Typologia biblijnaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Typologia biblijna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Typologia biblijna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Typologia biblijna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Typologia biblijna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Typologia biblijna poniżej. Jeśli informacje o Typologia biblijna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Typologia (greckie tupos archetyp, model) jest doktryn teologiczn oparty godzi osoba lub wydarzenie w Starym Testamencie (rzadko w mitologii lub staroytnych legend) jako typ lub antytypie z osob (gównie Jesus Christ ) lub wydarzenia Nowego Testamentu .

Ta metoda interpretacji Biblii polega na szukaniu obietnicy i szacunku: to, co w Starym Testamencie jest zapowiedziane, wypenia si w Nowym Testamencie (take zapowiadajc).

Pocztki

Drabiny Jacob w Speculum Humanae Salvationis ca. 1430, zapowiadajcy Wniebowstpienie powyej

Od typologii wywodzi si tak zwana redniowieczna alegoria . Pochodzi z pocztków wczesnego Kocioa  : jest sposobem na pogodzenie zerwania midzy Bibli hebrajsk (Stary Testament) a Nowym Testamentem. Chrzecijanie studiowali te dwie czci Objawienia i miay one podobn warto, ale Stary Testament przysparza im problemów; tak jest na przykad w przypadku ydowskich przepisów dotyczcych koszernoci (zalecenia dietetyczne).

Stary Testament by w niektórych miejscach postrzegany nie jako dosowny opis, ale jako alegoria lub zapowied wydarze Nowego Testamentu. Pewne wydarzenia w Starym Testamencie byy postrzegane jako zapowied ycia Chrystusa. Techniczn nazw odróniania Nowego Testamentu od Starego jest typologia .

Dobry przegld tego sposobu mylenia podaje Pawe w Licie do Kolosan 2, 16-17: Jednak nie pozwólcie nikomu ocenia was na podstawie tego, co pijecie lub jecie, lub ze wzgldu na przestrzeganie wit religijnych, obchody nowiu lub szabatu. S odciskami rzeczy, które maj nadej; rzeczywisto mona znale w Chrystusie. "

Typologia wród Ojców

Na rozwój tego podejcia do Biblii hebrajskiej wpyna myl hellenistycznych ydów z Aleksandrii , gdzie Filon i inni postrzegali j jako przede wszystkim alegoryczn, opierajc si na myli Platona . System zosta schrystianizowany przez Orygenesa i rozpowszechniony przez wielkie postacie, takie jak Hilaire z Poitiers i Ambroise z Mediolanu .

Augustin czsto myla o nauczaniu Ambroise [ref. konieczne] litera zabija, ale duch oywia iz kolei by bardzo wpywowym zwolennikiem tego systemu, chocia nalega równie na dosown prawd historyczn Biblii. Izydor z Sewilli i Raban Maur , w swojej pracy nad kompilacj i syntez wczeniejszej wiedzy, ustalili znormalizowane interpretacje korespondencji i ich znaczenia.

Historyk staroytnoci Henri-Irénée Marrou w eseju Roman Decadence or Late Antiquity przedstawia pokrótce t typologi Ojców Kocioa: Ten sposób, z pocztku tak niepokojcy dla nas, przemylenia historii, w istocie oywi cay bardzo wany sektor refleksji Ojców Kocioa nad tekstami Biblii : jest to aspekt egzegezy duchowej, który zosta waciwie okrelony przez termin typologia - typ i antytyp s wyraeniami zapoyczonymi z Nowego Testamentu, które z kolei wyznaczaj, w zalenoci od przypadku, dwa historyczne epizody, które odpowiadaj jak zapowied i spenienie; typologia przeciwstawia si alegorii w wskim znaczeniu tego sowa, o ile ta ostatnia stawia równolegle sowa i rzeczy - a wic u pogan interpretujcych Homera, mity i tezy filozoficzne - a nie, jak w typologii chrzecijaskiej, bardzo realne wydarzenia historyczne, zestawione z innymi faktami historycznymi, dostrzegajc pod prawdziw histori opowie jeszcze prawdziwsz.

Przykady typologii

 • Historia hebrajskiego proroka Jonasza w ksidze Starego Testamentu, która nosi jego imi. redniowieczna alegoryczna interpretacja tej historii widzi w niej zapowied pochówku i zmartwychwstania Chrystusa, którego grobem jest odek wieloryba. W rzeczywistoci Jonasz nazwa brzuch Wieloryba Szeolem , krain umarych. Tak wic, ilekro kto znajdzie aluzj do Jonasza w sztuce lub literaturze redniowiecznej, jest to zwykle alegoria pochówku, a nastpnie zmartwychwstania Chrystusa.

Inne przykady typów w Biblii:

 • Na pustyni , Mojesz umieci wa z brzu na personel, który Uzdrowienie kady ukszony przez wa, który spojrza na niego. Jezus gosi, e przepowiedzia to w, gdy jak w z brzu zosta wywyszony przez Mojesza na pustyni, tak musi zosta wywyszony Syn Czowieczy (J 3:14) i Bóg zidentyfikowa tego, który nie zna grzechu go za nas z grzechem ludzi, abymy dziki niemu mogli by utosamiani ze sprawiedliwoci Bo. "
 • Podczas bitwy z Amalekitami : Kiedy Mojesz podniós rk, Izrael by silniejszy. Kiedy pozwoli jej upa, Amalec by silniejszy. Komentatorzy zinterpretowali podniesione rce Mojesza jako zapowied wzniesionych rk Chrystusa na krzyu, poniewa od czasu, gdy jego rce zostay podniesione w chwili jego mierci, walka z grzechem zostaa wygrana.

Inna czsta alegoria typologiczna dotyczy czterech gównych proroków Izajasza , Jeremiasza , Ezechiela i Daniela, zapowiadajcych czterech ewangelistów Mateusza, Marka, ukasza i Jana lub dwanacie plemion Izraela, które symbolizuj dwunastu apostoów. W ten sposób komentatorzy byli w stanie znale wiele analogii midzy Starym a Nowym Testamentem.

Typologia w sztuce

Typologia bya czsto wyraana w sztuce; wiele typologicznych par mona dostrzec w rzebach katedr i kocioów oraz na innych podporach. Do najpowszechniejszych dzie pónego redniowiecza naleay popularne prace ilustrowane przedstawiajce pary typologiczne , takie jak rkopisy iluminowane i inkunabuy .

Dwa najbardziej synne skadanki byy Speculum Humanae Salvationis i pauperum Biblia , przez Nicolas de Hanapes .

Uwagi i odniesienia

 1. którego podstawowe znaczenie to odcisk ciosu i forma uywana do robienia figurek
 2. Cytat z Pawa, 2 Kor 3, 6
 3. Jest autorem komentarza w dosownym znaczeniu Ksigi Rodzaju.
 4. Emile Mczyzna , Gotycki Obraz, sztuka religijna we Francji Trzynastu wieku, str 131-9, przekad 3 th ed, 1913, Collins, London
 5. Henri-Irénée Marrou, Rzymska dekadencja czy póna staroytno : III-VI wiek , Pary, Seuil ,, 179,  str. ( ISBN  978-2-02-004713-5 ) , str.  77
 6. Albowiem Jonasz przebywa w brzuchu potwora morskiego przez trzy dni i trzy noce; tak wic Syn Czowieczy pozostanie w sercu ziemi przez trzy dni i trzy noce. (Mateusza 12, 3842; zob. Take Mateusza 16, 14, ukasza 11, 2932)
 7. Liczb 21, 8
 8. 2 Koryntian 5:21
 9. Wj

Zobacz te

Bibliografia

 • Édouard Cothenet , typologia biblijna. Z niektórych ywych postaci , Pary, Éd. du Cerf, pot. Lectio divina, wydanie specjalne, 2002, 288 str. ( ISBN  2-204-06997-3 )
 • Jean Daniélou , SJ, Sacramentum futuri, Badania nad pocztkami typologii biblijnej , wyd. Beauchesne, Pary, 1950, 263 s.
 • Spirit & Life n ° 82 / - 2 ND  tygodnie, s. 19-20.

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Typologia biblijna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Typologia biblijna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Typologia biblijna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Rafal Sobolewski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Typologia biblijna, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Marek Jakubowski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Tadeusz Janik

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Typologia biblijna jest tym, którego szukałem.