Song yingxingInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Song yingxing, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Song yingxing. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Song yingxing, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Song yingxing. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Song yingxing poniżej. Jeśli informacje o Song yingxing, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Song yingxing
Narodziny
Yichun , Jiangxi , Chiny
mier
Podstawowa dziaalno
Autor

Podstawowe prace

Tiangong Kaiwu

Song Yingxing ( ) ( 1587 - 1666 ) urodzony w Yichun w prowincji Jiangxi , jest chiskim uczonym i encyklopedyst yjcym pod koniec dynastii Ming . Jest autorem Tiangong Kaiwu , encyklopedii obejmujcej szeroki zakres tematów technicznych. Porównujc go do wielkiego francuskiego encyklopedysty, historyka i sinologa, Josepha Needhama, nazwa go Diderotem Chin.

Biografia

Song Yingxing dowiadczya w swoim yciu jedynie skromnej swobody i wpywu. Urodzony w 1587 r. W buruazyjnej rodzinie, której majtek podupada, zda egzaminy cesarskie, aw 1615 r., W wieku 28 lat, zda egzamin prowincjonalny. Jednak nie zda kilku egzaminów w metropolii, a jego pita nieudana próba miaa miejsce w 1631 roku, kiedy mia 44 lata. Po tej ostatniej porace obj szereg podrzdnych stanowisk w prowincjonalnej administracji. Dziea, z których znany jest dzi Song, pochodz z lat 1636 i 1637. Jego wielokrotne podróe do stolicy w celu wzicia udziau w egzaminach zapewne dostarczyy mu szerokiej bazy wiedzy, któr prezentuje w swoich pracach. Z ycia publicznego wycofa si w 1644 roku, po upadku dynastii Ming .

Encyklopedia Tiangong Kaiwu

Jerzyki napdzane hydraulicznie. Tiangong Kaiwu , Song Yingxing (1637).

Byo ju duga tradycja przed Piosenki encyklopedycznej w Chinach, o czym wiadczy zwaszcza Cztery Wielkie Ksigi Pieni , kompilowane ogromn ilo pomidzy X XX i XI -tego  wieku i Sancai tuhui opublikowany w 1609 r prac piosenka jest tytuem Tiangong Kaiwu ( chiski uproszczony  :  ; chiski tradycyjny  :  ; pinyin  : tin gng ki wù ) lub The Exploitation of the Works of Nature (1637). Jest to encyklopedia obejmujca szeroki zakres tematów technicznych, w tym róne zastosowania prochu. Ze wzgldu na monopol pastwa na okrelone gazie przemysu opisane przez Songa, jego encyklopedia nie zostaa odnaleziona w Chinach za panowania dynastii Qing (1644-1911), ale w Japonii zachoway si jej oryginalne kopie. Ta encyklopedia skada si z nastpujcych sekcji:

 1. rolnictwo , nawadnianie i hydrotechnika
 2. kultura jedwabiu i technologia tekstylna
 3. historia rolnictwa i mynów
 4. technologia soli
 5. technologia cukru
 6. przemys ceramiczny
 7. brzowy
 8. transport rzeczny przez mieci i transportu wózka
 9. elazo i metalurgia
 10. wgiel drzewny , witriol , siarka i arsen
 11. olej
 12. produkcja papieru
 13. Metalurgia od srebra , oowiu , miedzi , cyny i cynku
 14. technologia wojskowa
 15. rt
 16. atrament
 17. fermentacja ywnoci, napoje alkoholowe
 18. pery i jadeit

Ta ksika zawiera szczegóowe ilustracje, które rzucaj wiato na histori technik wytwarzania w Chinach w tamtym czasie. Na przykad, ilustracje produkcji cegie przedstawiaj mistrza pieca sprawdzajcego temperatur, podczas gdy pomocnik u jego boku podlewa piec w celu wytworzenia powierzchniowej glazury; inna ilustracja przedstawia murarza wypeniajcego drewnian form glin, wyrównujc powierzchni za pomoc drutu rozcignitego po uku.

Jak podkrela Joseph Needham, sama ilo precyzyjnie narysowanych ilustracji blednie w porównaniu z wczeniejszymi chiskimi encyklopediami, co sprawia, e ma ona wielk warto historyczn. Jednoczenie Tiangong Kaiwu zrywa z tradycj, rzadko wspominajc o swoich ródach. Jego styl sugeruje osobiste dowiadczenie autora. W przedmowie Song przypisuje to odejcie od tradycji brakowi zasobów.

Rolnictwo

W pierwszym rozdziale, dotyczcym siewu, Song wspomina o potrzebie posiadania chopów w spoeczestwie, mimo e arystokraci si z nich miali. Song rozpoczyna swój rozdzia w ten sposób:

Master Song zauwaa, e chocia istnienie Shennonga , mitycznego rolnika staroytnoci, jest niepewne, prawda kryjca si za dwoma sowami jego imienia jest nadal aktualna. Czowiek nie moe dugo y bez wsparcia piciu ziaren ; jednake nie rosn one spontanicznie, ale zale od pracy czowieka, który je uprawia. Charakter gleby zmienia si w czasie, a gatunki i waciwoci rolin zmieniaj si w zalenoci od rodowiska. Ale dlaczego klasyfikacja i wyjanienie wielu odmian zbó musiao czeka tak dugo ... To dlatego, e somkowy kapelusz i paszcz chopa uwaali za ubranie winia, aw domach arystokratycznych sowo chop stao si obelg. Wiele osób wie, jak smakuje ich niadanie i kolacja, ale ignoruje ich ródo. Fakt, e pierwszy rolnik, Shennong, by nazywany boskim, z pewnoci nie jest wynikiem ludzkich machinacji. "

Song opisuje róne terminy uywane w rolnictwie, mówic, e sto ziaren odnosi si ogólnie do upraw, podczas gdy pi ziaren to wanie sezam , roliny strczkowe , pszenica , proso zwyczajne i proso kleiste. Ry nie zosta ujty na tej licie, poniewa wedug Songa staroytni yli zarówno w pónocnych, jak i poudniowych Chinach, gdzie ry nie by wówczas uprawiany. Opisuje szczegóowo techniki uprawy specyficzne dla kadej z tych rolin i wskazuje, jak unikn katastrofalnych rezultatów.

Aby pomóc w zrozumieniu, podaje wiele przykadów: czowiek orzcy ziemi woem; grudki ziemi zredukowane do drobnych czstek dziki bronie cignitej przez wou; mczyni zajmujcy si rcznym i pieszym wyrywaniem chwastów na polu ryowym; koo opatkowe z wydrone cylindry drewnianych wylewanie wody na rurce prowadzcej do kanau irygacyjnego poniej; cylindryczna pompa acuchowa napdzana pionowym koem opatkowym umieszczonym w bardzo wskim strumieniu z wirnikiem umieszczonym na szczycie podniesionej paszczyzny, z której cylindry odprowadzay wod do kanau irygacyjnego; drewniana tama na strumieniu do kierowania wody na pole; bramy zamek regulujcy przepyw wody w kanale; pomp acuchow z kwadratowym czerpakiem napdzan poziomym wirnikiem poczonym przez o z naoonym koem zbatym, które z kolei sprzga si z pionowym koem zbatym; kolejna kwadratowa pompa acuchowo-czerpakowa poczona z zespoem kó zbatych napdzanych przez woy; dwa rodzaje pomp acuchowych obsugiwanych pedaem; dwignia z przeciwwag do podnoszenia lub opuszczania yki; koo pasowe do podnoszenia lub opuszczania yki; siewnik pugowy cigniony wó z filtrem stokowym; para kamiennych walców cignitych przez woy, by wbi nasiona w ziemi; prostsza metoda rcznego siewu i kopania nasion stop, a na koniec ilustracja mczyzn uprawiajcych pszenic za pomoc motyki o szerokich gowach.

W innym rozdziale powiconym przygotowywaniu ziarna podaje równie ilustracje: wachlarz korbowy uywany do oddzielania ziarna od plew ; rczny myn do uszczenia; inny z terakoty; system przesiewania do oddzielania ziaren; dwa rodzaje jerzyków posuwanych nonie; mot hydrauliczny uruchamiany przez koa opatkowego obracajcego si waka rozrzdu ; uszczarnia konna; myn napdzany przez wou; myn napdzany pionowym koem opatkowym i poziomym koem opatkowym umieszczonym w strumieniu, który obraca o kamiennego walca znajdujcego si w nadbudowanym budynku.

Technologia eglarska

mieci z dwóch masztów w Tiangong Kaiwu .

Song zajmuje si szczegóowo zagadnieniami technologii i inynierii morskiej. Wskazuje on, e w pónocnych Chinach gównym rodkiem transportu s wagon i koszyk , podczas gdy w poudniowych Chinach jest to statek i ód . Przedstawia szczegóowo kwestie morskie, takie jak elazne kotwice dla okrtów bojowych i duych statków. Zauwaa, e istniej tysice nazw na oznaczenie rónych odzi krcych w Chinach, które zale od ich ksztatu, pojemnoci i rodzaju materiaów uytych do ich budowy. W ten sposób opisuje plan i konstrukcj odzi do transportu zboa jako majc paskie dno i najlepiej wykorzystujc drewno cedrowe lub kasztanowe jako grodzie kaduba. Opisuje równie metody stosowane w Guangdong do zbierania pere podczas nurkowania. Pisze, e nurkowie ci s w stanie przebywa pod wod przez dugi czas dziki sznurze zawizanej wokó klatki piersiowej, która czy ich z odzi oraz dziki temu, e oddychaj za pomoc dugiej zakrzywionej rurki, wzmocnionej cynowymi piercieniami, rozcigajcej si do powierzchni i przymocowany do twarzy wodoodporn skórzan mask. Doczy ilustracj. Dokonywanie duo steru z tyu odzi, znany w Chinach co najmniej od I st  wieku  pne. AD , napisa, mówic o odziach sodkowodnych krcych po jeziorze Poyang i Canal Grande  :

Natur mieci jest podanie za nurtem wody w taki sam sposób, w jaki trawa zakrzywia si na wietrze. Dlatego te ster suy do oddzielania i tworzenia bariery dla wody, tak aby ta ostatnia sama nie determinowaa ruchu odzi. Kiedy ster jest obracany, turbulencja wody napiera na niego i zmusza ód do reakcji. Wymiary steru powinny by takie, aby jego podstawa znajdowaa si na tej samej paszczynie co dno odzi. Jeli jest gbszy, nawet o cal, moe utkn w bocie i unieruchomi ód na pyciznie ; przy silnym wietrze ten dodatkowy cal moe prowadzi do niesamowitych trudnoci. Jeli ster jest krótszy, nawet o cal, nie bdzie mia wystarczajcej siy, aby obróci ód. Woda podzielona i zablokowana przez ster reaguje a do dziobu; to tak, jakby pod kadubem by silny prd prowadzcy statek w podanym kierunku. Wic nie ma nic do zrobienia na dziobie. Ster sterowany jest za pomoc drka przymocowanego do góry. Aby skierowa ód na pónoc, skr ster na poudnie i odwrotnie. Ster skada si z drewnianej deski o dugoci ponad dziesiciu stóp dla odzi zboowych, ze sterem na górze i doln desk cit jak ostrze. To ostrze jest bezpiecznie przymocowane do pionu za pomoc elaznych gwodzi, a wszystko jest przymocowane do odzi. W tylnej czci odzi znajduje si podwyszona kabina pilota, zwana kabin sterow. "

Hodowla i bawena

Song Yingxing rozpoczyna rozdzia o odziey od rozwaa na temat hodowli serów i produkcji jedwabiu . Dokadnie opisuje kultur bombyx morwy, a take sposób ich rozmnaania. Ci, którzy hoduj jedwabniki, skadaj jaja na kawakach papieru lub materiau i przechowuj je przez nastpny rok. Pisze, e w niektórych miejscach te pomieszczenia byy kpane wod deszczow, wapienn lub solank ; Okrela on równie, gdy leczenie jest stosowane, lub w zimie, w 12 th  miesic roku. Powodem jest, jak mówi, e w ten sposób jaja niszej jakoci gin, wic mniej lici morwy zostanie zmarnowanych. Zapewnia równie szczegóowe informacje na temat sposobu, aby unikn uszkodzenia jaja podczas dugiego procesu przygotowania przed kpiel udzielonego 12 -go  miesica. Zauwaa rónice midzy dwoma gównymi gatunkami jedwabników, wczesnym i pónym, dostarczajc jednoczenie informacji na temat szerokiej gamy ras i kokonów, a take chorób, które je dotykaj. Opisuje równie, po ich penym wrae wykluciu, warunki rodowiskowe niezbdne dla jedwabników, a take trosk, jak naley zachowa w ich diecie. Ostrzega przed rónymi ródami nieprzyjemnych zapachów i dymu, które mog zabi jedwabnika w kontakcie. Opisuje, w jaki sposób kokony s wirowane, zbierane, sortowane i róne szkodniki, których naley unika. Nastpnie opisuje, jak sadzi i zbiera drzewa morwy. W przypadku wyrobu jedwabiu opisuje nawijanie jedwabiu na szpul, przdzenie w wtki , wstawianie nici w ramk do tkania oraz genialne sposoby rysowania postaci. Opisuje równie wymiary rónych krosien.

Song Yingxing zauwaa, e chocia jedwab by dostpny tylko dla bogatych, zarówno bogatych, jak i biednych uywan odzie bawenian zim. Jak pisze, w staroytnoci bawen nazywano xima ( konopiami ). Opisuje dwie róne odmiany baweny: bawen i bawen . Zauwaa, e sadzi si go wiosn i zbiera jesieni, a do oddzielania nasion baweny, które s naturalnie przyczepione do wacików, uywa si dinu. Opisuje proces, w którym wókna baweny s rozcigane drewnianymi deskami, co przygotowuje je do przdzenia . Po opisaniu procesu tkania i rónych rodzajów wtku, opisuje baweniane wypenienie zim, zwracajc uwag, e w dawnych czasach byo to farsz konopny, a bogaci mogli sobie pozwoli na wypenienie baweniane, jedwab w ich ubraniach. Ponadto opisuje róne rodzaje odziey z futra , weny i filcu .

Metalurgia, eliwo i kute

W Chinach pi metali to zoto , srebro , mied , elazo i cyna , chocia termin ten mona równie zastosowa do kadego rodzaju metalu. Zoto byo najcenniejszym metalem ze wszystkich i mona byo je zdoby w górach, pukaniu zota lub w kopalni. Piosenka opisuje równie róne kategorie zota i jego plastyczno. Aby usun lady innych pierwiastków, które mona byo znale w zocie, Song opisuje technik tygla . Zauwaa, e staroytni wadcy Chin wyryli swoje inskrypcje na brzowych statywach, poniewa by to znacznie trwalszy sposób przechowywania dokumentów ni na atwo psujcych si materiaach, takich jak papier i zwoje. Pisze, e dzwonki muzyczne lepszej jakoci wykonano z rónych stopów miedzi, a niszej z elaza. Zapewnia formu z proporcjami rónych skadników dla niektórych dzwonów; Tak wic, aby stopi duy dzwon przeznaczony na sal sdow lub pawilon, potrzeba 47 000 kotów miedzi, 4000 kotów cyny, 50 uncji zota i 120 uncji srebra. Song opisuje równie sposób odlewania metalu oraz proces wytwarzania garnków i patelni, metalowych statuetek, beczek i metalowych luster z miedzi lub elaza. Opisuje równie, jak wykuwa elazo za pomoc kowada i zauwaa, e produkcja ciepa odbywaa si przy uyciu wgla w 70% i wgla drzewnego w pozostaej czci. Opisuje równie proces moczenia metalu w biecej wodzie w celu jego schodzenia natychmiast po wykuciu czci. Opisuje róne rodzaje noy, siekier, motyek, pilników, pi, dut i igie. Najlepsze miecze s sto razy pokryte stopion stal, ale rodek zosta wykonany z kutego elaza, poniewa miecz wykonany w caoci ze stali atwo pkby przy silnym uderzeniu.

Bro palna

Ilo broni opisanych przez Pieni s podobne do tych opisanych w traktat wojskowy Huolongjing wczenie XIV th  wieku, chocia istniej znaczce rónice. Tak wic Huolongjing opisuje min ldow, która zostaa uruchomiona przez ruch wroga nad ni, z kokiem, który zrzuca ciary, który napdza o, która obracaa koo na lejszym krzemieniu, aby wytworzy iskry, które wywoayby eksplozj. opisuje równie min morsk, która zostaa zsynchronizowana z zapalnikiem i wysana w dó na statek wroga. Jednak to Tiangong Kaiwu Song Yingxing opisuje uycie liny cignitej przez onierzy w zasadzce na brzegu, która uruchamia mechanizm, wytwarzajc iskry, które zapalaj min morsk umieszczon w rzece lub jeziorze. Song opisuje równie róne rodzaje metalu zalecane do wykonywania rónego rodzaju gowic cylindrów broni i armat .

Song Yingxing opisuje bomb w nastpujcy sposób:

Kiedy ataki s przeprowadzane na mae miasta w odlegych prefekturach, jeli dostpne karabiny s zbyt sabe, aby odeprze wroga, bomby musz by rzucane ze szczytu murów obronnych; jeli sytuacja bdzie si dalej pogarsza, konieczne jest uciekanie si do tak zwanej bomby dziesiciu tysicy armii ... Saletra i siarka w bombie zapalaj si, eksploduj i w jednej chwili rozsadzaj wielu ludzi i konie. Metoda polega na wziciu pustej glinianej kulki z maym otworem do napenienia i wsypaniu do niej prochu, siarki i saletry, albo trucizny, albo magicznego proszku. . Wzgldne proporcje trzech proszków mona dowolnie modyfikowa. Po zamontowaniu knota bomb umieszcza si w drewnianej skrzyni. Moesz równie uy drewnianej wanny, pokrytej wewntrz terakot. Absolutnie konieczne jest uycie skrzyni lub wanny, aby zapobiec rozbiciu bomby przed wybuchem prochu. Kiedy miasto zostaje zaatakowane, obrocy rozstawieni na waach zapalaj lont i zrzucaj bomb. Sia eksplozji obraca bomb we wszystkich kierunkach, ale obywatele s chronieni przez way, podczas gdy siy wroga i ich konie maj pecha. To najlepszy rodzaj obrony miasta. "

Historyk Joseph Needham zauway, e piosenka nie powinny mie gruntown wiedz o sprawach wojskowych, sdzc po jego entuzjazm dla tej bomby archaicznego modelu, który by ju uywany w Chinach od czasów dynastii Song w XII th  wieku.

Kosmologia

Song Yingxing opublikowa take traktaty, które szczegóowo opisuj jego pogldy na temat kosmologii . Omawia koncepcje qi i xing (). Qi zosta opisany w róny sposób przez chiskich filozofów. Dla Song jest to rodzaj pary, która przenika wszystko i z której powstaj ciaa stae. Ciaa w kocu powróc do swojego stanu qi , który ostatecznie powróci do wielkiej pustki. Niektóre obiekty, takie jak soce i ksiyc, zachowuj swoj form qi na czas nieokrelony, podczas gdy przedmioty, takie jak kamienie, s w formie xing wiecznie . Niektóre ciaa, takie jak woda i ogie, s w stanie porednim.

Galeria Tiangong Kaiwu

Zobacz te

Uwagi

 1. Needham, tom 5, cz 7, 102.
 2. (en) Cullen, Christopher,   The Science / Technology Interface in Seventeenth-Century China: Song Yingxing on qi and the wuxing   , Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London , vol.  53 N O  2, s.  295318 ( DOI  10.1017 / S0041977X00026100 , JSTOR  619236 )
 3. Piosenka, XIV.
 4. Needham , tom 4, cz 2, 172.
 5. Needham, tom 4, cz 2, 171-172
 6. Brook, 20 lat.
 7. Brook, 21 lat.
 8. Piosenka, 3.
 9. Piosenka, 3-4.
 10. Piosenka, 3-31.
 11. Piosenka, 5.
 12. Piosenka, 7.
 13. Piosenka, 9-10.
 14. Piosenka, 13.
 15. Piosenka, 15.
 16. Piosenka, 16.
 17. Piosenka, 17
 18. Piosenka, 18.
 19. Piosenka, 19.
 20. Piosenka, 20-21.
 21. Piosenka, 22.
 22. Piosenka, 25.
 23. Piosenka, 26.
 24. Piosenka, 27.
 25. Piosenka, 28.
 26. Piosenka, 30.
 27. Piosenka, 85.
 28. Piosenka, 87.
 29. Piosenka, 88.
 30. Piosenka, 89.
 31. Piosenka, 91-92.
 32. Piosenka, 93.
 33. Piosenka, 96.
 34. Piosenka, 98.
 35. Piosenka, 99.
 36. Piosenka, 103.
 37. Piosenka, 171.
 38. utwór 189.
 39. Piosenka, 172.
 40. Needham , tom 4, cz 3, 668.
 41. Needham, tom 4, cz 3, 669.
 42. Needham, tom 4, cz 3, 649-650.
 43. Needham, tom 4, cz 3, 634.
 44. Song 36.
 45. Piosenka, 36-37.
 46. Piosenka, 37.
 47. Piosenka, 41.
 48. Piosenka, 38.
 49. Piosenka 39-41.
 50. Piosenka, 42, 48.
 51. Piosenka, 38-39.
 52. Piosenka 48-49.
 53. Piosenka, 50.
 54. Piosenka, 56.
 55. Piosenka, 55-56.
 56. Song 60.
 57. Piosenka, 60-61.
 58. Piosenka, 63.
 59. Piosenka, 63-70.
 60. Piosenka, 257.
 61. Piosenka, 236.
 62. Piosenka, 237.
 63. Piosenka, 159-160.
 64. Piosenka, 160.
 65. Piosenka, 163.
 66. Piosenka, 165-169.
 67. Pie, 190.
 68. Needham, tom 5, cz 7, 199.
 69. Needham , tom 5, cz 7, 205.
 70. Needham, tom 5, cz 7, 339 F.
 71. Needham , tom 5, cz 7, 187.
 72. Needham, tom 5, cz 7, 166

Bibliografia

 • (en) Timothy Brook, The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China , Berkeley, University of California Press, 1998 ( ISBN  0-520-22154-0 )
 • (en) Christopher Cullen, The Science / Technology Interface in Seventeenth-Century China: Song Yingxing on qi and the wu xing , Bulletin of the School of Oriental and African Studies , University of Londyn, t. 53, nr 2, 1990, s. 295318
 • (en) Joseph Needham, Science and Civilization in China , tomy 4 i 5, Taipei, 1986, Caves Books, Ltd.
 • (en) Song Yingxing, T'ien-Kung K'ai-Wu: chiska technologia w XVII wieku , University Park, Pennsylvania State University Press, 1966
 • (fr) Ten artyku jest czciowo lub w caoci zaczerpnity z artykuu w angielskiej Wikipedii zatytuowanego   Song Yingxing   ( zobacz list autorów ) .

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Song yingxing, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Song yingxing i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Song yingxing na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Ana Szewczyk

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Song yingxing

Alex Szymczak

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Song yingxing.

Stanislaw Chojnacki

Musiałem znaleźć coś innego na temat Song yingxing, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.