Stronie internetowejInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Stronie internetowej, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Stronie internetowej. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Stronie internetowej, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Stronie internetowej. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Stronie internetowej poniżej. Jeśli informacje o Stronie internetowej, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Strona internetowa , strona internetowa , strona internetowa lub po prostu miejsce , to zbiór stron internetowych i zasobów poczonych hiperczami , zdefiniowanych i dostpnych za pomoc e-maila . Witryna jest opracowywana przy uyciu internetowych jzyków programowania , a nastpnie hostowana na serwerze internetowym dostpnym za porednictwem globalnej sieci internetowej , lokalnego intranetu lub dowolnej innej sieci, takiej jak darknet .

Zbiór publicznych stron internetowych tworzy sie World Wide Web .

Historia

Sie World Wide Web (WWW) zostaa stworzona w 1989 roku przez angielskiego inyniera z CERN , Tima Berners-Lee . Sie zostaa zaprojektowana przede wszystkim do automatycznego udostpniania informacji midzy naukowcami, uniwersytetami i instytutami na caym wiecie. info.cern.ch bya pierwsz stron internetow, która dziaaa online, dziaajc na komputerze NeXT w CERN. Ta strona jest zawsze dostpna przez Internet. Pierwsza francuska strona internetowa powstaa w 1992 roku w CNRS. W tej chwili istnieje tylko 26 stron internetowych.

Przed wprowadzeniem HTML i HTTP do pobierania plików z serwera uywano innych protokoów, takich jak FTP i Gopher . Protokoy te zapewniay hierarchiczn organizacj katalogów, w których uytkownik przeglda i wybiera pliki do pobrania.

Definicja

Witryna internetowa to zbiór stron internetowych, do których mona uzyska dostp, korzystajc z hiperczy w witrynie. Adres internetowy witryny odpowiada w istocie do adresu URL ( Uniform Resource Locator ) strony internetowej ma by pierwszym konsultowany: macierzyst stron . Odwiedzanie stron witryny nazywa si wizyt, poniewa hipercza powinny umoliwia przegldanie wszystkich stron witryny bez jej opuszczania (bez koniecznoci odwiedzania strony internetowej poza witryn). Wizyta moe rozpocz si na dowolnej stronie, zwaszcza gdy jej adres URL podaje wyszukiwarka . Technicznie nic nie odrónia strony gównej od jakiejkolwiek innej strony. Strony internetowe s napisane w jzyku komputerowym, który ma zawiera hipercza, HTML ( Hypertext Markup Language ).

Czasami mówimy o witrynie za pomoc metonimii zamiast strony internetowej. Powinnimy mówi o stronie internetowej, ale przez naduywanie jzyka czsto uywa si strony z wyraeniami. Strony internetowe niekoniecznie s dostpne przez Internet. Na przykad intranety mog zawiera jedn lub wicej witryn internetowych, do których nie mona uzyska dostpu przez Internet.

Obecnie sie World Wide Web (Sie) jest uwaana za zbiór witryn internetowych w Internecie. HTTP klient-serwer protokó ( HyperText Transfer Protocol ) jest uywany do komunikacji midzy serwerami web hosting stron internetowych, a oprogramowanie klienckie HTTP, takich jak przegldarki internetowe i robotów .

Popularne strony internetowe

YouTube jest drugim najczciej odwiedzanym serwisem na wiecie, z 2,3 miliarda uytkowników miesicznie w 2020 roku. Liczba godzin ogldania wzrosa dziesiciokrotnie w latach 2012-2017, by osign miliard godzin miesicznie. 70% czasu spdzanego przez uytkowników na platformie YouTube spdzaj konsumujc treci polecane przez YouTube. Jednak YouTube aktywnie przechowuje i poleca filmy, które naruszaj jego wasne zasady, a tym samym dostarczaj szkodliwych treci.

Organizacja projektu internetowego

Róne etapy prowadzenia projektu internetowego mona podsumowa w nastpujcy sposób:

 1. uruchomienie: badanie potrzeb, konkurencji i istniejcych warunków do ustalenia specyfikacji;
 2. Wzór: rozwoju struktury ( drzewa struktury ), tre stron internetowych , aw szczególnoci gównej stronie i ewentualnie wyszukiwark , grafika, które s czci specyfikacji funkcjonalnych  ;
 3. realizacja: patrz poniej;
 4. produkcja: strona zostaje umieszczona online, staje si dostpna dla odbiorców docelowych;
 5. eksploatacja: faza utrzymania i promocji strony, w tym odnoniki naturalne ( Netlinking ) lub patne ( Google Adwords , Microsoft Adcenter lub inne).

Etap produkcji obejmuje:

 • rezerwacja i zarzdzanie nazw domeny ( adres internetowy, pod którym dostpna jest strona);
 • wdroenie infrastruktury hostingowej strony (serwery WWW, baza danych itp.);
 • opracowanie interfejsu uytkownika ( frontend ), czci widocznej w przegldarce; poszczególne strony s opisane w jzykach znanych przegldarkom internetowym, gównie HTML , CSS i JavaScript . Elementy graficzne (i ewentualnie reklamy suce do wynagradzania serwisu) s zintegrowane z tymi stronami;
 • rozwój backendu , czyli czci dziaajcej po stronie serwera.

Stworzenie strony internetowej mona powierzy agencji internetowej , freelancerowi lub zrobi to samemu. Jeli tworzenie jest delegowane, wane jest, aby wczeniej zdefiniowa wstpne ramy lub specyfikacje projektu. Do samodzielnego opracowania strony internetowej mona skorzysta z edytora stron internetowych  ; dla dowiadczonych programistów , prosty edytor tekstu moe wystarczy. Moesz take skorzysta z systemu zarzdzania treci.

Systemy zarzdzania treci

Te systemy zarzdzania treci (pocztkowa CMS , CMS English) s wykorzystywane do tworzenia stron internetowych przy uyciu wstpnie ustalono modele wykonane przez programistów lub programistów spoecznoci (patrz wykaz systemów zarzdzania treci ). Jest wiele CMSów takich jak WordPress, WiX, Jimdo, Shopify... Niektóre CMS wymagaj mniej lub bardziej zaawansowanej obsugi technicznej, np. w WordPress czsto zaleca si zacz od usugodawcy, pod WIX wrcz przeciwnie zarzdzanie jest naprawd proste i eliminuje potrzeb korzystania z rónych dostawców. Oprogramowanie to jest dostpne dla pocztkujcych i upraszcza niektóre etapy, takie jak programowanie komputera lub architektura witryny. Procedury dania nazwy domeny , hostingu strony i odsyania s podobne do tradycyjnych witryn spersonalizowanych.

Witryny statyczne i dynamiczne

Istniej dwa typy witryn: witryny statyczne i witryny dynamiczne .

Strony statyczne Sta

Strony te maj najprostszy mechanizm dziaania: adresy URL odpowiadaj plikom zwróconym przez serwer WWW. Zawarto stron witryny statycznej nie zaley zatem od zmiennych, takich jak data lub bazy danych. Aby zmieni zawarto strony, konieczna jest zmiana zawartoci pliku.

Ponadto odwiedzajcy mog tylko zobaczy zawarto witryny, ale nie mog w niej uczestniczy. Aby je osign, potrzebne s jedynie tzw. jzyki interfejsu uytkownika ( frontend ), czyli HTML, CSS i JavaScript (teoretycznie moliwe jest jednak wykorzystanie tylko HTML).

 • HTML pozwala na pisanie zawartoci Twojej strony;
 • CSS umoliwia rozplanowanie treci (lokalizacja elementów) oraz formatowanie tekstu (czcionka, kolor, rozmiar). Od CSS3 moliwe jest równie tworzenie bardziej zaawansowanych modyfikacji (animacje, cienie itp.);
 • JavaScript pozwala doda dynamizmu, ale tylko po stronie przegldarki (np. animacje graficzne).

Witryny dynamiczne

Witryny te oferuj treci, które mog si zmienia w czasie. Programy dziaaj po stronie serwera, w tle, ( backend ) do generowania stron serwisu. Programy te mog wykorzystywa bazy danych lub inne róda danych do komponowania stron, które bd wywietlane w przegldarce.

Ta dynamika niesie ze sob funkcje, których nie mog zaoferowa tzw. witryny statyczne. Na przykad odwiedzajcy mog uczestniczy (komentarze na blogu, zmiana zawartoci stron wiki ...). Dlatego na pocztku XXI wieku praktycznie wyparli miejsca statyczne.

Aby je osign, potrzebujesz równie HTML, CSS i JavaScript, ale programy dziaajce po stronie serwera wykorzystuj inne jzyki, które mog dynamicznie tworzy strony, analizowa dania odwiedzajcych, a nastpnie tworzy odpowiedni odpowied.

Istnieje kilka jzyków do tworzenia tych stron: PHP , Java , C# , Ruby , a nawet inne takie jak C++ , Python i Visual Basic za porednictwem interfejsu CGI .

Ich czas adowania jest generalnie duszy ni w przypadku stron statycznych, jednak moliwe jest uzyskanie zblionych wartoci poprzez przechowywanie ju wywoanych stron dynamicznych w pamici podrcznej , co spowoduje ich ponowne wywietlenie szybciej.

Numer

Liczba stron internetowych stale ronie:

Liczba stron internetowych, które mona przeglda
(rocznie)
Rok Numer
1991 (sierpie) 1
1991 10
1992 26
1993 623
1994 10 022
1995 62 800
1997 1 000 000
2000 10 000 000
2003 (luty) 35 863 952
2004 57 000 000
2005 74 000 000
2006 101 000 000
2007 155 000 000
2008 186 000 000
2009 (listopad) 207 316 960
2010 (luty) 233 636 281
2011 (kwiecie) 312 693 296
2012 (stycze) 582 716 657
2014 (listopad) 947 029 805 (w tym 177 782 668 aktywnych)
2018 (czerwiec) 1 630 322 579

W zalenoci od wielkoci i rodzaju dziaalnoci

W zalenoci od kraju

W , statystyki , pod wzgldem liczby miejsc na mieszkaca, pokazuj bardzo du dysproporcj midzy krajami:

 1. Flaga Niemiec Niemcy  : 85   ;
 2. Flaga Danii Dania  : 72   ;
 3. Flaga Wielkiej Brytanii Wielka Brytania  : 64   ;
 4. Flaga Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone  : 64  ;
 5. Flaga Francji Francja  : 11  .

Ponadto w 2013 r. kraje, w których znajduje si najwicej witryn, to:

 1. Flaga Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone  : 42%;
 2. Flaga Niemiec Niemcy  : 7%;
 3. Flaga Chiskiej Republiki Ludowej Chiny  : 3,6%;
 4. Flaga Wielkiej Brytanii Wielka Brytania  : 3,6%;
 5. Flaga Rosji Rosja  : 3,5%;
 6. Flaga Francji Francja  : 3,5%;
 7. Flaga Japonii Japonia  : 3%;
 8. Flaga Holandii Holandia  : 2,6%.

Wedug jzyków

W 2015 roku ponad poowa stron bya w jzyku angielskim.

Pod koniec 2017 roku dziesi najczciej uywanych jzyków w Internecie to:

 • angielski z 25,4% uytkowników (w porównaniu do wszystkich internautów );
 • chiski z 19,3% uytkowników;
 • hiszpaski z 8,1% uytkowników;
 • arabski z 5,3% uytkowników;
 • Portugalski z 4,1% uytkowników;
 • indonezyjski / malezyjski z 4,1% uytkowników;
 • francuski z 3,2% uytkowników;
 • japoski z 2,9% uytkowników;
 • rosyjski z 2,6% uytkowników;
 • Niemiecki z 2,2% uytkowników.

Technologie

Te technologie wdraane na stronie s liczne. Moemy je sklasyfikowa w nastpujcy sposób:

Protokoy komunikacyjne

Formaty treci internetowych

Formaty treci internetowych  :

Graficzne formaty obrazów. Uywane do ulepszania stron i rozpoznawane przez wszystkie przegldarki internetowe .

Inne czsto uywane formaty wymagaj wtyczki lub wtyczki , funkcja przegldarki:

Technologie serwerowe

Przepisy we Francji

Treci umieszczane w Internecie za porednictwem strony internetowej musz by zgodne z przepisami prawa, a w szczególnoci:

Pewna liczba informacji prawnych musi równie pojawi si na stronach internetowych w sekcji o tej samej nazwie, aby udostpni uytkownikom Internetu obowizkowe informacje przewidziane w rónych tekstach prawnych.

Poniewa prawa n o  2006-961 zw zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w spoeczestwie informacyjnym znajduje si legalny depozyt Internetu. Zgodnie z logik cigoci zbiorów, ustawa DADVSI przewiduje wspódzielenie archiwizacji internetowej midzy dwiema instytucjami depozytowymi:Narodowy Instytut Audiowizualny(INA) zarzdza legalnym depozytem stron internetowych mediów, podczas gdyBiblioteka Narodowa de France(BnF) jest odpowiedzialna za archiwizowanie wszystkich innych witryn w sieci francuskiej. Zbieraj gównie.fr,ale take wszystkie nazwy domen, dla których wydawca ma siedzib we Francji, niezalenie od rozszerzenia.

Uwagi i referencje

 1. Biuro Tumacze Kanady,   Web (zalecenie jzykowe Biura Tumacze),   na termiumplus.gc.ca (dostp 5 lipca 2020 r . ) .
 2.   strona internetowa   , Le Grand Dictionnaire terminologique , Office québécois de la langue française (dostp 5 lipca 2020 r . ) .
 3. Komisja ds. Wzbogacania Jzyka Francuskiego ,   strona internetowa   , FranceTerme , Ministerstwo Kultury (dostp 5 lipca 2020 r . ) .
 4. Kolebka sieci , CERN.
 5.   Jak powstaa pierwsza francuska strona internetowa w CNRS   , w czasopimie CNRS Le (dostp 9 marca 2019 r . ) .
 6. (in)   wiata Szeroki Serwery WWW   na w3.org (dostp 09 marca 2019 ) .
 7. Luca Bertuzzi ,   Algorytm YouTube daje pierwszestwo szkodliwym treciom, wedug badania   , na www.euractiv.fr ,(dostp 18 lipca 2021 )
 8. Vincent Hiard , Zarzdzanie projektem internetowym: Planowanie, pilota i dobre praktyki , Éditions ENI,( ISBN  2746068273 ).
 9. W lipcu 2009 r., z okazji 20-lecia Internetu, badanie CERN identyfikuje ten rozwój. ródo: Jean-Paul Pinte   The Invisible Web: den z cyberprzestpczoci   Pour la Science , n o  70,, s.  100.
 10. ródo: Netcraft .
 11.   Statystyki internetowe: rozwój sieci, rozwój Internetu   na stronie www.mit.edu (dostp 9 marca 2019 r . ) .
 12. Ankieta dotyczca serwera WWW | Netcraft   na news.netcraft.com (dostp 9 marca 2019 r . ) .
 13. (en-GB)   Ankieta dotyczca serwerów internetowych   w serwisie Netcraft News (dostp 12 maja 2020 r . ) .
 14. (w)   Odsetki rónych witryn korzystajcych z jzyków treci   ,.
 15.   Top Ten Internet Languages in The World Internet Statistics   na stronie www.internetworldstats.com (dostp 20 stycznia 2019 r . ) .
 16. Kodeks dziedzictwa Legifrance art. L. 131-2.
 17. légifrance Kod Dziedzictwo - Artyku R. 132-23.

Zobacz równie

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Stronie internetowej, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Stronie internetowej i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Stronie internetowej na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Marina Skiba

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Tamara Polak

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Eliza Wojciechowski

Ten wpis na Stronie internetowej sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Grzegorz Witkowski

Ten artykuł o zmiennej Stronie internetowej przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.