Otto NeurathInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Otto Neurath, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Otto Neurath. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Otto Neurath, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Otto Neurath. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Otto Neurath poniżej. Jeśli informacje o Otto Neurath, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Otto Neurath
Obraz w Infoboksie.
Funkcjonowa
Dyrektor Muzeum
Biografia
Narodziny
mier
(w wieku 63 lat)
Oksford
Narodowo
Rezydencja
Szkolenie
Zajcia
Ekonomista , filozof , socjolog , graficzna reprezentacja danych statystycznych
Ojciec
Wilhelm Neurath ( w )
Maonkowie
Olga Hahn-Neurath ( w )
Marie Neurath ( w )
Inne informacje
Obszary
Religia
Partie polityczne
Reyserzy prac dyplomowych
Wpywem
Archiwum prowadzone przez

Otto Neurath ( - ) jest austriackim filozofem , socjologiem i ekonomist . By jednym z redaktorów w 1929 roku tekstu Naukowa koncepcja wiata lepiej znanego pod nazw Manifest Koa Wiedeskiego .

Biografia

Neurath urodzi si w Wiedniu . Jest synem Wilhelma Neuratha, synnego wówczas ekonomisty politycznego. Studiowa midzy innymi matematyk w Wiedniu, a nastpnie uzyska doktorat na Wydziale Nauk Politycznych i Statystyki Uniwersytetu Berliskiego. Oeni si z Ann Schapire w 1907 r. Zmara przy porodzie w 1911 r. Nastpnie polubi blisk przyjaciók, matematyk i filozofk Olg Hahn-Neurath.

Neurath wykada ekonomi polityczn w Neue Wiener Handelsakademie (Wiedeskiej Akademii Nowego Biznesu) a do wybuchu wojny . Póniej zosta dyrektorem Deutsches Kriegwirtschaftsmuseum (Niemieckie Muzeum Gospodarki Wojennej, które przeksztacio si w Deutsches Wirtschaftmuseum ) w Lipsku .

W 1919 zosta doradc technicznym ds. finansów Republiki Rad Bawarii . Odtd stara si przedstawia swoj twórczo jako wynik bada naukowych pozbawionych politycznego charakteru. Dla Neuratha pozytywistyczna nauka musi by w stanie rozwizywa problemy ycia gospodarczego i spoecznego. Przygotowuje si do naukowego planowania gospodarczego, czerpic inspiracj z podejcia opracowanego przez otewskiego ekonomist i statystyka Carla Balloda, w szczególnoci w ksice The State of the Future ( Ein Blick in den Zukunftsstaat. Produktion und Konsum im Sozialstaat ) opublikowanej w 1898 roku, w Niemczech.

Po mierci prezydenta Kurta Eisnera zgodzi si zosta szefem Centralnego Biura Planowania . Po klsce rewolucji Neurath zosta uwiziony na pótora roku.

Dziki interwencji rzdu austriackiego zosta zwolniony i móg wróci do Austrii. w, napisa do Rudolfa Carnapa, aby si z nim spotka. W latach dwudziestych sta si zagorzaym obroc logicznego empiryzmu i centraln postaci Koa Wiedeskiego , bdc wraz z Carnapem jednym z nielicznych czonków lewicy. Uwaa, e matematyka i redukcjonizm logiczny umoliwiaj przezwycienie podziaów politycznych . Pozostaje marksist  : chocia nadal wyznaje wyszo obiektywizmu naukowego nad ideologi partyjn. Stopniowo odsuwa si od Moritza Schlicka , którego zarzuca idealizmowi i zbytniej metafizycznoci.

W Wiedniu otworzy si Gesellschafts-und Wirtschaftsmuseum (spoeczno-gospodarcza Museum) w 1925 roku i zacz rozwija metod edukacji wizualnej i graficznej we wspópracy z Gerd ARNTZ i Marie Reidemeister, któr nastpnie polubi.

Po Anschlussie Neurath uda si na wygnanie do Holandii , gdzie wraz ze swoim przyjacielem Paulem Otletem , który musia zosta zamknity w Brukseli , kierowa Instytutem Mundaneum w Hadze . Wraz z inwazj na Holandi uciek do Anglii na pokadzie niepewnej odzi.

Dla jzyka wizualnego

Neurath tworzy ISOTYPE , czyli Midzynarodowy System Edukacji Obrazowej TYpograficznej , pomylany jako metoda symbolicznej reprezentacji danych ilociowych lub informacji praktycznych za pomoc atwych do interpretacji ikon. Od lat trzydziestych stara si wykorzystywa izotyp w celu uczynienia z niego uniwersalnego rodka komunikacji lub midzynarodowego jzyka obrazów . Nastpnie dyrektor Midzynarodowej Fundacji Edukacji Wizualnej , zastosowa zasady tego jzyka w Modern Man in the Making , ilustrowanym tomie grafik ukazujcych ewolucj stylów ycia pomidzy rónymi momentami przeszoci i wspóczesnoci: dugo ycia, bezrobocie, przepywy migracyjne , gsto zaludnienia, zuycie  itp.

Dla jednostki naukowej

Neurath dy do jednoci nauk, do czego dy poprzez swój projekt Encyklopedii Nauk Zunifikowanych. Wychodzc od spostrzeenia, e dziedzina bada empirycznych przez dugi czas pozostawaa w radykalnej opozycji do konstrukcji logicznych a priori wywodzcych si z systemów filozoficzno-religijnych, proponuje syntez charakterystycznego dla nauki i proces logiczno-dedukcyjny: empiryzm naukowy. Obejmuje to w szczególnoci identyfikacj zasad rzdzcych procedurami naukowymi, ujednolicenie rónych terminologii naukowej i sprowadzenie wszystkich terminów do powszechnie uywanych sów.

W przeciwiestwie do Carnapa , który równie wspópracuje przy tym projekcie, ale opowiada si za zjednoczeniem w ramach hierarchicznej koncepcji drzewa, gdzie wszystko wywodzi si z macierzystej nauki, Neurath broni idei, e zjednoczenia nie mona dokona w sposób przekrojowy, co jest charakterystyczne z encyklopedii , postp nauki nie jest liniowa i nie narzuca jednego modelu, ale bdzie od encyklopediach do encyklopedii. Stanowisko to przedstawia w swoim artykule Encyklopedia jako model (1936).

Temat ten zosta wysunity na pierwszym Midzynarodowym Kongresie Jednoci Nauki, który odby si na Sorbonie w 1935 roku . Na trzecim kongresie, równie odbywajcym si w Paryu, w 1937 roku Neurath zaprezentowa swój projekt dla Midzynarodowej Encyklopedii Nauki Zunifikowanej . Ta encyklopedia ma ukaza si w formie broszury. W 1938 roku opublikowano dziesi broszur z artykuami Charlesa W. Morrisa , Rudolfa Carnapa , Leonarda Bloomfielda , Nielsa Bohra , Johna Deweya , Bertranda Russella i kilku innych na temat zasad teorii prawdopodobiestwa, kosmologii, biologii i psychologii. Drugi tom powicony naukom spoecznym ukaza si w 1939 roku , zanim publikacja zostaa przerwana przez wojn.

Publikacje

 • Encyklopedia jako model, Revue de Synthèse 1936, XII, 2, 187-201.
 •   Unifikowana nauka jako integracja encyklopedyczna  , Midzynarodowa Encyklopedia Nauki Zunifikowanej , The University of Chicago Press , 1938, tom. 1, nr 1, s. 1-27.
 • Modern Man in the Making , Nowy Jork i Londyn, Alfred A. Knopf, 1939.
 • Od hieroglifów do izotypii: autobiografia wizualna , Pary: edycje B42 , 2018, 232 s. ( ISBN  9782917855782 ) .

Uwagi i referencje

 1. Amanar Akhabbar,   Gówna Dyrekcja Statystyka i Bilans Gospodarki Narodowej ZSRR w latach 1923-24: Wkad Pawa Illicha Popowa w teori i inynieri planowania gospodarczego  , Oeconomia , tom.  4, N O  2, s.  147-188 ( czytaj online )
 2. Neurath, empiryzm i socjologia , prze. Paul Foulkes i Marie Neurath, wyd. Marie Neurath i Robert S. Cohen (Dordrecht i Boston, 1973), s. 151-52.
 3. D. Lelarge, 2010, s. 266.
 4. Neurath, Ujednolicona nauka jako integracja encyklopedyczna, s. 1.
 5. Stanislas Deprez, Od drzewa kartezjaskiego do odzi Neurath, w Jean-Luc Blaquart i Jean-Baptiste Lecuit (re.), Rethinking the human. Koniec oczywistego , L'Harmattan, 2010, s. 147.
 6. Zobacz przypis 1 artykuu Neuratha Unified Science as Encyclopedic Integration, 1938, s. 26.
 7. Róne artykuy zostay zebrane w dwóch tomach pod tytuem Foundations of the Unity of Science , Chicago i Londyn, The University of Chicago Press, 1955 i 1970.

Zobacz równie

Bibliografia

 • Christian Bonnet i Pierre Wagner, (red.), Zoty wiek empiryzmu logicznego. Wiede, Praga, Berlin , Pary: Gallimard, Coll. Library of Philosophy, 2006. [Ta praca powiela teksty Socjologia w fizykalizmie (1932), Pseudoracjonalizm falsyfikacji (1935) i Encyklopedia jako model (1936)] ( ISBN  2 07-077186 -5 )
 • Denis Lelarge, Encyklopedia spoeczna Otto Neuratha: Powód wizualny , Pary: L'Harmattan, 2010, 364 s. ( ISBN  978-2296107359 )
 • (autorstwa) Elisabeth Nemeth i Nicolas Roudet, (red.), Pary-Wien. Enzyklopädien im Vergleich . Wien, Berlin, Nowy Jork: Springer, Coll. Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis, 13, 2005 ( ISBN  3-211-21538-7 )
 • ( fr ) Nader Vossoughian, Otto Neurath. The Language of the Global Polis , Rotterdam: Nai010 Publishers, 2008, 176 s. ( ISBN  978-90-5662-350-0 )
 • Marie Neurath i Robin Kinross, Le Transformateur, Zasady tworzenia diagramów izotypowych , Pary: edycje B42 , 2013, s. 134. ( ISBN  978-2-917855-33-1 ) - Francuskie wydanie The Transformer: Zasady tworzenia wykresów izotypowych Londyn: Hyphen Press 2009.

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Otto Neurath, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Otto Neurath i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Otto Neurath na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Michal Jarosz

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Edyta Marczak

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Otto Neurath.

Jozef Szczepaniak

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Otto Neurath.