Ocena ryzykaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Ocena ryzyka, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Ocena ryzyka. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Ocena ryzyka, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Ocena ryzyka. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Ocena ryzyka poniżej. Jeśli informacje o Ocena ryzyka, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W obszarze zarzdzania ryzykiem , ocena ryzyka to wszystkie metody obliczania krytycznoci (Wanoci i ostro) zagroenia .

Ma równie na celu ich kwantyfikacj, okrelenie niebezpieczestw (które musiay zatem zosta wczeniej zidentyfikowane). Opiera si na wykorzystaniu faktów naukowych do okrelenia skutków zdrowotnych naraenia osób lub populacji na niebezpieczne materiay lub sytuacje .

W tym obszarze ograniczamy si do badania ryzyka aryetycznego , czyli uwzgldniania wycznie zdarze o negatywnych skutkach.

W miar moliwoci staramy si uzyskiwa wskaniki ryzyka (lub iloraz ryzyka) przeoone na wartoci skwantyfikowane, klasyfikowa ryzyka poprzez ustalanie ich priorytetów, aby móc nada priorytet rodkom, które naley podj w celu zmniejszenia ryzyka i/lub zagodzenia jego ryzyka konsekwencje lub sprawi, by ryzyko byo akceptowalne . Mówimy o ilociowej ocenie ryzyka lub w jzyku angielskim ilociowej ocenie ryzyka (QRA).

Krytyczno to wymierna warto, czsto podzielona na kilka parametrów:

 • czstotliwo;
 • naraona sia robocza;
 • powaga;
 • Poziom biegoci;

krytyczno jest wtedy iloczynem wartoci tych parametrów.

Wspóczynnik ryzyka (czasami nazywany równie wspóczynnikiem ryzyka; indeksem ryzyka; indeksem ryzyka; ilorazem ryzyka ) odnosi si do stosunku midzy poziomem naraenia a toksykologiczn wartoci referencyjn.

Limity

Ocena ryzyka obejmuje najpierw identyfikacj zagroe.
Obejmuje równie weryfikacj wszystkich zaoe i kryteriów naraenia na te zagroenia oraz ocen jakoci dostpnych danych. Jednak w przypadku niektórych substancji lub sytuacji potencjalnego ryzyka dostpne informacje s niekompletne:

 • niektóre zagroenia mog nie by jeszcze znane lub mog by tylko czciowo zidentyfikowane;
 • brak toksykologicznej wartoci referencyjnej jest czsty, w szczególnoci w odniesieniu do wpywu niskich dawek na substancje zaburzajce gospodark hormonaln, na przykad
 • efekty synergiczne s trudne do oszacowania (np. naraenie na koktajle zanieczyszcze, leków i innych naturalnych i/lub syntetycznych substancji, podczas gdy toksykologiczne wartoci referencyjne s ustalane dla poszczególnych produktów i rzadko s przyblione dla dwóch lub kilku produktów);
 • stopie naraenia bywa trudny do oszacowania

Jednak nieznajomo natury i skutków danej substancji lub sytuacji (na przykad naraenie na haas lub owietlenie nocne) nie pozwala nam powiedzie, e jest nieszkodliwa lub nie stwarza zagroenia.

Reprezentacje graficzne

Macierz krytycznoci

Dwa gówne parametry krytycznoci to prawdopodobiestwo wystpienia i dotkliwo. Ogólnie dla kadego parametru podajemy od czterech do piciu poziomów:

Prawdopodobiestwo
 1. Bardzo mao prawdopodobne.
 2. Nieprawdopodobne (rzadko).
 3. Prawdopodobne (sporadyczne).
 4. Bardzo prawdopodobne (powszechne).
Powaga
 1. Niski.
 2. redni.
 3. Powany.
 4. Bardzo powane.

Zamiast mnoy dwie wartoci, konstruujemy macierz i to jej strefy wskazuj na krytyczno.

Przykad macierzy krytycznoci
Powaga
1
niski
2
rednie
3
Powane
4
Bardzo powane
Prawdopodobiestwo 4 Bardzo prawdopodobne
3 Prawdopodobne
2 mao prawdopodobne
1 Bardzo mao prawdopodobne
Legenda
 • czerwony: wymagana redukcja ryzyka;
 • biay: redukcja ryzyka nie jest konieczna.

Zobacz take:

Struktura drzewa

ISO 13849-1: 2008 zapewnia ocen opart na drzewie, w zalenoci od parametrów niebezpiecznej sytuacji.

Ustawienia
 • S: ciko urazu (dotkliwo)
  • S1: lekkie obraenia (zwykle odwracalne),
  • S2: powane obraenia (zwykle nieodwracalne, w tym mier);
 • F: czstotliwo i/lub czas trwania naraenia na niebezpieczne zjawisko:
  • F1: rzadka do do czstej i/lub krótki czas ekspozycji,
  • F2: czste do cigego i/lub dugiego czasu naraenia;
 • P: moliwo uniknicia niebezpiecznego zjawiska lub ograniczenia szkód:
  • P1: moliwe pod pewnymi warunkami,
  • P2: rzadko moliwe.

Okrela to poziom wydajnoci PL (poziom wydajnoci) oceniany od a do e .

W dziedzinie zdrowia

Ocena ryzyka zdrowotnego (HRA) jest obowizkow czci bada wpywu w Europie i wielu krajach, zwaszcza w przypadku niektórych planów i programów. Obejmuje ocen niebezpieczestwa, naraenia i ryzyka. W dzisiejszej praktyce narodzia si w Stanach Zjednoczonych w 1983 r. pod egid Amerykaskiej Akademii Nauk wraz z podejciem HACCP (NRC, 1994), które podzielio podejcie na badania, ocen i zarzdzanie ryzykiem; nastpnie podjte przez Uni Europejsk w Przewodniku po Dokumentach Wytycznych Technicznych .

Zwykle skada si z 4 kroków

 1. identyfikacja zagroe , tj. szkodliwych lub niepodanych skutków dla zdrowia, które czynnik moe powodowa (samodzielnie lub w poczeniu)
 2. ocena zalenoci dawka-odpowied (i progów skutków, tj. poziomów naraenia wywoujcych skutki negatywne) oraz czstoci wystpowania i/lub nasilenia tych skutków: ocena ta jest czasami zoona, na przykad w przypadku substancji zaburzajcych gospodark hormonaln lub produktów, które dziaaj rónie w zalenoci od pory dnia w cyklu , lub w obecnoci efektów synergicznych)
 3. ocena naraenia: wymaga to okrelenia dróg przenoszenia zanieczyszczenia ze róda na czowieka (spoycie, wdychanie, przejcie przezskórne, promieniowanie itp.) oraz oszacowania czstotliwoci, czasu trwania i zasigu ekspozycji.
 4. charakterystyka ryzyka, oparta na dostpnych informacjach toksykologicznych, skrzyowana z danymi dotyczcymi naraenia w celu okrelenia i ilociowego okrelenia ryzyka. Ten etap obejmuje omówienie niepewnoci i interpretacji wyników, czsto z rozszerzeniem podsumowania .

Przypadek zdrowia w miejscu pracy

Dotkliwo mona oszacowa za pomoc nastpujcej klasyfikacji:

 1. Niski: wypadek przy pracy (AT) lub choroba zawodowa (PD) bez zwolnienia lekarskiego .
 2. rednia: AT lub MP ze zwolnieniem chorobowym.
 3. Cikie: AT lub PD powodujce czciow trwa niepenosprawno.
 4. Bardzo powane: miertelne.

Co wicej, obraenia ciaa mog wystpi tylko wtedy, gdy osoba jest naraona na niebezpieczestwo. Prawdopodobiestwo wystpienia szkody zaley zatem od prawdopodobiestwa wystpienia niebezpiecznego zdarzenia i czasu trwania naraenia na zagroenie lub czstotliwoci naraenia:

 1. Bardzo mao prawdopodobne: prawdopodobiestwo niebezpiecznego zdarzenia niskie, a naraenie rzadkie i/lub krótkie.
 2. Mao prawdopodobne: wysokie prawdopodobiestwo niebezpiecznego zdarzenia oraz rzadkiego i/lub krótkiego naraenia.
 3. Prawdopodobne: niskie prawdopodobiestwo wystpienia niebezpiecznego zdarzenia oraz czste i/lub dugie naraenie.
 4. Bardzo prawdopodobne: wysokie prawdopodobiestwo niebezpiecznego zdarzenia oraz czstego i/lub dugiego naraenia.

Jednolity Dokument (lub jednolity dokument do oceny ryzyka zawodowego)

Jednolity dokument jest wymogiem regulacyjnym francuskiego kodeksu pracy (patrz artykuy R 4121-1 i nast. Utworzony w 2001 r. jako cz dyrektywy europejskiej 89/391/EWG majcej na celu popraw bezpieczestwa i zdrowia w pracy). Jednolity dokument zawiera zaktualizowane wyniki oceny ryzyka zawodowego ponoszonego przez kadego pracodawc (patrz ogólne zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu, artykuy L4121-1 i nast. Utworzone w 1991 r. w ramach tej samej dyrektywy europejskiej). Brak jednego dokumentu moe by ukarany podczas kontroli inspekcji pracy.

Analiza i ocena ryzyka odnosz si do wszystkich zagroe, które mog zaszkodzi zdrowiu i bezpieczestwu dowolnego pracownika w firmie, w celu rozwaenia ich ograniczenia lub nawet wyeliminowania. Jest to jedna z podstawowych podstaw do okrelenia i zaplanowania programu zapobiegania zagroeniom zawodowym, zmniejszenia uciliwoci w pracy i poprawy warunków pracy, którymi musi zarzdza kady pracodawca we Francji.

Ten jednolity dokument musi by aktualizowany corocznie i przy kadej wikszej zmianie warunków BHP lub warunków pracy.

Etapy systemu zarzdzania poprzez jednolity dokument

Najwaniejsz czci i wymagajc najbardziej profesjonalnych umiejtnoci jest cz pocztkowa, w której kadzie si podwaliny pod skuteczny system zarzdzania.

Jednolity Dokument, aby by skuteczny i sta si dynamicznym instrumentem, musi by budowany z pracownikami firmy, w oparciu o ich umiejtnoci i wiedz.

1) Pierwszym krokiem jest budowa ram dokumentu w Jednostkach pracy zgodnie z organizacj i dziaalnoci firmy. A UT grupuje pracowników, których czynnoci zawodowe s tak podobne, e s uwaani za naraonych na takie same zagroenia zawodowe (charakter i zakres). W ten sposób wyniki oceny ryzyka zawodowego jednego lub wicej czonków UT s rozszerzane na wszystkich pracowników UT, których oni okrelaj.

2) Przegld dokumentacji firmy i jej ewentualne uzupenienie w oparciu o plany: deklaracje zgodnoci, autoryzacje (okresowe lub krótsze), procedury testowe lub kontrolne (okresowe lub nie), karty bezpieczestwa materiaów przygotowane przez dostawców (moliwe na danie w przypadku ich braku lub nie odroczone lub niezgodne), podrczniki operacyjne, procedury operacyjne i istniejce dobre praktyki (do zweryfikowania podczas analizy), metody i tre obowizujcego szkolenia i uczenia si (do zweryfikowania podczas analizy);

3) W analizie uwzgldniamy równie dane pochodzce z Rejestru Wypadków, wiedz lub rejestracj niebezpiecznych zdarze oraz wskazania wynikajce z anonimowych i zbiorczych danych z bada lekarskich. W razie potrzeby naley wykona pomiary i wykona odpowiednie obliczenia naraenia. Poprzez analiz opisow wyprowadzamy ocen uzasadnionego wyraenia na temat istnienia lub nie oraz charakteru wszelkich pozostaych zidentyfikowanych zagroe;

Opisane wyniki prac s na bieco aktualizowane w Jednolitym Dokumencie Oceny Ryzyka.

Metoda: Jedyn skuteczn metod na zakoczenie tej pierwszej fazy, która, jak powtarzamy, jest fundamentaln podstaw systemu zarzdzania, jest poczenie kompetencji osób, które go opracowuj, z dowiadczeniem i wiedz ludzi, którzy w nim dziaaj. fabryka. Aby lepiej wyjani, nie bdzie skuteczna analiza ryzyka, która nie zawiera dowiadczenia pracowników (ani skuteczny rodek naprawczy lub procedura, która nie jest zbadana i omówiona z zainteresowanymi osobami lub która w praktyce moe by zdenerwowana przez zachowania innych sektorów biznesu).

Zaleta posiadania systematycznego narzdzia pomaga nam by analitycznym i dobrze wykorzysta interaktywno z firm i jej pracownikami: stosujc t metod, rekonstrukcja rzeczywistoci, nawet jeli jest zoona, przebiega liniowo. Aby nie dopuci do tego, e pozyskiwanie danych i ich poprawianie jest dugie iw wielu przypadkach trudne, system daje moliwo wprowadzania danych w sposób progresywny i elastyczny, oszczdzajc wiele trudnoci. Wtedy bardzo wan zalet jest moliwo wykorzystania organizacji bazy danych i jej archiwów do prowadzenia ewidencji, koordynowania i sprawnego czenia wszystkich danych (zwikszenie wydajnoci); inaczej musielibymy zarzdza w sposób rozproszony i bez niezbdnego odniesienia dla organizacji pracy.

Jednolity dokument i modyfikacje warunków ryzyka Wszystkie realia firm ulegaj cigym zmianom, dzi znacznie czciej ze wzgldu na elastyczno rynków i potrzeby produkcyjne. W przypadku modyfikacji, które równie znaczco zmieniaj organizacj pracy i warunki ryzyka, konieczna jest aktualizacja analizy i oceny ryzyka.

Wada odroczenia moe by uznana za brak Dokumentu dla tego sektora biznesowego, a nastpnie moe zosta ukarana. Ale poza sankcj, zaczynamy mie segmenty fabryki pozbawione prawidowej analizy i stopniowo z upywem miesicy nasza pocztkowa praca traci przyczepno do rzeczywistoci, w której musimy zarzdza profilaktyk. Jednolity dokument jest staym punktem odniesienia dla kontroli i kierowania profilaktyk: jeli osoba odpowiedzialna nie jest w stanie wczeniej zbada zmian i sukcesywnie nie aktualizuje przydatnych elementów, zarzdzanie profilaktyk szybko staje si formaln rzecz i jest postrzegana przez sektory operacyjne zakadu jako ciao obce. Tu zatem jest potrzeba integracji Dokumentu i jeli to konieczne Planu Dziaa lub jako wzbogacenie dokumentu (w przypadku, gdy uywamy Sistema Ambiente) lub jako raport integracyjny: byoby wskazane, aby raport opis sowny jest sprawdzany i kontrasygnowany przez zainteresowanych agentów i przedstawicieli. Dokumentuje to, e dziaalno prewencyjna bya zaangaowana w modyfikacj i weryfikowaa j, a jednoczenie ustpuje funkcjom prewencyjnym, aby koordynowa je pozytywnie z innymi funkcjami biznesowymi.

Okresowa i organiczna aktualizacja Jednolitego Dokumentu Aktualizacja dokumentu planowana jest co najmniej raz w roku. Przypomina to troch bilans roczny lub inwentaryzacj: gdyby nasze zarzdzanie gospodarczo-finansowe nie byo powizane z corocznym zamkniciem i audytem, nierównowaga w zarzdzaniu byaby znacznie powaniejsza i szybko staaby si trudna do opanowania. Dokument jest narzdziem roboczym: okresowo i w zaprogramowany sposób musimy bra go z powrotem w parze ze wszystkimi integracjami, których zarówno dokonalimy, jak i ponownie zbada wszystkie analizy, powstae problemy bezpieczestwa, wypadki, które si wydarzyy. , zaistniaych niebezpiecznych zdarze, wskaza sporzdzonych przez waciwego lekarza na podstawie bada lekarskich. Przeprowadzenie tej aktualizacji pozwala nam równie zrozumie bdy oceny, które zostay popenione jako priorytet (to jest naprawd znaczenie oceny: by w stanie zrozumie, czy i dlaczego prawidowo lub le ocenilimy warunek ryzyka.

Metoda: Duo bardziej ni w fazie pocztkowej skuteczne jest czenie umiejtnoci z dowiadczeniem pracowników: w rzeczywistoci w tej fazie znajdujemy si z tekstami, które mona wzbogaci i poprawi w pozytywny i konstruktywny sposób. Jeeli zainteresowani agenci i pracownicy maj moliwo sprawdzenia i uzasadnienia ze strony Dokumentu, który ich dotyczy, a take przedstawienia propozycji, okresowe odroczenie staje si okazj do wanej korekty kultury korporacyjnej. Chodzi o cigy proces doskonalenia, który jest skuteczny, jeli informacje s rozproszone.

W Unii Europejskiej

Unia Europejska posiada komitet naukowy ds. oceny zagroe dla zdrowia (lub SCHER dla osób anglojzycznych). Utworzono drugi komitet w celu oceny pojawiajcych si i nowo zidentyfikowanych zagroe:   Komitet Naukowy ds. Pojawiajcych si i Nowo Rozpoznanych Zagroe dla Zdrowia  .

Zobacz równie

Powizane artykuy

Uwagi i referencje

 1. Por. definicj podejcia EQRS z 1983 r. wydan przez National Research Council of the United States [NRC, 1983]
 2. EQRS I WSKANIKI RYZYKA , INVS, dostp 03.11.2017
 3. komitet naukowy ds. oceny zagroe dla zdrowia
 4. Strona   Komitetu Naukowego ds. Pojawiajcych si i Nowo Rozpoznanych Zagroe dla Zdrowia  

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Ocena ryzyka, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Ocena ryzyka i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Ocena ryzyka na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Wiktoria Wolski

W tym poście o Ocena ryzyka dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Lukasz Ostrowski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Ocena ryzyka i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Oksana Sobolewski

Ten wpis o Ocena ryzyka był właśnie tym, co chciałem znaleźć.