mur berliskiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat mur berliski, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat mur berliski. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o mur berliski, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o mur berliski. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o mur berliski poniżej. Jeśli informacje o mur berliski, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Mur
Berliski Berliner Mauer
Obraz w Infoboksie.
Widok na cian z 1986 roku, cz zachodnia pokryta graffiti i malowidami ciennymi.
Prezentacja
Rodzaj
Cz
Materia
Budowa
Rozbiórka
Sponsor
Wzrost
3,60 
Dugo
155 km²
Ojcowiestwo
Pomnik Dziedzictwa w Berlinie ( d )
Stronie internetowej
Lokalizacja
Kraj
Gmina
Szczegóy kontaktu

Mur berliski ( w jzyku niemieckim  : Berliner Mauer , / b l i n m ma / Jego Listen [arkusz] ), "  ciana haby  " dla Zachodu Niemców i oficjalnie nazwany przez wadze wschodnich Niemiec   antyfaszystowski mur ochronny   ( po niemiecku  : Antifachistischer Schutzwall ), wzniesiony w rodku Berlina w nocy do przez Niemieck Republik Demokratyczn (NRD), która stara si w ten sposób pooy kres narastajcemu exodusowi jej mieszkaców do Republiki Federalnej Niemiec (RFN).

Mur, bdcy czci granicy wewntrzniemieckiej , fizycznie oddziela miasto od Berlina Wschodniego i Zachodniego na ponad dwadziecia osiem lat i jest najbardziej uderzajcym symbolem Europy podzielonej elazn kurtyn . To wicej ni zwyky mur , to zoone urzdzenie wojskowe skadajce si z dwóch cian o wysokoci 3,6 metra, z chodnikiem, 302 wieami straniczymi i urzdzeniami alarmowymi, 14 000 straników, 600 psów i drutem kolczastym podcignitym do nieba. Nieznana liczba osób pada ofiar prób przekroczenia muru. Rzeczywicie, wschodnioniemieccy pogranicznicy i onierze radzieccy nie wahali si strzela do zbiegów.

Osabienie Zwizku Radzieckiego , pierestrojka pod wodz Michaia Gorbaczowa i determinacja Niemców Wschodnich, którzy organizuj wielkie demonstracje, prowokujupadek muru berliskiego , wzbudzajc podziw niedowierzania   wolnego wiata   i torujc drog do zjednoczenia Niemiec . Prawie cakowicie zniszczony Mur pozostawia jednak blizny w organizacji miejskiej stolicy Niemiec, które do dzi nie zostay zatarte. Mur Berliski, symbol ideologicznego i politycznego podziau okresu zimnej wojny , zainspirowa wiele ksiek i filmów. Powicono mu kilka muzeów.

Fabua

Sektory okupacji Berlina , szlak muru i przejcia graniczne (1989).

Przed budow Muru (1945-1961)

Po jego kapitulacji dnia , Niemcy podzielone jest na trzy, potem cztery strefy okupacyjne w ramach administracji radzieckich, amerykaskich, brytyjskich i francuskich, zgodnie z porozumieniem osignitym na konferencji w Jacie . Berlin , stolica III Rzeszy , pocztkowo cakowicie zajty przez Armi Czerwon, równie musi zosta podzielony na cztery sektory podzielone midzy sojuszników. Sowieci opucili wówczas zachodnie dzielnice miasta na Zachód, który w ten sposób znalaz si cakowicie zamknity w swojej strefie okupacyjnej, która sama pozostawaa pod kontrol sowieck, obejmujca 409  km 2 , czyli 45,6% powierzchni miasta. Pozycja i znaczenie Berlina sprawiaj, e jest on gównym stawkiem w zimnej wojnie, która rozpocza si zaraz po zakoczeniu dziaa wojennych.

Wydarzenia w Niemczech

Wspópraca midzy czterema niemieckimi mocarstwami okupacyjnymi zakoczya si w 1948 r., kiedy Zwizek Radziecki zawiesi swój udzia w Sojuszniczej Radzie Kontroli i Dowództwie Sojuszniczym.. Sowieci przystpili wic do blokowania komunikacji Zachodu z Berlinem Zachodnim, bez wtpienia po to, by zmusi ich do opuszczenia dawnej stolicy Rzeszy. Z do , Stalin ustanawia blokad Berlina . Cay tranzyt ldowy i rzeczny midzy Berlinem Zachodnim a Niemcami Zachodnimi zostaje odcity. To wydarzenie stanowi pierwszy powany kryzys midzy Zwizkiem Radzieckim a Zachodem. Dziki gigantycznemu transportowi lotniczemu zorganizowanemu pod egid Stanów Zjednoczonych Berlin Zachodni przetrwa blokad.

W 1949 r. utworzono Republik Federaln Niemiec (RFN) w trójstrefie utworzonej przez strefy francusk , brytyjsk i amerykask , a tu po niej Niemieck Republik Demokratyczn (NRD) w strefie pod okupacj sowieck . Powstanie dwóch pastw konsoliduje podzia polityczny Berlina . Nastpnie po obu stronach zaczynamy zabezpiecza i zamyka granic midzy dwoma pastwami . celnicy i onierze oddelegowani do patroli stray granicznej midzy NRD a RFN; Po stronie RDA zostan póniej wzniesione solidne ogrodzenia.

Pod wzgldem prawnym Berlin zachowuje status miasta zdemilitaryzowanego (brak niemieckich onierzy) podzielonego na cztery sektory i niezalenego od dwóch pastw, tj. RFN i NRD. W rzeczywistoci praktyczny zakres tej niezalenoci jest bardzo ograniczony. Rzeczywicie, status Berlina Zachodniego jest podobny do tego z Ziemi , z udziaem przedstawicieli bez prawa gosu w Bundestagu , podczas East Berlin staje si, z naruszeniem jego statusu, stolicy NRD. Miasto pozostaje jednak jedynym miejscem, przez które mog tranzytowa Niemcy ze Wschodu i Zachodu.

ten The USSR próbowali nowy zamach podczas Chruszczow ultimatum proponujc odejcie wojsk zachodnich w cigu szeciu miesicy, aby Berlin zdemilitaryzowanej wolne miasto. Zachodni sojusznicy odmawiaj. To ultimatum oznacza pocztek kryzysu berliskiego, który przez cztery lata bdzie w centrum stosunków Wschód-Zachód.

Przyczyny budowy Muru Berliskiego

Od momentu powstania w 1949 r. NRD dowiadcza coraz wikszego napywu emigracji do RFN, zwaszcza do Berlina. Granica miejska jest trudna do kontrolowania, w przeciwiestwie do i tak ju silnie strzeonych obszarów wiejskich. Od 2,6 do 3,6 miliona Niemców ucieko z NRD przez Berlin w latach 1949-1961, pozbawiajc kraj niezbdnej siy roboczej w czasie jego odbudowy i pokazujc wiatu ich sabe przywizanie do reimu komunistycznego. Emigracja nie nastrcza wikszych trudnoci, poniewa do, wystarczy jecha metrem lub kolej berlisk, aby jecha ze wschodu na zachód, co berliczycy robi codziennie, aby jecha do pracy. Niemcy nazywaj t migracj z komunistycznego NRD do kapitalistycznej RFN:   gosuj nogami  . W cigu pierwszych dwóch tygodni, obfitujcy w plotki, ponad 47 000 obywateli NRD przedostaje si do RFN przez Berlin . Ponadto Berlin Zachodni peni równie funkcj bramy na Zachód dla wielu Czechosowacji i Polaków . Poniewa emigracja dotyka szczególnie modych pracowników, stanowi powany problem ekonomiczny i zagraa istnieniu NRD.

Ponadto okoo 50 000 berliczyków to pracownicy transgraniczni, pracujcy w Berlinie Zachodnim, ale mieszkajcy w Berlinie Wschodnim lub na jego przedmieciach, gdzie koszty utrzymania i nieruchomoci s korzystniejsze. ten, dekret zobowizuje pracowników przygranicznych do rejestracji jako takich i pacenia czynszu w markach niemieckich (waluta RFN ). Jeszcze przed budow muru policja NRD intensywnie monitorowaa na przejciach do Berlina Zachodniego tych, których okrelaa jako przemytników lub dezerterów z Republiki.

Jak wszystkie kraje komunistyczne, NRD zostaa zmuszona do posiadania gospodarki zaplanowanej przez Moskw . Plan siedmioletni (1959-1965) od pocztku by porak. Produkcja przemysowa ronie wolniej ni oczekiwano. Rzeczywicie, inwestycje s niewystarczajce. Kolektywizacja przewodów gruntów rolnych do spadku produkcji i niedoborów ywnoci. Pace rosn szybciej ni oczekiwano ze wzgldu na niedobór siy roboczej spowodowany w duej mierze przeciekami na Zachód. Przez Berlin przebiega wany ruch waluty i towarów, szkodliwy dla gospodarki wschodnioniemieckiej. NRD znalaza si w 1961 r. na krawdzi zapaci gospodarczej i spoecznej.

Autor William Blum jako przyczyn zbudowania muru przedstawia, oprócz przejcia przez Zachód wykwalifikowanej siy roboczej z NRD, sabota infrastruktury przez zachodnich agentów, który wówczas szala w NRD.

Budowa muru berliskiego

ten 13 sierpnia 1961rozpoczyna si budowa muru berliskiego. To zdjcie przedstawia mczyzn ze  wschodnioniemieckiej organizacji paramilitarnej   Grupy Bojowe Klasy Robotniczej ( Kampfgruppen der Arbeiterklasse ) po zachodniej stronie Bramy Brandenburskiej, stojcych dokadnie na linii demarkacyjnej.

Program budowy muru jest tajemnic pastwow rzdu NRD. Zaczyna si w nocy do z instalacj ogrodze i drutu kolczastego wokó Berlina Zachodniego. Operacja nosi kryptonim   Wall of China  .

Jej budow prowadz murarze, pod opiek i nadzorem policji i onierzy wbrew zapewnieniom przewodniczcego Rady Pastwa NRD Waltera Ulbrichta , który zadeklarowapodczas midzynarodowej konferencji prasowej w Berlinie Wschodnim w odpowiedzi na pytanie zachodnioniemieckiego dziennikarza: Jeli dobrze rozumiem twoje pytanie, s ludzie w Niemczech Zachodnich, którzy chc, abymy zmobilizowali robotników budowlanych stolicy NRD do wzniesienia muru, prawda nie znam takiego projektu; poniewa murarze stolicy zajmuj si gównie budowaniem mieszka i powicaj temu ca swoj si robocz. Nikt nie zamierza budowa muru! "

Ulbricht by wic pierwszym, który uy sowa mur na dwa miesice przed jego wzniesieniem.

Jeli alianci s wiadomi planu drastycznych rodków majcych na celu zablokowanie Berlina Zachodniego , s jednak zaskoczeni jego harmonogramem i zakresem. Poniewa ich prawa dostpu do Berlina Zachodniego s przestrzegane, postanawiaj nie interweniowa militarnie. BND (Secret Service RFN) otrzyma równie wczeniepodobne informacje. Po spotkaniu Ulbrichta z Nikit Chruszczowem podczas szczytu pastw czonkowskich Ukadu Warszawskiego (-), zauwaa BND w swoim cotygodniowym raporcie z  : Z dostpnych informacji wynika, e reim Pankowa stara si uzyska zgod Moskwy na wejcie w ycie ostrych rodków blokujcych; w szczególnoci zamknicie granicy berliskiej, z przerwaniem ruchu metra i tramwajów midzy Berlinem Wschodnim a Berlinem Zachodnim. () Nie wiadomo, czy Ulbricht jest w stanie skoni Moskw do zaakceptowania takich da iw jakim stopniu. "

W publicznej deklaracji szczytu Ukadu Warszawskiego proponuje si powstrzymanie na granicy z Berlinem Zachodnim dziaa szkodliwych dla krajów obozu socjalistycznego oraz zapewnienie wokó Berlina Zachodniego niezawodnego nadzoru i skutecznej kontroli. "

ten , Izba Ludowa (   Volkskammer   ), parlament NRD, zatwierdza konsultacje z Moskw i nadaje Radzie Ministrów pene uprawnienia w celu zapewnienia ich realizacji. Ten ostatni przyjmujedekret potpiajcy zachodni imperialistyczn polityk agresji przeciwko niemu. Ustanowiono bardzo cis kontrol graniczn oddzielajc Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. Decyduje si na zatrudnienie si zbrojnych do zajcia granicy z Berlinem Zachodnim i postawienia tam blokady drogowej.

Sobota The BND otrzymuje informacj, e konferencja odbya si w Berlinie Wschodnim w centrum decyzyjnym niemieckiej partii komunistycznej Wschodniej ( SED ) w obecnoci wysokich urzdników partyjnych. Udao nam si tam dowiedzie, e (...) sytuacja narastajcej emigracji uciekinierów sprawia, e w najbliszych dniach - bez dalszych szczegóów - a nie za dwa tygodnie, trzeba odci sowiecki sektor okupacyjny i Berlin Zachodni. pocztkowo planowane .

W nocy do , 14500 czonków si zbrojnych blokuje ulice i linie kolejowe prowadzce do Berlina Zachodniego. Wojska radzieckie stay gotowe do bitwy i zgromadziy si na alianckich posterunkach granicznych. Wszystkie rodki transportu pomidzy obiema czciami miasta zostaj przerwane. w, Metro i S-Bahns (podmiejskiej sieci kolejowej) z Berlina Zachodniego bdzie nadal dziaa pod Berlinie Wschodnim, nie zatrzymujc si tam, jednak stacje obsugujce sektor wschodni (który bdzie odtd nazywany stacje duch) zosta zamknity.

Erich Honecker , jako sekretarz centralnego komitetu SED ds. bezpieczestwa, przejmuje polityczn odpowiedzialno za planowanie i realizacj budowy muru partyjnego, który okrela jako antyfaszystowski mur ochronny. Pastwa czonkowskie Ukadu Warszawskiego publikuj tego samego dnia deklaracj popierajc zamknicie granicy midzy dwoma Berlinami. A do, granica pozostaje przejezdna i wród jedynych si nadzoru na Zachód przechodzi 85 mczyzn naladowanych w tym przez 400 cywilów , z czego 216 udao si . Wizerunki modego celnika Conrada Schumanna przeskakujcego przez drut kolczasty, a take uciekinierów schodzcych na linie w przecieradach lub skaczcych z okien budynków pooonych na granicy naznaczaj duchy.

Konstrukcja Muru wokó trzech zachodnich sektorów skada si przede wszystkim z kurtyny z drutu kolczastego. Kostki brukowe osi komunikacyjnych midzy dwiema poowami miasta s przewracane, aby natychmiast zatrzyma ruch. W nastpnych tygodniach zosta wykoczony betonowo-ceglan cian, a nastpnie wyposaony w róne zabezpieczenia. Mur ten fizycznie oddziela miasto i cakowicie otacza zachodni cz Berlina, która staje si enklaw porodku krajów wschodnich.

Reakcje na Zachodzie

Kanclerz Adenauer zadzwoniem dzie ludnoci Zachodniej spokoju i rozsdku, wywoujc reakcje bez opracowania dostaje gotowe do podjcia z aliantami. Czeka dwa tygodnie po zbudowaniu muru przed wyjazdem do Berlina Zachodniego . Jedynie burmistrz Berlina Zachodniego Willy Brandt energicznie ale bezsilnie protestuje przeciwko murowaniu Berlina i jego ostatecznemu przeciciu na pó. Jego wypowied jest jednoznaczna: Pod spojrzeniem wiatowej wspólnoty narodów Berlin oskara separatory miejskie, które gnbi Berlin Wschodni i zagraaj Berlinowi Zachodniemu, o zbrodnie przeciwko prawu midzynarodowemu i przeciwko ludzkoci () . ten, demonstracja 300 000 osób otacza Willy'ego Brandta, aby zaprotestowa przed ratuszem Schöneberg , siedzib rzdu Berlina Zachodniego.

Landów z RFN powstaa w tym samym roku w Salzgitter do sdowej centrum dokumentacji na ludzkie amania praw popenionych przez NRD, symbolicznie zaznaczy swój sprzeciw wobec tego reimu.

Reakcja aliantów bya powolna: trzeba byo czeka dwadziecia godzin na pojawienie si kolumn wojskowych na granicy. tendowódcy zachodnich sektorów Berlina wysyaj swojemu sowieckiemu odpowiednikowi not protestacyjn przeciwko budowie muru. Kr nieustanne pogoski, e Moskwa zapewnia aliantów, e nie bd narusza ich praw w Berlinie Zachodnim. Berlin blokada skutecznie pokazaa aliantom, e status miasta by w cigym zagroeniu. Budowa muru stanowi zatem materialne potwierdzenie status quo  : Zwizek Radziecki rezygnuje z dania wolnego Berlina Zachodniego, opuszczonego przez wojska alianckie, tak jak zostao to sformuowane w 1958 r. w ultimatum Chruszczowa.

Kennedy i Adenauer wzdu muru berliskiego,.

Reakcje midzynarodowe s niejednoznaczne. Poniewa, Dean Rusk , sekretarz stanu USA, potpia ograniczenie swobody przemieszczania si berliczyków. Alianci uwaaj, e ZSRR zainicjowa budow muru midzy swoj stref okupacyjn a stref aliantów, na co wskazuj noty protestacyjne wysane rzdowi sowieckiemu przez ambasadorów amerykaskich i francuskich. Jednak Kennedy opisuje budow muru jako nieatrakcyjne rozwizanie, ale tysic razy lepsze od wojny, mimo to stwierdzi, e bya to klska systemu komunistycznego . Brytyjski premier MacMillan nie widzi w tym nic nielegalnego. Rzeczywicie, rodek najpierw dotyczy NRD i nie kwestionuje geopolitycznej równowagi Niemiec. Po licie, który wysa mu Willy Brandtt, Kennedy wywietla symboliczne wsparcie dla Wolnego Miasta Berlina Zachodniego przez wysanie dodatkowej jednostki 1500 onierzy i zwraca ogólne Lucius Clay do serwisu . tenClay i wiceprezydent USA Lyndon B. Johnson udaj si do Berlina. Patrick Rotman zauway, e w obliczu raczej umiarkowanych reakcji, z wyjtkiem Brandta: Jest jasne, e Zachód nie umrze za Berlin. (Odniesienie do umiera za Gdask  przeciw III Rzeszy ).

ten dochodzimy do widocznej i bezporedniej konfrontacji midzy wojskami amerykaskimi i sowieckimi w Checkpoint Charlie . Stra graniczna NRD domagaa si kontroli czonków zachodnich si alianckich pragncych wkroczy na sektor sowiecki. Wymóg ten jest sprzeczny z prawem do swobodnego przemieszczania si, z którego korzystaj wszyscy czonkowie si okupacyjnych. Przez trzy dni po kadej stronie, w bezporednim ssiedztwie Checkpoint Charlie, stacjonuje dziesi amerykaskich czogów i dziesi radzieckich czogów. Czogi w kocu si wycofay, a adna ze stron nie chciaa wywoa eskalacji, która groziaby wojn nuklearn. Przywrócono swobodny przepyw przez przejcie graniczne Checkpoint Charlie. Paradoksalnie ta wybuchowa sytuacja, zarówno w Berlinie, jak iw reszcie Europy, doprowadzi do najduszego okresu pokoju, jaki zna Europa Zachodnia.

Jeden kraj, dwa stany

Obywatele Berlina Zachodniego nie mogli ju swobodnie wjeda do NRD z. Okrenie jest bardziej efektywne poprzez zmniejszenie przej: 69 przej z istniejcych 81 jest zamknitych od. Brama Brandenburska jest nieczynna i czterech innych dalej . Pod koniec 1961 r. midzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim pozostao tylko siedem przej. Potsdamer Platz jest przecity na dwie czci. Historyczne centrum miasta stopniowo staje si wielk pustk na mapie, zoon z ziemi niczyjej midzy murami dziaowymi na wschodzie i pust dziak na zachodzie. Konsekwencje gospodarcze i spoeczne s natychmiastowe: 63 000 mieszkaców Berlina Wschodniego traci prac na Zachodzie, a 10 000 mieszkaców Zachodniego traci prac w Berlinie Wschodnim.

Mur berliski sta si z jego budowy symbolem zimnej wojny i podziau wiata na dwa obozy. ten, John Kennedy wygasza historyczne przemówienie w Berlinie. Deklaruje   Ich bin ein Berliner   (Jestem berliczykiem), zaznaczajc solidarno wolnego wiata dla berliczyków. Ponadto budowa Muru daje bardzo negatywny obraz bloku wschodniego i symbolicznie dowodzi jego poraki gospodarczej wobec bloku zachodniego. Blok sowiecki jest teraz podobny do ogromnego wizienia, w którym przywódcy s zmuszeni zamyka obywateli, którzy maj tylko jeden pomys: ucieka! Mur to przyznanie si do poraki i upokorzenie dla caej Europy Wschodniej . Mur podkopuje wizerunek wiata komunistycznego.

ten po dugich negocjacjach podpisano pierwsze porozumienie w sprawie uregulowania wizyt mieszkaców Berlina Zachodniego u rodziców na wschodzie miasta. Pozwala 1,2 mln berliczyków odwiedzi rodziców we wschodniej czci miasta, ale tylko od only do . Inne ustalenia miay miejsce w latach 1964, 1965 i 1966. Po czterostronnym porozumieniu z 1971 r. liczba przej midzy Wschodem i Zachodem zostaa zwikszona do dziesiciu. Od pocztku lat 70. prowadzona przez Willy'ego Brandta i Ericha Honeckera polityka zblienia NRD i RFN ( Ostpolitik ) sprawia, e granica midzy tymi dwoma krajami staa si nieco bardziej przepuszczalna. NRD upraszcza wydawanie zezwole na podró poza NRD, w szczególnoci dla osób nieproduktywnych, takich jak emeryci, i zezwala na krótkoterminowe wizyty Niemców Zachodnich w regionach przygranicznych. Jako cen za wiksz swobod przemieszczania si NRD domaga si uznania jej statusu suwerennego pastwa oraz ekstradycji obywateli, którzy uciekli do RFN. Wymogi te s sprzeczne z podstawowym prawem RFN, które w zwizku z tym kategorycznie je odrzuca. Dla wielu Niemców budowa muru jest w istocie zamanym sercem i upokorzeniem, które uwydatnia resentymenty partytury. Nieoczekiwan konsekwencj budowy Muru jest oywienie idei zjednoczenia w sercach Niemców.

Dwie czci miasta dowiadczaj rónych zmian. Berlin Wschodni , stolica NRD, ma prestiowe budynki wokó Alexanderplatz i Marx-Engels-Platz. Centrum ( Mitte ) Berlina znajdujce si po wschodniej stronie traci swoj animacj. Rzeczywicie, utrzymanie budynków pozostawia wiele do yczenia, zwaszcza wspaniaych budowli znajdujcych si na Wyspie Muzeów , w szczególnoci wanego Muzeum Pergamoskiego . Kontynuujc rozwój gospodarki socjalistycznej, reim zainaugurowany w 1967 r. w strefie przemysowej Oberschöneweide , pierwszym kombinacie przemysowym NRD , Kombinat VEB Kabelwerke Oberspree (KWO) w brany kablowej. W 1970 roku rozpoczto budow od jedenastu do dwudziestu piciu piter budynków przy Leipzigerstrasse, które szpeciy przestrze miejsk. Propaganda NRD okrela mur, a take wszelkie umocnienia graniczne z RFN, jako antyfaszystowski mur ochronny chronicy NRD przed emigracj, infiltracj, szpiegostwem, sabotaem, przemytem i agresj. z Zachodu. W rzeczywistoci systemy obronne NRD s skierowane przede wszystkim przeciwko wasnym obywatelom.

Berlin Zachodni szybko staje si wizytówk Zachodu. Reforma monetarna likwiduje niedobory, a odbudowa jest znacznie szybsza ni na Wschodzie. Potsdamer Platz pozostaje miejscem pamici. Platforma widokowa pozwala spojrze przez Mur. Przyciga odwiedzajcych w latach 70. i 80. Rozbiór osabi jednak gospodark sektora zachodniego. Rzeczywicie, producenci musz eksportowa swoj produkcj poza NRD. Ponadto, aby unikn szpiegostwa przemysowego, w Berlinie Zachodnim rzadko powstaj gazie przemysu high-tech. Zachodnia cz wyróniaa si od 1967 r. ruchem studenckim, bdcym centralnym punktem opinii publicznej. Rzeczywicie, miasto jest tradycyjnie miastem uniwersyteckim. ycie kulturalne jest tam bardzo rozwinite.

ten , z okazji uroczystoci upamitniajcych 750-lecie miasta, amerykaski prezydent Ronald Reagan wygasza przemówienie przed Bram Brandenbursk, która zostanie zapamitana pod nazw Tear down this wall! . To wyzwanie dla Gorbaczowa , który jest wielokrotnie przywoywany w przemówieniu.

Upadek ciany

W 1989 r. zmienia si sytuacja geopolityczna. Wiosn Wgry otwieraj   elazn kurtyn  . w, Tadeusz Mazowiecki , czonek Solidarnoci , staje si premier Polski . Niektórzy obserwatorzy uwaaj, e zaraza wolnoci dosignie take Niemców. Pod koniec lata Niemcy ze Wschodu zaczli opuszcza kraj setkami, a potem tysicami pod pretekstem wakacji na Wgrzech , gdzie granice byy otwarte. W cigu trzech tygodni do RFN przez Wgry i Austri doczyo 25 000 obywateli NRD . Namioty i toalety s ustawione w parku ambasady niemieckiej w Pradze, gdzie licznie przybywaj uchodcy z NRD, ale pod koniec wrzenia warunki przyjmowania okoo 4000 uchodców s niepewne. W nocy 30 wrzenia Hans-Dietrich Genscher przyby do Pragi, aby powiedzie im, e zawarto porozumienie z NRD, aby mogli legalnie emigrowa do RFN. ten, pierwszy specjalny pocig odjeda do Niemiec Zachodnich przez terytorium Niemiec Wschodnich. Exodus trwa przez cay padziernik.

W NRD protest narasta. Kocioy protestanckie, takie jak koció w. Mikoaja w Lipsku , zapraszaj do modlitwy o pokój. S zalkiem poniedziakowych manifestacji od. 200.000 demonstrantów maszeruj ulicami z Lipska na. Michai Gorbaczow , który przyjecha do Berlina Wschodniego, by witowa czterdziest rocznic narodzin NRD, mówi jej przywódcom, e naley wykluczy uciekanie si do represji zbrojnych. Mimo próby przejcia kontroli przez konserwatorów z Partii Komunistycznej protesty trwaj nadal. Na Alexanderplatz w Berlinie Wschodnim 250 000 do 500 000 ludzi demonstruje, wzywajc do wolnoci wypowiedzi, wolnej prasy i wolnoci zgromadze. Policja ( Volkspolizei ) nie interweniowaa, ale jednostki armii ( Nationale Volksarmee ) zostay rozmieszczone w pobliu Bramy Brandenburskiej, aby zapobiec próbie przekroczenia Muru. Due demonstracje odbywaj si równie w okoo 40 miastach NRD.

9 listopada odbya si konferencja prasowa Güntera Schabowskiego , sekretarza KC ds. mediów w NRD, czonka biura politycznego SED , transmitowana na ywo przez telewizj z centrum prasowego w Berlinie Wschodnim, godzin przed wietne suchanie. Na 18  h  57 , pod koniec konferencji, Schabowski sposób teoretyczny, odczytuje decyzj Rady Ministrów w sprawie nowych przepisów dotyczcych podróy, która okazuje si póniej, e nie zosta jeszcze ostatecznie zatwierdzony, lub wedug innych róde, by nie naley przekazywa prasie do godzinyrano nastpnego dnia, czas na poinformowanie zainteresowanych organizacji:

Na podium obok Schabowskiego obecni s czonkowie komitetu centralnego SED: Helga Labs, Gerhard Beil i Manfred Banaschak.
Schabowski zapozna si z przedoonym mu projektem decyzji Rady Ministrów: Prywatne wyjazdy zagraniczne mog by dozwolone bez przedstawienia dokumentów potwierdzajcych powodu wyjazdu lub wizi rodzinnej. Zezwolenia zostan wydane bezzwocznie. Wkrótce zostanie rozesany okólnik w tej sprawie. Komendy policji ludowej odpowiedzialne za wizy i rejestracj pobytu s upowanione do niezwocznego wydawania zezwole na podró na stae, bez koniecznoci speniania obecnie obowizujcych warunków. Podró, w tym podró na stae, mona odby na dowolnym posterunku granicznym z RFN. "

Pytanie dziennikarza: Kiedy to wchodzi w ycie "

Schabowski, przegldajc swoje notatki: O ile wiem natychmiast. "  "

Czciowo zniszczony mur w pobliu Bramy Brandenburskiej , onierz obserwuje, co z niego zostao,.

Po zapowiedziach radiowych i telewizyjnych RFN i Berlina Zachodniego pt. Mur jest otwarty! Kilka tysicy mieszkaców Berlina Wschodniego toczy si na przejciach granicznych i domaga si przejazdu. W tym czasie nie poinformowano o tym ani oddziaów granicznych, ani nawet urzdników Ministerstwa Bezpieczestwa Pastwowego odpowiedzialnych za kontrol wiz. Bez rozkazu betonowych lub instrukcji ale pod naciskiem tumu The przejcie Bornholmer Straße , pod kierownictwem ppk Harald Jäger , zosta otwarty tu po 11  P.M. , a nastpnie innych przejciach zarówno w Berlinie i na granicy z RFN. Wielu oglda na ywo w telewizji tej nocyi wyruszy. Tak spada mur w czwartkow noc Do zobaczenia w pitek , po ponad 28 latach istnienia. Wydarzenie to zostao nazwane w historii Niemiec die Wende (punkt zwrotny). Gdy tylko ogoszona zostanie wiadomo o otwarciu muru, Bundestag przerywa swoje posiedzenie w Bonn, a posowie spontanicznie piewaj niemiecki hymn narodowy .

Prawdziwy popiech ma jednak miejsce nastpnego ranka, a wielu z nich kadzie si spa zbyt wczenie, by by wiadkiem otwarcia granicy. Tego dnia ogromne kolumny obywateli NRD i samochodów zmierzaj w kierunku Berlina Zachodniego. Mieszkacy NRD s witani z otwartymi ramionami przez mieszkaców Berlina Zachodniego. Koncert waltorni rozbrzmiewa w Berlinie, a nieznajomi padaj sobie w ramiona. W nocnej euforii wielu mieszkaców Berlina Zachodniego wspina si na Mur i gromadzi w pobliu dostpnej dla wszystkich Bramy Brandenburskiej, do której wczeniej nie mona byo dotrze. W ten sposób imponujca fala ludzi zabia dzwonem mierci dla zimnej wojny .

Obecny w Berlinie The wirtuoz wiolonczelista Mcisaw Rostropowicz , który musia uda si na wygnanie na Zachodzie do swoich pozycjach w ZSRR , chodzi o zachcenie demolishers (pseudonim w jzyku niemieckim Mauerspechte , w jzyku francuskim dzicioy muru), grajc wiolonczela u podnóa ciany. To szeroko nagonione wydarzenie stanie si sawne i bdzie jednym z symboli upadku bloku wschodniego .

09 listopada jest wywoane czas, aby sta si nowym witem narodowym Niemiec, jak równie obchodzi goszenie Republiki Weimarskiej w 1918 roku , jako cz rewolucji niemieckiej . Jest to jednak równie rocznica puczu w browarze prowadzonego przez Hitlera w Monachium w 1923 r. oraz Nocy Krysztaowej , antyydowskiego pogromu dokonanego przez nazistów w 1938 r . W dniu 3 padziernika , w dniu zjednoczenia Niemiec , jest w kocu korzystne.

Reakcje na upadek muru berliskiego

Podzia Europy na dwa bloki sta si faktem. Równie otwarcie muru i póniejszy upadek reimów komunistycznych w Europie rodkowej zaskoczy wiat zachodni. Niewielu specjalistów rozumiao fundamentalne ruchy, które wypieray reimy komunistyczne. Tylko niektórzy obserwatorzy wierzyli, e zaraza wolnoci, po zmianach w Polsce i na Wgrzech, dotrze take do Niemców.

Rozpad wschodnioniemieckiego reimu jest taki, e dla kanclerza Helmuta Kohla bardzo szybko jedynym istotnym rozwizaniem jest zjednoczenie, czyli wchonicie NRD przez RFN . Poniewa, przedstawia dziesiciopunktowy plan zjednoczenia obu Niemców. Pragnc zatrzyma napyw migracyjny z NRD do RFN, nie da zwycizcom 1945 roku czasu na proszenie o zbyt surowe warunki, chce jak najszybciej przeprowadzi interes. Pokój, który nigdy nie zosta podpisany od zakoczenia II wojny wiatowej, tow Moskwie. Traktat Moskwa przywraca pen suwerenno do Niemiec . Upadek muru berliskiego doprowadzi zatem prawie rok póniej do zjednoczenia obu Niemiec (RFN i NRD) na. 03 padziernika jest Narodowy Dzie niemiecki ( Tag der Deutschen Einheit , "German Unity Day").

Graffiti Trabanta przechodzcego przez Mur Berliski.

Telewizory caego wiata transmituj niezwyke wydarzenie, jakim jest otwarcie Muru. Opisuj go jako symbol pokoju, powrotu do wolnoci i komunii narodu niemieckiego. Dyplomaci ze swej strony oceniaj konsekwencje upadku muru. Dyplomacja francuska popenia powany bd w ocenie. Francuscy dyplomaci i politycy uwaaj, e ZSRR nie pozwoli na zjednoczenie NRD z RFN. Tak wic François Mitterrand , podczas oficjalnej wizyty w NRD, z do , nawet podczas uroczystego obiadu zadeklarowa: Demokratyczna Republika Niemiec i Francji, mamy jeszcze razem wiele do zrobienia . Przywódcy RFN s zaskoczeni i rozczarowani postaw Francji . Reakcja Amerykanów jest zupenie inna. Amerykaski ambasador w Bonn , Vernon Walters, od razu rozumie, e upadek muru moe doprowadzi tylko do zjednoczenia. Udaje mu si przekona George'a Busha, e w interesie Stanów Zjednoczonych jest towarzyszenie ruchowi w celu uzyskania odpowiednich warunków, a nie sprzeciwianie si zjednoczeniu Niemiec. Helmut Kohl prowadzi polityk zblienia z ZSRR za Gorbaczowa od 1988 roku. Pierwszy sekretarz KPZR opowiada si za zblieniem midzy dwoma Niemcami, ale nie marzy o zjednoczeniu. Tak wic otwarcie muru berliskiego wywouje jego niezadowolenie. Z kilku koncesji do ZSRR i kredytu piciu miliardów znaków , Helmut Kohl dostaje swoj drog.

Drug konsekwencj otwarcia muru jest rozpad imperium sowieckiego. W Praga The Revolution Velvet (-) koczy komunizm. Jednoczenie w Bugarii prezydent Todor iwkow musi zaakceptowa jego zastpienie przez bardziej otwartego komunist, Petara Madenowa . W Rumunii , Nicolae Ceauescu zosta wyeliminowany bardziej gwatownie w czasie rewolucji 1989 roku . W Zwizku Radzieckim pastwa batyckie proklamuj niepodlego poprzez: oraz , powodujc w ten sposób pierwsze naruszenia, które stawiayby pod znakiem zapytania jedno i samo istnienie najwikszego pastwa wiata ówczesnego ZSRR, który z kolei znikn pótora roku póniej, . Zniszczenie muru oznacza koniec Europy podzielonej na dwie czci.

Konsekwencje dugoterminowe

Po upadku muru berliskiego do Unii Europejskiej przystpio kilka byych komunistycznych krajów Europy Wschodniej ( Polska , Czechy , Sowacja , Wgry , Litwa , otwa , Sowenia i Estonia w 2004 r., Rumunia i Bugaria w 2007 r., Chorwacja w 2013 r.), niektórzy nawet w Organizacji Traktatu Pónocnoatlantyckiego (NATO).

Opis obiektów wzdu granicy

Budowa obiektów granicznych

Mur o dugoci 155 km (w tym 43,1  km wewntrz Berlina) uzupenia 1393 km dugiej granicy RFN-NRD oraz, w mniejszym stopniu, zachodnie granice pastw Ukadu Warszawskiego , cao dajc namacalny twarz do elaznej kurtyny .

Co wicej, przebieg muru nie zawsze pokrywa si z przebiegiem granicy politycznej midzy dwoma sektorami i w wielu miejscach wadze NRD musiay porzuci ziemi, aby przeprowadzi strategiczne wycofanie si w kierunku bardziej odlegych obszarów. atwe do monitorowania. Odcia 193 gówne i przylege ulice .

Podobnie jak reszta granicy midzy dwoma Niemcami, Mur Berliski zosta wyposaony w bardzo kompletny system drutu kolczastego, rowów, puapek przeciwczogowych, chodników i wie straniczych. Na pocztku lat 80. granica zmobilizowaa nie mniej ni tysic psów stróujcych. System poprawia si z roku na rok. W szczególnoci domy w sektorze wschodnim w pobliu muru (granica midzy dwoma Berlinami przechodzia niekiedy u podnóa fasad budynków pooonych w sektorze wschodnim) byy stopniowo opróniane z mieszkaców, a nastpnie zamurowywane. Ten proces trwa do, z wyburzeniem kocioa Pojednania przy Bernauer Straße . Jasna jak dzie przepa dzieli dawniej gsty i ciemny Berlin.

W swoim kocowym stanie, który w wielu miejscach pojawi si dopiero pod koniec lat 80. , instalacje graniczne skaday si z:

 • betonowa ciana w tle o wysokoci dwóch lub trzech metrów;
 • alarm wykrywania kontaktu z ziemi;
 • barier kontaktow z blachy, wysz od czowieka, rozcignit drutem kolczastym i przewodami kontaktowymi;
 • do czasu otwarcia granicy w 1989 r. znajdoway si równie w niektórych miejscach tory dla psów (potni owczarki kaukaskie , swobodnie biegnce na linie), rowy obrony pojazdów i obrony przeciwczogowej ( konie fryzowe ) w poprzecznie spawanych szynach, które kosztoway Niemcy miliardy marek za ich rozbiórk [ref. konieczne]  ;
 • chodnik (owietlony w nocy) umoliwiajcy dostp do posterunków straniczych i ruch kolumn wojskowych;
 • wiee stranicze (w sumie 302 w 1989 r.), wyposaone w reflektory, w cigu dnia z widokiem na posterunki graniczne, aw nocy ze wsparciem onierzy;
 • tory kontrolne (KS) lub tory mierci, zawsze bronowane wieym powietrzem w celu wykrycia ladów, których onierze nie powinni bez powodu depta;
 • dodatkowe przegrody blaszane przekraczajce (czciowo) wzrost czowieka i przez które mona byo widzie tylko ukonie;
 • mur lub mur graniczny, w kierunku Berlina Zachodniego, z bloczków betonowych (czciowo z walcowanego betonu, majcego nie dawa przyczepnoci do wspinaczki), o wysokoci 3,60 m;
 • z przodu, jeszcze kilka metrów od terytorium pod wadz NRD.

Cakowita szeroko tych obiektów zaleaa od gstoci zabudowy przygranicznej i wynosia od okoo trzydziestu do piciuset metrów na Potsdamer Platz . W przeciwiestwie do wewntrznej granicy niemieckiej w pobliu muru nie zbudowano pól minowych ani automatycznych obiektów ogniowych (ale ten punkt nie by powszechnie znany w NRD).

Szczegóy tych instalacji wyznaczonych wewntrznie przez oddziay graniczne jako strefa dziaania zostay objte tajemnic wojskow i dlatego mao znane obywatelom NRD. onierze stacjonujcy na granicy musieli milcze. Poniewa nikt nie wiedzia dokadnie, który szpieg Stasi moe zgosi niekonsekwentn paplanin, wszyscy trzymali si stanowczo, by milcze. Kady, kto za bardzo interesowa si obiektami granicznymi, naraa si na aresztowanie i przewiezienie na posterunek policji w celu sprawdzenia tosamoci. Moe to doprowadzi do kary wizienia za planowanie próby ucieczki. Obszar w bezporednim ssiedztwie granicy z Berlinem Zachodnim by zabroniony bez specjalnego zezwolenia.

Na ziemi niczyjej byy tysice królików, które tam zamieszkay. Kiedy upad Mur, rozproszyli si po caym miecie. Film dokumentalny Le Lapin à la berlinoise opowiada o tym fenomenie.

Granice wodne

Zewntrzna granica miasta Berlin Zachodni przecinaa w wielu miejscach drogi wodne. Lini granicy wyznaczy Senat Berlina Zachodniego (rzd berliski) liniami biaych boj z napisem Sektorengrenze (granica sektora). odzie turystyczne lub sportowe pywajce po Berlinie Zachodnim musiay respektowa granice sektora, który w ten sposób wyznaczay boje. Po stronie NRD sporadycznie patroloway odzie wojsk granicznych.

Umocnienia graniczne NRD wci znajdoway si na ich brzegach, co wymagao nieraz wanych objazdów i zamurowania brzegów kilku jezior Haweli . Ta aberracja bya taka, e w niektórych miejscach wzdu Szprewy niedostpne byy tylko brzegi: tak byo, 150 metrów w dó rzeki od Marschallbrücke , niedaleko Paacu Reichstagu . Najwikszy objazd znajdowa si na jeziorze Jungfern, gdzie Mur znajdowa si do dwóch kilometrów od faktycznego przebiegu granicy. W kilku miejscach pas graniczny przechodzi przez stare zbiorniki wodne i czyni je nieuytecznymi dla mieszkaców, np. na zachodnim brzegu jeziora Groß-Glienicke  (en) i na poudniowym brzegu jeziora Griebnitz .

Na rzekach granicy wewntrznej pyn wszdzie wzdu zachodniego lub wschodniego brzegu, tak e na wodzie nie byo adnych ladów jego przebiegu. Prawdziwy mur wci by na wschodnim brzegu. Jednak rzeki nalece do Berlina Wschodniego byy nadal monitorowane.

Na kanaach i rzekach dopywowych sytuacja czasami stawaa si nie do rozwizania. Wielu pywaków i odzi z Berlina Zachodniego znalazo si przypadkowo lub lekko na terytorium Berlina Wschodniego i znalazo si pod ostrzaem, który zabi kilka osób.

W kilku miejscach nad Szprew znajdoway si podwodne zapory przeciwko pywakom. Dla uciekinierów nie byo jasne, kiedy dotarli do Berlina Zachodniego i nadal naraeni byli na rozstrzelanie po przekroczeniu muru.

Szkolenie i wyposaenie stray granicznej border

Stary punkt widokowy na granicy Schlesischer Busch, 2005.

onierze na granicy wschodnioniemieckiej mieli rozkaz strzelania, to znaczy obowizek zapobiegania próbom ucieczki wszelkimi sposobami, nawet z naraeniem na mier zbiega. Skrócona do dugoci granicy, moemy nawet powiedzie, e w Berlinie byo znacznie wicej zgonów ni przecitnie w pozostaej czci Muru. Podczas wanych wit lub wizyt pastwowych rozkaz strzelania by czasami zawieszany, aby unikn negatywnych reperkusji w prasie zachodniej. Ostatnie ustalenia rzucaj wiato na odpowiedzialno pastwa wschodnioniemieckiego za egzekucje zbiegów. w, rozkaz skierowany jest do agentów Stasi infiltrowanych w jednostkach stray granicznej. Musz one uniemoliwi onierzom przejcie na Zachód. Rozkaz jest bardzo jasny: Nie wahaj si uy swojej broni, nawet jeli naruszenie granicy dotyczy kobiet i dzieci, co jest strategi czsto stosowan przez zdrajców.

Wedug informacji z Ministerstwa Bezpieczestwa Pastwowego , na wiosn 1989 roku oddziay stray granicznej Berlina liczya 11.500 onierzy i 500 cywilów .

Oprócz jednostek przydzielonych do dowództwa GK-centrum - okoo 1000 oficerów w dowództwie Berlin-Karlshorst - ochron granic zapewniao siedem puków stray granicznej (GR), w Treptow, Pankow , Rummelsburg, Hennigsdorf , Groß-Glienicke , Poczdam- Babelsberg i Kleinmachnow, a take przez dwa puki graniczne w Wilhelmshagen i Oranienbourg .

Kady puk skada si z piciu kompanii dowodzonych bezporednio przy wsparciu grupy inynieryjnej, sygnalizacji, pocigu, baterii modzierzy i artylerii, grupy rozpoznawczej i miotacza ognia, a take watahy psów stróujcych i w razie potrzeby odzi firmy i firmy ochroniarskie na przejciach granicznych.

cznie na rodkowej granicy znajdowao si 567 wozów opancerzonych, 48 modzierzy , 48 dzia przeciwpancernych, 114 miotaczy ognia . Ponadto byo 156 czogów lub cikich urzdze inynieryjnych i 2295 pojazdów mechanicznych (motocykli, samochodów osobowych i ciarowych). W ufundowaniu znalazy si równie 992 psy .

W normalny dzie kalendarzowy okoo 2300 agentów byo zaangaowanych w stref akcji i ssiedni przestrze.

Zwikszone bezpieczestwo wynikao ze szczególnych okolicznoci, takich jak szczyty polityczne czy trudna pogoda (mga, nieg). W niektórych przypadkach liczba zatrudnionych pracowników zostaa dodatkowo zwikszona z 200 do 300 dodatkowych pracowników .

Punkty trasy

Przez mur przebiegao dwadziecia pi przej: trzynacie drogowymi, cztery kolejowe i osiem wodnych, co stanowio 60% wszystkich przej midzy NRD a RFN lub Berlinem Zachodnim. Po stronie RDA przejcia graniczne byy bogato wyposaone. Ci, którzy chcieli przej, musieli spodziewa si bardzo surowych, wielokrotnych i nastpujcych po sobie kontroli ze strony sub celnych i emigracyjnych i imigracyjnych; jednak formalnoci przebiegay wyranie prawidowo. Pojazdy przeszukano szczególnie skrupulatnie (otwieranie baganika, maski silnika, ogldziny siedze, przechodzenie przez lusterko w celu zbadania podwozia). Formalnoci pozwoliy tylko na bardzo may ruch.

Drastycznym ograniczeniom podlega równie tranzyt rodkami transportu ldowego midzy Niemcami Zachodnimi a Berlinem Zachodnim przez terytorium NRD:

 • Tranzyt kolejowy wymaga, aby pocigi przyjedajce z Zachodu i poruszajce si na trzech okrelonych osiach nie zatrzymyway si na terenie NRD, z obowizkiem zasaniania wszystkich zason okiennych w wagonach.
 • Tranzytowy Droga bya przez trzech autostrad tranzytowych, w którym zachodnie kierowcy mogli zatrzyma tylko na terenach wypoczynkowych lub Intertank serwis stacji rozoona na tych osiach, które zostay specjalnie zarezerwowane dla nich ( auto- przystanek jest formalnie zakazane). Byy one wyposaone w pastwowe sklepy Intershop , które oferoway zachodnie produkty patne w markach niemieckich (te miejsca te byy wic teoretycznie niedostpne dla NRD).
 • Relacje midzy obywatelami NRD a zachodnimi podrónikami w tranzycie byy zabronione. Dlatego zdecydowanie zalecano, aby nie pozostawia wszelkiego rodzaju publikacji lecych w miejscach publicznych (ksiek, broszur, czasopism, magazynów, kaset audio lub wideo itp.), a take oferowa najmniejszy prezent obywatelowi NRD lub otrzymuj od nich wszystko.
 • Ponadto podrónym w tranzycie formalnie zabroniono fotografowania mostów, stacji, linii kolejowych, stref przemysowych oraz infrastruktury wojskowej lub paramilitarnej znajdujcej si na terytorium NRD.
Checkpoint Bravo przejcie graniczne , na poudniowy zachód od Berlina, niedaleko Poczdamu.

Mimo tych wszystkich rodków ostronoci, póniej okazao si, e pod Murem istniay jednak tajne przejcia, wykorzystywane sporadycznie, podziemne wykopywane zarówno przez tajne suby NRD, jak i przez przemytników.

Od strony zachodniej mijao si posterunki policji i celników, ale zwykych ludzi na ogó nie sprawdzano. Jedynie w przypadku przej tranzytowych podróni byli sprawdzani statystycznie (wniosek z miejsca przeznaczenia) i czasami dokadniej sprawdzani, zwaszcza w przypadku jakichkolwiek podejrze o ciganie (przeszukanie ograniczone).

Obrót towarów za granic podlega kontroli celnej, natomiast wobec RFN prowadzono jedynie badania statystyczne. Policja zachodnioniemiecka i patrole alianckie zgosiy podejrzan dziaalno, aby w jak najwikszym stopniu unikn infiltracji szpiegów ze Wschodu.

Urzdnicy powiedzieli, e alianckie siy okupacyjne utworzyy punkty kontrolne w Checkpoint Bravo (Dreilinden) i Checkpoint Charlie (Friedrichstrasse), ale nie miao to wpywu na ruch pasaerów i odwiedzajcych.

ten , data pierwszej fazy zjednoczenia Niemiec (unii walutowej), zlikwidowano wszystkie posterunki graniczne. Póniej, po rozebraniu muru, tylko kilka instalacji pozostao wzniesionych jako pomnik.

Ofiary i strzelcy

Niepewna liczba ofiar

Dokadna liczba ofiar Muru jest przedmiotem kontrowersji: jest rzeczywicie trudna do oszacowania, poniewa nowe ofiary zostay w NRD przeoczone . Wedug bada berliskiego kolektywu robotniczego Kolektyw z 13 sierpnia   zgino tam 1135 osób. Staatsanwaltschaft (Urzd Prokuratora Generalnego) w Berlinie, dla których liczy si 270 mona byo wykaza akt przemocy przez NRD. Zentrale für Ermittlungsgruppe Regierungs- und Vereinigungskriminalität (Central Research Group na rzdowe i Zjednoczenie Przestpstw) wymienia tylko 421 zgonów moe by przypisane do si zbrojnych NRD. Inne róda podaj, e w Berlinie zgino 125 osób .

W Mauer Park , kompleksie upamitniajcym, panel wymienia 136 zabitych  : 98 uciekinierów , omiu innych Niemców ze Wschodu, 22 Niemców z Zachodu i omiu onierzy . Czterdzieci dwa to dzieci lub modzie.

Pierwsze miertelne kule wystrzelia policja drogowa w dniu na Günter Litfin ( 24 ) w pobliu stacji Friedrichstraße , jedenacie dni po zamkniciu granicy, podczas próby ucieczki. ten, Peter Fechter ( 18 ) traci ca swoj krew na szlaku mierci. W 1966 r. zastrzelono dwoje dzieci w wieku 10 i 13 lat w sumie czterdziestoma kulami.

Chris Gueffroy ,, oraz Winfried Freudenberg ,, to ostatnie ofiary Muru.

Szacunki mówi o 75 000 mczyzn i kobiet skazanych na kary pozbawienia wolnoci do dwóch lat jako dezerterów z republiki . Wyrok generalnie przekracza pi lat, jeli uciekinier zdegradowa instalacje graniczne, by uzbrojony, onierzem lub posiadaczem tajemnic.

Wród ofiar Muru s take onierze, z których pierwszym jest Jörgen Schmidtchen w 1962 roku, zabity przez towarzysza dezertera. Najbardziej znanym przypadkiem jest bez wtpienia przypadek onierza Reinholda Huhna , zastrzelonego przez przemytnika.

Proces onierzy-snajperów

Seria procesów trwaa do wiosny 2004 roku, aby ustali, kto by prawnie odpowiedzialny za wydanie rozkazu rozstrzelania zbiegów. Wród oskaronych znaleli si m.in. przewodniczcy Rady Pastwa Erich Honecker , jego nastpca Egon Krenz , czonkowie Rady Obrony Narodowej Erich Mielke , Willi Stoph , Heinz Keßler, Fritz Streletz oraz Hans Albrecht, szef SED w okrgu de Suhla i kilku generaów, takich jak Klaus-Dieter Baumgarten, genera porucznik dowodzcy wojskami pogranicza w latach 1979-1990. Proces ten wywoa w Niemczech wiele kontrowersji, a wielu oskaronych twierdzio, e ich dziaania w tamtym okresie nie stanowi przestpstw w wietle prawa wschodnioniemieckiego. Oskaraj obecne sdy o praktykowanie sprawiedliwoci zwycizców.

Strzelców wyborowych rekrutowano w duej czci z NVA (Narodowej Armii Ludowej) lub z oddziaów granicznych. Wród oskaronych uniewinniono trzydziestu piciu, czterdziestu czterech skazanych w zawieszeniu i w zawieszeniu oraz jedenastu na kar surow: m.in. Albrechta, Streletza, Keßlera i Baumgartena (od czterech i pó do szeciu i pó roku wizienia). Ostatni komunistyczny przywódca NRD, Egon Krenz , zosta skazany w 1997 roku na sze i pó roku wizienia za mier czterech osób wzdu muru berliskiego w latach 80 - tych . Günter Schabowski zostanie ostatecznie skazany w 1999 roku, a po rozpoczciu wykonywania wyroku zostanie uaskawiony rok póniej. wberliski sd skazuje dwóch byych czonków Biura Politycznego na kar uaskawienia i zawieszenia. Ostatni proces strzelców z Walla koczy si wyrokiem skazujcym w sprawie, pitnacie lat do dnia po upadku muru berliskiego.

Mur dzisiaj

Na pamitk ofiar muru berliskiego zbudowano róne pomniki bardzo rónych typów. Oprócz maych krzyyków czy innych znaków, przede wszystkim wznoszonych ku pamici zabitych zbiegów, czsto z prywatnej inicjatywy, a które mona znale w rónych miejscach dawnej granicy, stworzono zespó waniejszych miejsc pamici.

Styl pomników zawsze budzi kontrowersje, jak pod koniec lat 90. o pomnik Bernauerstraße. Do tej pory punkt kulminacyjny debat publicznych osignito nad Pomnikiem Wolnoci, zbudowanym w pobliu Checkpoint Charlie, a nastpnie rozebranym. Senat Berliski, w odpowiedzi na krytyk za brak precyzyjnej polityki, zaproponowa j wiosn 2005 roku .

Historyczny szlak muru berliskiego wyznacza na ziemi podwójny rzd kostki brukowej i eliwnych tabliczek z napisem Berliner Mauer 1961-1989 . Jest historyczna wycieczka po Murach w 29 etapach , z ilustracjami i objanieniami w czterech jzykach na temat wydarze, które miay tam miejsce.

Muzeum Muru w Checkpoint Charlie

Muzeum Muru przy Checkpoint Charlie zosta otwarty w 1963 roku, tu po drugiej stronie granicy, przez historyka Rainer Hildebrandt. Jest obsugiwany przez kolektyw 13 sierpnia . Jest to jedno z najczciej odwiedzanych muzeów w Berlinie . Pokazuje system bezpieczestwa Muru i opowiada o udanych próbach ucieczki, z ich rodkami, takimi jak balony na ogrzane powietrze, samochody, kolejki linowe, mikrowiato DIY, baganik samochodowy, walizka, a nawet mini ód podwodna. Muzeum Checkpoint Charlie Wall jest muzeum prywatnym, nie podlega adnej oficjalnej kontroli, wic musisz zwraca uwag na informacje, które tam znajdziesz. Checkpoint Charlie sta si miejscem folkloru. Synny napis na nim - "  Opuszczasz sektor amerykaski  ", " Opuszczasz sektor amerykaski " - jest przedstawiony na niezliczonych pocztówkach.

Kompleks Pamici Muru Berliskiego przy Bernauer Straße

Od koca lat 90. przy Bernauer Straße , na pograniczu dawnych dzielnic Wesela i Centrum, znajduje si zespó pamitkowy Muru Berliskiego, który m.in. pozwoli przeciwstawi si odrzuceniu jego konserwacji. projekt na Bernauerstraße. Obejmuje Miejsce Pamici Muru Berliskiego, Centrum Dokumentacji, Kaplic Pojednania, róne pomniki ze starego cmentarza Sophienkirchengemeinde, Okno Pamici, a take okna archeologiczne.

Miejsce Pamici powstae w wyniku federalnego konkursu architektonicznego zainaugurowano, po dugich i energicznych dyskusjach, . Przedstawia fragment szedziesicioczterometrowego muru i ziemi niczyjej , ograniczonych na ich kocach dwoma potnymi stalowymi cianami, wysokimi na sze metrów i ustawionymi pod ktem prostym. Ich zewntrzne strony s zardzewiae i kojarz si z elazn kurtyn. Ich wewntrzne powierzchnie, tworzce kt prosty ze cian, wykonane s z polerowanej stali nierdzewnej, co czyni je ogromnymi lustrami, w których ciana rzutowana jest w nieskoczono.

Centrum dokumentacji jest otwarte w dniu . Uzupeniono j w 2003 roku o wie widokow, która umoliwia dobry widok na zachowany w caoci fragment systemu granicznego, z murem w tle, ziemi niczyj , zadaszon drog, pylonami owietlenia, ogrodzeniem oznakowania, potem ciana zewntrzna Oprócz wystawy (otwartej od 2001 roku pod tytuem Berlin,), mona znale róne moliwoci informacji na temat historii Muru.

Kaplica Pojednania zostaa zaprojektowana przez berliskich architektów Petera Sassenrotha i Rudolfa Reitermanna i zostaa zainaugurowana . Zbudowano go na fundamentach chóru kocioa Pojednania, znajdujcego si na Szlaku mierci i rozebranego w 1985 roku. Koció ten, zbudowany w 1894 roku , sta si niedostpny po oderwaniu od Berlina, poniewa znajdowa si w miejscu niczyim. ziemia . W 1985 r. rzd NRD podj decyzj o zburzeniu budynku, a nastpnie w 1995 r., po upadku muru, miejsce to zostao zwrócone parafii z obowizkiem budowy nowego miejsca kultu. W ten sposób to miejsce kultu dowiadczyo zmartwychwstania swojej nazwy i czci architektury: w rzeczywistoci wewntrzna ciana nowej kaplicy jest wykonana z ubitej gliny i zawiera kruszone kamienie ze starego kocioa. Owalny rdze budynku owinity jest przezroczyst fasad z drewnianych listew.

Ukoczone w 2010 roku Okno Pamici jest centralnym elementem tego miejsca pamici ofiar muru berliskiego.

Archeologiczne okna na Bergstrasse, ulicy, która w duej mierze zachowaa si poniej obszaru przygranicznego, pokazuj starsze warstwy fortyfikacji granicznych wkopanych w ulic oraz szczegóy systemu fortyfikacji granicznych.

Wreszcie Historyczny Tysic Muru Berliskiego to staa wystawa w czterech jzykach, skadajca si z dwudziestu jeden paneli informacyjnych. S one rozmieszczone na trasie wewntrznej granicy i zawieraj zdjcia i teksty nawizujce do wydarze, takich jak przecieki, które miay miejsce w samym miejscu umieszczenia znaków.

Zniszczenie i pozostaoci muru

Z Muru niewiele zostao w latach 2010. Poszukiwacze pamitek, o których mówi Mauerspecht (lub   ciany szczyt ), podarli wiele fragmentów, tworzc prawdziwy czarny rynek. Nawet CIA przywaszczya sobie artystycznie zdobiony kawaek muru do swojego nowego budynku w forcie Langley . Od koca 1989 roku do pocztku 1990 roku mur by rozbierany w tempie rednio stu metrów na dob. Nastpnie RDA dy do jak najszybszego i jak najpeniejszego demontau instalacji. Od, 300 funkcjonariuszy stray granicznej ze wschodu i 600 saperzy z zachodu, 175 samochodów ciarowych , 65 dwigów , 55 koparek i 13 spychacze zostay przypisane do niego. Mur znikn z centrum miasta w, reszta w . W sumie zosta fizycznie zniszczony praktycznie wszdzie, z wyjtkiem szeciu sekcji, które s przechowywane jako pamitka.

Volker Pawowski, byy robotnik w NRD, od tego czasu ma praktycznie monopol na zdzierane i sprzedawane w berliskich sklepach z pamitkami fragmenty muru. Sprzedaje mae kawaki, po sze euro kady, jak cae bloki (3,60 m wysokoci i 1,20 m szerokoci) za 10 000 euro. Posiada magazyn zawierajcy setki metrów cian. Nie ukrywa si, aby pokolorowa je farb; niektórzy eksperci równie wtpi w autentyczno wszystkich utworów. Od upadku muru Pawowski pomaga robotnikom przewocym gruz do centrum recyklingu na przedmieciach Berlina; sprzedawcy ju je zbierali, aby zaopatrywa pchle targi. Kwestia wasnoci tych elementów jest wic skomplikowana, poniewa zbudowane przez NRD byy oficjalnie wasnoci ludu. Niektórzy kupuj sztuki bezporednio od byej stray granicznej lub firmy rozbiórkowej za kilkaset marek, a pienidze ze sprzeday rekompensuj koszty zniszczenia. Byy pracownik zakada nastpnie swoj firm, odzyskujc du cz kawaków, które sprzedaje zamknite w pocztówce z maym certyfikatem z herbem NRD, który sam Pawowski wydaje.

Najbardziej znana pozostao muru, East Side Gallery , znajduje si wzdu Szprewy , midzy Gare de l'Est a mostem Oberbaum, który przecina Szprew . Mierzy 1,3  km . Zosta namalowany przez 118 artystów z caego wiata, takich jak Thierry Noir czy Dmitrij Vrubel i ma 106 murali. Wpisany jako zabytek historyczny, obecnie popada w ruin. W rezultacie miasto Berlin przyznao dotacj na identyczn odbudow. Artyci zgodzili si przemalowa swoje prace na nowej cianie.

Jeden z najlepiej zachowanych fragmentów (prawdziwego) muru znajduje si wzdu Niederkirchnerstraße w centralnej dzielnicy, w pobliu Izby Deputowanych w Berlinie. W 1990 roku zosta równie sklasyfikowany jako zabytek historyczny.

Kolejny fragment (prawdziwej) ciany   typu 75   znajduje si wzdu Bernauer Straße. Ten 212-metrowy fragment oryginalnego muru, który oddziela Ackerstraße od Bergstraße, zosta wpisany na list dziedzictwa historycznego od czasów. Niestety ten fragment muru zosta przekopany i odkopany do stalowego szkieletu przez owców pamitek. Poniewa Bernauer Straße jest jedynym miejscem w Berlinie, gdzie cz systemu granicznego zostaa zachowana w caoci, cz muru o dugoci 64 metrów zostaa oczyszczona i odrestaurowana, aby odzyska swój pierwotny stan i tym samym by wiadectwem niekoczce si wzmacnianie tego urzdzenia, wczeniej realizowanego przez NRD. . Na poudnie od pomnika, w ogrodzeniu cmentarza, zachowa si równie do duy fragment muru z pyt betonowych, który stanowi cz obwodu bezpieczestwa na obrzeach obszaru przygranicznego. Ten ostatni jest równie dziedzictwem historycznym od 2001 roku.

Pozostao pi z trzystu dwóch wie straniczych :

 • jeden zostaje przeksztacony w muzeum sztuki zakazanej w Treptow , niedaleko alei Puszkina, w czci toru przeksztaconego w park;
 • na Kielerstraße , w dzielnicy Centrum. Wiea stranicza jest wymieniona, ale zostaa otoczona z trzech stron przez niedawne konstrukcje;
 • na Stresemannstraße, niedaleko Potsdamer Platz w tej samej dzielnicy. Ta stranica, znacznie smuklejsza ni pozostae, zostaa przeniesiona, aby umoliwi budow i dlatego nie znajduje si ju na swoim pierwotnym miejscu;
 • na poudnie od Nieder-Neuendorf, przysióek Hennigsdorf , w staej ekspozycji instalacji wojskowych na granicy RFN-NRD;
 • w Hohen-Neuendorf. Stranica ta znajduje si w nowo zalesionej czci ukadu torowego. Wykorzystywana jest wraz z okolicznym lasem przez Niemieck Modzie Len.

Organizacja przestrzeni miejskiej Berlina po upadku muru

Upadek muru znaczco zmieni ruch w aglomeracji. Moesz atwo podróowa ze wschodu na zachód, korzystajc z sieci metropolitalnych, kolejowych i autobusowych, które zostay cakowicie zmodernizowane w latach 90 . Pas graniczny nadal mona rozpozna po duych pustych przestrzeniach, takich jak czci Bernauer Straße lub wzdu Starej Jakobstraße. Dua przerwa midzy dwoma dawnymi murami nosi obecnie nazw Piste des Murs. W tym wczeniej gsto zabudowanym centrum miasta wikszo tego traktu zostaa zamieniona na przestrzenie uytecznoci publicznej. Posiada równie parki i miejsca pamici Muru. To take na starej ziemi niczyjej w pitek zainaugurowano nowy dworzec centralny. Potsdamer Platz , w samym sercu Berlina i buruazyjny elegancki przedwojenny i sta si ogromna nieuytki w sercu ziemi niczyjej , symbolizuje pragnienie, aby odzyska jedno miasta. Jego rekonstrukcja dobiega koca. Moemy zobaczy próbk wspóczesnej architektury , na któr skadaj si budynki wybudowane przez Renzo Piano , Richarda Rogersa i Helmuta Jahna . W cigu tygodnia pracownicy biurowi i pracownicy budowy ocieraj si o turystów. W weekendy Potsdamer Platz jest ju jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w Berlinie .

Jednak mur, to znaczy podzia midzy Berlinem Zachodnim a Berlinem Wschodnim, nadal istnieje. Na zachodzie wadzom zaleao na zachowaniu ladów przeszoci miasta, takich jak ruiny kocioa Pamici Cesarza Wilhelma , nazywanego przez berliczyków pustym zbem. Reichstag , który spon w 1933 roku i sta si ruin w 1945 roku, nie zosta odbudowany cakowicie identycznie. Szklana kopua zaprojektowana przez Normana Fostera symbolizuje niemieck demokracj, która jest zdecydowanie przezroczysta. Na wschodzie NRD nie pozostawia ladu nazizmu . Dzi t przeszo przypomina dzielnica ydowska, w której odbudowano synagog . Mur zrodzi take ciekawostki architektoniczne, które zachowaj si po jego upadku, w szczególnoci domek na drzewie Muru Berliskiego, który sta si atrakcj dzielnicy Kreuzberg.

Architektonicznie obie czci miasta s równie bardzo róne. Berlin Zachodni ma rozlege tereny wiejskie, poniewa jego dawna izolacja w NRD bya potnym hamulcem jego ekspansji demograficznej i gospodarczej. Z drugiej strony NRD, której Berlin by stolic, chciaa uczyni z miasta wizytówk socjalizmu, z Alexanderplatz i budow okazaych, powtarzalnych przedmie. Rzeby socjalistyczne s nadal obecne w niektórych miejscach w Berlinie Wschodnim z Marksem , Leninem , sierpem i motem . Paac Republiki w 1970 roku , zbudowany w miejscu dawnego paacu cesarskiego zniszczonego w 1950 roku na zlecenie Walter Ulbricht , chcia przypomnie zwycistwo reimu komunistycznego. Jednak to z kolei jest teraz zniszczone.

Podzia miasta sprawi, e Berlin straci swoje miejsce jako wielka przemysowa metropolia. Od upadku muru rozwój gospodarczy miasta pozostaje skromny i poniej oczekiwa. Wyspa Muzeów, dawniej w Berlinie Wschodnim, staa si popularnym miejscem turystycznym, ale wokó niej nie rozwin si biznes. Nie ma nawet kiosków. Z drugiej strony targ czasopism oferuje zasadniczo wszystkie pozostaoci okresu socjalizmu (odznaki wojskowe, miniaturowe rzeby Lenina ).

Mur berliski pozostawia wic w historii architektonicznej, gospodarczej, behawioralnej i demograficznej pewne lady pomimo miliardów euro wydanych na odbudow Berlina od 1989 roku i mimo e miasto ponownie peni funkcj stolicy Niemiec.

Pamitkowe oznaczenie trasy Muru

Lot helikopterem

Na wiosn 1990 roku , A Mi-8 helikopter przelecia po raz pierwszy, na wysokoci 50 metrów , na caej wschodniej stronie muru, z Poczdamu do przejcia Bornholmer Straße . A kamerzysta filmy rozpoczciem niszczenia muru berliskiego, w tym puchu tncej stranic [ref. konieczne] .

Dwudziesta rocznica upadku muru

Tysic gigantycznych i kolorowych kostek domina zainstalowano na ciece muru i przewrócio siprzez Lecha Wasy z okazji 20 th  rocznic jego upadku.

Nagroda Grand Témoin , literacka nagroda La France Mutualiste, zostaa przyznana dniao 20 XX rocznicy upadku muru berliskiego. Motywem przewodnim tej nagrody jest obowizek pamici. Odbiorcy:

 • Frederick Taylor dla Muru Berliskiego 1961-1989 , wyd. JC Lattes;
 • Jean-Marc Gonin i Olivier Guez dla La Chute du Mur , wydanego przez Fayard.

Ponowne wykorzystanie niektórych fragmentów

Z okazji 25. rocznicy upadku muru trzydzieci pustych fragmentów o wymiarach okoo jednego metra na 1,20  m , nalecych do prywatnego kolekcjonera, ozdobiono unikatowymi dzieami wykonanymi na t okazj przez kilku midzynarodowych artystów sztuki miejskiej i prezentacje W celu na dziedzicu Gare de l'Est w Paryu z trzema Trabantami namalowanymi przez Thierry'ego Noira , Christophe-Emmanuela Boucheta  (de) i Kiddy Citny  (de) .

Cz muru berliskiego, zwana   Kennedy  , jest zainstalowana na esplanadzie przed budynkiem Berlaymont (Bruksela) na.

Parlament drzew jest pamitkowy strona skada si, midzy innymi, z fragmentów muru.

W kulturze

W kinie

 • Germany Terminus Est (Deutschland Terminus Ost) wydany w 1965 roku i wyreyserowany przez belgijskiego reysera Fransa Buyensa to film dokumentalny o budowie muru berliskiego.
 • Rozdarta kurtyna od Alfred Hitchcock wydany w 1966 roku, to thriller szpiegowski, w którym amerykaski naukowiec postanawia przenie si na wschód, aby odsoni tajemnice strategiczne atomowych, które blokuj Wschód od ryzyko konfrontacji nuklearnej z zachodniego bloku.
 • Funeral in Berlin ( Funeral in Berlin ) to brytyjski film wyreyserowany przez Guya Hamiltona , wydany w 1966 roku. Wydaje si, e pukownik Stok, sowiecki agent sub odpowiedzialny za bezpieczestwo Muru Berliskiego, chce przenie si na Zachód, ale dowody jest sprzeczny. To drugi z serii trzech filmów szpiegowskich: Ipcress - Natychmiastowe niebezpieczestwo (1965), Mój pogrzeb w Berlinie (1966) i Mózg za miliard dolarów (1967).
 • Te od Andrzeja uawskiego , wydany w 1981 roku . Optanie jest uwaane [przez kogo] za alegori na podwójnej: intymnej, miosnej, seksualnej, duchowej i politycznej (przykadem s powtarzajce si ujcia ledzce na Murze Berliskim). Widzimy w nim zjadliw krytyk komunizmu i totalitaryzmu, który wprowadza klimat paranoi, popycha do irracjonalnych lub irracjonalnych dziaa, kontroluje prywatno i niszczy jednostki, w które wtrcaj si w demoniczny sposób. Na stronie Nouvel Observateur , Jean-Baptiste Thoret potwierdza, e Posiadanie pewno jest arcydzieem jego autora i postrzega j jako bajk na kilku poziomach czytania, w tym ukrytych i gwatown krytyk pastw byego bloku. Wschodu w ich zdolno do odradzania potworów.
 • Skrzyda podania przez Wim Wendersa ( 1987 ). W tym filmie anioy mieszkaj nad Berlinem i sysz wszystko, co mówi nawet najbardziej intymne myli. ciana pojawia si kilka razy w filmie i staje si samodzieln postaci.
 • Wydane w 1995 roku i wyreyserowane przez Margarethe von Trotta Lata muru opowiadaj histori pary rozdzielonej w 1961 roku, kiedy uciekli do Berlina Zachodniego. ten, dwadziecia siedem lat po rozstaniu, spotykaj si poród rozradowanych berliczyków.
 • The Tunnel wydany w 2001 roku i wyreyserowany przez Rolanda Suso Richtera opowiada histori wschodnioniemieckiego mistrza, który udaje si na zachód podczas budowy Muru Berliskiego i próbuje tam sprowadzi swoj siostr. Film inspirowany jest yciem Hasso Herschela, który wraz z przyjaciómiprzez blisko póroku kopie 145-metrow galeriwe francuskim sektorze Berlina. Dziki temu 28 osób moe uciec z Berlina Wschodniego.
 • egnaj, Lenin! wydany we wrzeniu 2003 r. i wyreyserowany przez Wolfganga Beckera , przywouje upadek muru i wane zmiany, które nastpiy w nastpnych dniach i tygodniach: form radoci, ale take znaczn utrat orientacji dla tych z NRD ( Ossis). ).
 • Wydana w lutym 2006 roku Czerwona papuga ( Der Rote Kakadu ) w reyserii Dominika Grafa opowiada histori modych mieszkaców NRD, którzy marz o wolnoci. Spotykaj si w barze The Red Parrot, gdzie suchaj muzyki rockowej ze Stanów Zjednoczonych. S oczywicie wielokrotnie kontrolowane przez Stasi. Akcja filmu rozgrywa si w 1961 roku, przed i w dniu budowy muru.
 • The Lives of Others ( Das Leben der anderen ) wydany w styczniu 2007 roku i wyreyserowany przez Floriana Henckela von Donnersmarcka opowiada, jak przywódcy NRD w latach 80. wykorzystywali Stasi do swoich osobistych celów.
 • Bridge of Spies ( Bridge of Spies ) Stevena Spielberga ( 2015 ). Amerykaski prawnik musi uda si do Berlina Wschodniego bez ochrony dyplomatycznej, aby negocjowa wymian winiów. Kilka scen w filmie przywouje konstrukcj muru, a take jego inwigilacj.
 • Atomowy Blond ( 2017 ). Film szpiegowski, którego akcja rozgrywa si w Berlinie z 1989 roku w okresie upadku muru.

W literaturze

W muzyce

Przed upadkiem muru

 • W 1968 Jean-Jacques Debout nagra piosenk Berlin.
 • Album koncepcyjny Berlin (1973) przez Lou Reeda wykorzystywane cian jako metafora relacji pary (w rodku albumu).
 • W albumie Renauda Amoureux de Paname (1975) piosenka Greta przywouje par kochanków rozdzielonych Murem.
 • W 1977 roku David Bowie podpisa to, co uwaane jest za jedno z jego najwikszych arcydzie, tytuem Heroes zaczerpnitym z jednego z albumów jego trylogii berliskiej o tej samej nazwie. Singiel nawizuje do muru wstydu, symbolu podziau Berlina . W 1987 roku podczas Koncertu dla Berlina, który podpali prochy, tytu ten zaj wane miejsce.
 • W 1977 roku piosenka Holidays in the Sun of the Sex Pistols zainspirowana wycieczk do Berlina czonków grupy wywouje paranoj mieszkaców Berlina oraz skandaliczny werset   I gotta go over the berliski mur   (  Musz przej przez mur berliski  ), jak i reszta piosenki pokazuj poczucie bycia winiami mieszkaców Berlina.
 • W 1979 roku Pink Floyd wyda album zatytuowany The Wall opisujcy cian psychologiczn. Album by tematem koncertu Rogera Watersa , byego basisty grupy, w 1990 roku w rodku starej ziemi niczyjej . Prasa kada nacisk na kontekst historyczny, co oczywicie miao na celu marketing, pyta nigdy tak naprawd nie odwouje si do Berlina.
 • Album The Adventures of Simon and Gunther ... (1977) Daniela Balavoine przedstawia dwóch niemieckich braci, jednego mieszkajcego w Berlinie Zachodnim, drugiego w Berlinie Wschodnim, ich przymusow separacj w czasie budowy muru oraz ich próby wzajemnego odnalezienia.
 • W 1981 roku grupa Fischer-Z , na pycie Red Skies over Paradise , wydaa utwór Berlin , przywoujcy mur i wysp w Niemczech.
 • W 1982 roku szwedzka grupa punkowa Ebba Grön nagraa Die Mauer (po niemiecku ciana) i nawizaa do pary rozdzielonej Murem.
 • W 1985 roku Elton John nagra piosenk Nikita , której teledysk przedstawia piosenkark próbujc przebi si przez cian.
 • W 1987 roku grupa Les Porte Mentaux przywouje ideow separacj zwizan z murem piosenk Elsa Fraulein .
 • W 1987 roku Johnny Clegg & Savuka umiecili piosenk Berlin Wall na swoim debiutanckim albumie Thirld World Child . Piosenka opowiada o stanie umysu i niepokoju kandydata do dezercji, który ma zamiar przekroczy mur.
 • W 1988 roku Patricia Kaas w swojej piosence D'Allemagne , napisanej przez Didiera Barbeliviena , nawizuje do granicy utworzonej przez mur .

Po upadku muru

 • 11 listopada 1989 r. Mcisaw Rostropowicz zaimprowizowa koncert wiolonczelowy na krzele przed cian. Ta usuga jest uwieczniona przez wiele midzynarodowych telewizji. Po nim nastpuje Roger Waters i jego cover The Wall z wieloma artystami, w tym Cyndi Lauper , Scorpions , Bryan Adams .
 • ten Na New Year s Eve , David Hasselhoff wykonuje jego uderzenie Szukasz Wolnoci (wtedy numer jeden w sprzeday w Niemczech) na cianie jest rozebrany, przed prawie milion ludzi.
 • W 1990 roku Wind of Change , piosenka niemieckiej grupy Scorpions jest znana jako jeden z symboli zjednoczenia Niemiec i koca elaznej kurtyny. Grupa otrzymaa w tym czasie wiele wyrónie i wyrónie za ten utwór. Czonkowie zostali osobicie przyjci na Kremlu w Moskwie przez Gorbaczowa w 1991 roku podczas ceremonii wrczenia mu tabliczki ze sowami piosenki. Zostali równie zaproszeni w 1999 roku do wykonania piosenki podczas ceremonii z okazji dziesitej rocznicy upadku Muru.
 • W 1990 roku Salvatore Adamo podpisa piosenk Berlin This Day .
 • W swoim albumie Childhood Wounds (1990) Yves Duteil przywouje cian piosenk L'Autre Côté .
 • W 1994 roku grupa Pink Floyd nagraa piosenk bezporednio przywoujc cian: A Great Day for Freedom .
 • W 1999 roku, podczas 10 -tego  rocznicy upadku muru, dziennikarz i pisarz Jean-Pax Méfret wykona swój utwór Le Soir 9 listopada .
 • W 2012 roku francuska grupa Concrete Knives przywouje upadek muru Bornholmerem , piosenk otwierajc ich pierwszy album Be Your Own King .

W sztuce wspóczesnej

W odpowiedzi na budow muru Christo i Jeanne-Claude zbudowali 27 czerwca 1962 r. na rue Visconti w Paryu cian baryek ropy. W celu zablokowania ruchu umieszczono tam 240 baryek ropy.

W Teatrze

 • Berlin, 9 listopada , Pierre Bourgeade , re. Kai Woly Wolters , Rheinische Landestheater, Neuss, 1999. Publikacja: Pary, L'Avant-scène théâtre, 2002, 62 s. (Collection des Quatre-vents) ( ISBN  2-907468-86-3 ) .
 • Berlin, po drugiej stronie muru , autorstwa Sandrine Gauvin. Publikacja: Francja, edycje Ex Aequo, 2010, 80 s. (Kolekcja Entr'actes) ( ISBN  978-2-35962-095-5 ) .

Uwagi i referencje

Uwagi

 1. pisane maymi literami, po których nastpuje Berlin, zgodnie z konwencjami typograficznymi  ; jest pisany wielk liter, gdy jest uywany samodzielnie lub w wikszoci przypadków, gdy pojawia si w tytuach prac .
 2. Granica midzy Europ Zachodni a Europ Wschodni w latach 1947-1989 bya bardziej ogólnie okrelana jako   elazna kurtyna  .
 3. Fontaine , tom II, str.  348 donosi prawie trzy miliony; portal Berlin.de pisze, e w latach 1945-1961 prawie 3,6 miliona Niemców opucio sowieck stref okupacyjn i Berlin Wschodni. Wreszcie, wedug Jean-François Souleta  : Ponadto w latach 1950-1961 2 609 321 osób opucio NRD, aby schroni si w RFN w [1] .
 4. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja Mir ist nicht bekannt, dass eine solche Absicht besteht; da sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten !.
 5. Pankow by dzielnic Berlina Wschodniego, która skupiaa wikszo instytucji politycznych NRD w latach 1949-1968.

Bibliografia

 1. Wymowa w standardowym jzyku niemieckim transkrybowana zgodnie ze standardem API .
 2. Gérard-François Dumont (Uniwersytet Paris-Sorbonne),   Mur Berliski w historii   , na herodote.net (dostp 21 sierpnia 2007 ) .
 3. [2] .
 4. Rita Thalmann, artyku Historia Niemiec, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Encyclopædia Universalis, DVD, 2007.
 5. André Fontaine, artyku Zimna wojna, Encyclopædia Universalis , DVD, 2007.
 6. Gloannec , s.  47 i nast.
 7. Jean-François SOULET, Niemiecki pytanie i rozpad imperium sowieckiego Europy Wschodniej , Cahiers d'histoire naturelle, n o  15, str.  259-274 .
 8. William Blum , Mur berliski -- kolejny mit zimnej wojny  " ,.
 9. Mur zimnej wojny  " , Les Echos ,
 10. Wywiad przeprowadzony przez Annamarie Doherr, berlisk korespondentk Frankfurter Rundschau ,. Orygina dostpny na stronie (de) Chronik der Mauer .
 11. Dekret o Berlinie Wschodnim () .
 12. Deklaracja pastw czonkowskich Ukadu Warszawskiego () .
 13. Budowa muru  " , na http://www.berlin.de/ ( dostp 21 sierpnia 2001 ) .
 14. Notatka protestacyjna dowódców zachodnich sektorów Berlina () .
 15. Owiadczenie Deana Ruska () .
 16. Notatka ze Stanów Zjednoczonych do Zwizku Radzieckiego i Notatka od rzdu francuskiego do Zwizku Radzieckiego ,, protestujc przeciwko zamkniciu granicy sowieckiego odcinka Berlina.
 17. Patrick Rotman, Mur w Berlinie
 18. Frederick Taylor, Mur berliski 1961-1989 , s.  313.
 19. Frederick Taylor, Mur berliski 1961-1989 , s.  320 i s.  338 .
 20. Michel Meyer , Tajna historia upadku muru berliskiego , s.  81-82, Odile Jacob, 2009.
 21. Pascal Bonifacy, Planeta w stanie wojny .
 22. Potsdamer Platz and Leipziger Platz  " , na berlin.de ( dostp 21 sierpnia 2007 ) .
 23. Przemówienie Johna F. Kennedy'ego na Rudolph Wilde Platz .
 24. Jean-François SOULET, "Niemiecki pytanie" i rozpad imperium sowieckiego Europy Wschodniej, Cahiers d'histoire naturelle, n o  15, 1999, s.  259-274 .
 25. Henri Ménudier, artyku z Berlina , Encyclopædia Universalis, DVD, 2007.
 26. Peny tekst przemówienia i wideo przemówienia .
 27. Jest to przypadek generaa Vernon Walters , Ambasador Stanów Zjednoczonych do Republiki Federalnej Niemiec od 1989 do 1991 roku opowiada swoje wspomnienia z okresu na Diploweb miejscu .
 28.   20 lat temu ambasada RFN w Pradze zaatakowana przez uchodców z NRD   , w Radio Prague International ,(dostp 26 wrzenia 2019 )
 29.   Uchodcy z NRD przed ambasad Niemiec w Pradze (30 wrzenia 1989)   , na Cvce.eu ,(dostp 26 wrzenia 2019 )
 30. 29 th  Konferencja Midzynarodowego Towarzystwa Socjologii Religii, w Lipsku w Niemczech.
 31. Philippe Moreau Defarges, stosunki midzynarodowe, T 2: problemy wiatowe, Le Seuil, 2004, s.  37 .
 32. (w) Chronik der Mauer - listopad 1989  " na Chronik der Mauer ,(dostp 26 wrzenia 2019 )
 33. (de) Hans-Hermann Hertle, Katrin Elsner, Mein 9. listopada , wyd. Mikoaj, Berlin, 1999.
 34. Olivier Compagnon, artyku upadek muru berliskiego (1989) , Encyclopædia Universalis, DVD, 2007.
 35.   Bundestag singt die deutsche Nationalhymne - 9-11-1989   (dostp 9 listopada 2014 ) der Sitzung, aufgerufen am 18. padziernika 2009.
 36. José Rovan opowiada w swojej ksice Historia Niemiec ( s.  838 ), e latem 1989 roku odpowiedzia na pytanie o moliwo zjednoczenia, e myla, e tak si stanie, ale e nie potrafi powiedzie, kiedy, za sze dni lub za sze lat.
 37. Philippe Moreau Defarges, Stosunki midzynarodowe, T 1: kwestie regionalne , Le Seuil, 2003, s.  38 .
 38. Philippe Moreau Defarges, 2003, s.  38 .
 39. Niemiec i stosunki francusko-niemieckie Jacques Jessel, honorowy minister penomocny .
 40. Jacques Jessel, Zjednoczenie Niemiec i stosunki francusko-niemieckie .
 41. Delphine Bour,   Otwarcie i upadek muru berliskiego   , Allemand.ac-versailles.fr , Académie de Versailles (dostp 21 sierpnia 2007 ) .
 42.   Historia rasy   , na desrivieresdethalos.chiens-de-france.com (dostp 2 czerwca 2018 r. )
 43. Mur berliski od A do Z , Le Figaro , 7 listopada 2014
 44. 52.51924361, 13.380253306 .
 45.   Mur widziany z nieba w 1989 roku   , na berlin.de (dostp 8 czerwca 2011 ) .
 46. LeMonde.fr, Odkrycie kontrowersyjnego dokumentu o Murze Berliskim , 08.12.07.
 47. Vincent Fertey, Zabijanie Stasi zezwala ujawnio w Le Figaro dnia 12-08-2007, [ czytaj on-line ] .
 48. Céline Figuiere, w Berlinie, Stasi w licencj na zabijanie way dó upamitnienie muru , Le Temps,.
 49. W lecie 1962 roku , tunel by kopany przez zbiegego mieszka w Berlinie Zachodnim i chcc doprowadzi tam swoj rodzin. Ucieczka si udaa, ale jej przemytnik zastrzeli 20-letniego podoficera stray granicznej Reinholda Huhna, który próbowa interweniowa. ródo: Berlin.de .
 50. Czowiek, który wytrca upadku muru berliskiego jest martwy , Lapresse.ca z AFP , 1 st listopada 2015 przez Coralie Febvre
 51.   Trasa muru w Berlinie   , w berlin.de (dostp 21 sierpnia 2001 ) .
 52. Marc Augé, Etnolog ladami muru berliskiego, Le Monde diplomatique ,.
 53. Nicolas Barotte, Volker Pawowski, za kilka cegie , Le Figaro , wstawka   Le Figaro et vous  , sobota 8 /niedziela, s.  40 .
 54. Lorraine Rossignol w imi sztuki, Berlin klonuje jej cianki, Le Monde ,.
 55. Antoine Jacob, Berlin ma wspania stacj, Le Monde, 28.05.06.
 56. Valérie Sobotka, Berlin dzisiaj , Clio.fr.
 57.   Kabina midzy dwoma drzewami  , Dzie Dobry Berlin ,( przeczytaj online , konsultacja 4 lutego 2018 )
 58. wiat .
 59. Dwadziecia pi lat po jego upadku mur berliski zostaje odsonity na dworcu Gare de l'Est , Laurence Houot, francetvinfo,.
 60. Fragmenty muru berliskiego wystawione w Paryu , Mathilde Doiezie, lefigaro.fr,.
 61. Komisja Europejska, Usugi audiowizualne, Ceremonia odsonicia odcinka Kennedy muru berliskiego na esplanadzie przed budynkiem Berlaymont , opublikowano na.
 62.   Parlament drzew   , na stronie visitberlin.de (dostp 5 lutego 2018 )
 63.   Film Reference   , na cinefiches.com (dostp 21 sierpnia 2007 ) .
 64. Jean-Baptiste Thoret,   Skrzynka Wikiwix : Komunizm to olizgy potwór  , strona archiwum Nouvel Observateur, na archive.wikiwix.com ,(dostp 14 grudnia 2018 r. )
 65.   Film Reference   , na cinefiches.com (dostp 21 sierpnia 2007 ) .
 66. Frédéric Gimello-Mesplomb, wykadowca na Uniwersytecie w Metz i Instytucie Studiów Politycznych w Paryu,   Le tunnel   (konsultacja 21 sierpnia 2007 ) .
 67. Peter Schneider (tumacz Nicole Casanova), Le Souteur de mur , Grasset coll. Czerwone zeszyty, Pary, 2000, s. 185. ( ISBN  2-246-28772-3 ) .
 68. Kits Hilaire, Berlin, ostatni , Flammarion coll. Rue Racine, Pary, 1990, s. 168. ( ISBN  2-08-066503-0 ) .
 69. [http - // www.rfi.fr/europe/20141109-chute-mur-25-ans-wenderroman-wendekino-jean-marie-valentin-matthias-steinle].
 70. Hugo Hamilton (tum. Marie-Claude Peugeot), Berlin pod Batykiem , Phébus coll. Libretto, Pary, 2005, 268 s. ( ISBN  2-7529-0042-2 ) .
 71. Maurice G. Dantec, Villa Vortex , Gallimard, Pary, 2003, 824 s. ( ISBN  2-07-075244-5 ) .
 72. Martine-Marie Muller, Czowiek z pogranicza , Robert Laffont, Pary, 2005, 155 s. ( ISBN  2-221-10428-5 ) .
 73. Ian McEwan (tumacz Suzanne B. Mayoux), Black Dogs , Gallimard coll. Folio, Pary, 1996, s. 251. ( ISBN  2-07-040113-8 ) .
 74. Marc Levy, Wszystkich tych rzeczy, których sobie nie powiedzielimy , Robert Laffont, Pary, 2008, 426 s. ( ISBN  2-22-111000-5 ) .
 75. Biografia Pink Floyd .
 76.   David Hasselhoff: Nigdy nie miaem nic wspólnego z upadkiem muru berliskiego  , Liberation.fr ,( Czytaj online , obejrzano 1 st padziernik 2018 )
 77.   1989: Kiedy David Hasselhoff da nadziej Niemcom Wschodnim  , RTBF Info ,( Czytaj online , obejrzano 1 st padziernik 2018 )

Zobacz równie

Powizane artykuy

Bibliografia

Po francusku

 • Sandrine Woelffel, Wendelin Ettmayer, Berlin wyzwolony - okupowany - podzielony - zjednoczony , Strasburg: edycje Hirlé, 2009. ( OCLC 690431167 )
 • Claude Quétel , Sownik zimnej wojny (Larousse), Pary, 2008.
 • Arthur Schlesinger (tumaczone pod kierunkiem Rolanda Mehla), Les Mille Days de Kennedy , Denoël, Pary, 1966.
 • André Fontaine , Historia zimnej wojny: od wojny koreaskiej do kryzysu sojuszy (1950-1963) , Paris, Seuil , coll.  Punkty Historii,, 569  pkt. ( ISBN  2-02-006425-1 , informacja BNF n O  FRBNF37698440 ).
 • Pierre Verluise, 20 lat po upadku muru. Przekomponowana Europa , Pref. J.-D. Giuliani, Choiseul, 2009.
 • Anne-Marie Le Gloannec , Mur w Berlinie: 1961 , Bruksela, Kompleks,, 184  s. ( ISBN  2-87027-168-9 ).
 • Peter Schneider, Niemcy we wszystkich stanach , Pary: B. Grasset, 1991. ( ISBN  2-246-44521-3 )
 • Yvan Vanden Berghe (w przeliczeniu 2 nd red.), Serge Govaert Un gówn misentendu Historia zimnej wojny (1917-1990) , Academia, Louvain-la-Neuve, policjant. 1993, ( ISBN  978-2-87209-201-7 i 2-87209-201-3 )
 • Daniel Vernet wiat , : upada mur berliski , Seuil, Pary, 1999 ( ISBN  2-02-038185-0 ) .
 • Bernard Brigouleix, 1961-1989: Berlin, lata muru , Pary: Tallandier, 2001. ( ISBN  2-235-02297-9 ) .
 • Gilles Freissinier, Upadek muru berliskiego w telewizji francuskiej: Od zdarzenia do historii (1961-2002) , Pary: L'Harmattan, 2006 ( ISBN  2-7475-9906-X )
 • Philippe Demenet, mieszkaem pod murem berliskim , Bayard Jeunesse, Pary, 2007 ( ISBN  978-2-7470-2248-4 )
 • Alexandra Novosseloff, Franck Neisse, Mury midzy mczyznami , La Documentation française, Pary, 2007 ( ISBN  978-2-1100-6838-5 )
 • Renatus Deckert [redaktor], W nocy, gdy run mur z Marcelem Beyerem, Dursem Grünbeinem, Emine Sevgi Özdamar, Thomasem Rosenlöcherem, Kathrin Schmidt, Uwe Tellkampem , Inculte, 2009. trad. Marie Hermann, ( ISBN  978-2-916940-19-9 )
 • Léon Herschtritt , Die Mauer, Le Mur, Berlin 1961 , Pary: Éditions La Collection, 2009. ( ISBN  978-2-9534522-0-4 )
 • Nicole Colin, Corine Defrance, Ulrich Pfeil i Joachim Umlauf (red.), Mur berliski . Historia, wspomnienia, reprezentacje , Bruksela, PIE Peter Lang, 2016. ( ISBN  9782807601437 )
 • Greg Mitchell , Tunele wolnoci , Grasset, 2018, 535 s.
 • Michel Meyer , Mur Berliski , wiat po , Pary, Larousse ,, 304  pkt. ( ISBN  978-2-03-597567-6 )

Po niemiecku

 • Thomas Scholze, Falk Blask, Zatrzymaj si! Grenzgebiet! - Leben im Schatten der Mauer [Stop! Strefa przygraniczna! ycie w cieniu muru, Berlin, 1992 ( ISBN  3861630303 ) .
 • Thomas Flemming, Hagen Koch, Die Berliner Mauer - Geschichte eines politischen Bauwerks ["Mur Berliski - historia konstrukcji politycznej"], Bebra Verlag, 2001 ( ISBN  3-930863-88-X ) .
 • Hans-Herman Hertle, Konrad H. Jarausch i Christoph Kleßmann (red.), Mauerbau und Mauerfall [Budowa i upadek muru], Links, Berlin, 2002 ( ISBN  3861532646 ) .
 • Peter Feist, Die Berliner Mauer [Mur Berliski]. 4. Podwyszenie. Kai Homilius Verlag, Berlin, 2004 ( Der historische Ort , Nr 38) ( ISBN  3-931121-37-2 ) [ prezentacja online ] .
 • Joachim Mitdank, Berlin na wschód i zachód. Erinnerungen eines Diplomaten [Berlin midzy Wschodem a Zachodem, wspomnienia dyplomaty], Kai Homilius Verlag, Berlin, 2004 ( Zeitgeschichte Edition - Band 14) ( ISBN  3-89706-880-X ) [ prezentacja online ] .
 • Axel Klausmeier, Leo Schmidt, Mauerreste - Mauerspuren [Pozostaoci i lady muru], Westkreuz-Verlag, Berlin/Bonn, 2004 ( ISBN  3929592509 ) .
 • Renatus Deckert (Hg.) [Redaktor]: Die Nacht, in der die Mauer fiel - [25] Schriftsteller erzählen vom 9. Listopad 1989 [Noc upadku muru. Autorzy [w liczbie 25 i pochodzcych z kilku krajów] przedstawiaj swoje historie na temat »], Suhrkamp Taschenbuch: 4073, 2009 ( ISBN  978-3-518-46073-3 )

Po angielsku

Filmografia

Linki zewntrzne

Wersja tego artykuu z 12 wrzenia 2007 zostaa uznana za   artyku jakoci  , co oznacza, e spenia kryteria jakoci dotyczce stylu, przejrzystoci, trafnoci, cytowania róde i ilustracji.

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat mur berliski, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat mur berliski i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o mur berliski na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Ada Rybak

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na mur berliski i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Wladyslaw Michalak

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o mur berliski, daje dużo pewności.