Richard stallmanInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Richard stallman, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Richard stallman. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Richard stallman, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Richard stallman. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Richard stallman poniżej. Jeśli informacje o Richard stallman, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Richard stallman
Obraz w Infoboksie.
Richarda Stallmana w 2019 roku .
Funkcje
Prezes
Fundacji Wolnego Oprogramowania
-
Gówny GNUisance ( d )
Projekt GNU
od
Biografia
Narodziny
Imi w jzyku ojczystym
Richard Matthew Stallman
Imi i nazwisko
Richard Matthew Stallman
Przezwisko
rms
Pseudonimy
Rms, wity IGNUciusciu
Narodowo
Rezydencja
Szkolenie
Harvard University ( licencjat z listów )
Massachusetts Institute of Technology ( doktor Philosophiæ )
Harvard School of Engineering and Applied Sciences ( w )
Dziaalno
 • Aktywista
 • Deweloper
Inne informacje
Pracowa dla
Domena
Czonkiem
Ruch
Oczy
brzy ( d )
Stronie internetowej
(pl)  stallman.org
Nagrody
Podstawowe prace
podpis Richarda Stallmana
podpis

Richard Matthew Stallman , ur.w Manhattan , znany równie przez inicjay RMS (maymi literami) jest programista i aktywista z wolnego oprogramowania . Inicjator ruchu wolnego oprogramowania , w 1983 r. uruchomi projekt GNU i powszechn licencj publiczn GNU, znan równie pod akronimem GPL. Spopularyzowa angielski termin   copyleft  . Znany programista w amerykaskiej i midzynarodowej spoecznoci komputerowej, opracowa wiele programów, z których najbardziej znane to edytor tekstu GNU Emacs , kompilator GNU C ( GCC ), debugger GNU ( gdb ), ale take we wspópracy z Roland McGrath , silnik produkcyjny GNU Make .

Od poowy lat 90. wikszo czasu powici na promowanie wolnego oprogramowania wród rónych odbiorców na caym wiecie. Od kilku lat prowadzi kampani przeciwko patentom na oprogramowanie i zarzdzaniu prawami cyfrowymi (DRM). Czas, który nadal przeznacza na programowanie, spdza nad GNU Emacs , chocia od tego czasu nie jest gównym opiekunem.. Utrzymuje si czciowo z honorariów prelegenta, które s mu przyznawane od czasu do czasu lub z nagród, które s mu przyznawane.

W 2010 roku biografia Richarda Stallmana ukazaa si w jzyku francuskim pod tytuem Richard Stallman and the Free Software Revolution .

Biografia

Richard Matthew Stallman urodzi si na Manhattanie w ydowskiej rodzinie. Posiada silne umiejtnoci naukowe, regularnie uczestniczy w spotkaniach modych ludzi pasjonujcych si nauk. Po raz pierwszy korzysta z komputera w liceum w 1969 roku . Nastpnego lata, po ukoczeniu szkoy redniej, zosta zatrudniony w IBM Science Center w Nowym Jorku i zacz pisa swój pierwszy program: preprocesor jzyka programowania PL/I dla komputerów IBM 360 .

W 1971 roku , studiujc fizyk i matematyk na Uniwersytecie Harvarda, gdzie uzyska doskonae wyniki, przez lata zosta hakerem w dziale bada nad sztuczn inteligencj w Massachusetts Institute of Technology (MIT). To rodowisko bardziej przemawia do Stallmana, który szczególnie docenia elastyczno polityki dostpu do komputerów.

W 1975 roku zakoczy studia na Harvardzie, aby powici si wycznie programowaniu. W MIT odkry etyk hakerów  : dzielenie si wiedz, odmow autorytetu i perfekcjonizm. Jednak stopniowo zmienia si atmosfera pocztków i jest coraz bardziej odrzucany przez swoich rówieników, którzy przyjmuj stanowiska w firmach tworzcych oprogramowanie wasnociowe . Postanawia na bieco aktualizowa funkcjonalnoci maszyny Lisp, która przesza pod egid dwóch firm: Symbolics i LMI . Od miesicy sam przeciwko kilkudziesiciu programistom, z dokumentacji udao mu si zrealizowa ten projekt, exploita, który zostanie rozpoznany przez jego kolegów.

Na pocztku lat 80. wszystko si zmienio . Kiedy drukarka Xerox w jego laboratorium zacza mie problemy z zaciciami, postanowi uaktualni istniejcy sterownik, aby rozwiza problem. By wtedy zaskoczony, widzc, e jest to dostpne tylko jako plik binarny  ; kod ródowy jest niedostpny i nikt nie chce jej wiadczenia. Rozumie, e etyka hakera zanika i e musimy dziaa. To czciowo wyjania koncepcj Projektu GNU kilka miesicy póniej po wiadomoci opublikowanej w Usenecie .

Amerykaski dziennikarz Sam Williams  (in) powicony biografii do niego , wolny jak wolno , która Stallman nie zatwierdzony. Spoeczno Framasoft , proszc go o pomoc przy francuskim wydaniu tej biografii, zgodzi si napisa przedmow pod warunkiem, e bdzie móg w duej mierze opatrzy oryginaln prac adnotacj.

Biegle posuguje si jzykiem angielskim i francuskim , do biegle hiszpaskim i troch indonezyjskim .

Emacs

AI Lab  (w) MIT mia TECO w 1970 roku, to edytor tekstowy dziaajcy w tle. Edycja tekstu wymagaa dugich acuchów polece, czyli do duej zdolnoci abstrakcji ze strony uytkownika. W 1976 roku Stallman odkry   E   w laboratorium sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Stanforda , uwaanym za pierwsze oprogramowanie do przetwarzania tekstu WYSIWYG , które umoliwia wywietlanie zmian w czasie rzeczywistym na ekranie. Nastpnie postanawia ulepszy TECO, aby zapewni mu te same funkcjonalnoci. Zaimplementowano kombinacje klawiszy < CTRL > + <Letter> , które wykonuj cigi polece TECO. To ulepszenie umoliwio hakerom zapisywanie dugich i zoonych cigów polece oraz wywoywanie ich za pomoc prostego skrótu klawiaturowego.

Ta rozszerzona wersja TECO skonia hakerów z AI Lab do zaprogramowania ogromnej iloci makr . Ta obfito i rónorodno osobistych makr sprawia, e korzystanie z TECO na kadym terminalu byo inne, z niezgodnociami i coraz duszym czasem nauki przy zmianie terminali.

Wraz z Guy Steele Richard Stallman postanowi zreorganizowa wszystkie elementy sterujce w jednolity i bardziej uniwersalny system. Wynik zosta nazwany   Emacs  , co jest skrótem od Editing Macros . Nadal mona dodawa nowe polecenia, ale nie maj one ju wpywu na oryginalne oprogramowanie, które pozostaje takie samo dla wszystkich uytkowników. Stallman napisa w kodzie ródowym zasad, e uytkownicy mog swobodnie modyfikowa i rozpowszechnia kod, o ile zwróc spoecznoci wszelkie napisane przez siebie rozszerzenia. W ten sposób zawiera umow spoeczn ze wszystkimi hakerami, którzy wnios makro do budynku. W tym sensie projekt Emacs mona uzna za symbol ducha spoecznoci, który wtedy panowa w AI Lab .

Projekt GNU

W miesicu Richard Stallman ogosi rozwój wolnego systemu operacyjnego, który nazywa   GNU   i który ma by darmowym odpowiednikiem Uniksa . Rekurencyjny akronim GNU oznacza GNU Not Unix ( GNU nie jest UNIX) i jest pomylana jako artobliwy ukon w stron tradycji MIT komputerowych naukowców nazywania projektów wykorzystujcych akronim rekurencyjny (na przykad Eine ). wzrezygnowa z pracy w MIT, aby powici si na cay czas Projektowi GNU . W 1985 roku stworzy Free Software Foundation (FSF), organizacj non-profit, która umoliwi zatrudnianie programistów i tworzenie infrastruktury prawnej dla spoecznoci wolnego oprogramowania . W tym samym roku Stallman opublikowa manifest GNU, w którym przedstawi motywacje i cele projektu oraz poprosi o wsparcie globalnej spoecznoci komputerowej.

W latach 80. Richard Stallman by czonkiem komitetu IEEE, którego zadaniem byo napisanie specyfikacji nowego standardu interfejsu do systemów typu UNIX. Widzc, e zaproponowana na pocztku nazwa bya niewymawialna, obawia si, e opinia publiczna zacznie nazywa standard Unix, co byoby sprzeczne z interesami Projektu GNU. Zaproponowa, aby nazwa j   POSIX   i jest to nazwa, któr IEEE postanawia zachowa.

Aby zapewni, e cae wolne oprogramowanie opracowane dla systemu operacyjnego GNU pozostanie wolne, Richard Stallman spopularyzowa koncepcj copyleft (wynalezion przez Dona Hopkinsa ), sprytne wykorzystanie praw autorskich w celu zapewnienia ochrony prawnej czterech podstawowych wolnoci uytkowników komputerów, takich jak: zdefiniowane przez FSF.

W 1989 wyda pierwsz wersj Powszechnej Licencji Publicznej GNU, do której przyczyni si Eben Moglen . Ta licencja bdzie uywana do ochrony wikszej czci systemu GNU, który jest wtedy bardzo zaawansowany, ale wci niekompletny. Rzeczywicie, w 1990 roku wikszo elementów systemu GNU bya gotowa, z wyjtkiem jdra systemu . To wtedy FSF rozpocz prace nad Hurd , ale jego rozwój okae si znacznie duszy ni oczekiwano (i nadal nie jest skoczony).

Narodziny jdra Linux w 1991 roku (po wydaniu na licencji GPL) umoliwiy, poprzez poczenie go z narzdziami GNU, stworzenie systemu operacyjnego GNU/Linux . Istniej pewne kontrowersje i pewne zamieszanie w nazewnictwie systemu operacyjnego midzy Linux , który jest w rzeczywistoci jdrem systemu operacyjnego , a GNU / Linux, który jest systemem operacyjnym. Nazwa GNU / Linux jest wane dla Richarda Stallmana, poniewa pozwala, midzy innymi, e cel z projektu GNU nie jest zasonita  : aby umoliwi korzystanie z cakowicie darmowego systemu i zagwarantowania podstawowych wolnoci w ogóle.

Od wczesnych lat 90. Richard regularnie cierpi na ból nadgarstka, który uniemoliwia mu przyczynianie si do kodowania, tak jak robi to wczeniej. Obecnie uczestniczy gównie w szerzeniu wolnoci wolnego oprogramowania na caym wiecie, organizujc konferencje lub akcje sprzeczne z lokalnym prawem.

Jego relacje z bohaterami ruchu staway si coraz trudniejsze. Wcielenie Linusa Torvaldsa jako zbawiciela nowoczesnego wolnego przetwarzania bdne przekonanie przekazywane przez media poprzez popularno projektu Linux irytuje Stallmana. Nie tylko dlatego, e sam Linus odrzuca t rol, ale take dlatego, e z logicznych powodów historycznych i nieustannej walki od pocztku ruchu, zdaniem Stallmana, ten tytu powinien trafi do niego.

Inni, jak Eric Raymond, oskaraj go o zdyskredytowanie projektu w oczach firm. Ten ostatni wprowadzi wyraenie   open source   w opozycji do Richarda, aby podkreli aspekt techniczny, a nie etyczny. Bdc zawsze bezkompromisowym w poszanowaniu pierwotnej ideologii, Stallman sprzeciwia si temu terminowi, poniewa myli i spycha wolnoci na ostatnie szeregi priorytetów. Jeli jednak kod ródowy wolnego oprogramowania jest z koniecznoci otwarty , kod ródowy oprogramowania moe by cakowicie otwarty, nie bdc wolnym. Tak byo na przykad w przypadku BIOS- u komputerów PC z 1981 roku lub pierwszych wersji Uniksa (patrz USL przeciwko BSDi  (en) ).

Szkicowy portret Richarda Stallmana
Szkicowany portret Richarda Stallmana

Filozofia i promocja wolnego oprogramowania

Richard Stallman opisuje swoj filozofi w nastpujcy sposób: Mog wyjani filozoficzne podstawy wolnego oprogramowania w trzech sowach: wolno, równo, braterstwo . Wolno , bo uytkownicy s wolni. Równo , poniewa wszyscy maj te same wolnoci. Braterstwo , bo zachcamy wszystkich do wspópracy we wspólnocie. W 1999 r. Richard Stallman zapocztkowa  idee   Wolnej uniwersalnej encyklopedii i zasobów edukacyjnych na podstawie Wikipedii .

Uywa wielu rodków, aby broni swojej filozofii wolnego oprogramowania. Wic politycznie pojecha w pitek do Paryaw celu zoenia petycji 165 000 podpisów przeciwko ustawie DADVSI w Hotelu Matignon. Ale zostaje tam zawrócony, decyzja "dokadnie przemylana" wedug szefa bezpieczestwa rezydencji premiera. Broni sprawy wolnego oprogramowania z prezydentem Ekwadoru Rafaelem Corre on. On otwarty w Berga pierwsz ulic Wolnego Oprogramowania w wiecie na. wpopar kandydata Jeana-Luca Mélenchona we francuskich wyborach prezydenckich w 2017 roku .

Artystycznie napisa opowiadanie Prawo do czytania , ostrzeenie w przyszoci, w której technologie kontroli kopiowania s wykorzystywane do ograniczania czytania ksiek . Stworzy take Free Software Song , hymn wolnego oprogramowania.

Wcieli si take w w. IGNUcjusza z Kocioa Emacs podczas wydarzenia politycznego w lokalu Bull w Tunisie w Tunisie potpi spoeczestwo nadzorowane.

Krytyka niekomercyjnych wolnych licencji

Richard Stallman sugeruje unikanie niekomercyjnych licencji Creative Commons BY-NC-SA i BY-NC . Nie jest to sprzeciw wobec niekomercyjnego charakteru, który musi pozosta moliwy i wpisuje si w wolno wyboru autorów. Krytyka ta opiera si na próni prawnej, która ogranicza swobod tkwic w duchu wolnych licencji w szczególnoci w przypadku tych dwóch licencji. Istotnie, wzmianka CN zakazuje jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania. Osoba chcca z niego skorzysta powinna mie swobod zapytania autora o zgod, ale moliwo modyfikacji przez du liczb osób sprawia, e zbiór autorów jest ogromny i trudny do zidentyfikowania, a jeszcze mniej kontaktowy: c jest zatem definitywnym utrata wolnoci. Sugeruje, aby w tym przypadku nie dopuszcza do adnych modyfikacji i zastpi te problematyczne licencje licencjami BY-ND i BY-NC-ND.

Krytyka wolnego oprogramowania, którego uycie wymaga korzystania z niewolnego oprogramowania

w Richard Stallman publikuje artyku, w którym ostrzega czytelników przed skutkami zjawiska, którego dotyczy niedawna obserwacja polegajca na wymuszeniu korzystania z niewolnego oprogramowania, aby móc korzysta z wolnego oprogramowania. W tym artykule Richard Stallman przedstawia powody, dla których odradza korzystanie z takiego oprogramowania, w szczególnoci takiego jak w projekcie Odoo , do którego jest skierowany. Richard Stallman odradza korzystanie z tego oprogramowania utrudnianego wedug niego przez co, co nazywa puapk diachroniczn  .

Krytyka niewolnego i inwazyjnego oprogramowania

w , przeciwstawia si Facebookowi , proponujc wyeliminowanie sieci spoecznociowej w celu ochrony prywatnoci internautów podczas konferencji w Quebecu .

Kontrowersje i rezygnacja MIT i FSF

Podczas afery Epsteina jedna z ofiar jego krgu prostytucji nieletnich, Virginia Giuffre, zeznaa, e Epstein zmusi j do seksu z Marvinem Minskym , profesorem z MIT . W 2019 roku, w obronie zmarego Minsky'ego, Stallman napisa na wewntrznej licie mailingowej MIT o Virginii Giuffre: Mona sobie wyobrazi wiele scenariuszy, ale najbardziej prawdopodobne jest to, e przedstawia si jako w peni wyraajca zgod. Jeli Epstein zmusi j do seksu, mia wszelkie powody, by powiedzie jej, eby si ukrya [e dziaaa pod przymusem]. Dodaje, e moralnie absurdalne jest definiowanie gwatu w sposób, który zaley od drobnych szczegóów, takich jak kraj, w którym si on zdarzy lub czy ofiara ma 18 czy 17 lat. », ale bez obrony Epsteina. Potpi go póniej, nazywajc go seryjnym gwacicielem, zasugujcym na zamknicie.

Prasa przekazuje te stanowiska, inne opowiadaj si za rozlunieniem praw dotyczcych pornografii dziecicej i stosunków seksualnych midzy dorosymi a dziemi lub modzie. Prowadzi to do jego rezygnacji z MIT i stanowiska prezesa Fundacji Wolnego Oprogramowania , chocia ubolewa, e media przeinaczyy jego sowa. Nastpnie ogosi na swojej osobistej stronie internetowej, e zmieni zdanie na temat seksualnoci midzy dziemi i dorosymi, co teraz potpia.

Pozostaje jednak na czele projektu GNU .

Przywrócenie FSF

w Richard Stallman ogasza swój powrót do Free Software Foundation . Szybko opublikowano list otwarty z prob o rezygnacj zarówno jego, jak i caej rady dyrektorów FSF. Zosta podpisany przez ponad 3000 osób i okoo 60 organizacji, w tym Creative Commons , Fundacj GNOME i Mozill , zanim zbieranie podpisów zostao zamknite o godz.. W odpowiedzi opublikowano kolejny list otwarty, tym razem popierajcy Stallmana. Prosi FSF o pozostanie tam, jednoczenie zapewniajc, e jej sowa i zachowanie zostay znieksztacone. Na pocztku kwietnia 2021 r. podpisao si pod nim ponad 6000 osób.

W wyniku tych wydarze, Zarzd Projektu Fedora postanawia wstrzyma wszelkie finansowanie jakiejkolwiek organizacji kierowanej przez Richarda Stallmana. Red Hat podejmuje podobn decyzj, wstrzymujc finansowanie FSF. Ze strony FSF kilku czonków kierownictwa organizacji ogosio rezygnacj.

Nagrody i uznanie

Richard Stallman otrzyma w swoim yciu wiele nagród i wyrónie, w tym:

Asteroida (9882) Stallman zostaa nazwana na cze Richarda Stallmana, asteroida o numerze 9965 nosi nazw projektu GNU .

Publikacje

 • EMACS: Rozszerzalny, konfigurowalny, samodokumentujcy si edytor ekranów , Cambridge , MIT , 1980
 • Podrcznik GNU Emacs , GNU Press, 2002
 • GNU Make: program do Directed Compilation , Boston, GNU Press, 2004
 • Wolne oprogramowanie, wolne spoeczestwo: wybrane eseje Richarda M. Stallmana , Boston, Massachusetts: GNU Press, 2015

Uwagi i referencje

 1. W latach 70. pojawienie si maych liter na ekranach komputerów stanowi prawdziwy podbój i dlatego w tamtych czasach mae litery s nowoczesne w oczach informatyków.
 2. Copyleft to angielska gra sów odnoszcych si do pojcia prawa autorskiego, któr mona transponowa na jzyk francuski, mówic o prawach autorskich pozostawionych przez odniesienie do prawa autorskiego
 3. skuteczna w La Cantine .
 4. https://ia802307.us.archive.org/23/items/The_Basement_Interviews/Richard_Stallman_Interview.pdf
 5. Richard M. Stallman , Sam Williams i Christopher Masutti ( tum .  z angielskiego), Richard Stallman i rewolucja wolnego oprogramowania: autoryzowana biografia , Pary, Eyrolles ,, 338  s. ( ISBN  978-2-212-13635-7 , czytaj online ) , s.  47-49.
 6. Sébastien Broca , Utopia wolnego oprogramowania: od majsterkowania komputerowego do spoecznej rewizji , Neuvy-en-Champagne, wyd. pasaer na gap,, 282  s. ( ISBN  978-2-916952-95-6 i 2916952950 , OCLC  867598251 , czytaj online )
 7. Richard M. Stallman , Sam Williams i Christopher Masutti ( tum .  z angielskiego), Richard Stallman i rewolucja wolnego oprogramowania: autoryzowana biografia , Pary, Eyrolles ,, 338  s. ( ISBN  978-2-212-13635-7 , czytaj online ) , s.  126-132.
 8. Alexis Kauffmann,   Ekscytujca historia ksiki o Richardzie Stallmanie   , Wideo na spotkaniu Torrent of Libre Software .
 9. Stallman i wolni mistrzowie Tunisu na stronie ecrans.fr firmy.
 10. Richard Stallman: W kierunku wolnego spoeczestwa cyfrowego , UPtv, University of Poitiers , Niort,.
 11. (w) Richard Stallman,   Pochodzenie nazwy POSIX   na stallman.org ,(dostp 9 lutego 2017 r. ) na oficjalnej stronie internetowej Richarda Stallmana.
 12. Wywiad z Richardem Stallmanem przeprowadzony przez PROgrammez!
 13. aluel,   Dialogi z Richardem Stallmanem   , na stronie www.creationmonetaire.info , na Uniwersytecie Genewskim w Szwajcarii,(dostp 8 lutego 2017 r . ) .
 14. Fragment wideo z konferencji dla Parya, stolicy wolnej w 2007 roku, gdzie czy te trzy terminy z czterema podstawowymi wolnociami.
 15. Richard Stallman,   Uniwersalna encyklopedia i bezpatne zasoby edukacyjne, ogoszenie projektu   na stronie www.gnu.org .
 16. Marc Rees, Matignon mierzy si z Richardem Stallmanem , PcInpact.com ,.
 17. (es)   ¡Richard Stallman wysawia si z prezydentem wyborczym, Rafael Correa!   [Richard Stallman dyskutuje z prezydentem-elektem Rafaelem Corre  ], na rudd-o.com , Ekwador,(dostp 9 lutego 2017 r . ) .
 18. Guillaume Deleurence,   Ulica Wolnego Oprogramowania zainaugurowana w hiszpaskim miecie   , 01net,(dostp 9 lutego 2017 r . ) .
 19.   Strona internetowa Richarda Stallmana   (dostp 20 kwietnia 2017 r. )
 20. Telecomix,   #rms #OpBull Richard Stallman w Tunisie   ,.
 21.   Edukacja online wykorzystuje wadliw licencj Creative Commons   , na stronie stallman.org ,(dostp 9 lutego 2017 r . ) .
 22.   Gdy wolne oprogramowanie zaley od oprogramowania wasnociowego   .
 23. Fabien Deglise,   Wyeliminuj Facebooka, aby ocali demokracj: Richard Stallman, ojciec wolnego oprogramowania, wzywa obywateli do odzyskania kontroli nad ich yciem   , Le Devoir ,(dostp 27 sierpnia 2020 r . ) .
 24. Kate Briquelet ,   Oskaryciel Jeffrey Epstein wymienia potnych mczyzn w piercieniu rzekomego seksu  , The Daily Beast ,( przeczytaj online , konsultacja 8 sierpnia 2019 r. )
 25. Richard Stallman, pionier wolnego oprogramowania, rezygnuje z MIT i Free Software Foundation  ", Le Monde.fr ,( przeczytaj online , skonsultowano 30 marca 2021 r. )
 26. (en-US) Timothy B. Lee ,   Richard Stallman opuszcza MIT po kontrowersyjnych uwagach na temat gwatu   , o Ars Technica ,(dostp 30 marca 2021 )
 27. (w) Richard M. Stallman rezygnuje  " na fsf.org ,(dostp 18 wrzenia 2019 r . ) .
 28. (w) Richard Stallman ,   Rezygnacja   ,(dostp 16 wrzenia 2019 r. )  :  Rezygnuj ze skutkiem natychmiastowym ze stanowiska w CSAIL w MIT. Robi to z powodu presji na MIT i mnie w zwizku z seri nieporozumie i przeinacze.  .
 29. (en-US) Timothy B. Lee ,   Richard Stallman opuszcza MIT po kontrowersyjnych uwagach na temat gwatu   , na Ars Technica ,(dostp 30 marca 2021 r. )  :  Wiele lat temu napisaem, e nie widz nic zego w seksie midzy dorosym a dzieckiem, jeli dziecko to zaakceptuje napisa w sobot. Dziki osobistym rozmowom w ostatnich latach nauczyem si rozumie, jak seks z dzieckiem moe zaszkodzi jej psychicznie. To zmienio moje zdanie na ten temat: myl, e doroli nie powinni tego robi.  "
 30. (w) Richard Stallman ,   Strona osobista Richarda Stallmana   (dostp 4 grudnia 2020 r. )  :   Nadal jestem szefem GNUisance Projektu GNU Nie ZAMIERZAM przerywa w najbliszym czasie..  "
 31.   Richard Stallman ponownie na pokadzie Fundacji Wolnego Oprogramowania   , na Next INpact ,(dostp 23 marca 2021 )
 32. (w)   List otwarty do Richarda M. Stallmana usun ze wszystkich stanowisk kierowniczych   na rms-open-letter.github.io (dostp 31 marca 2021 r. )
 33. Julien Lausson , Dlaczego powrót Richarda Stallmana denerwuje wiat wolnego oprogramowania  " , na numeramie ,(dostp 30 marca 2021 )
 34. (mul)   List otwarty na poparcie RMS   (dostp 2 kwietnia 2021 )
 35. (en-GB) Sam Varghese ,   iTWire - Pro-Group od Stallmana, list otwarty, _him_ chce pozosta na tablicy FSF   na itwire.com (dostp 25 marca 2021 r. )
 36. (w)   Owiadczenie Rady Fedory w sprawie ponownego doczenia Richarda Stallmana do zarzdu FSF   w magazynie Fedora ,(dostp 2 kwietnia 2021 )
 37. Autor: Steven J. Vaughan-Nichols | Zmodyfikowany we wtorek 30 marca 2021 o 12:10 ,   Zwolennicy pustyni Free Software Foundation statku   , na ZDNet Francji (konsultowany w dniu 3 kwietnia 2021 )
 38. Autor: Steven J. Vaughan-Nichols | Pitek 02 kwietnia 2021 , Kryzys zarzdzania Fundacj Wolnego Oprogramowania nie poprawia si  " , na ZDNet France ( konsultacja 3 kwietnia 2021 )
 39. (w)   Richard Stallman odbiera prestiow nagrod Takeda 2001   , informacje prasowe , w systemie operacyjnym GNU ,(dostp 9 lutego 2017 r . ) .
 40. (es) Rada Wysza Narodowego Uniwersytetu Salta  (es) , Resolución CS n ° 204/04  " , w UNSa Docs , Salta , Argentyna ,(dostp 9 lutego 2017 r . ) .
 41. (w) Richard M. Stallman,   Witryna osobista Richarda Stallmana A Serious Bio   na stronie stallman.org (dostp 9 lutego 2017 r . ) .
 42.   YouTube-rms nagrodzony doktoratem honoris causa w Lakehead   .
 43.   Agora Online Doktoranci Honorowi   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi ) .
 44. (w)   Cytat z honorowego stopnia Richard M. Stallman   , Uniwersytet Concordia ,(dostp 7 lutego 2017 r . ) .
 45.   Lista doktorantów Honoris Causa 2016   , Uniwersytet Pierre-et-Marie-Curie ,(dostp 9 lutego 2017 r . ) .
 46. (w) JPL Small-Body Database Browser - 9882 Stallman (1994 SS9)  " na ssd.jpl.nasa.gov (dostp 9 lutego 2017 ) .
 47. (w)   JPL Small-Body Database Browser 9965 GNU (1992 EF2)   na ssd.jpl.nasa.gov (dostp 9 lutego 2017 ) .
 48. (w) Richard Stallman, EMACS: The Extensible, Customizable, Self-Documenting Display Editor , Cambridge , MIT , 1980.
 49. (w) Richard Stallman, Podrcznik GNU Emacs , GNU Press, 2002 ( ISBN  1-882114-85-X ) .
 50. (w) Richard Stallman, GNU Make: Program do kompilacji kierowanej , Boston, GNU Press, 2004 ( ISBN  1-882114-83-3 ) .
 51. (w) Richard Stallman, Wolne oprogramowanie, Wolne spoeczestwo: Wybrane eseje Richarda M. Stallmana , Boston, GNU Press, 2015 ( ISBN  978-0-9831592-5-4 ) .

Zobacz równie

Bibliografia

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Richard stallman, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Richard stallman i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Richard stallman na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Julita Nowacki

W tym poście o Richard stallman dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Karolina Matusiak

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Maciej Kulesza

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.