Opieka we FrancjiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Opieka we Francji , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Opieka we Francji . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Opieka we Francji , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Opieka we Francji . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Opieka we Francji poniżej. Jeśli informacje o Opieka we Francji , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

We francuskim prawie cywilnym opieka jest rodkiem ochrony i reprezentacji prawnej ogaszanym przez sdziego opiekuczego, pozwalajcym na ochron opiekuna osoby dorosej, której zdolnoci fizyczne lub umysowe ulegy zmianie, lub nieletnich, którzy nie s chronieni przez wadz rodzicielsk (mier rodzice lub cofnicie wadzy rodzicielskiej).

Opiekuczy reguluje artykuach 390 do 413-8 z francuskiego kodeksu cywilnego dla nieletnich, a 440 do 476 dla dorosych.

Reim opiekuczy zosta zmieniony ustaw nr 2007-308 z dnia 5 marca 2007 r. reformujc ochron prawn osób dorosych, która wesza w ycie.

Nie wolno nam myli nadzoru, pomiarów ochrony sdowej i nadzoru administracyjnego z prawa publicznego francuskim, który jest form wadzy lub kontroli osoby prawnej z prawa publicznego lub organu administracyjnego innej instytucji publicznej.

Opieka nad nieletnimi

Osoby niepenoletnie (wikszo cywilna we Francji ma 18 lat) musz podlega wadzom, które zapewni im ochron. Tym samym ich zdolno do czynnoci prawnych jest ograniczona ze wzgldu na mody wiek. Z zasady znajduj si pod wadz i ochron rodziców. Jednak gdy brakuje wadzy rodzicielskiej, dla nieletnich otwiera si rodek opiekuczy.

Opieka rozpoczyna si, gdy ojciec i/lub matka nie yj lub s pozbawieni sprawowania wadzy rodzicielskiej.
Rozpoczyna si równie w odniesieniu do dziecka, którego pochodzenie nie jest prawnie ustalone.
Nie ma wyjtków od szczególnych przepisów regulujcych wiadczenie pomocy spoecznej na rzecz dzieci. "

- Art. 390 Kodeksu Cywilnego

Otwarcie opieki dla nieletnich

Tak wic rodek opiekuczy dotyczy maoletnich, którzy nie s chronieni przez wadz rodzicielsk, co moe wynika z trzech przypadków:

 • brak ojcostwa: rodzice nie zgosili urodzenia (patrz: poród pod X ).
 • mier rodziców
 • cakowite pozbawienie wadzy rodzicielskiej poprzez wyrok skazujcy ( art. 378 kc ) lub cywilny ( art. 378-1 kc ); Naley zauway, e odebranie wadzy rodzicielskiej jednemu z rodziców nie uniemoliwia drugiemu sprawowania wadzy samodzielnie.

Organy nadzorcze

Organ decyzyjny: rada rodzinna

Rada rodzinna skada si z co najmniej czterech czonków, mianowanych przez sdziego opiekuczego na czas trwania rodka. Sdzia opiekuczy przewodniczy radzie rodzinnej. Rada rodzinna wyznacza opiekuna ze swojego grona, chyba e zosta on wyznaczony testamentem przez zmarych rodziców. Wyznacza równie zastpujcego opiekuna.

Rada rodzinna upowania opiekuna do wykonywania czynnoci przekraczajcych jego uprawnienia.

Wreszcie rada rodzinna zezwala na okrelone czynnoci, na przykad maestwo maoletniego.

Organ wykonujcy: opiekun

Opiekuna wyznacza si w ramach rady rodzinnej (opieka celowa), jeeli nie zosta wyznaczony w testamencie jednego z rodziców (opieka testamentowa).

Opiekun peni funkcj przedstawiciela maoletniego. Zarzdza majtkiem maoletniego i dba o jego osob.

Organy nadzorcze: sdzia opiekuczy i zastpca opiekuna

Opiekuna zastpujcego wyznacza rada rodzinna, w jej ramach. Peni on rol monitorowania misji opiekuna i zastpuje go w przypadku wakatu lub sprzeciwu interesów z nieletnim. Otrzymuje od opiekuna konto zarzdcze i przesya je wraz ze swoimi uwagami do dyrektora rejestru tribunal de grande instance (dla nieletnich).

Sdzia opiekuczy podejmuje decyzje dotyczce organizacji opieki. Przewodniczy radzie rodzinnej, a w przypadku remisu jego gos jest decydujcy.

Opieka nad dorosymi

Wikszo pozwala na nabycie penej zdolnoci do czynnoci prawnych . Jednak osoba dorosa cierpica na zmian swoich kompetencji moe zosta objta rodkiem ochronnym (ochrona wymiaru sprawiedliwoci, kuratorstwo lub kuratorstwo).

Otwarcie kurateli dla dorosych

Kady, kto nie jest w stanie samodzielnie zadba o wasne interesy z powodu medycznie stwierdzonego pogorszenia si stanu zdrowia psychicznego lub fizycznego, uniemoliwiajcego wyraenie woli, moe skorzysta ze rodka. ochrony prawnej przewidzianej w art. ten rozdzia.

Jeeli nie postanowiono inaczej, rodek ma na celu ochron zarówno osoby, jak i jej interesów majtkowych. Jednak moe by wyranie ograniczone do jednej z tych dwóch misji. "

- art. 425 kodeksu cywilnego

Tak wic, w przeciwiestwie do opieki nad nieletnimi, opieka nad dorosymi nie jest automatyczna, ale musi by wymagana albo przez rodzin, przez suby socjalne, albo przez prokuratora.

Postanowienia wspólne dla rodków ochronnych

Po pierwsze, prawo n o  2007-308 z dnia 5 marca 2007 podkrela, e sdowe rodki ochrony musi przestrzega trzech podstawowych zasadach: pomocniczoci , z koniecznoci i proporcjonalnoci .

Z kolei Kodeks cywilny w art.415 i nast. przewiduje wspólne warunki dla rodków ochronnych. W ten sposób doroli i nieletni emancypowani mog otrzyma ochron swojej osoby i swojego mienia, jakiej wymaga ich stan lub sytuacja. Konieczno t tumaczy si niemoliwoci zapewnienia przez osob wasnych interesów z powodu medycznie stwierdzonego pogorszenia zarówno jej zdolnoci umysowych, jak i cielesnych, uniemoliwiajcych wyraanie woli.

Kodeks cywilny stanowi, e ochrona ta jest ustanawiana i zapewniana z poszanowaniem wolnoci jednostki, praw podstawowych i godnoci czowieka. Jego celem s interesy osoby podlegajcej ochronie i musi wspiera, w miar moliwoci, autonomi tej ostatniej. rodek musi by zatem proporcjonalny i zindywidualizowany w zalenoci od stopnia zmiany osobistych zdolnoci danej osoby. Jeeli nie postanowiono inaczej, rodek ten ma na celu ochron zarówno osoby, jak i jej interesów majtkowych. Moe by jednak wyranie ograniczone do jednej z tych dwóch misji.

Do sdziego opiekuczego i prokuratora naley sprawowanie ogólnego nadzoru nad rodkami zabezpieczajcymi.

Wniosek o wszczcie rodka moe zoy sdziemu osoba podlegajca ochronie lub, w zalenoci od przypadku, jej maonek, partner, z którym zawara pakt solidarnoci cywilnej, lub jej partner, chyba e ustao wspólne poycie midzy nimi lub przez czonka rodziny lub sprzymierzeca, osob pozostajc w bliskich i trwaych wizach z osob doros lub osob, która korzysta w stosunku do niej ze rodka ochrony prawnej.

Moe by równie przedstawiony przez prokuratora z urzdu lub na wniosek osoby trzeciej.

Naley zauway, e sdzia kurateli nie mog ju wej automatycznie z prawa n o  2007-308 z dnia 5 marca 2007 r reformowania ochrony prawnej dorosych.

Do wniosku docza si, pod rygorem niedopuszczalnoci, szczegóowe zawiadczenie sporzdzone przez lekarza wybranego z listy sporzdzonej przez prokuratora . Koszt tego zawiadczenia okrela dekret Rady Stanu. W celu zastosowania ostatniego ustpu artykuu 426 Kodeksu Cywilnego i artykuu 431 Kodeksu Cywilnego lekarz specjalista moe zasign opinii lekarza prowadzcego osoby, która ma by chroniona.

Sdzia orzeka, gdy osoba zostaa wysuchana lub wezwana. Osobie zainteresowanej moe towarzyszy adwokat lub, za zgod sdziego, inna wybrana przez niego osoba.

Sdzia moe jednak, w drodze specjalnie uzasadnionej decyzji i za rad lekarza, o którym mowa w artykule 431 Kodeksu Cywilnego, zadecydowa, e nie ma potrzeby przystpowania do przesuchania osoby zainteresowanej, jeeli jest to konieczne. szkodzi jego zdrowiu lub nie jest w stanie wyrazi swojej woli.

Aby byo wykonalne wobec osób trzecich, orzeczenie musi by wymienione na marginesie aktu urodzenia osoby objtej ochron (art. 493-2 Kodeksu Cywilnego), a orzeczenie jest wpisane do rejestru stanu cywilnego.

Kady, kto moe otworzy opiek moe zakwestionowa j poprzez odwoanie do Sdu Apelacyjnego jurysdykcji majc na wiosn terytorialnym (wobec prawa n o  2007-308 z dnia 5 marca 2007, e odwoanie zostao wprowadzone do High Court ).

Postanowienia szczególne dotyczce opieki nad osobami dorosymi

rodek jest proporcjonalny i zindywidualizowany w zalenoci od stopnia zmiany osobistych zdolnoci danej osoby. "

- art. 428 in fine kodeksu cywilnego

Opieka jest ogaszana tylko wtedy, gdy zostanie ustalone, e ani gwarancja sprawiedliwoci, ani kuratela nie mog zapewni wystarczajcej ochrony. "

- art. 440 in fine kodeksu cywilnego

Inne systemy ochrony osób dorosych musiay zosta rozwaone i wyeliminowane. Ani zwyke lub wzmocnione kuratorstwo, ani gwarancje sprawiedliwoci nie powinny by wystarczajce.

Skutki opieki nad osobami dorosymi

Uprawnienia opiekuna maoletniego dziecka lub uprawnienia opiekuna osoby dorosej objtej opiek s identyczne i w obu przypadkach opieka jest zorganizowana w ten sam sposób .

Jeeli nic nie jest przewidziane w postanowieniu sdziego opiekuczego , ochrona osób dorosych obejmuje zarówno majtek, jak i osob ( art. 425 kc ).

Ochrona osoby

W odniesieniu do ochrony osoby jest ona przewidziana w art. 457-1463. Przepisy te zasadniczo przewiduj trzy rodzaje dziaa odnoszcych si do sfery ochrony osoby:

 • cile osobiste czynnoci z art. 458 kc, które osoba dorosa wykonuje samodzielnie; artyku narzuca niewyczerpujcy wykaz czynnoci cile osobistych: owiadczenie o urodzeniu dziecka, jego uznanie, akty wadzy rodzicielskiej dotyczce osoby dziecka, owiadczenie o wyborze lub zmianie imienia dziecka oraz zgod na adopcj wasn lub dziecka. W szczególnoci wybiera miejsce zamieszkania i ma prawo do swobodnego utrzymywania relacji osobistych. Sdzia orzeka w przypadku trudnoci.
 • zwyke decyzje osobiste z art. 459 kc par. 1 podejmowane wycznie przez osob penoletni
 • decyzje osobiste naruszajce integralno osobist lub prywatno ycia prywatnego (art. 459 kc par. 2) , które wymagaj interwencji przedstawiciela sdowego  ; jednake osoba odpowiedzialna za ochron osoby dorosej nie moe bez upowanienia sdziego lub rady rodzinnej, jeeli zostaa ukonstytuowana, podejmowa decyzji, której skutkiem jest powane naruszenie nietykalnoci cielesnej osoby podlegajcej ochronie. prywatno jego ycia prywatnego.

Pozostae przepisy s rozproszone po caym Kodeksie Cywilnym:

 • Maestwo musi by zatwierdzone przez sdziego opiekuczego , tak samo w przypadku zawarcia PACS.
 • Rozwód za obopóln zgod jest zabroniony, podobnie jak rozwód za przyjcie zasady zerwania (art. 249-4 c.civ ). W innych przypadkach rozwodu wniosek w jego imieniu moe zoy korepetytor. Jeeli pozew rozwodowy wnosi wspómaonek, powództwo wytacza si przeciwko opiekunowi (art. 249-1 c.civ ).

Ochrona wasnoci

Ogólnie rzecz biorc, uprawnienia opiekuna osoby dorosej s identyczne z uprawnieniami opiekuna osoby niepenoletniej. [ref. niezbdny]

W cigu trzech miesicy od otwarcia kurateli opiekun musi sporzdzi spis rzeczy i przesa go do sekretarza sdu rejonowego. To samo dotyczy rachunku zarzdczego, skadanego corocznie wraz ze wszystkimi dokumentami uzupeniajcymi.

Osoba jest reprezentowana przez opiekuna we wszystkich aktach ycia cywilnego. Ogólnie rzecz biorc, opiekun samodzielnie wykonuje czynnoci konserwatorskie i administracyjne; w odniesieniu do aktów rozrzdzenia konieczna jest zgoda sdziego opiekuczego . Naley zauway, e od czasu dekretu nr 2008-1484 z dnia 22 grudnia 2008 r. rozrónienie pomidzy rónymi rodzajami aktów jest znacznie janiejsze.

Opiekun jest reprezentowany w sdzie przez kuratora; moe dokonywa darowizn, wspomagany lub reprezentowany, za zgod sdziego opiekuczego .

Osoba penoletnia moe sporzdzi testament samodzielnie za zgod sdziego opiekuczego . Z drugiej strony moe sam j odwoa.

Koniec nauki

Opieka koczy si z chwil mierci osoby penoletniej lub w przypadku orzeczenia o zwolnieniu opieki.

Statystyka

Wedug szacunków z 2008 r. na dzie 31 grudnia 2008 r. we Francji pod kuratel, kuratel lub ochron prawn znajdowao si 750 000 osób. System monitorowania statystycznego zosta wzmocniony ustaw z 2007 r., a dane s regularnie publikowane przez Ministerstwo Spraw. lub sprawiedliwoci. Na koniec 2014 r. pod ochron prawn znajdowao si niecae 680 tys. dorosych, w tym 365 tys. pod opiek (54%) i 313 tys. pod opiek. Osoby objte opiek maj rednio 64 lata, a osoby objte opiek prawie 10 lat modsze. Nieznacznie przewaaj kobiety w populacji chronionych dorosych, ale szczególnie nadreprezentowane s wród osób powyej 80. roku ycia pozostajcych pod opiek.

Uwagi i referencje

 1. Artyku 390 kodeksu cywilnego o Legifrance
 2. Art. 425 kodeksu cywilnego o Legifrance
 3. Patrz prawa n O  2007-308 5 marca 2007 na légifrance.
 4. Patrz rozdzia 2, Postanowienia wspólne dla osób dorosych objtych ochron (artykuy 415 i nastpne Kodeksu Cywilnego) w sprawie Legifrance.
 5. Zobacz ustaw n o  2007-308 z dnia 5 marca 2007 r reformowania ochrony prawnej dorosych na légifrance.
 6. Artyku 217-1 Kodeksu postpowania karnego w sprawie Legifrance.
 7. Artyku 426 Kodeksu Cywilnego Legifrance.
 8. art. 431 Kodeksu Cywilnego o Legifrance.
 9. Artyku 431 Kodeksu Cywilnego Legifrance.
 10. Artyku 493-2 Kodeksu Cywilnego Legifrance .
 11. Art. 428 in fine kodeksu cywilnego o Légifrance
 12. Art. 440 in fine kodeksu cywilnego o Légifrance
 13. Artyku 472 Kodeksu Cywilnego Legifrance.
 14. Artykuy 433 do 439 kodeksu cywilnego, na légifrance.
 15. Serge Braudo i Alexis Baumann,   Definicja opieki  , w Sowniku prawa prywatnego .
 16. Paskall Genevois-Malherbe, Chronione osobniki dorose we Francji: liczebno, charakterystyka i dynamika nieznanej subpopulacji. Demografia. , Uniwersytet Monteskiusza - Bordeaux IV,( czytaj online ) , s.  554-555
 17. DGCS sporzdza sprawozdanie statystyczne dotyczce ochrony prawnej osób dorosych | Obszar zasobów Ochrona prawna dorosych   , na stronie protection-juridique.creaihdf.fr (dostp 18 kwietnia 2017 r. )
 18. Thibault Cruzet i Marie Lebaudy,   680.000 dorosych pod ochron sdow na koniec 2014 roku  , Infostat Justice ,( ISSN  1252-7114 , przeczytaj online )

Bibliografia

 • Anne Caron-Deglise, Frederic Arbellot i Nathalie Peterka, Prawo opiekucze, ochrona prawna dorosych i nieletnich , Éditions Dalloz
 • Olivier Chomono, Guardianship for Dummies , Pierwsze wydania
 • Obroca praw, Ochrona prawna osób bezbronnych , Pary, Obroca praw,, 84  s. ( przeczytaj online )

Zobacz równie

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Dekret n o  2008-1276 z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie ochrony prawnej nieletnich i dorosych oraz zmieniajcej Kodeks postpowania cywilnego

Stowarzyszenia i prywatne strony informacyjne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Opieka we Francji , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Opieka we Francji i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Opieka we Francji na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Marlena Rutkowski

Ten wpis na Opieka we Francji sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Marzena Zieliński

Ten wpis na Opieka we Francji pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Elena Skrzypczak

Podane informacje o zmiennej Opieka we Francji są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Igor Bieniek

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Opieka we Francji .