% populacji
 • W rzemielników (typy xSxP - ISTP, ESTP, ISFP, esfp): od 25 do 27% populacji
 • W Idealists (typy xNFx - INFP, ENFp, INFJ, ENFJ): od 15 do 17% populacji
 • Do racjonalnego (typy xNTx - INTP, ENTP, INTJ, ENTJ): od 13 do 15% populacji

Test Singera i Loomisa

Opracowany w latach 90. test ten niezalenie ocenia si omiu funkcji i kierunków przedstawionych przez Junga.

Test ten jest wolny od zaoe podej, takich jak MBTI, gdzie na przykad funkcja pomocnicza ma inny typ i biegunowo ni funkcja gówna, i pozwala na krytyk i ocen tej hipotezy. Porównanie tych rónych podej pokazuje, e to zaoenie strukturalne prowadzi do bdnej klasyfikacji dominanty w 50% przypadków, a funkcji podrzdnej w 40% przypadków.

Tablica zbiorcza

Funkcjonowa Orientacja Socionic Funkcja pomocnicza Kwalifikator temperamenty %
ja S T jot Uczucie Zamknity w sobie tak Symbol socjoniki Si.svg Symbol socjoniki Te.svg Ekstrawertyczne mylenie Te Administrator SJ - opiekunowie 11.6
ja S T P. Myl Zamknity w sobie Ti Symbol socjoniki Ti.svg Symbol socjoniki Se.svg Extraverted Sensation Se Praktykujcy SP - rzemielnicy 5.4
mi S T P. Uczucie Ekstrawertyk Se Symbol socjoniki Se.svg Symbol socjoniki Ti.svg Mylenie introwertyczne Ti Pragmatyczny SP - rzemielnicy 4.3
mi S T jot Myl Ekstrawertyk ty Symbol socjoniki Te.svg Symbol socjoniki Si.svg Introwertyczna sensacja, jeli Organizator SJ - opiekunowie 8.7
ja S fa jot Uczucie Zamknity w sobie tak Symbol socjoniki Si.svg Symbol socjoniki Fe.svg Feeling Extrovert Fe Ochronny SJ - opiekunowie 13.8
ja S fa P. Uczucie Zamknity w sobie Fi Symbol socjoniki Fi.svg Symbol socjoniki Se.svg Extraverted Sensation Se Pojednawca SP - rzemielnicy 8.8
mi S fa P. Uczucie Ekstrawertyk Se Symbol socjoniki Se.svg Symbol socjoniki Fi.svg Feeling Introverted Fi Butelka w pocigu SP - rzemielnicy 8.5
mi S fa jot Uczucie Ekstrawertyk Fe Symbol socjoniki Fe.svg Symbol socjoniki Si.svg Introwertyczna sensacja, jeli Nurturer SJ - opiekunowie 12.3
ja NIE fa jot intuicja Zamknity w sobie Lub Symbol socjoniki Ni.svg Symbol socjoniki Fe.svg Feeling Extrovert Fe Wizjoner NF - idealici 1.5
ja NIE fa P. Uczucie Zamknity w sobie Fi Symbol socjoniki Fi.svg Symbol socjoniki Ne.svg Ekstrawertyczna intuicja Ne Gorliwiec NF - idealici 4.4
mi NIE fa P. intuicja Ekstrawertyk Urodzony Symbol socjoniki Ne.svg Symbol socjoniki Fi.svg Feeling Introverted Fi Komunikator NF - idealici 8.1
mi NIE fa jot Uczucie Ekstrawertyk Fe Symbol socjoniki Fe.svg Symbol socjoniki Ni.svg Introwertyczna intuicja Ni Moderator NF - idealici 2.4
ja NIE T jot intuicja Zamknity w sobie Lub Symbol socjoniki Ni.svg Symbol socjoniki Te.svg Ekstrawertyczne mylenie Te Perfekcjonista NT - racjonalny 2.1
ja NIE T P. Myl Zamknity w sobie Ti Symbol socjoniki Ti.svg Symbol socjoniki Ne.svg Ekstrawertyczna intuicja Ne Projektant NT - racjonalny 3.3
mi NIE T P. intuicja Ekstrawertyk Urodzony Symbol socjoniki Ne.svg Symbol socjoniki Ti.svg Mylenie introwertyczne Ti Nowator NT - racjonalny 3.2
mi NIE T jot Myl Ekstrawertyk ty Symbol socjoniki Te.svg Symbol socjoniki Ni.svg Introwertyczna intuicja Ni Lider NT - racjonalny 1.8

Odnoniki i linki

Uwagi i odniesienia

 1. CG Jung, Typy psychologiczne , pierwsze wydanie niemieckie, 1920; 5 th  wydanie w jzyku francuskim, Genewa, Georg Publishing, 1977
 2. CG Jung, The Man in the Discovery of His Soul , kompilacja omiu tekstów opublikowanych w latach 1928-1934; pierwsze wydanie w jzyku francuskim: Genewa, wydania Mont-Blanc, ostatnie wydanie francuskie: Pary, Albin Michel, 1987
 3. CG Jung, Czowiek w odkryciu jego duszy , op. cit.
 4. Frieda Fordham: Wprowadzenie do psychologii Junga , 6 th  edition francuski, edycje imago 2015
 5. Historia SL-TDI
 6. Wedug [1]

róda

 • John Beebe , Cahiers jungiens de psychanalyse, n ° 102 ~ 2002: Typy psychologiczne: Typy psychologiczne w przeniesieniu, przeciwprzeniesieniu i interakcji terapeutycznej.
 • John Beebe , psychopatologia i analiza . Rozdzia ksiki, pierwotnie napisany dla wspóautora Donalda Sandnera, dla Murraya Steina, (red.), Jungian Analysis (Open Court: La Salle, llinois, 1982). Cz typologiczna tego artykuu, The Role of Psychological Type in Possession , zostaa uzupeniona dla drugiego wydania Jungian Analysis (Open Court, 1995, s. 322-330). wersja online
 • John Beebe , Typy psychologiczne w przeniesieniu, przeciwprzeniesieniu i interakcji terapeutycznej , Chiron , 1984, s. 147-161.
 • John Beebe , A New Model of Psychological Types (nagrany warsztat, Evanston, IL, 9-10 kwietnia 1988).
 • Interwencja typów psychologicznych w problemach par na licencji GNU FDL

Zobacz te

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Typologia jungowska, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Typologia jungowska i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Typologia jungowska na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Marcelina Przybylski

Ten artykuł o zmiennej Typologia jungowska przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Tadeusz Stankiewicz

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Mikolaj Ostrowski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Typologia jungowska, jest to bardzo dobra opcja.