TypografiaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Typografia, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Typografia. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Typografia, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Typografia. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Typografia poniżej. Jeśli informacje o Typografia, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Czcionka znaków oowiu Garamond 12  punktów tworzcych ligacj <s> ( s long ) i <i>.
Pojemnik na kompost i rozbi . Zwró uwag na odczyt, który jest wykonywany od tyu, ale zawsze od lewej do prawej.
Klisza magnezu montowana na drewnie z lat 70.

Typografia (czsto w skrócie jako   typo  ) odnosi si do rónych procesów kompozycji i drukowania za pomoc znaków i ksztaty rodka, jak równie techniki stosowania rónych typów znaków estetycznych i praktycznych celów.

Etymologia

Sowo typografia skada si z czcionek, co oznacza odcisk i pisownia, co oznacza pisanie.

Akceptacje terminu typografia

Termin ma róne znaczenia: druk typograficzny w przypadku techniki drukarskiej, projektowanie znaków lub tworzenie znaków w przypadku tworzenia czcionek pimiennych, liternictwo w przypadku rcznego projektowania znaków.

Technika druku

Typografia wywodzi si ze sztuki skadania ruchomych czcionek w celu tworzenia sów i zda oraz ich drukowania . Technika ta zostaa opracowana okoo 1440 roku przez Gutenberga , który nie wynalaz druku ruchomych czcionek, ale zestaw technik czonych: ruchom czcionk oowian i zasad ich wytwarzania, pras typograficzn (nieznan mieszkacom Wschodu) oraz niezbdny do tego celu tusty tusz .

Typografia to z kolei technika druku wykorzystujca zasad reliefu, na przykad ruchome postacie z oowiu i drewna, ale take obrazy w reliefie, najpierw drzeworyty, potem klisze z metalu i fotopolimeru . Typografia bya praktycznie jedyn form drukowania a do XX th  wieku , kiedy to zosta zastpiony przez przesunicie , sam pochodzi z litografii wymylony na pocztku XIX -go  wieku . Druk typograficzny nadal istnieje dla rzemiosa z limitowanych edycji, a take do cicia , wytaczania i toczenia .

Kierownika pracowni typograficznej nazywano proteem. Niedwied odnosi si do prasy czeladniczej z powodu jego rzekomych cikich ruchów tuszujcych ksztaty , podczas gdy typograf, który podnosi litery i umieszcza je na swoim kompostowniku , by nazywany map.

Sztuka rysowania i posugiwania si postaciami

Po drugie, typografia to sztuka i sposób projektowania i uywania czcionki : wybór czcionki , wybór czcionki i ukadu , niezalenie od techniki publikacji (druk, wywietlanie na ekranie itp.). Obecnie typografia jako technika staa si marginalna, a jako praktyka stosowana przez kadego uytkownika komputera staa si uniwersalna. Przejcie od bardzo zoonego zawodu (lub nawet sztuki) do uogólnionego uytkowania, tym bardziej zoonego, e kadego dnia pojawia si coraz wiksza liczba nowych czcionek, nie jest pozbawione wielu dyskusji i problemów.

Okrelenie typograf odnosio si zarówno do drukarza, jak i projektanta czcionek , poniewa ca prac wykonaa ta sama osoba. Kiedy dziaalno projektanta postaci staa si odrbnym zawodem, wikszo projektantów odrzucia termin typograf.

Naley rozróni typografi (litery o definitywnie utrwalonym ksztacie, uywane w ramach okrelonej technologii - druk, informatyka), od kaligrafii (rysowanie rczne, przy pomocy przyborów pimiennych, pisma kursyw i wg. precyzyjny przewód ) i liternictwo (rczne rysowanie za pomoc wszelkich moliwych narzdzi wszelkiego rodzaju liter).

Historia

Historia typografii jest cile zwizana z histori i ewolucj druku , z któr czy si z VI th  wieku z jego pojawieniem si w Chinach, uywane przez Arabów w X XX  wieku , The papieru wkad muzumanów w Walencji XI th  century , a pojawienie si ruchomego typu w terakota XI XX  wieku w Chinach i metalu XIII th  wieku Korea. Od zastosowania tych technik w Europie, wraz z Gutenbergiem i jego zwolennikami, ewolucja postpuje powoli w wersji zapisanej alfabetem aciskim, na udoskonaleniach technicznych, ale w zasadzie bez fundamentalnych zmian. To z XIX e  wieku , e ewolucja jest szybki, wraz z rozwojem gazet i czytania, dziki edukacji publicznej, która jest uogólnion. Maszyny produkuj szybciej, kompozycja rczna ustpuje miejsca kompozycji zmechanizowanej. Pod koniec XX th  wieku , typografia jako technik drukowania definitywnie straci wyszo do offsetu , ale typografia jako rysunek postaci tworzenia odradzajca wykorzystaniem technik cyfrowych.

Typografowie byli pracownikami, którzy z koniecznoci umieli czyta i pisa (co nie zawsze miao miejsce w innych branach) i czsto byli nosicielami i propagatorami nowych idei, nawet ruchów spoecznych. Typografowie byli pionierami ruchu robotniczego w Ameryce Pónocnej. Najstarszym wci istniejcym zwizkiem Quebecu i Kanady jest Midzynarodowa Unia Typograficzna. Pierwszym kanadyjskim zastpc robotnika by typograf Alphonse-Télesphore Lépine .

Od 2010 roku typografia odzyskaa zainteresowanie pod swoj angielsk nazw letterpress , która podkrela tradycyjne wady cenione obecnie za efekt vintage  : stpanie , wydranie papieru pod wpywem nacisku na reliefowe postacie, odtd nazywane toczeniem, mona je zaakcentowa przez uycie bardzo grubych papierów, a nawet przeprowadzi je specjalnie ze specjalnym frazesem. Wytaczanie oznacza, e drukowana jest tylko przednia strona papieru, co stanowi zastrzeenie tej techniki dla maych serii i ogólnie o zmniejszonych wymiarach. Pras nie uywa tradycyjnych znaków w oowiu, który wymagany przechowywanie duej liczby pkni i fachowej wiedzy typograficzne. Dokumenty s tworzone komputerowo i przeksztacane w reliefowe zdjcia w fotopolimerze . Maszyny uywane do drukowania to starsze prasy typograficzne, czsto prasy platynowe, a druk czsto wykonywany jest w trzech kolorach ( cyjan , magenta , óty), chocia moliwe s wszystkie niezalene kolory.

Postacie

Pierwsze ruchome znaki uywane w Korei i Chinach byy wykonane z terakoty, ceramiki, czasem z drewna, w kocu z miedzi, nadruk zawsze wykonywany by rcznie stemplem, takim jak japoski baren , czy frotton , bez popiechu. W Europie do grawerowania caych stron tekstu ( ksylografii ) uywano drewna . Jest Gutenberg i jego wspópracowników, którzy dowiadczyli ruchomy typu stopionego stopu z oowiu (80%) , od antymonu (5%) i z cyny (15% ) - w formach uywane specjalnie efekt - tusz oleisty i prasy, cay stanowice spójn cao, która znaa kilka odmian.

Kroje pisma s pogrupowane w kategorie wedug rónych klasyfikacji - szeryfowe (jak Times New Roman ), bezszeryfowe (jak Helvetica ), fantazyjne  itp.  - krojami pisma ( Old Face , human , slab serifitp. ) czcionk ( Helvetica , Caslon , Times New Roman, Arial ), body i fat ( pogrubienie , kursywaitp .). Od ery komputerów byy to czcionki cyfrowe .

Niektórzy znani twórcy postaci to:

Rozmiar kroju pisma

Pocztkowo róne rozmiary znaków byy z grubsza okrelane rónymi nazwami. We Francji: Parisienne (odpowiednik obecnego 5 korpusu), Nompareille (6), Mignonne (7), Petit-texte (8), Gaillarde (9), Petit-romain (10), Philosophie (11), Cicéro (12 ), Saint-Augustin (14), Gros-texte (16), Gros-romain (18), Petit-paragon (20), Gros-paragon (22), Palestyna (24), Petit-canon (28), Trismegistus (36), dua lufa (44), podwójna lufa (56), potrójna lufa (72), dua lufa (96).

Czujc potrzeb standaryzacji, byo kilka prób punktu typograficznego: Trucheta, Fourniera i wreszcie Didota , które okazay si niezbdne. We Francji jednostk jest wic punkt (0,376  mm , czyli dwa geometryczne punkty), który zamienia si na ciceros (lub dwanacie, w skrócie dz, bo jest wart 12 punktów). Cycero stosowano we wszystkich pomiarach tak dugo, jak dugo trwa druk typograficzny, zwaszcza w prasie codziennej. Dowolna kompozycja, dugo, szeroko to wielokrotno punktów. Na przykad 20 cycero jest warte 240 punktów, czyli okoo 9  cm .

W domenie anglosaskiej stosuje si punkt pica (okoo 0,353  mm ). Te punkty s nadal obecne, aby nada wymiar komputerowemu charakterowi. Nastpnie powiemy o korpusie Timesa 24 (punkty) .

Kompozycja

Rczne wybieranie numeru

Typograf uywa kompostownika, na którym ukada znaki, wygrawerowane do góry nogami, od lewej do prawej, naturalny kierunek czytania, wycignity z drewnianego pudeka zwanego cassia . Wielkie litery nazywane s wielkimi literami (duymi literami) , czasami duymi , a te na dole maymi lub maymi literami. Kompostownik zapewnia wyrównanie linii , czyli jej dugo. Pomidzy dwoma wyrazami wstawiamy spacj i uzupeniamy, wstawiajc w niektórych przypadkach cienkie odstpy midzy literami w celu dopracowania uzasadnienia. Po uoeniu linek umieszcza si je w kambuzie pod ktem. Linki te s przymocowane kilkoma zwojami sznurka, aby cao bya zjednoczona i atwiej si z ni obchodzi. Ten blok linii zwany kompozycj jest zaklinowany w eliwnej ramie za pomoc najpierw drewnianych klinów, a nastpnie nakrtek zaciskowych. Nastpnie typograf moe wstawi tekst przy siatkach , pustych przestrzeniach, ornamentach typograficznych lub obrazach z fotograwiury . Rama jest nastpnie mocowana na prasie drukarskiej .

Warsztaty typograficzne nadal daj moliwo wykonywania mniejszych nakadów pracy (wizytówki, papier listowy, ogoszenia), a take cicia, bigowania, zocenia i toczenia .

Zautomatyzowana kompozycja

Typografia zostaa nastpnie zautomatyzowana za pomoc Linotype , a nastpnie Monotype , póautomatyczna z Ludlow Typograph, co umoliwio bezporednie czenie liter lub linii skadajcych si z jednego elementu.

W tej metodzie kompozycji wydrone formy odpowiadajce kadej literze (i spacji) s skadane automatycznie (piszc na klawiaturze jak na maszynie do pisania), a nastpnie wylewany jest na nie oów typograficzny w formie, tworzc blok caej linii znaków (linotyp) lub oddzielne znaki (monotypia).

Typografia poza typografi

Pojawienie si w 1949 roku Lumitype , pierwszej naprawd wydajnej nawietlarki, umoliwi masowe wykorzystanie offsetu, a tym samym zapocztkuje upadek typografii jako techniki drukarskiej, przy jednoczesnym wyborze dostpnych czcionek.

Fotoskad

Lumitype, co byo trudne do perfekcji w bezporednim okresie powojennym przez francuskiego Ludwika Moyroud i René Higonnet , ale w Stanach Zjednoczonych, jest w czoówce nowych maszyn kompozytorskich, które nie korzystaj ju z bramki, jednak procesy fotograficzne: fotoskad zdecydowanie przej od wiodcej kompozycji w latach szedziesitych i siedemdziesitych XX wieku. Wród wielkich nazwisk producentów maszyn do fotoskadu s Compugraphic ze swoimi systemami MDT, MCS z ekranem podgldu ukadu o nazwie PowerView, Integrator; Linotype ze swoim Linotronem 202; Berthold i jego system grawerowanych luster, eksponujcych postacie, oferujc fotograficzny obraz bez efektów schodów; Dzikuj Ci ...

Infografiki

Dzi grafika komputerowa przy uyciu komputerów i rónych drukarek jest podobna do typografii. Grafik wykorzystuje znaki typograficzne w jego twórczoci, które nastpnie mog by cile utylitarny natomiast sprzyjanie czytelno i równowag, albo tworz ekspresyjn typografi z nieskoczenie wicej moliwoci ni w przeszoci. Niektórzy, jak Pierre Faucheux czy Robert Massin, uczynili z tego specjalno w dziedzinie wydawnictw francuskich. Brytyjski grafik Neville Brody wykorzysta w swojej pracy typografi z koca lat 80. w oryginalny sposób (plakaty, makiety magazynów  itp. ) I wyprodukowa du liczb znaków zredagowanych przez FontShop, z których same byy szeroko stosowane przez kolejne pokolenia grafików. Malte Martin odpowiada za komunikacj wizualn teatru Athénée-Louis-Jouvet , wykorzystujc typografi jako gówny element wizualny. Pierre di Sciullo pracuje nad wykorzystaniem kroju pisma w przestrzeni miejskiej, a Philippe Apeloig uywa typografii na plakatach w Théâtre du Châtelet .

Kod typograficzny

We Francji typografia podlega reguom zgrupowanym w Leksykonie regu typograficznych uywanych w Imprimerie Nationale , publikowanym przez Imprimerie Nationale lub w Kodeksie Typograficznym publikowanym przez Izb Typograficzn, aktualizowanym co roku. W podobny sposób francuskojzyczni szwajcarscy typografowie uywaj Guide du typographe . W Belgii The Bureau de normalizacja przechowuje dokumenty urzdowe. Te róne kody s czasami sprzeczne.

Kod typograficzny dotyczy w równym stopniu kadej kompozycji, czy to mechanicznej (typografia), czy komputerowej ( DTP , przetwarzanie tekstu).

Przykady francuskich praktyk typograficznych

Skrót

 • Jeli ostatnie litery skrótu zostan pominite, to sowo jest zakoczone kropk. Przykad: uywamy skrótu Pan przez Pan, a nie Pan lub Pan , co jest skrótem od angielskiego pan ; z drugiej strony piszemy D r i M gr (praat), poniewa w ich przypadku to kocowe r jest wymawiane.
 • Skrót od panów to MM. , pani skracaa M me i mademoiselle jako M lle , podczas gdy M e odnosi si do mistrza .
 • Jeli ostatnia litera lub litery sowa s obecne w jego skrócie, to na kocu nie bdzie kropki. Przykady: B d do alei . Jednak przy skracaniu sowa bez uycia ostatniej litery wymagana jest kropka. Przykady: Av. For avenue , App. do mieszkania , Terr. dla ziemi .
 • Jednak w tekcie encyklopedycznym zwykle unika si skrótów. Nastpnie napisalibymy: Doktor Strangelove przyj praata Don Camillo. "

Stolica

Kod okrela równie zasady dotyczce uywania wielkich i maych liter. Zasady te róni si w zalenoci od kraju. Zastosowania w krajach anglojzycznych wymagaj uycia wielkich liter w nietrywialnych sowach w tytuach (przykad: The Art of Computer Programming ), co jest uwaane za niedopuszczalne w jzyku francuskim ( L'Art de la Programming ). Oczywicie ani nazwy wasne, ani cytowane jako takie niemieckie rzeczowniki nie s dekapitalizowane, nawet w tytuach.

W przeciwiestwie do anglojzycznego uycia, ani nazwy miesicy ( stycze , luty itp.), Ani nazwy dni ( poniedziaek , wtorek itp.) Nie s pisane wielkimi literami , chyba e odnosi si to do wydarze historycznych ( Rue du 8-Mai -1945 ).

cznik

Ogólnie rzecz biorc, nazwy dróg i miast s traktowane jako cao, s dodawane do czników i s pisane wielk liter. Zatem trzeba napisa: "rue Vieille-du-Temple" , "Saint-Germain-en-Laye"etc. Istniej jednak rónice w uyciu w zalenoci od kraju.

We Francji w przypadku nazw ulic i miast na kopertach pocztowych La Poste odradza uywanie mylnika, poniewa automatyczne maszyny sortujce go nie rozpoznaj: koperta jest nastpnie wyjmowana w celu posortowania rcznie, aby poczta dotara póniej.

Akcenty

Drukarka Geoffroy Tory zaproponowany po raz pierwszy w 1529 roku, w swoim traktacie o typografii Champfleury , drukowane znaki specyficzne dla transkrypcji francuskim, w szczególnoci cikich i ostrych akcentami , ogonkami lub umlauty . Od poowy XVI E  wieku, zaczyna spenia je czsto, o czym wiadczy, w 1549 The French-aciski sownik z Robert Estienne , których nazwy je po raz pierwszy.

Kapita akcentowany

Strona tytuowa L'Astrée z akcentami HONORE 'D'URFE', VERROME '.

Kodeks przypomina, e francuski jest jzykiem akcentowanym i e tolerancja , w dobie maszyn do pisania na rolkach, nie akcentowania wielkich liter, nie ma powodu rozciga si na typografi: w jzyku francuskim wielkie litery naley podkrela, gdy czcionka ma odpowiedni znak . Wikszo czcionek uywanych w informatyce ma takie akcenty, podobnie jak kroje pisma.

Historycznie rzecz biorc, zawsze kadziono nacisk na wielkie litery, przynajmniej dla najczstszych akcentów (ostry, gboki, daszek). W przypadku pisma rcznego mona utrwali pewne zastosowania, takie jak brak akcentowania wielkich liter (inicjaów sowa): uycie to zostao zachowane w kodzie typograficznym jzyka romaskiego. Ich nieuywanie byo czsto spowodowane problemami technicznymi: nacisk znajdujcy si nad liter, górne nachylenie czsto byo niewystarczajce i konieczne byo dodanie kerningu , wystajcej czci, która moga pka. Poniewa litery z krenelaem s kruche i drosze, wiele drukarzy niechtnie uywa wielkich liter z akcentem, co mogo przyczyni si do powstania pogldu, e wielkie litery nie s podkrelane. W XVII th i XVIII -go  stulecia, ostro (czsto apostrof) by czasem wprowadzane po literze do podkrelenia, lub niektórych zaoycieli wybra t opcj, tworzc akcentowany list. Typografowie mogliby wtedy wnie swoj osobist pomysowo, na przykad poprzez dodanie przecinka nad liter. Od XVIII th  century, stosowanie akcentowane kapitay reguluje.

Interpunkcja

Typografowie maj trzy stae cele: spójno, czytelno i spójno. Cele te czasami s ze sob sprzeczne i s przedmiotem regularnych dyskusji. Jednym z punktów, co do których opinie typografów pozostaj zastrzeone pomimo specyfikacji Kodeksu, jest zarzdzanie ostateczn interpunkcj cudzysowu, gdy dochodzi do koca zdania.

Pierwsza forma interpunkcji:

 • Zdecydowa: Pytanie nie zostanie zadane. . Ruszylimy dalej.

rzeczywicie byby szczególnie nieczytelny. Jednak nawyk narzucony przez anglosaskie oprogramowanie typograficzne, polegajcy na umieszczaniu caej kocowej interpunkcji wewntrz cudzysowów, nie ma duo korzystniejszego wpywu na czytelno.

Rzeczywicie, druga forma interpunkcji:

 • Zdecydowa: Pytanie nie zostanie zadane. Poszlimy po.

sprawia wraenie, e zamknicie cudzysowów jest w nastpnym zdaniu.

Przecinek ma znaczenie, jak pokazuje to synne zdanie z bitwy pod Fontenoy , gdzie znaczenie róni si w zalenoci od rozmieszczenia przecinków:

 • Panowie Anglicy, najpierw strzelajcie! " (Anglicy s zaproszeni do krcenia);
 • Panowie, Anglicy, pierwsi strzelajcie! » (Musisz strzela, aby uchroni si przed przeciwnikiem).

Informatyka

W latach osiemdziesitych pojawienie si mikrokomputerów i oprogramowania DTP (DTP) znacznie zdemokratyzowao dostp do tworzenia dokumentów dla interesariuszy z innych horyzontów ni typografia. Niski koszt sprztu i wynikajca z tego oszczdno czasu spowodoway znaczne zakócenia gospodarcze w wiecie fotoskadu. Rynek na jaki czas zmieni wacicieli, a jako drukowanych dokumentów bya odczuwalna. Spokój powróci w poowie lat dziewidziesitych: mae firmy DTP albo ostatecznie opanoway techniki zawodu, albo zbankrutoway, albo zwizay si z zawodowymi typografami lub zostay kupione przez profesjonalnych typografów (badanie opublikowane przez czasopismo Caractères ) [ ref.  podane] .

Uwagi i odniesienia

Uwagi

 1. To sowo jest rodzaju eskiego, gdy okrela gówny przedmiot, a take odstpy midzy wierszami, oów lub drewniany jzyk wstawiony midzy wierszami.

Bibliografia

 1. Maurice Audin , Historia druku: fluoroskopia epoki. Od Gutenberga do IT , A. & J. Picard,, s.  435.
 2. Witryna teatru Athénée-Louis-Jouvet .
 3. adny znak tramwajowy autorstwa Pierre Di Sciullo .
 4. Projekt graficzny na ulicy autorstwa Pierre Di Sciullo .
 5. Plakaty z Théâtre du Chatelet autorstwa Philippe'a Apeloiga .
 6. Belgijski Instytut Normalizacyjny .
 7. (w) Freeman G. Henry , Jzyk, kultura i hegemonia we wspóczesnej Francji , Summa Publications,, s.  22.
 8. Ferdinand Brunot, Historia jzyka francuskiego od pocztków do 1900 r. , A. Colin ,, s.  123.
 9. Wielkie litery i akcenty na j.poitou.free.fr . Dostp 28 sierpnia 2012.

Zobacz te

Bibliografia

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Typografia, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Typografia i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Typografia na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Asia Nowak

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Typografia pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Typografia tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Borys Nowicki

W tym poście o Typografia dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.