Nadzór administracyjnyInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Nadzór administracyjny, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Nadzór administracyjny. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Nadzór administracyjny, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Nadzór administracyjny. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Nadzór administracyjny poniżej. Jeśli informacje o Nadzór administracyjny, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W prawie francuskim , nadzór administracyjny jest form wadzy sprawowanej przez osob prawn wedug prawa publicznego , zwany organ nadzoru , nad innym: wadzy publicznej , instytucji publicznej lub prywatnej placówce interesu publicznego . Kompetencja nadzorcza obejmuje wszelkie rodki kontroli regulacyjnej, jakimi dysponuje ten organ nad podmiotem nadzorowanym, w celu zachowania jej zgodnoci z przepisami prawa oraz nadrzdnoci nadrzdnego interesu publicznego .

Pojcie opieki administracyjnej jest inspirowane opiek cywiln , przy czym osoba prawna podlegajca tej opiece jest wówczas traktowana jako osoba maoletnia.

Od czasu wprowadzenia praw decentralizacyjnych , hierarchiczna kontrola nie jest ju sprawowana nad wspólnotami terytorialnymi Francji. Zastpuje go nadzór administracyjny. W zwizku z tym dotyczy to niektórych instytucji publicznych i grup interesu publicznego (OPW). W przypadku zakadów publicznych organem nadzoru jest organ lokalny  ; w przypadku OPW jest to jeden lub wicej partnerów w umowie.

Organy nadzorcze i organizacja administracyjna

Nawet jeli opiek sprawuje osoba prawna, powierzona jest administracyjnie rónym organom.

W przypadku nadzoru pastwowego nad krajowymi placówkami publicznymi naley dokona rozrónienia w zalenoci od tego, czy maj one wyjtkowy charakter, czy wrcz przeciwnie, stanowi seri.

W pierwszym przypadku jest to na ogó powierzone Prezesowi Rady Ministrów lub czciej ministrom . Niektóre instytucje publiczne mog podlega nadzorowi kilku ministrów, nazywa si to nadzorem podwójnym lub wielokrotnym. W przypadku gdy nadzór sprawuje minister, ten ostatni jest okrelany jako minister nadzorujcy. Konkretnie, funkcj nadzorcz na ogó powierza si wydziaowi ministerstwa na mocy dekretu w sprawie organizacji administracji centralnej tego ministerstwa. Nastpnie na mocy dekretu ministerialnego okrelajcego organizacj i zadania dyrekcji jest przydzielany pod-dyrekcji lub, czciej, do okrelonego urzdu. W ten sposób ten sam urzdnik lub agent kontraktowy ledzi na co dzie akta dotyczce danego zakadu publicznego, a dyrektor lub minister interweniuje tylko w sprawach najwaniejszych. Sekretarz Generalny wykonuje w kadym ministerstwie misj doradcz i ewaluacyjn w zakresie sprawowania nadzoru nad placówkami publicznymi podlegajcymi ministerstwu oraz zapewnia koordynacj nadzoru nad podmiotami podlegajcymi ministerstwu.

Nadzór pastwowy jest przenoszony do usug zdecentralizowanych, gdy w rónych regionach lub departamentach istnieje kilka krajowych instytucji publicznych lub grup interesu publicznego tego samego typu . Nadzór sprawuje wówczas prefekt , aw sprawach dydaktycznych rektor .

Opieka lokalnych instytucji publicznych jest wiosna wspólnotowych których zaley i jest powierzona deliberative montau spoecznoci: sejmiku , rady powiatu (byego doradcy ogólnej od 2015), rada gminy , rada terytorialna). Dotyczy to w szczególnoci lokalnych publicznych placówek owiatowych (EPLE) znajdujcych si pod nadzorem regionów ( liceów ) i wydziaów ( kolegiów ).

Procedury sprawowania opieki

Opieka moe przybiera róne formy i mie róny zakres w zalenoci od przypadku.

Kontrola czynnoci

W kadym przypadku, jeli zakada kontrol dziaa organu nadzorowanego, organ nadzoru ma prawo do informacji. Musi wic by odbiorc wszystkich aktów (narad, zarzdze itp.) Lub najwaniejszych z nich. Akty mog by wykonane tylko wtedy, gdy zostay skierowane do organu nadzorczego.

Nastpnie, w zalenoci od tekstów, mona poda kilka reimów:

 • niektóre akty wymagaj wyranego zatwierdzenia, aby mogy wej w ycie;
 • organ nadzorczy moe czasami poprosi o drug narad w celu potwierdzenia czynu;
 • niektóre akty mog wej w ycie, chyba e sprzeciwi si temu organ nadzorczy.

Czsto zdarza si, e w przypadku tego samego zakadu niektóre akty s wykonalne, chyba e zostay wyranie przeciwne, podczas gdy inne wymagaj wyranego zatwierdzenia (w szczególnoci decyzje budetowe).

W zalenoci od statusu osoby sprawujcej opiek, czyn, którego dotyczy sprzeciw, moe:

 • zosta uniewanione przez organ nadzorczy;
 • lub zosta skierowane do sdziego administracyjnego, który jest uprawniony do uniewanienia aktu.

Jeeli nie moe sam uniewani, organ nadzorczy moe zoy wniosek o wszczcie postpowania uproszczonego o zawieszenie zaskaronej czynnoci do czasu rozstrzygnicia co do istoty sprawy.

Kontrola nad czynami dotyczy nie tylko ich legalnoci, ale take ich podalnoci.

Wreszcie organ nadzorczy przedsibiorstw publicznych jest reprezentowany w obradujcym zgromadzeniu tego ostatniego.

Spotkania

Organ nadzorczy moe czsto powoywa dyrektorów placówek publicznych. Moe mie uprawnienie do zawieszenia, automatycznej rezygnacji lub zwolnienia.

Moe równie powoywa czonków reprezentujcych j w zarzdzie lub radzie nadzorczej , a take powoywa lub odwoywa jej przewodniczcego. Czsto przewiduje si, e organ nadzorczy moe zada zwoania rady dyrektorów.

Kontrola budetu

W przypadku organizacji otrzymujcych dotacje pastwowe lub wspólnotowe (budet inwestycyjny lub operacyjny), budet naley ustali w porozumieniu z organem nadzorczym.

Jeli chodzi o decyzjach finansowych (oraz preliminarzy dochodów i wydatków (SPIE), zmieniajca decyzje, sprawozdania finansowego), Dekret n °  99-575 z ustanawia zasad milczcej zgody, nadajc im wykonalno po upywie miesica od ich otrzymania przez organy nadzorcze, chyba e w tym terminie zostanie zgoszony sprzeciw.

Instytucja publiczna moe mie ksigowego, który regularnie kontroluje wydatki.

Uwaga historyczna

Pojcie nadzoru rozwijao si w tym samym czasie, co osobowo prawna i autonomia finansowa zostay uznane dla spoecznoci lokalnych i instytucji publicznych.

Przez wiele lat akty wadz samorzdowych i wikszoci instytucji publicznych podlegay kontroli a priori i aby mogy wej w ycie, musiay zosta wyranie zatwierdzone. Nastpnie system uelastyczniono, w szczególnoci dla wadz lokalnych, w przypadku których kontrola bya przeprowadzana a posteriori . Jednak prefektowie mogli ogosi niewano aktu.

Od czasu ruchu decentralizacji w 1982 r. Nie mówimy ju o nadzorze administracyjnym wadz lokalnych, ale tylko o legalnoci .

Odniesienia i uwagi

Uwagi

 1. CNRTL, definicja opieki
 2. Dekret n o  87-389 z dnia 15 czerwca 1987 w sprawie organizacji centralnych usug administracji
 3. Encyklopedia Universalis, Nadzór administracyjny
 4. wiat polityczny, kontrola administracyjna
 5. Ustawa nr 83-675 z 26 lipca 1983 r. Dotyczca demokratyzacji sektora publicznego
 6. Legifrance, Utwórz, zmodyfikuj lub usu placówk publiczn .

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Nadzór administracyjny, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Nadzór administracyjny i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Nadzór administracyjny na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Kris Nawrocki

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Nadzór administracyjny.

Paulina Duda

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Nadzór administracyjny pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Nadzór administracyjny tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Patryk Laskowski

To dobry artykuł dotyczący Nadzór administracyjny. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Hania Grzyb

Bardzo ciekawy ten post o Nadzór administracyjny.