MUZYKAInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat MUZYKA, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat MUZYKA. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o MUZYKA, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o MUZYKA. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o MUZYKA poniżej. Jeśli informacje o MUZYKA, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

MUSIS ( Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation - w jzyku francuskim: wielonarodowy system obrazowania przestrzennego do obserwacji, rozpoznania i obserwacji) to satelitarny program rozpoznawczy , pocztkowo udostpniany przez Francj , Niemcy , Belgi , Hiszpani , Grecja i Wochy , a nastpnie opracowane w kontekcie czysto francuskiego z partnerstw dwustronnych.

Historyczny

Korzystny kontekst midzynarodowy dla europejskiego programu kosmicznego

Jeli chodzi o wspóprac w sektorze kosmicznym, Helios 2 skupia Francj, Hiszpani, Belgi, Wochy i Grecj, do których póniej doczyy Niemcy, wokó programu optycznej obserwacji satelitarnej.

Ponadto istniej ju wymiany mocy midzy Francj a jej partnerami woskimi i niemieckimi, uzyskane dziki dwóm umowom dotyczcym obecnego optycznego (Helios dla Francji) i radaru (COSMO-Skymed i SAR-Lupe dla Woch i Niemiec):

 • w 2001 r. Francja podpisaa dwustronn umow francusko-wosk, zwan umow turysk , przewidujc dodatkowe prawa programowe dla Woch w systemie Helios 2 w zamian za prawa Francji do systemu COSMO-Skymed (CSK), prowadzc w ten sposób instalacji naziemnego komponentu uytkownika CSK w wojskowym centrum obserwacji satelitarnej (CMOS) we Francji;
 • w 2002 r. Francja podpisaa umowy Schwerin z Niemcami, które przewiduj prawa do programowania systemów Helios 2 i SAR-Lupe za pomoc segmentu naziemnego SAR-Lupe zainstalowanego w Creil, równie w ramach utworzonego segmentu CMOS i Helios 2. w Gelsdorf. Te dwa segmenty powstay w 2010 roku.

W 2005 r. We Francji cel personelu zapocztkowa rozwój przyszej zdolnoci obserwacji kosmosu (FCOS). Jego celem jest rozwój wszystkich zasobów rozpoznania kosmicznego dla nastpnej generacji satelitów optycznych i radarowych oraz wspólnego segmentu naziemnego umoliwiajcego dostp do tych moliwoci. Dwa gówne kierunki to rozdzielczo obrazu i czuo satelity.

Projekt ten zosta otwarty do wspópracy pod now wspóln nazw MUSIS. Piciu partnerów Helios (Niemcy, Wochy, Hiszpania, Belgia i Grecja) pozytywnie odnioso si do tej oferty.

W ten sposób w 2008 r. Podpisano list intencyjny midzy ministrami obrony Francji, Niemiec, Grecji, Hiszpanii i Belgii, torujc drog przyszemu programowi udostpniania zdj satelitarnych.

W 2009 roku Wochy przystpiy do tego programu, a projekt MUSIS powsta jako projekt ad hoc kategorii B Europejskiej Agencji Obrony (EDA) . Cele projektu byy nastpujce:

 • zastpienie, w perspektywie dugoterminowej, wszystkich wojskowych lub podwójnych komponentów operacyjnych:
 • poprawi wydajno, w porównaniu z obecnymi systemami, w dwóch kierunkach:
  • lepsza rozdzielczo, aby osign próg umoliwiajcy identyfikacj mniejszych celów;
  • wzrost liczby ponownych odwiedzin interesujcych stron, aby poprawi aktualizacj posiadanych ju informacji;
  • wzrost liczby zdj satelitarnych.
 • zbudowanie przyszego europejskiego wojskowego systemu obserwacji kosmosu, czcego moliwoci optyczne, podczerwone i radarowe.

Powinien by dziaa od 2015 roku (najwczeniej).

W , Polska i Szwecja równie ogaszaj zamiar przystpienia do tego programu.

Fiasko europejskiej inicjatywy i rozwoju Francji

Na pocztku programu AED by powizany z projektem. Jednak wze wzgldu na brak umowy o wspópracy oraz w celu uniknicia ryzyka zakócenia zdolnoci w zwizku z przewidywalnym zakoczeniem Helios 2 Francja zdecydowaa si samodzielnie uruchomi optyczny element kosmiczny. Przewiduje:

 • pozyskanie czci komponentu optycznego, czyli dwóch satelitów z trzech planowanych w perspektywie dugoterminowej. Zamówienie na te dwa satelity ma koszt budowy 1,4 miliarda euro, do którego dodaje si koszt utrzymania w stanie operacyjnym szacowany na 400 milionów euro w cigu 12 lat. Trzeci satelita podlega nawizaniu wspópracy z innymi partnerami w celu podziau rodków.
 • stworzenie minimalnego segmentu naziemnego przeznaczonego dla tego elementu, otwartego na wspóprac w celu poszerzenia obwodu.

Wystrzelenie tych satelitów jest nastpnie odkadane na rok 2017 dla pierwszego i 2018 dla drugiego, dziki czemu moliwe jest zachowanie zgodnoci z przewidywalnym kocem ycia satelitów Helios.

Pod koniec 2013 r. DGA powiadomia o ukoczeniu naziemnego segmentu uytkownika MUSIS, którego celem jest programowanie misji satelitów optycznych MUSIS oraz odbiór, produkcja, nadawanie i archiwizacja uzyskanych w ten sposób obrazów. Planuje si równie, e zrzesza dostp do innych czujników obserwacji satelitarnych, francuskich lub zagranicznych. Kontrakt o wartoci okoo 300 mln euro obejmuje równie utrzymanie segmentu naziemnego w stanie operacyjnym przez 12 lat.

Ostatecznie udzia Niemiec i Szwecji oraz poczenie z Wochami

Plik francusko-niemiecka Rada Ministrów podja decyzj o nawizaniu wspópracy midzy przyszym niemieckim systemem SARah a wdraanym obecnie systemem CSO pod francusk odpowiedzialnoci. Umowa obejmuje nabycie naziemnego segmentu systemu kadego kraju, umoliwiajc w ten sposób wymian obrazów midzy dwoma krajami. Ponadto umowa przewiduje finansowanie przez Niemcy dwóch trzecich (czyli 210 mln euro) trzeciego satelity GUS, co daje mu prawo do okrelonego procentu praw dostpu do obrazów uzyskanych przez GUS. Porozumienie to nastpio po 10 latach rozmów, podczas których Niemcy zgosili niemieckich producentów, OHB i Airbus Defence & Space Germany. W zamian, aby zrekompensowa brak korzyci przemysowych, Niemcy uzyskay prawo do bycia gównym graczem w europejskim projekcie dronów MALE (Medium Altitude Long Endurance) trzeciej generacji , kierowanym przez Airbus Group , Dassault Aviation i Finmeccanica .

Ponadto Szwecja zostaa równie partnerem w programie MUSIS, udostpniajc dedykowan stacj polarn do szybszego wyszukiwania danych CSO.

Jednoczenie z Wochami kontynuacja wymiany zdolnoci w zakresie radarów optycznych zapocztkowana porozumieniem z Turynu zaowocowaa opracowaniem warstwy umoliwiajcej interoperacyjno zwanej Common Interoperability Layer (CIL) w celu poczenia przyszych segmentów. ) i woskiej (CosmoSkymed 2. generacji). Zarzdzanie tym programem CIL zostao powierzone OCCAr, a realizacj konsorcjum skupiajcemu Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space France i Thales Alenia Space Italy.

Skad MUSIS

Projekt wstpny

MUSIS optymalnie skada si z piciu komponentów:

 • satelity do rozpoznawania optycznego w zakresie widzialnym i podczerwonym do uytku wojskowego ( optyczny komponent kosmiczny znany jako CSO). Ten projekt jest pilotowany przez Francj we wspópracy z innymi krajami. Uruchomienie budetu zostao zainicjowane przez DGA, która oddelegowaa wprojekt Zarzdzanie w CNES . Przemysowiec EADS Astrium otrzyma kontrakt o wartoci 66 milionów euro na zaprojektowanie i opracowanie przyszych satelitów.
 • hiszpaski szerokopasmowy optyczny program satelitarny ( INGENIO ) do uytku cywilnego i wojskowego;
 • niemiecki program satelitarny radarowy o bardzo wysokiej rozdzielczoci (SARah) do uytku wojskowego;
 • program woskich satelitów radarowych o wysokiej i bardzo wysokiej rozdzielczoci (COSMO-SkyMed drugiej generacji) do uytku zarówno cywilnego, jak i wojskowego, otwarty na wspóprac.
 • program ujednolicajcy (FCP), umoliwiajcy zapewnienie federacyjnego wykorzystania rónych komponentów.

Osignicia

Po niepowodzeniu we wdraaniu wspólnego programu europejskiego, MUSIS zosta ostatecznie zredukowany do komponentu optycznego pod przywództwem francuskim i do jego segmentu naziemnego, który w szczególnoci umoliwi dostp do tego komponentu i dostp, poprzez cza ad-hoc, do przyszego niemieckiego i Woskie systemy radarowe (opracowane przez CIL dla CSG) opracowane w ramach innych ni MUSIS.

Biorc pod uwag niemiecki udzia finansowy, optyczny komponent kosmiczny na rzecz obrony dopiero w kocu spenia cel 3 satelitów.

Umiejscowienie anteny polarnej w Szwecji zapewnia równie popraw reaktywnoci systemu.

We Francji naziemny segment MUSIS Defence, zgoszony Airbus Defence and Space za koszt szacowany w 2013 r. Na maksymalnie okoo 300 mln euro, obejmujcy równie 12 lat konserwacji w stanie operacyjnym, zastpuje obecny system PHAROS. wywiad z obserwacji kosmosu), który zapewnia dostp do wszystkich obrazów kosmosu wszystkim uytkownikom armii, zarówno we Francji kontynentalnej, jak iw zewntrznym teatrze dziaa. Ten nowy segment naziemny zostanie zaimplementowany, podobnie jak stary, przez CMOS .

Uwagi i odniesienia

 1.   Francja otrzymuje pierwsze obrazy z niemieckich i woskich satelitów radarowych   na francuskim Ministerstwie Obrony ,
 2.   Wojskowe Centrum Obserwacji Satelitarnej   , Ministerstwo Obrony ,
 3. Michel SAINTE-MARIE,   Opinia w sprawie rachunku finansowego za rok 2009   , w sprawie Zgromadzenia Narodowego ,
 4.   MUSIS, przyszo europejskiego szpiegostwa kosmicznego   , Le Point ,
 5.   Finance bill for 2016: Defense: equipment of the force   , w Senacie (dostp: 14 kwietnia 2018 )
 6. (in)   Komunikat prasowy   , w sprawie Europejskiej Agencji Obrony ,
 7.   Rozpoczcie realizacji satelitów GUS programu MUSIS   w Ministerstwie Obrony Narodowej ,
 8. DGA rozpoczyna realizacj uytkownika segmentu naziemnego MUSIS  " , na Ministerstwo Obrony ,
 9.   Francusko-niemieckie porozumienie w sprawie satelitów obserwacyjnych i nastpnej generacji dronów MALE   , na Opex 360 ,
 10.   Przesuchanie wspólnego dowódcy przestrzeni kosmicznej w Zgromadzeniu Narodowym   , na Zgromadzeniu Narodowym ,
 11.   CSO / MUSIS   , w CNES (dostp 8 maja 2018 r. )
 12. Pani Valérie RABAULT,   Report on the finance bill for 2016   , on the National Assembly ,
 13.   Kosmos: dostarczono system Pharos   , na Opex360 ,

Zobacz te

Powizane artykuy

Linki zewntrzne


Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat MUZYKA, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat MUZYKA i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o MUZYKA na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Miroslaw Stefaniak

Ten wpis o MUZYKA był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Krystyna Dziedzic

Dla takich jak ja szukających informacji na temat MUZYKA, jest to bardzo dobra opcja.

Gabriel Marzec

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na MUZYKA i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Ania Gajda

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o MUZYKA.