TurbomotorInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Turbomotor, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Turbomotor. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Turbomotor, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Turbomotor. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Turbomotor poniżej. Jeśli informacje o Turbomotor, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Róne typy silników turbowaowych:
-1
turboodrzutowy
-2 silnik turbomigowy
-3 turbo-alternator (generator elektryczny)
-4 dwustrumieniowe turboodrzutowe o duym stopniu rozcieczania
-5 dwuprzepywowe turboodrzutowe o niskim stopniu rozcieczania wyposaone w dopalanie .

Turbinowy silnik obrotowy maszyna termodynamiczna nalece do rodziny silników spalinowych .

Silnika turbowaowego nie naley myli z silnikiem turbo, który jest silnikiem tokowym doadowywanym przez turbosprark .

Charakterystyka

Rola silnika turbiny w celu wytworzenia energii mechanicznej w postaci obrót wau bezporednio od energii kinetycznej gazów wytwarzanych przez spalanie wglowodorów ( oleju napdowego , paliwa gazowegoitp. ), Które odbycia ekspansja w turbinie . Utleniaczem , najczciej powietrza, jest na ogó cinity przed wejciem do komory spalania za pomoc sprarki obrotowej napdzanego tym samym wale co turbina. Ten ostatni moe by typu osiowego , z kilkoma stopniami sprarek umieszczonymi jeden po drugim na osi lub odrodkowymi , o duej rednicy i wyrzucajcymi sprone powietrze z koców.

Termin silnik turbinowy to oznaczenie gównej rodziny, która grupuje wszystkie ukady dziaajce zgodnie z t podstawow zasad: stopnie wirnika do sprania, komora spalania, nastpnie rozpranie gazów w stopniach turbiny, na wylocie. Z tej rodziny nale: turbiny gazowe , turboodrzutowe , turbomigowe , turbogeneratory na sprone powietrze  itp.

Typowe bdy

Nie wszystkie silniki turbinowe to turbiny gazowe , ale turbiny gazowe nale do tej duej rodziny. O turbinie gazowej nie mówimy tylko wtedy, gdy jest ona typu   dwuwaowego   . Opisano dwa typy silników turbinowych: silniki turbinowe z woln turbin i silniki z turbin sprzon .

Zastosowanie silnika turbinowego okrela precyzyjnie jaki to jest typ: turboodrzutowy, turbomigowy  itp.

Rodzaje silników turbowaowych

Turbina gazowa

Turbina gazowa dziaa na podstawowej zasadzie silnika turbinowego . Przede wszystkim dymy do uzyskania szybkiego obrotu osi napdzajcej czci ruchome, przy do duym momencie obrotowym. Zespoy, które s powizane z tymi silnikami, s bardzo rónych typów: opaty helikoptera, prdnica, przekadnie itp. Wikszo wytwarzanej energii jest przenoszona na waek przenoszcy si (mówimy równie o przystawce odbioru mocy lub przystawce odbioru mocy ). Tylko niewielki procent tej energii jest wykorzystywany do pracy samego silnika. Poniewa rozchodzca si cz wydechu jest otwarta, nie ma prawie adnego cigu ze spalania mieszanki gazów. Moc turbiny gazowej mierzy si przede wszystkim w watach lub koniach mechanicznych .

Silnik turboodrzutowy

Silnik turboodrzutowy opiera si gównie na nagym przyspieszeniu duej masy gazu w celu wytworzenia cigu. W tym celu rozbiene odprowadzanie gazów spalinowych jest uszczelniane, aby wywoa przyspieszenie masy gazów spalinowych. Udzia energii przeznaczonej na rotacj stopni sprania jest tylko niewielki w porównaniu z energi rozpraszan na wyjciu. Moc tych maszyn jest zwykle wyraana w kilogramach cigu (kgp), poniewa to wanie ich cig jest najwaniejsz cech tych silników.

Turbomigowy

Silnik turbomigowy jest bardzo podobny do turbiny gazowej, z t rónic, e przenoszenie si odbywa si na rub napdow, umieszczon w tej samej osi co silnik, w przeciwiestwie do turbiny gazowej helikoptera, której orientacja jest modyfikowana przez gównej skrzynki biegów (MGB). Jedyn si napdow uzyskuje si przez ustawienie obrotów ruby napdowej. Przez ich dziaanie, silniki turbomigowe s bardzo podobne do dwuprzepywowych silników samolotów komercyjnych, poniewa w tej ostatniej, w wikszoci przypadków uzyskuje si cig wytwarzany przez wentylator, na ogó do 3 / 4 . Mówic prociej, mona by opisa silnik turbomigowy jako prawie turbowentylator bez owiewki wokó wentylatora, z t rónic, e w tym drugim spaliny przyczyniaj si do wytworzenia cigu caego cigu okoo 30%.

Turbogenerator spronego powietrza

System ten umoliwia wytworzenie duej iloci spronego powietrza, na przykad do celów przemysowych. Zwykle powietrze jest pobierane z pierwszych stopni sprarki silnika.

Obszary zastosowa

Helikoptery

migowce wykorzystuj turbiny gazowe, ale czsto pojawia si równie termin silnik turbinowy . Ponadto silniki s gównie oznaczane akronimem GTM , co oznacza TurboMotor Group .

W przypadku wolnych silników turbinowych, takich jak dwa Turbomeca Arriel na wyposaeniu francuskiego helikoptera Dauphin , turbina wysokiego cinienia napdza sprark silnika, podczas gdy druga turbina, zwana niskocinieniow , jest poczona ze skrzyni biegów. Gówna skrzynia biegów (BTP), która redukuje prdko obrotow zespou do odpowiedniej prdkoci przed przekazaniem swoich si na wirnik gówny migowca ( 380  obr / min np. W przypadku migowca Gazelle ). Mówi si, e te silniki s dwuwaowe .

W przypadku silników turbinowych z poczonymi turbinami, takich jak Astazou w migowiec Gazelle , wszystkie stopnie sprarki lub turbiny s przymocowane do jednego wau. Silniki te nazywane s pojedynczym waem . Cay zespó silnika jest bezporednio poczony swoj osi z gówn skrzyni biegów.

Pierwszy ukad, cho bardziej zoony, pozwala na lepsz prac przy czciowym i zmiennym obcieniu, co ma zwykle miejsce w przypadku silników przeznaczonych do napdu helikopterów. Z tych powodów wikszo obecnych urzdze nie jest ju wyposaona w dwuwaowe turbiny gazowe. W kadym razie prawie caa wyprodukowana energia jest zuywana przez way napdowe, a niewielka cz jest rozpraszana w postaci wyadowania gazowego o wielkoci zaledwie kilku niutonów. Tej nieznacznej czci wytworzonej energii atwo przeciwdziaa konstrukcja migowca i jego wyrodkowanie masy.

Bdem byoby sdzi, e ten saby cig jest przeciwstawiany orientacji rozbienej czci, poniewa ewakuacja gorcych gazów jest kierowana gównie na wirnik gówny w migowcach wojskowych, tak e mieszanie powietrza generowane przez wirnik gówny tworzy gorcy zjawisko rozcieczania gazu. Ta sztuczka pozwala zmniejszy opór cieplny wytwarzany przez helikopter, a tym samym zmniejsza ryzyko jego zniszczenia przez pocisk ziemia-powietrze kierowany na podczerwie .

Pomocnicze grupy mocy

Nazywane równie APU , w odniesieniu do pomocniczego zespou zasilajcego , pomocnicze jednostki zasilajce (GAP) to mae turbiny gazowe, których celem jest wytwarzanie energii na pokadzie statku powietrznego (statku powietrznego lub innych), w tym silników gównych. Ta energia jest zasadniczo elektryczna, ale dotyczy równie cinienia hydraulicznego, obwodów spronego powietrza, klimatyzacji na pokadzie  itp.

Generalnie APU umoliwiaj uzyskanie caej niezbdnej energii bez koniecznoci uruchamiania gównych silników aparatury (do której podczone s generatory), której eksploatacja wymaga kosztownej konserwacji i której zuycie na biegu jaowym jest niskie. wane w zwizku z wymagan od nich prac. W przypadku uytkowania w samolocie, jeli praca tych maszyn jest normalna, gdy statek powietrzny znajduje si na ziemi, oczekuje si równie, e zostan one szybko uruchomione w locie w przypadku awarii silnika, aby móc dostarczaj moc do statku powietrznego, nawet jeli jest on pozbawiony gównego róda.

Podczas uruchamiania silnika, jeli statek powietrzny nie jest podczony do jednostki parkowania (przyczepa wyposaona w duy agregat prdotwórczy ), statek powietrzny musi najpierw uruchomi swoje APU, aby móc uzyska moc. Wystarczajc moc elektryczn do uruchomienia reaktory. Rzeczywicie, baterie urzdzenia s generalnie zbyt sabe, aby peni t rol.

Statki

Pierwszym statkiem napdzanym turbin gazow by Royal Navy Motor Gun Boat MGB 2009 w 1947 roku . Oto jego silnik, Metrovick Gatric.

Wiele statków, gównie wojennych, wykorzystuje do napdu silniki turbinowe, w szczególnoci szybkie statki. Rzeczywicie, stosunek masy do mocy wyjciowej silnika turbinowego jest szczególnie korzystny dla statku, poniewa zajmuje on mao miejsca i moe wytwarza znaczne iloci energii. Z drugiej strony, zuycie tych silników jest tak due, e s one uruchamiane tylko wtedy, gdy jest to naprawd potrzebne, na ogó gdy statek musi wykona przypyw prdkoci, aby uciec przed wrogiem lub dosta si w obszar Operacje szybko.

Jest w ni wyposaonych wiele fregat francuskich, na przykad fregaty Aquitaine . Niektóre odzie regatowe, które s bardzo lekkie i mog przekracza 100 wzów , s równie wyposaone w jedn lub nawet dwie turbiny gazowe.

Elektrownie, przemys naftowy

Wiele elektrowni wykorzystuje turbiny gazowe podczone do ogromnych alternatorów wytwarzajcych podany prd. Dlatego czsto mówimy o turbogeneratorach lub turbogeneratorach , przy czym te ostatnie s czsto zasilane gazem ziemnym . W przypadku rurocigów gazowych lub naftowych te turbiny gazowe napdzaj pompy lub sprarki. Zainteresowanie takimi maszynami w tego typu przemyle wynika z ich wzgldnej prostoty konstrukcji i obsugi, a ich uruchamianie jest bardzo szybkie, zwaszcza w porównaniu z elektrowniami jdrowymi , wiatrowymi czy wodnymi , których czas budowy i pozyskanie produktywnoci pojemno jest bardzo duga (przynajmniej kilka miesicy).

Turbiny sprzone ze wzgldu na sta prdko robocz i wiksze obcienie szczególnie dobrze nadaj si do wytwarzania prdu elektrycznego, natomiast rurocigi naftowe i gazowe czciej kojarzone s z wolnymi silnikami turbinowymi, gdy czsto poddawane s wielu zmianom reimów pracy.

Samochody

W latach szedziesitych kilka rzadkich samochodów, gównie amerykaskich , byo wyposaonych w turbiny gazowe. Przeznaczone do wycigów samochodowych ( Howmet TX ) lub po prostu do eksperymentowania z nowymi technologiami ( Chrysler Turbine Car , Fiat Turbina ...), samochody te okazay si ogólnie niezawodne, a jednoczenie wyjtkowo chciwe, a czasem kapryne.

Pomys nie trwa dugo, technologia turbin bya znacznie bardziej zoona ni w przypadku konwencjonalnych silników tokowych, a estetyka pojazdów, a take wytwarzany haas i trudno w prowadzeniu ich sprawiy, e ostatecznie zrezygnowano z ten rodzaj napdu. Zaskakujca cech tych silników pochodzi z ich zdolnoci do spalenia czegokolwiek, tak dugo, jak to byo palny: benzyny, olej napdowy, olej rolinny, olej opaowy, alkoholu, nawet Chanel N O  5 . Z drugiej strony mieli du wad polegajc na tym, e nie podtrzymyway benzyny stacji paliw, poniewa oów w niej zawarty szybko uszkadza silnik z powodu osadów, które tworzy przy spalaniu.

Obecnie tylko kilka niezwykle rzadkich poka samochodys wyposaone w silniki turbowaowe. Te samochody lub ciarówki generalnie prezentuj si podczas spotka tuningowych lub w okrelone dni na torzebiegnie (wycigi drag).

Thrust SSC , z dwoma turboodrzutowe Rolls-Royce Spey , rekord wiata w prdkoci na ziemi Mach 1,02 lub 1206  km / h .

Cignicie cignika

Cignik cignie to sport, który polega na holowaniu przyczepy zmienn masow miar moliwoci. Cigniki, które s uywane, mocno zmodyfikowane, zwykle wykorzystuj silniki tokowe, ale czasami take turbiny gazowe.

Bardzo popularn turbin w tym rodowisku jest Rolls-Royce Gnome (T58), który wystpuje równie w niektórych odziach wycigowych ( odziach motorowych ).

Modelarstwo

Niektóre modele, zwykle bardzo drogie, s zasilane przez mae reaktory lub turbin gazow. S to zarówno modele samolotów, jak i helikopterów czy odzi. Maszyny te maj na ogó do ograniczon autonomi ze wzgldu na due zuycie tych silników i niewielki rozmiar ich zbiorników.

Uwagi i odniesienia

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Turbomotor, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Turbomotor i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Turbomotor na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Henryk Krupa

Ten wpis o Turbomotor był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Jadwiga Chojnacki

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Turbomotor jest tym, którego szukałem.

Dariusz Biernacki

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Alan Grabowski

Dzięki za ten post na Turbomotor, właśnie tego potrzebowałem