Pracownik socjalnyInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Pracownik socjalny, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Pracownik socjalny. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Pracownik socjalny, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Pracownik socjalny. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Pracownik socjalny poniżej. Jeśli informacje o Pracownik socjalny, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Pracownik socjalny i zdrowotny
Prezentacja
Nazwa
Asystent opieki społecznej (Francja)
Pracownik socjalny (Szwajcaria)
Sektor
poradnictwo społeczne
Sąsiednie transakcje
Umiejętności
Wymagane umiejętności
słuchanie, równowaga psychiczna, empatia
Wymagane dyplomy
Flaga: FrancjaFlaga: BelgiaFlaga: Szwajcaria - 3 lata
Funkcjonować
Wynagrodzenie
1300 do 2100 euro (brutto)
Kody
ISCO
IDEO ( Francja )
RZYM ( Francja )
K1201

Asystent społeczny serwis (w Francji ) lub społeczne pracownika (w Belgii i Szwajcarii ) pomaga jednostkom, rodzinom i grupom w trudnej sytuacji w celu wspierania ich samopoczucia, ich integracji społecznej i ich autonomię..

W tym celu słucha, wspiera, towarzyszy, doradza lub kieruje ludźmi zgodnie z ich prośbami i potrzebami. Jego praca opiera się na pojęciu relacji pomagania oraz na precyzyjnej metodzie pozwalającej na zebranie danych niezbędnych do zrozumienia sytuacji, przeanalizowania prośby, ustalenia planu działania i oceny rezultatów jego interwencji.

Pracownik socjalny może również interweniować na poziomie bardziej kolektywnym, w ramach tego, co obecnie nazywa się ISIC (Intervention Sociale d'Interest Collectif). Może zatem pracować z grupami lub interweniować w kontekście rozwoju lokalnego .

Zawodowe grono asystentów pracy socjalnej jest tradycyjnie głównym zawodem pracy socjalnej .

Użytkownik usług socjalnych lub beneficjent jest w pełni zintegrowany z ukierunkowanym procesem zmiany. Pracownik socjalny nie interweniuje zamiast użytkownika, ale wraz z nim, szanując rytm tego ostatniego, pozwalając mu zintegrować się z działaniem i tym samym dążyć do autonomii.

W swojej karierze spotka się z osobami (tzw. „accompanied person”) w wyjątkowej sytuacji, zmierzy się ze złożonymi czasami problemami, będzie realizował współpracę partnerską z różnymi instytucjami. Z tego powodu jego podstawowe szkolenie skupia się nie tylko na przyswajaniu metodologii interwencji, ale także na nauce różnych dziedzin wiedzy (na przykład nauk humanistycznych , zdrowia , prawa , różnych mechanizmów działania społecznego). Jego wiedza musi być zróżnicowana i regularnie aktualizowana. Podobnie jak wielu pracowników socjalnych, asystent pomocy społecznej ma zatem „otwartą” kulturę zawodową, która pozwala mu na rozważenie globalnej sytuacji spotykanych ludzi.

Pola działania

 • ochrona dzieci (w szkołach, specjalistycznych ośrodkach itp.) i młodzieży oraz osób niezdolnych do samoobrony;
 • integracja społeczno-zawodowa ( dochód z aktywnej solidarności , dostęp do zatrudnienia itp.);
 • ekonomia społeczna (wsparcie dla pracowników itp.);
 • budżet rodzinny, pośrednictwo w zadłużeniu, pomoc w utrzymaniu dostaw: energii, wody;
 • edukacja, relacje rodzinne;
 • mediacja  ;
 • wsparcie administracyjne, dostęp do praw; orientacja na zaadaptowaną usługę;
 • pomoc w dostępie i utrzymaniu mieszkań  ;
 • rozwój lokalny  ;
 • podnoszenie świadomości w kwestiach społecznych (w szkołach, na seminariach itp.);
 • zdrowie, starość, nałogi, zdrowie psychiczne;
 • ostrzegawcza rola w przypadku zidentyfikowanych trudności społecznych, sprawca zmian;
 • rola ekspertyzy i inżynierii społecznej w instytucjach ( państwo , wydziały , gminy , organizacje zabezpieczenia społecznego) w formie wspomagania decyzji lub rozwoju społecznego.

Profesjonalne sektory interwencji

We Francji

Standardy zawodowe określone są w załączniku I do zarządzenia , precyzuje, że: „Asystent pomocy społecznej jest specjalistą pracy socjalnej. Ćwiczy w ramach mandatu i misji instytucjonalnych. Prowadzi interwencje społeczne, indywidualne lub zbiorowe, w celu poprawy warunków życia jednostek i rodzin poprzez globalne podejście i wsparcie społeczne. Asystenci pomocy społecznej i studenci przygotowujący się do wykonywania tego zawodu są związani tajemnicą zawodową na warunkach i z zastrzeżeniem określonych w artykułach 226-13 i 226-14 Kodeksu karnego oraz w artykule L.411.-3 Kodeksu karnego. Kodeks działań społecznych i rodzin.

Asystent pomocy społecznej interweniuje w podejściu etycznym i deontologicznym , z poszanowaniem inności oraz wyjątkowości osoby i zbiorowości.

Nawiązuje relację mającą na celu promowanie udziału ludzi w indywidualnym i zbiorowym wsparciu społecznym. "

Pracownik socjalny jest również zobowiązany do przestrzegania etyki zawodowej potwierdzonej w kodeksie etyki asystentów służb społecznych ustanowionym w 1950 r. przez stowarzyszenie zawodowe ANAS ( Krajowe Stowarzyszenie Asystentów Służb Społecznych ) utworzone w 1944 r.

Sektory interwencji asystentów pomocy społecznej są zróżnicowane:

• państwowa służba cywilna (Ministerstwo Spraw Społecznych, Edukacji Narodowej, Sprawiedliwości, Obrony, ...);

• Terytorialna Służba Publiczna (Rady Wydziałowe, Urzędy Miejskie, CCAS);

• Szpitalna Służba Publiczna;

• Organizacje ochrony socjalnej (CPAM, CAF, MSA);

• UNAF;

• publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej;

• Placówki i usługi medyczno-socjalne i socjalne;

• Firmy publiczne lub prywatne;

• Stowarzyszenia;

• Sektor liberalny;

• Polityka miasta.

 • Wszechstronny sektorowy pracownik socjalny jest dostępny dla całej populacji dla wszystkich rodzajów trudności w danym sektorze geograficznym (miasto, powiat itp.). Jest on zazwyczaj przydzielony do okręgu dla działań medyczno-społecznych, który może nosić inną nazwę w zależności od wydziałów (ośrodek medyczno-socjalny, jednostka terytorialna, wydziałowy dom solidarności i integracji). Pracuje w zespole, który obejmuje również pielęgniarki przedszkola , PMI lekarz, doradców ekonomii społecznej i rodzinnej (CESF) , medyczno-społecznych sekretarki, wyspecjalizowane wychowawców , położne , pielęgniarki ... On jest zatrudniony przez władze lokalne  : na czele pracodawcy, rady departamentów, które mają kompetencje w zakresie misji publicznej służby społecznej, ale także niektóre gminy o znacznej wielkości.
 • Pracownik socjalny ogólnego przeznaczenia według kategorii jest skierowany, w przypadku wszystkich rodzajów trudności społecznych, do określonej kategorii populacji: obywateli systemu (SNCF, EDF, Mutualité sociale agricole itp.).
 • Wyspecjalizowany pracownik socjalny interweniuje w problemach społecznych specyficznych dla danej populacji: opieka socjalna dla uczniów szkół średnich, specjalistyczna opieka socjalna w szpitalach, psychiatrii lub więzieniach ( służba integracyjna i kuratorska penitencjarna ), specjalistyczna opieka socjalna ze stowarzyszeniem pomagającym osobom niepełnosprawnym, m.in. na przykład lub z pracodawcą (służba pomocy społecznej).

W Belgii

 1. Usługa „Ogólna pomoc społeczna”: przyjmowanie wniosków o dochód z Integracji Społecznej (RIS, mniej więcej odpowiednik francuskiego RSA ), prośby o pilną pomoc, kaucję czynszową, pomoc z pierwszym czynszem… Usługa ta dba o „wszystkich przybyszów " i może rozszerzyć swoją działalność o obszary interwencji medycznej, wsparcie w procedurach administracyjnych...
 2. Usługa mediacji zadłużenia: w związku z rosnącą liczbą osób zadłużonych, zapewnienie, że wnioski o pomoc będą rozpatrywane przez służby mediacji zadłużenia, jest obecnie obowiązkowe. Chodzi o sprawdzenie sytuacji finansowej zainteresowanych stron i nawiązanie kontaktu z wierzycielami w celu znalezienia polubownego rozwiązania ich problemów, aby uniknąć zajęcia lub pogorszenia sytuacji.
 3. Usługa „Pomoc domowa”: pomoc domowa może być przyznana w zależności od sytuacji danej osoby. Ogólnie rzecz biorąc, usługa ta jest przeznaczona dla osób starszych, które chcą pozostać w domu, ale można ją również rozszerzyć na rodziny lub osoby niepełnosprawne.
 4. Usługa „Reintegracja”: od nowej ustawy z 2002 r. o RIS reintegracja stała się jedną z najważniejszych misji CPAS Chodzi o wsparcie beneficjenta RIS, który jest zmuszony prawem lub nie podpisuje umowy o integracji społecznej . Od tego momentu można rozpocząć poszukiwanie pracy lub szkolenia. Wsparcie może być kontynuowane podczas szkolenia i umowy o pracę.
 5. Istnieją również inne usługi, które mogą istnieć w ramach CPAS, takie jak usługi pośrednictwa pracy dla dzieci, osób starszych, dom opieki, żłobek , usługi mediacji rodzinnej itp.

Pracownicy socjalni CPAS są zgrupowani w stowarzyszeniu FEWASC = Walońska Federacja Pracowników Socjalnych CPAS i posiadają kodeks postępowania i etyki (patrz strona internetowa www.fewasc.be). radnych, którzy decydują o udzieleniu lub nie pomocy, ale także w kwestiach logistycznych czy pracowniczych.

 • Pracownik socjalny domeny publicznej pracuje, jak sama nazwa wskazuje, w instytucjach powołanych przez władze publiczne: Poradnia Psychomedyczno-Społeczna, Poradnia Wsparcia Młodzieży, Poradnia Ochrony Prawnej, Centrum Pomocy Środowiskowej Otwartemu, Centrum Pomocy Prawnej, IPPJ, ośrodek zamknięty, więzienie...
 • Pracownik socjalny może również pracować w stowarzyszeniu. Pola są zróżnicowane.
 • W firmie pracownik socjalny może pełnić rolę menedżera zasobów ludzkich, być łącznikiem między pracodawcą a pracownikiem, wspierać pracownika w różnych inicjatywach społecznych itp.

Trening

W Quebecu

Technik opieki społecznej, na tym samym poziomie co europejski asystent socjalny niebędący licencjatem (który nie posiada „stopień licencji” lub „grade de maître” we Francji), musi posiadać DEC w zakresie technik pracy socjalnej (3 lat studiów policealnych).

Jeśli chce pełnić bardziej zaawansowane funkcje, musi uzyskać tytuł licencjata w zakresie pracy socjalnej lub pracy socjalnej (3 lata studiów licencjackich) na uznanej uczelni, a następnie wstąpić do Zakonu Pracowników Socjalnych i Małżeńskich Terapeutów, aby móc legalnie praktykować jako pracownik socjalny w woj.

We Francji

Od początku roku szkolnego 2019 rozpoczęcie szkolenia odbywa się za pośrednictwem Parcoursup (krajowej platformy orientacji po maturze). Rekrutacja może nastąpić po zapoznaniu się z pisemną kartoteką wniosku. Do zdefiniowania pozostaje rozmowa na temat umiejętności i motywacji, przeprowadzona w ośrodku szkoleniowym.

Szkolenie trwa 3 lata. Każdego roku należy odbyć staż, przemianowany na „szkolenie praktyczne”, obejmujący 1820 godzin (tj. 52 tygodnie):

Pierwszy rok: ośmiotygodniowy staż obserwacyjny , do odbycia z certyfikowanym asystentem socjalnym

Drugi i trzeci rok: staż trwający 44 tygodnie rozłożony na te dwa lata. Połowa była ukierunkowana na kolektywne wsparcie społeczne (ISIC) bez obowiązkowego referenta ASS, a druga połowa na wsparcie indywidualne bezwzględnie z referentem ASS.

Szkolenie obejmuje 1740 godzin szkolenia teoretycznego z różnych dyscyplin: prawo; psychologia; socjologia; zdrowie; deontologia…

Obszary specjalizacji (DC)

Studia podzielone są na cztery obszary kompetencji

 • DC1: „Profesjonalna interwencja w pracy socjalnej”
 • DC2: "Analiza zagadnień społecznych i interwencja zawodowa w pracy socjalnej"
 • DC3: „Profesjonalna komunikacja w pracy socjalnej”
 • DC4: „Dynamika międzyinstytucjonalna, partnerstwa i sieci”

Walidacja DEASS

Trzy obszary specjalizacji zostaną zweryfikowane w ośrodku szkoleniowym przez dwuosobowe jury. DC2 odbywa się w DRJSCS.

Walidacja bardziej szczegółowo:

DC1: „Profesjonalna interwencja w pracy socjalnej”

Jedna ustna i jedna pisemna dla każdej metodologii interwencji.

Zatem dwa jury będą organizowane przez ośrodki szkoleniowe na koniec 2 nd  i 3 rd  lat, co pozwoli studentom na uzyskanie czterech znaków, z których średnia dadzą ostateczną ślad.

DC2: "Analiza zagadnień społecznych i interwencja zawodowa w pracy socjalnej"  

Studenci będą musieli przedstawić „terytorialną diagnozę społeczną” opracowaną indywidualnie lub zbiorowo, od 10 do 12 stron, na podstawie identyfikacji terytorialnego problemu społecznego. Ten pisemny współczynnik 1 zostanie zatwierdzony w ośrodku szkoleniowym.

Profesjonalna rozprawa zawodowa pozostawia dużo miejsca na praktykę i profesjonalne pozycjonowanie.

DC3: „Profesjonalna komunikacja w pracy socjalnej”

Test ustny mający na celu rozwinięcie „profesjonalnej komunikacji” z docelowym odbiorcą w oparciu o terytorialną diagnozę społeczną stworzoną w ramach DC2.

Następnie ośrodek szkoleniowy opracuje test pisemny („badanie sytuacyjne”), którego celem będzie przygotowanie profesjonalnego pisania (raport z oceny, raport pomocniczy przeznaczony do akt socjalnych itp.).

DC4: „Dynamika międzyinstytucjonalna, partnerstwa i sieci”

Do walidacji tej płyty CD będą potrzebne dwa testy i trzy oceny w ośrodku szkoleniowym. Będzie to polegało na przeprowadzeniu „analizy sytuacji partnerskiej” wynikającej ze szkolenia praktycznego drugiego lub trzeciego roku. To pisanie i jego obrona pozwolą na uzyskanie dwóch ocen, które uzupełnią pismo „kontrola wiedzy o politykach społecznych”. To ostatnie pismo zostanie zatwierdzone przez trenera lub naukowca.

Testy te są rozłożone na trzy lata szkolenia. Zawód asystenta pomocy społecznej może wykonywać tylko osoba, która musi posiadać DEASS.

W Belgii

 • Kształcenie pracowników socjalnych odbywa się przez trzy lata po ukończeniu szkoły średniej , w prowincjonalnych, miejskich lub niezależnych szkołach wyższych. Każdy ma szansę zapisać się do tych szkół, selekcja odbywa się przez trzy lata na podstawie wyników uzyskanych na koniec każdego roku. Średnia 10/20 (poprzednio 12/20, ale więcej od czasu dekretu „ Krajobraz ”) jest niezbędna, aby przejść do następnego roku. Uzyskany dyplom jest dyplomem pracownika socjalnego, nadawany przez Wspólnoty (francuski, niemieckojęzyczny, flamandzki).

Dyplom jest chroniony: nikt nie może pracować jako pracownik socjalny, jeśli nie uzyskał wymaganego dyplomu.

 • Czas szkolenia obejmuje jeden staż w roku, który może odbywać się w następujący sposób:
 1. 4-tygodniowy staż obserwacyjny w pełnym wymiarze godzin w pierwszym roku,
 2. 18-tygodniowy staż partycypacyjny w wymiarze 2 pełne dni w tygodniu w drugim roku,
 3. W trzecim roku 24-tygodniowy kurs uczestnictwa w wymiarze 3 pełne dni w tygodniu.

Bądź jednak ostrożny, ponieważ różni się to znacznie w zależności od szkoły.

Jednak staże mogą odbywać się w sposób ciągły np. przez 6 tygodni w pierwszym roku, przez 6 miesięcy w drugim i trzecim roku, z grupami co półtora miesiąca.

 • Szkolenie obejmuje różnorodne zajęcia teoretyczne i praktyczne: socjologia , psychologia , pomoc humanitarna, historia instytucji, statut instytucji, metodologia , badania społeczne, ekonomia polityczna, ekonomia społeczna, historia doktryn, filozofia ...

W ostatnim roku można ogólnie wybrać specjalizację spośród zdrowia, świata pracy, ogólnej pomocy społecznej, społeczno-kulturalnej. Ta specjalizacja nie jest obecna we wszystkich ośrodkach szkoleniowych.

 • Szkolenie kończy się napisaniem pracy dyplomowej odpowiadającej 50-stronicowej pracy dyplomowej, która będzie realizowana przez trzy lata. Jury składające się z pracowników socjalnych w szkole lub poza szkołą będzie oceniać ucznia na podstawie słowa pisanego, ale także ustnego. Dokładnie, do wykonania jest kilka testów: polityka społeczna, ustna praca dyplomowa, prezentacja sytuacji ISIc i ISAP... Ponadto testy są częścią ciągłej oceny i dlatego są zdawane w ciągu trzech lat szkolenia. instytut.

w języku szwajcarskim

W Szwajcarii kształcenie odbywa się na poziomie szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych . We francuskojęzycznej Szwajcarii szkolenia odbywają się w miastach Fryburg , Genewa , Lozanna i Sierre , za pośrednictwem sieci HES-SO .

Uwagi

 • Dawniej wyłącznie kobiety (musiałeś najpierw zdać dyplom pielęgniarstwa państwowego, a następnie ukończyć dodatkowy rok, aby przygotować się do DEASS), zawód ten obejmuje teraz 4 do 5% męskiej siły roboczej we Francji. Statystyki ostatnich lat nie pokazują jednak, że zawód ten jest w trakcie maskulinizacji; niski odsetek mężczyzn utrzymuje się na stałym poziomie i nie wydaje się rosnąć. W Belgii ten trend się potwierdza.
 • Historia pracownika socjalnego sięga miłosierdzia i dobroczynności. Akcja pomagania szybko przekształci się w zawód od 1896 roku. W tym samym czasie powstały pierwsze społeczne szkoły wychowawcze, mające kształcić pielęgniarki wizytujące , zdolne do wypełniania zadania higienicznego i moralizatorskiego wśród klasy robotniczej. Ci goście będą odgrywać rolę w walce z gruźlicą. Odwiedzający interweniują w domu, zapewniając opiekę i porady. Wielka Wojna dała początek nowej kobiecej profesji, nadzorcy fabryk , odpowiedzialnej za opiekę nad żeńską siłą roboczą w fabrykach wojennych. Zawód pracownika socjalnego wyłania się z połączenia pracy wizytatorów i kuratorów. Dekret z, następnie określony w 1938 i 1951 r., ustanowił w ustawie zawód pracownika socjalnego.
 • We Francji pojawia się nowa praktyka: swobodne wykonywanie zawodu wobec jednostek. Za konsultacje z pracownikiem socjalnym pobierana jest opłata.

Bibliografia

 • Delphine SERRE, Za kulisami państwa opiekuńczego. Badanie raportów o dzieciach zagrożonych , Paryż, Raisons d'Actions, 2009.
 • Philippe CROGNIER, Precyzja pisania w pracy socjalnej. Warsztaty pisarskie do treningu profesjonalnego pisania , redaktor ESF , 2011.
 • Christina de ROBERTIS, Metodologia interwencji w pracy socjalnej: pomoc osobista , red. BAYARD CENTURION, 2007
 • Brigitte BOUQUET Etyka i praca socjalna: W poszukiwaniu sensu , red. DUNAUD, 2004
 • Vincent-Pierre COMITI, Teksty założycielskie dotyczące zdrowia i działań społecznych , redaktor ESF , 2002
 • Jacques Ladsous , Akcja społeczna dzisiaj, Krótka historia akcji społecznej , Érès, 2004.
 • Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Tajemnica zawodowa w pracy socjalnej , red. DUNAUD, 2008
 • Agnès TOPPINO, Prawa cudzoziemców we Francji , redaktor ESF , 2005
 • Claudine BRISSONNET, Wszystkie klucze do profesjonalnego pisania dla pracowników socjalnych , redaktor ESF , 2006
 • Antoine PIQUÉRAS, Ryzyka i odpowiedzialność w działaniach społecznych , redaktor ESF , 2006
 • Michel Chauvière, Jean-Michel Belorgey, Jacques Ladsous , Reconstruire social action , red. DUNOD
 • Krajowy Związek Gminnych Ośrodków Akcji Socjalnych, Jaka akcja społeczna dla małych gmin . Źródło: UNCCAS
 • Bruno LAPRIE, Jean-Claude BECKER, Claudine BRISSONNET, Brice MINANA, Projekt szkolny : Jak zaprojektować i sformalizować , redaktor ESF , 2008.
 • Thierry FOSSIER, Hélène GRATADOUR, Władza rodzicielska , redaktor ESF , 2008
 • Martine NOALHYT, DEASS: zbuduj i odnieś sukces w swojej pracy zawodowej , redaktor ESF , 2008
 • Thierry FOSSIER, Michel BAUER, Les tutelles , redaktor ESF , 2008
 • Jean-Pierre Hardy, Jean-Marc Lhuillier, dzisiaj Opieka społeczna ( 15 th  edition), redaktor EFS 2009
 • Christian ALLARD, Za udane umieszczenie w rodzinie , redaktor ESF , 2009
 • B.BOUQUET, C.GARCETTE, Dzisiejszy pracownik socjalny , red. Maloine, 2006
 • Cristina De Robertis, Marcelle Orsoni, Henri Pascal, Micheline Romagnan, Interwencja społeczna w interesie zbiorowym: Od osoby do terytorium , Broché , 2008.

Uwagi i referencje

 1. Rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie państwowego dyplomu pedagoga specjalistycznego ( czytaj online )
 2. Kodeks działań społecznych i rodzin – artykuł L411-3 ( czytaj online )
 3. „  Kodeks etyki  ” , o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Asystentów Opieki Społecznej (dostęp 6 grudnia 2020 r. )
 4. „  UNAF – National Union of Family Associations  ” , na www.unaf.fr (dostęp 6 stycznia 2019 )
 5. „  Mapy ISCED  ” , na UNESCO-IBE
 6. 388.A0 - Techniki pracy socjalnej  "
 7. „  UQAM – licencjat z pracy socjalnej  ”
 8. „  Zakon pracowników socjalnych i terapeutów małżeńskich  ”
 9. Parcoursup.fr  " , na index.php (dostęp 6 stycznia 2019 )
 10. [PDF] Asystenci opieki społecznej (ASS) to głównie kobiety (96%) i stanowią niewiele ponad 40 000 miejsc pracy w 2002 roku.
 11. [patrz https://cabinet-social.fr/particuliers/ ]

Zobacz również

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne

Francja
Belgia

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Pracownik socjalny, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Pracownik socjalny i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Pracownik socjalny na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Magdalena Kowalczyk

Ten wpis na Pracownik socjalny pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Monika Kuczyński

Ładny artykuł z _zmienna.

Daria Konieczna

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Adam Ratajczak

Świetny post o Pracownik socjalny.