Suma teologicznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Suma teologiczna , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Suma teologiczna . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Suma teologiczna , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Suma teologiczna . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Suma teologiczna poniżej. Jeśli informacje o Suma teologiczna , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Summa Theologica ( Summa Theologica ) albo teologia Somme ( Summy ) jest traktatem teologicznym i filozoficznym w trzech czciach doktor Kocioa Tomasza z Akwinu (1224 lub 1225-1274), napisane midzy 1266 i 1273 , która pozostaje niedokoczony. Jest to gówne dzieo Tomasza z Akwinu, któremu powici ostatnie lata swojego ycia.

Znaczenie Sumy Teologicznej

Projekt

Jego projekt eksponowany jest w prologu pierwszej czci:

Nauczyciel prawdy katolickiej musi nie tylko naucza najbardziej zaawansowanych, ale take poucza pocztkujcych, zgodnie z tymi sowami Apostoa (1 Kor 3, 1-2): Co do maych dzieci w Chrystusie, to jest mleko, które ja dawa ci pi, a nie pokarm stay. Nasz intencj jest zatem w tym dziele wyeksponowanie tego, co dotyczy religii chrzecijaskiej w sposób najbardziej odpowiedni dla szkolenia pocztkujcych (...) postaramy si, ufni w Bo moc, przedstawi pokrótce i wit doktryn. wyranie i na tyle, na ile pozwoli materia. "

Tomasz z Akwinu , Summa Theologica, Prologlo

Celem pracy jest oferowanie studentom teologii traktat krótki przynosi tylko razem wiedz uyteczn do zbawienia w sposób uporzdkowany, aby odstpi od regu akademickie uczelnie XIII th  wieku , którzy przestrzegane planu zdania ksiki z Piotra Lombarda . Ksika rzeczywicie zawiera pytania pogrupowane tematycznie i zorganizowane wedug silnych powiza wewntrznych.

Summa teologiczna w twórczoci Tomasza z Akwinu

Tomasz z Akwinu woy w Summ teologiczn ponad siedem lat pracy i nadal pozostaje ona niedokoczona. Czytelnicy s pod wraeniem nie ogromnej masy, jak reprezentuje (okoo dwóch milionów sów lub czternastu milionów znaków, czyli prawie trzykrotnie objtoci Biblii), ale take intelektualnego zagszczenia kadego artykuu. Rzeczywicie, Tomasz chcia skondensowa i zebra w zorganizowanej pracy wszystkie idee, zastrzeenia i wiedz teologiczn chwili, a take wasn.

Sign po ówczesny gatunek literacki (Aleksandr de Halès skomponowa ju Sum , podobnie jak jego mistrz Albert Wielki ), ale zorganizowa go organicznie, ujawniajc jego oryginalno.

To dzieo jest ostatecznoci Tomasza z Akwinu, skomponowane w penej dojrzaoci intelektualnej i naladowao Tomasza w jego potomstwie.

Potomkowie

Ojcowie Soboru Trydenckiego chcieli, aby w rodku ich zgromadzenia, wraz z ksig Pism Boych i dekretami najwyszych papiey, na samym otarzu, Suma w. Tomasza z Akwinu bya otwarta, aby aby móc czerpa z niej rady, powody, wyrocznie. »( Leon XIII , w encyklice Æterni Patris ,).

Zachowamy równie komentarz analityczny do Sumy teologicznej kardynaa Kajetana .

Metoda

Metoda scholastyczna

Serce artykuu znajduje si w jego centrum, w odpowiedzi , która stanowi cao argumentacyjnego rozwinicia tematu. Zarzuty i odpowiedzi stanowi ramy dyskusyjne omawianego tematu, co umieszcza kady artyku z Sumy w scholastycznych ramach dyskusji , bardzo modnej na redniowiecznych uniwersytetach.

Apel do wadz ( Auctores ) jest staa w Summa Theologica , to wedug scholastycznej metody XIII -go  wieku , który mia wielki szacunek dla Ojców Kocioa i innych instytucji, takich jak Arystoteles , a zwaszcza objawienia biblijnego.

Podzia artykuu

Summa Theologica analizuje róne teologiczne pytania , z których wiele jest podzielone na artykuy , które stanowi tak wiele aspektów. Pytania reprezentuj temat, który jest podzielony na tyle artykuów, ile potrzeba, aby na nie odpowiedzie jasno i kompletnie. Pytanie mona zrozumie tylko w kolejnoci skadajcych si na nie artykuów.

Artyku ma zwykle ksztat czteroczciowy:

 • zastrzeenia ( sententiae );
 • w przeciwnym kierunku ( sed contra );
 • odpowied ( respondeo dicendum );
 • rozwizanie ( objanienie ).

W pierwszej czci wymieniono gówne argumenty przemawiajce przeciwko stanowisku, które bdzie wspiera odpowied. Druga cz, w odwrotnym sensie, jest w Sumie teologii krótsza ni w innych pismach teologicznych w formie pyta. S to argumenty innych autorów, które wydaj si sprzeczne z zarzutami; w wikszoci przypadków tylko jeden, czasem dwa lub trzy argumenty. Odpowied jest argument Tomasza z Akwinu sam zdecydowa pomidzy tymi dwoma pozycjami. Te rozwizania stanowi w wierszu Joskie filozofów, Szkoa uczciwoci intelektualnej: Thomas pokazuje, które argumenty przywoywane w jedn lub drug z czci nie nosz, ale take przez wikszo czasu , z którego kt s one prawdziwe.

Suma Theologica zawiera 512 pyta ( quaestiones ), co daje okoo 3000 artykuów (nie liczc dodatku).

Pytanie 90 z Tertia pars , ostatnie, z którym Tomasz móg sobie poradzi przed mierci, jest powicone pokucie.

Skad i plan Sumy Teologicznej

Opisowy plan pracy

Prima go

The Pars Prima (I pars) analizuje 119 pyta, które wahaj si od tego, co jest "wite doktryny" (pytanie 1) do "cielesne rozmnaania czowieka" (pytanie 119). Jest to studium Boga ( Deo ) Boga jako stwórcy ( deo Creatore ) i samego stworzenia , to znaczy anioów , duszy czowieka, dobrobytu i tego, jak rozwijao si stworzenie wszechwiata.

Prima secundae

Prima secundae (la, IIae) bada 114 pytania, które wahaj si od celem ostatecznym ludzkiego ycia na pytanie dobroci. Jest to studium aktów ludzkich w ogóle ( in universali ), czyli ruchu rozumnego i wolnego stworzenia ku Bogu.

Secunda secundae

Secunda secundae (IIa, IIae) analizuje 189 pyta, które wahaj si od przedmiotu wiary do wejcia w religii. Jest to badanie aktów ludzkich w szczególnoci ( w szczególnoci) , w ich osobliwociach i szczegóach. W szczególnoci znajdujemy bardzo precyzyjne opisy czynów ludzkich, takich jak zo, zmczenie itp.

Tertia licietia

La Tertia pars (III pars) analizuje 90 pyta (+ 99 pyta wraz z uzupenieniem), które rozcigaj si od wygody Wcielenia do czci pokuty w ogóle. Jest to studium Chrystusa jako porednika i drogi do wstpienia do Boga ( de Christo mediatore ), to znaczy Wcielenia , jego racji, sakramentów , Kocioa itd.

Ruch Exitus reditus

Summa odpowiada za ruch exitus reditus , to znaczy wyjcie ruch ( I st cz: Bóg i stworzenie) i ruch powrotny ( II e cz: prawne jak zamian racjonalna istota Boga i III th czci: Chrystus i sakramenty jako droga powrotna do Boga). Tak wic ta dynamiczna struktura dziea wydaje si by przewidziana od pocztku przez Tomasza z Akwinu i dobrze koresponduje z rónymi dzieami jemu wspóczesnych (w szczególnoci chodzi o Bonawentur i jego Itinerarium Ducha ku Bogu (Itinerarium mentis ad Deum) )

Problem czasu

Summa Theologica zawiera zaskakujce propozycje dotyczce czasu , który jest tam wymienione kilkaset razy:

 • miaoby to ródo (stworzeniu wiata towarzyszy stworzenie czasu, koncepcja przypominajca Wielki Wybuch  ; por. Krótkie rozwaania nad stworzeniem wiata Jean-Marc Rouvière, Ed. L' Harmattan 2006 ) i znacznie odbiega od popularnej reprezentacji (ale podejmuje ide wyraon ju przez Augustina d'Hippone w 11 ksidze Wyzna ).
 • byaby usytuowana w tym, co Tomasz nazywa aevum , które ze swej strony ma pocztek, ale nie ma koca, wieczno nie ma ani pocztku, ani koca.

Aevum powinny by traktowane jako pojemnik z czasem waciwie mówic i odrbn od niej, tak jak wieczno sam róni si od i obejmujcych Aevum . Rónica midzy aevum a czasem jest przedmiotem artykuu 5 pytania 10 ( Prima pars ), odnoszcego si do wiecznoci Boga: czas nie moe mie adnego znaczenia bez wywierania wpywu na jak rzecz, a zatem sam jest czci Stworzenia : Stworzenie zatem nie miao miejsca w czasie, ale obejmuje czas.

Zawarto

Przestrzenie s przeznaczone na pytania o czytelno, poniewa na papierze spis treci ma okoo dwudziestu stron, ale nie ma ich w Sumie teologicznej .

Prima pars  : Bóg i stworzenie

Prima secundae  : Ogólna moralno

Secunda secundae  : moralno szczególna

Tertia pars  : Chrystus, sakramenty, ostatnie zakoczenia

Uwagi i referencje

 1. Nie zawsze sprzeciwy. Na przykad w pytaniu Czy czowiek jest wolny Tomasz zaczyna od rozwinicia punktu widzenia Wydaje si , e nie , ale w kocu to obiekcje i istnienie wolnej woli zdobywaj jego poparcie
 2. Marie-Dominique Chenu, wstp do studium w. Tomasza z Akwinu , VRIN, 1990, rozdzia dotyczcy konstrukcji sumy teologicznej
 3. Bóg jest w tych ramach umiejscowiony w wiecznoci, ludzie i anioowie w aevum , wiat w czasie. Paul Valéry krótko wspomina o tym rozrónieniu Thomasa w Tel Quel .

Zobacz równie

Powizane artykuy

Krótka bibliografia

róda

 • (la) Thomas Aquinas, Summa theologiae cum Supplemento et commentariis Caietani , wyd. IV-XI, Rzym, 1886-1906. [ przeczytaj online ]
 • (la) (fr) Thomas d'Aquin, Somme theologique , wydanie Revue des Jeunes, 68 vol., Pary, Tournai, Rzym, 1925-.
 • (fr) Tomasz z Akwinu, Summa theologica , 4  t ., wyd. du Cerf, Pary, 1984-1986.
 • (la) Tomasz z Akwinu, Prima pars secunde partie Summe Theologie beati Thome de Aquino . Neapol, 1484. [ czytaj online ]

Komentarze

 • F. Gaboriau, Projekt Somma. Pomys na nasze czasy , Fac, Pary, 1996.
 • G. Lafont, Struktury i metoda w Sumie teologicznej w. Tomasza z Akwinu , wyd. du Cerf, Pary, 1996.
 • Kajetan , Commentaria w Summam Theologiam , wyd. H. Prosper (Lyrae, 1892), przedrukowany w Editio Leonina Tomasza z Akwinu, tom. IV-XII; komentarz analityczny do kadego artykuu.
 • Gilson, Etienne. Tomizm: wprowadzenie do filozofii w. Tomasza z Akwinu . Nr 1. Vrin, 1986.
 • Pinckaers op, Servais. róda moralnoci chrzecijaskiej: jej metoda, jej tre, jej historia . w. Pawe, 2007.
 • A. Legendre, Wprowadzenie do studium Summa Theologica de Saint Thomas d'Aquin , Pary, 1923.
 • Thomas Pègues op , Sownik sumy teologicznej w. Tomasza z Akwinu i dosowny komentarz francuski , Tequi, 1935
 • Torrell op, Jean-Pierre. Inicjacja do w. Tomasza z Akwinu: jego osoba i jego dzieo . Lot. 1. w. Pawe, 2002.

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Suma teologiczna , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Suma teologiczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Suma teologiczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Bernadeta Pawlik

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Suma teologiczna

Zenon Wojciechowski

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.