Typ troficznyInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Typ troficzny, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Typ troficzny. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Typ troficzny, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Typ troficzny. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Typ troficzny poniżej. Jeśli informacje o Typ troficzny, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Typ troficzny (z greckiego sowa , pokarm) okrela, w jaki sposób ywy organizm tworzy wasn materi organiczn i wytwarza potrzebn mu energi. Te dwa mechanizmy s ze sob cile powizane i tworz metabolizm organizmu.

Typ troficzny mona analizowa w trzech osiach:

 1. charakter róda wgla ( autotrofia , heterotrofia )
 2. organiczny (organotrofia) lub nieorganiczny (litotrofia) charakter donora elektronów (do redukcji róda wgla do czsteczek organicznych)
 3. charakter róda energii, które bdzie magazynowane w syntetyzowanych czsteczkach organicznych ( fototrofia , chemotrofia ) lub zuywane przez komórki do ich funkcjonowania.

Kryteria 3, 2 i 1 (w tej kolejnoci) su do tworzenia nazwy typu troficznego . Istnieje osiem kombinacji. Oni wszyscy istniej. Kryterium 1 suy do klasyfikowania organizmów jako autotrofów i heterotrofów (patrz poniej).

Ten sam organizm moe czsto wykorzystywa kilka z tych mechanizmów, czasem jednoczenie, czasem w zalenoci od warunków fizykochemicznych otoczenia. Na przykad roliny fotosyntetyzujce jednoczenie przeprowadzaj fotosyntez (w obecnoci wiata) w celu wytworzenia swojej materii organicznej i oddychanie w celu wytworzenia energii potrzebnej ich komórkom (w obecnoci lub przy braku wiata). Te dwa mechanizmy wytwarzaj energi w postaci ATP do rónych celów, odpowiednio anabolicznych i katabolicznych .

Podstawowe typy troficzne

Sposoby odywiania organizmów ywych mona podzieli na podstawowe typy.

W zalenoci od róda wgla:

Wedug róda energii:

 • fototrofia  : ródo energii fizycznej (wiato)
 • chemotrofia  : ródo energii chemicznej (organicznej lub nieorganicznej)

Wedug róda mocy redukujcej (ródo elektronów do syntezy czsteczek bardziej energetycznych, czerpice ze róda energii. Przypominamy, e redukcja jednostki chemicznej to przyrost elektronów, utlenianie to utrata elektronów):

 • litotrofia: ródo siy redukujcej mineray
 • organotrofia: ródo organicznej siy redukujcej

Te trzy podstawowe typy troficzne cznie odpowiadaj za osiem mechanizmów, z których wszystkie s wykorzystywane.

Przypadek zwierzt i rolin fotosyntetycznych

Rónorodno typów troficznych wynika gównie z bakterii. Jeli ich znaczenie ma due znaczenie dla przemiany materii organicznej lub nieorganicznej dla organizmów makroskopowych, w caym acuchu troficznym , najlepiej znanymi i najwaniejszymi metabolizmami w naszym codziennym yciu s metabolizmy zwierzt (chemo-organoheterotrofy, czsto wykorzystywane jako model). heterotrofii) i rolin fotosyntetyzujcych (fotolito-autotrofy, czsto wykorzystywane jako model autotrofii). Naley zauway, e bakterie ukadu pokarmowego czowieka s dziesiciokrotnie liczniejsze ni komórki nalece do samego organizmu (od kilku do kilkudziesiciu tysicy gatunków) i wa rednio 2 kg. Ta mikrobiota organizmu ludzkiego jest czasami uwaana za organ sam w sobie. W rzeczywistoci nie moglibymy obej si bez ich funkcji w naszym metabolizmie.

Tabela rónych typów troficznych

Tabela rónych typów troficznych
ródo energii ródo elektronów ródo wgla Typ troficzny Przykady
wiato
foto-
Zwizek organiczny
-organo-
Organiczny
-heterotroficzny
Zdjcie organicznych heterotroficznych Niektóre bakterie
Mineralny (dwutlenek wgla)
-autotroficzny
Zdjcie autotroficzne organo Niektóre bakterie (Athiorhodaceae itp.), Pasoyty rolin chlorofilowych (niektóre storczyki, jemioa itp.)
Nieorganiczne
-lito-
Organiczne
- heterotroficzne
Zdjcie litograficzne heterotroficzne Niektóre bakterie ( Thiobaca ...)
Mineralny (dwutlenek wgla)
-autotroficzny
Zdjcie litograficzne autotroficzne Chlorofil rolinny , niektóre bakterie (wikszo sinic, Thiorhodacées, Chlorobactéries ...)
Utlenianie organicznego zwizku chemicznego i zmniejszone nieorganiczny
chemio-
Zwizek organiczny
-organo-
Organiczny
-heterotroficzny
Chemo- organo heterotroficzny Zwierzta , grzyby ( grzyby ), roliny niechlorofilowe (pasoyty, takie jak Orobanche), wikszo bakterii (denitryfikacja ...).
Mineralny (dwutlenek wgla)
-autotroficzny
Chemo organo autotroficzne Rzadko, niektóre Dinoflagellates ( miksotrofia )
Nieorganiczne
-lito-
Organiczny
-heterotroficzny
Chemo litho heterotroficznych Niektóre bakterie ( Bosea , Albibacter ...)
Minera (dwutlenek wgla, metan)
-autotroficzny
Chemo- litograficzna autotrofia Niektóre bakterie zwane chemosyntetycznymi , ldowe (nitryfikacyjne, metanogenne itp.) Lub morskie (ekosystemy hydrotermalne). ródo energii jest nieorganiczne.

Troficzne typy ywych istot

Typy troficzne nie wykluczaj si wzajemnie.

Mog wspóistnie, jak w rolinach chlorofilowych, które s zarówno fotolitoautotrofami - kiedy przeprowadzaj fotosyntez - jak i chemoorganotrofami - kiedy oddychaj przez utlenianie wasnej produkcji organicznej.

Mog równie poda za sob: wiele bakterii moe w ten sposób zmienia typ troficzny w zalenoci od warunków rodowiskowych, którymi dysponuj (na przykad obecno lub brak wiata, obecno lub brak tlenu). Mówi si, e niektóre metabolizmy s obowizkowe, inne opcjonalne. Na przykad niektóre organizmy, takie jak Euglenae, mog by fototroficzne w odpowiednich warunkach, a nastpnie nieodwracalnie trac chloroplasty i staj si w ten sposób wycznie chemotroficzne.

Autotrofia

Na pocztku acucha pokarmowego (= acuch troficzny, od greckiej trofeiny = do jedzenia) zawsze znajduje si organizm autotroficzny , zdolny do produkcji wszystkich czsteczek organicznych o strukturze i funkcji, które go tworz, poprzez redukcj CO 2 (wgiel nieorganiczny ) do wgla organicznego . Oprócz tej zdolnoci do tworzenia struktur organicznych z samego CO 2 , niektóre autotrofy maj duy wpyw na cykle biogeochemiczne wielu pierwiastków poprzez ich metabolizm oddechowy (np. Organizmy chemilithoautotroficzne)

 • Organizmy fotoorganoautotroficzne równie wykorzystuj CO 2 jako ródo wgla i wiato jako ródo energii, ale wykorzystuj czsteczki organiczne jako ródo elektronów oddechowych. Przykady: fioletowe bakterie bezsiarkowe (Athiorhodaceae).
 • Chemilithoautotrophic i chemoorganoautotrophic organizmów take uy CO 2 jako róda wgla, lecz wycofa swoje elektrony oddechowych oraz ich energi z exergonic transformacji czsteczek organicznych lub nieorganicznych. Bakterie tlenowe chemilitoautotroficzne: wodorobakterie, bakterie nitryfikacyjne, bakterie sulfo-utleniajce i ferro-utleniajce; odpowiednio uy H 2, NH 4 +i nr 2 -, H 2 Si S 0 , Fe 2+ , jako donory elektronów i O 2jako akceptor, w celu uzyskania energii komórkowej przez acuch oddechowy . Beztlenowe bakterie chemilitoautotroficzne i chemoorganoautotroficzne: bakterie denitryfikacyjne, bakterie redukujce elazo, bakterie redukujce sulfor, bakterie redukujce siarczan i archeony metanogenne, wykonuj z grubsza reakcje odwrotne, poniewa wykorzystuj substraty organiczne (chemoorganoautotroficzne) lub organiczne jako ródo oddychania elektrony. wodór (chemilithoautotrofs) i utlenione zwizki nieorganiczne jako akceptory elektronów (odpowiednio NO 3 -i nr 2 -, Fe 3+ , S 0 , SO 4 2, CO 2). Te dwa rodzaje metabolizmu odgrywaj gówn rol w cyklach biogeochemicznych (N, Fe, S, C, O)

Heterotrofia

Rozrónia si fotoorganotrofy i chemoorganotrofy , które jako ródo energii odpowiednio wykorzystuj wiato i energi wiza chemicznych .

 • Organizmy fotoorganotroficzne to bakterie fotosyntetyczne, które wykorzystuj czsteczki organiczne jako ródo wgla, czsteczk organiczn jako ródo elektronów do redukcji tego wgla oraz wiato jako ródo energii (na przykad niektóre cyjanobakterie).
 • Organizmy chemoorganotroficzne to zwierzta , grzyby (grzyby, drode), roliny chlorofilowe i niechlorofilowe oraz bakterie. Ich ródem energii, wgla i elektronów s czsteczki organiczne. Ditlen peni rol kocowego akceptora elektronów w przypadku oddychania tlenowego, ale moe by równie jonem (azotan, siarczan, wglan itp.) W przypadku oddychania beztlenowego lub organiczn czsteczk w przypadku fermentacji. ( mleczan do fermentacji mlekowej, etanol do fermentacji alkoholowej ...).

Uwaga: roliny chlorofilowe zuywaj materi organiczn, któr same wyprodukoway: oddychaj i zuywaj tlen, zarówno w obecnoci, jak i przy braku wiata. S zatem zarówno chemoorganotrofami, jak i fotolitotrofami. Te kategorie niekoniecznie wykluczaj si wzajemnie. Ten sam organizm moe nalee jednoczenie lub kolejno do kilku z tych kategorii. Wolimy jednak podkreli pierwotne ródo energii: dlatego zakwalifikujemy roliny chlorofilowe jako fotolitotrofy, poniewa mog to by tylko chemoorganotrofy.

Miksotrofia

Mixotrophic jest troficzne uytkownika organizmów yjcych w stanie paszy przez samoywne (poprzez fotosyntez ), jak równie przez Heterotrofia (kosztem istniejcych wczeniej skadników organicznych), kolejno lub jednoczenie. Mówi si, e te organizmy s miksotroficzne .

Miksotrofia dotyczy organizmów autotroficznych dla wgla (to znaczy zdolnych do syntezy materii organicznej z materii mineralnej, takiej jak dwutlenek wgla) i zdolnych do ycia jako heterotrofy przy braku energii wietlnej u róda autotrofii lub organizmów jednoczenie wymagajcych obecnoci energii wietlnej i wgla organicznego.

Zdecydowana wikszo protistów jest obecnie uwaana za miksotroficzn , w tym u fitoflagellatów , które wychwytuj energi wiata w cigu dnia i wgiel organiczny w nocy. Ogólnie rzecz biorc, protisty, nawet pozbawione chloroplastu, s zdolne zarówno do odzyskiwania energii wietlnej poprzez róne plastydy, jak i do absorbowania wgla organicznego obecnego w orodku na drodze osmozy. Wizji, która polega na dzieleniu istot midzy zwierzta i roliny, nie mona zastosowa do protistów.

Najbardziej znany przykad dotyczy euglenae . S to wolne organizmy jednokomórkowe yjce w sodkiej wodzie. Organizmy te s zdolne do fotosyntezy w obecnoci wiata. W przypadku braku wiata staj si heterotroficzne dla wgla i pozostaj zdolne do ycia w przeciwiestwie do innych organizmów fotolitotroficznych, takich jak roliny chlorofilu.

Moemy wyróni róne grupy miksotrofów w zalenoci od róda ich zdolnoci fotosyntetycznej:

 • z miksotrofizm skadowe , które wykorzystuj materia genetyczny umoliwiajc im w celu wytworzenia i utrzymania plastydu (np Karlodinium , Prymnesium );
 • nie mixotrophic skadnikiem , które zachowuj si w cytoplazmie fotosyntezy materiale zdobycz:
  • ogóle , którzy korzystaj z chloroplastów szerokiej gamy innych organizmów, ale nie s w stanie utrzyma funkcjonaln w cigu kilku dni ( Laboea , Strombidium )
  • e specjalici , które s zalene od okrelonego rodzaju drapienych, ale:
   • utrzymuj funkcjonalno plastydów nawet przez kilka miesicy ( Dinophysis ),
   • lub oddaj im do suby cae kolonie ywych ofiar fotosyntezy ( otwornice , radiolaria ).

Kolumna Winogradskiego

Kolumna Winogradsky pozwala wszystkie te typy troficzne by wniesiona razem w bakteryjnym biocenozy . Rosyjski biolog Siergiej Winogradsky (1856-1953) jest ródem odkrycia chemilitotrofii bakterii siarkowych w latach 1885-1888 (Laboratorium botaniki, Uniwersytet w Strasburgu). Jego imi nosi bakteria nitryfikacyjna (Nitrobacter winogradskyi).

Róne chemosyntezy

Rozsdne byoby mówi o chemosyntezie w przeciwiestwie do fotosyntezy, to znaczy, gdy tylko ródo energii ma pochodzenie chemiczne, a nie wiato. Niewielu autorów to robi. Wielu rezerwuje termin chemosynteza dla chemilitotroficznych metabolizmów utleniajcych zwizki mineralne (np. Artyku o chemosyntezie ). Tak wic inne chemilitotrofy, utleniajce zwizki organiczne i chemoorganotrofy, których jestemy, s wykluczeni z tego terminu. Ale mona miao powiedzie, e czowiek ma metabolizm chemosyntetyczny.

W praktyce termin chemosynteza jest czsto uywany na okrelenie metabolizmu autotrofów odkrytych przez amerykaskich batyskafów ALVIN i francuskich CYANA w latach 1977-1979 podczas nurkowa na grzbietach oceanicznych wschodniego Pacyfiku na gbokoci okoo 2500 metrów (pierwsze obserwacje: " czarni palacze na grzbiecie Wysp Galapagos w 1977 roku przez ALVIN na gbokoci 2630 metrów).

Na tej gbokoci cae uyteczne promieniowanie soneczne jest pochaniane (cakowita ciemno). Paradygmatem biologii przed tym czasie byo pomyle, e soce byo absolutnie niezbdne dla kadego acucha pokarmowego, jako ródo energii dla producentów surowców. Oczywicie, wiedzielimy chemolithotrophs mineraów z XIX -tego  wieku, ale biomasa poczwszy mogyby by zapewnione w wystarczajcym stopniu przez roliny. Odkryto inne autotroficzne metabolizmy.

Uwagi i odniesienia

 1. (w :) Lynn Margulis , we wspópracy z Ricardo Guerrero, Tabela 1. Tryby odywiania dla ycia na ziemi, w: Lynn Margulis, Heather I. McKhann & Lorraine Olendzenski (red.), Illustrated Glossary of Protoctista , Jones and Bartlett Publishers, Boston 1993, s. Xxv. ( ISBN  0-86720-081-2 )
 2. Niektórzy autorzy uywaj -hydro-, jeli ródem jest woda.
 3. uwaa, aby nie pomyli ich z organizmami, które wykonuj odwrotn operacj: wdycha siarczany lub siark w celu wytworzenia siarki lub siarczków; gdy bakterie redukujce siarczany np
 4. The Living Soil: gleboznawstwo i biologiczne bazy danych o glebach, 3 e  Revised and Expanded Edition (2010), J.-M. Gobat M. Aragno, W. Matthey, politechnic and university presses w zachodniej Szwajcarii.
 5. Aditée Mitra, "  panowania were-rolin  ", Wydanie specjalne Pour La Science , n o  101,, s.  78-84.
 6. http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/chimiolithotrophie.xml

Zobacz te

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Typ troficzny, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Typ troficzny i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Typ troficzny na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Dagmara Ratajczak

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Typ troficzny.

Agnieszka Chmielewski

Ten wpis o Typ troficzny był właśnie tym, co chciałem znaleźć.