Rozbiór gramatyczny zdaniaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Rozbiór gramatyczny zdania, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Rozbiór gramatyczny zdania. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Rozbiór gramatyczny zdania, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Rozbiór gramatyczny zdania. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Rozbiór gramatyczny zdania poniżej. Jeśli informacje o Rozbiór gramatyczny zdania, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Parsowanie jest zwrócenie uwagi na struktur tekstu, zwykle zdanie napisane w jzyku naturalnym, ale jest równie stosowany tej terminologii analizy programu komputerowego. Parser ( parser , po angielsku) to program komputerowy , który wykonuje to zadanie. Operacja ta zakada sformalizowanie tekstu, który jest najczciej postrzegany jako element jzyka formalnego , okrelony przez zbiór regu skadniowych tworzcych gramatyk formaln . Struktura ujawniona przez analiz daje nastpnie dokadny sposób, w jaki reguy skadni s poczone w tekcie. Ta struktura jest czsto hierarchi fraz reprezentowan przez drzewo syntaktyczne, którego wzy mog by dekorowane (dostarczane z dodatkowymi informacjami).

Parsowanie zwykle nastpuje po analizie leksykalnej, która dzieli tekst na strumie (czasami acykliczny ukierunkowany graf ) leksemów , co z kolei suy jako warunek wstpny do analizy semantycznej . Znajomo struktury skadniowej wypowiedzi umoliwia wyjanienie relacji zalenoci (np. Midzy podmiotem a przedmiotem) midzy rónymi leksemami, a nastpnie skonstruowanie reprezentacji znaczenia tej wypowiedzi.

W praktyce, poza bardzo prostymi przypadkami, do poczenia tych dwóch programów potrzebne s zwykle programy . Tak wic w FORTRAN, gdzie spacje nie byy znaczce, GOTO5 = 1 lub DO1I = 3 , przypisania autoryzowane przez skadni, chocia przewrotne, zostayby bdnie uznane za bdy skadniowe, gdyby operacja analizy leksykalnej zostaa przeprowadzona cakowicie przed rozpoczciem skadni. W praktyce, kompilatory z niszej póki odrzucay je.

Powizania z jzykami formalnymi

Metody uyte do przeprowadzenia analizy skadniowej zale w duej mierze od formalizmu uywanego do skadni jzyka, ale take od samego jzyka. Jednak gramatyki przepisywania s czsto uywane do modelowania jzyka lub jzyka, z których najpopularniejsze s gramatyki niekonkontekstowe .

Tak wic jzyki programowania s zwykle opisywane przez te gramatyki, a to od czasu sformalizowania Algola w BNF . Podobnie, jeli gramatyki niekontekstowe zostan uznane za nieodpowiednie do opisu jzyków naturalnych , algorytmy analizy opracowane dla jzyków bezkontekstowych mona czasami dostosowa do bardziej zoonych formalizmów uywanych w przetwarzaniu jzyków naturalnych , takich jak gramatyki jzyków naturalnych. drzewa pomocnicze (TAG) .

Równowano midzy jzykami, które mog by zdefiniowane przez okrelone klasy gramatyki, a tymi, które s rozpoznawane przez okrelone klasy automatów, umoliwia konstruowanie parserów przy uyciu automatów. Tak wic jzyki, które mona zdefiniowa za pomoc gramatyki bezkontekstowej, s równie tymi, które s rozpoznawane przez automat wypychajcy .

Analiza bezkontekstowa

Analiza oddolna lub odgórna

Analizator skadni musi przeledzi ciek zastosowania regu skadniowych, która prowadzia od aksjomatu (pocztkowego elementu gramatyki algebraicznej ) do analizowanego tekstu.

  • Top-down analizy ladów tej wyprowadzenie zaczynajc od aksjomatu i stara si stosowa zasady, aby znale tekst. Analiza ta polega na rozbiciu zdania na coraz mniejsze elementy, a do osignicia jednostek leksykalnych. Analiza LL jest przykadem analizy góra-dó.
  • Analiza oddolna znalaza t ciek, zaczynajc od tekstu, próbujc powiza tokeny w frazy coraz szersze, a znajdzie aksjomat. Analiza RS przedstawia przykad analizy oddolne.

Analiza deterministyczna

Parser, jako system przepisywania, jest deterministyczny, jeli tylko jedna regua przepisywania ma zastosowanie w kadej konfiguracji parsera. W konsekwencji moe istnie tylko jedna sekwencja regu umoliwiajca analiz caego tekstu, a zatem nie moe by niejednoznaczna skadniowo. Mona jednak skorzysta z technik, takich jak podgld wstpny (ang. Lookahead English) lub backtracking ( nawias lub jzyk angielski lookbehind ), aby okreli, która regua powinna zosta zastosowana do danego punktu analizy.

Metody analizy deterministyczne s wykorzystywane gównie do analizy jzyków programowania. Na przykad analizy LR, LL lub LALR (uywane przez Yacc ) s deterministyczne. Jednak nie mona skonstruowa deterministycznego parsera dla adnej gramatyki niekontekstualnej. W takim przypadku, chcc mie tylko jedn analiz wyników, zmuszony jest do dodania do niej dodatkowych mechanizmów, takich jak reguy ujednoznaczniania czy modele probabilistyczne umoliwiajce wybór najlepszej analizy.

Metoda analizy odgórnej i deterministycznej nazywana jest predykcyjn.

Analiza niedeterministyczna

Rozmiar i zoono jzyków naturalnych, nie zapominajc o ich nieuchronnej wieloznacznoci , sprawia, e ich deterministyczna analiza jest cakowicie niemoliwa. Analiza niedeterministyczna jest podobna do rozdzielczoci w systemie ograniczonym i jest do atwo wyraona w Prologu .

Uycie metod tabelarycznych , zapamitujcych obliczenia porednie, bdzie bardziej wydajne ni proste ledzenie . Analiza cyk jest przykadem tabelarycznej analizy, który jest korzystny bardziej zaawansowanych metod

Te dwie ostatnie metody analizy s równie cenione w analizie jzyków programowania, których skadnia jest niejednoznaczna, takich jak C ++ .

Odzyskiwanie bdów

W analizie skadniowej jzyków programowania niezbdna jest moliwo kontynuowania analizy nawet wtedy, gdy kod ródowy zawiera bdy, aby unikn mudnych cykli kompilacji / korekty dla programisty. Podobnie w analizie syntaktycznej jzyków naturalnych konieczna jest umiejtno analizowania zda, nawet jeli nie s objte gramatyk, która nieuchronnie jest niekompletna. Odzyskiwania bd lub bdu catch (angielski odzyskiwania bdu ) powinno wystarczy, aby wykrywa problemy i czynienia skuteczne, z korekt róda lub zdolno do analizy produktu (nieznacznie) w porównaniu do dewiacyjnych gramatyk. Moemy przytoczy cztery podejcia idce w tym kierunku, a mianowicie

Jzyki ludzkie

Tradycyjne metody

Tradycyjne wiczenie parsowania, znane równie jako analiza zda, polega na rozbiciu tekstu na czci skadowe jzyka, przy jednoczesnym wyjanieniu formy, funkcji i zwizku skadniowego kadej czci. Mona to okreli gównie poprzez badanie koniugacji i deklinacji jzyka. Aby przeanalizowa zdanie takie jak czowiek gryzie psa, naley zauway, e podmiotem zdania jest rzeczownik czowiek w liczbie pojedynczej, a czasownik ugry odmieniany z ugryzieniem znajduje si w trzecim osoba obecnej liczby pojedynczej, a przedmiotem zdania jest rzeczownik pies w liczbie pojedynczej. Aby wskaza zwizek midzy elementami zdania, mona zastosowa techniki, takie jak diagramy zda .

Parsowanie byo kiedy niezbdne do nauczania gramatyki w spoeczestwach anglojzycznych i byo powszechnie uwaane za fundamentalne dla uywania i rozumienia jzyka pisanego. Jednak ogólne nauczanie tych technik nie ma ju znaczenia.

Psycholingwistyka

W badaniu psycholingwistyki parsowanie polega na przypisywaniu sów do kategorii (zwanych take tworzeniem perspektyw ontologicznych). Analiza obejmuje równie ocen znaczenia zdania zgodnie z reguami skadni wycignitymi z dedukcji z kadego sowa w zdaniu - nazywa si to konotacj . Zwykle dzieje si tak, gdy syszy si lub czyta sowa. Dlatego modele analizy psycholingwistycznej konstruuj interpretacj podczas przetwarzania zda, która jest zwykle wyraana jako czciowa struktura skadniowa. Tworzenie pocztkowo niepoprawnych struktur nastpuje przy interpretacji zda skadniowych wieloznacznoci.

Uwagi i odniesienia

Uwagi

Bibliografia

  1.   Gramatical Terms: Parsing Definition and Examples   , w ThoughtCo (dostp 8 kwietnia 2019 ) .
  2. (en) Parsing , w Wikipedii ,( czytaj online ).

Zaczniki

Bibliografia

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Rozbiór gramatyczny zdania, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Rozbiór gramatyczny zdania i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Rozbiór gramatyczny zdania na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Paul Konieczny

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Bozena Borkowski

Ten wpis na Rozbiór gramatyczny zdania pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.