Morfologiczna typologia jzykówInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Morfologiczna typologia jzyków, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Morfologiczna typologia jzyków. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Morfologiczna typologia jzyków, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Morfologiczna typologia jzyków. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Morfologiczna typologia jzyków poniżej. Jeśli informacje o Morfologiczna typologia jzyków, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Morfologiczne typologia jest gazi typologii lingwistycznej , która zajmuje si klasyfikacj jzyków w zalenoci od ich morfologi , to znaczy w jaki sposób tworz sowa. Zosta opracowany przez braci Friedricha i Augusta von Schlegel .

Odpowiednia skala nie jest absolutna, ale ciga i wzgldna. Chocia trudno jest sklasyfikowa jzyk jako czysto analityczny lub syntetyczny , mona powiedzie, e jest na przykad bardziej syntetyczny ni chiski, ale mniej ni koreaski .

Typologia morfologiczna w wiecie rzeczywistym

Kady z poniszych typów stanowi model. aden z nich nie istnieje w czystej postaci w rzeczywistoci. Zwykle wszystkie jzyki mieszaj róne typy, chocia ogólnie lepiej odpowiadaj okrelonej kategorii ni innym.

 • Angielski , natomiast do syntetyczny, ma pewne cechy wewntrznych jzyków fleksyjnych (patrz przykady poniej).
 • Mandarin Chinese , klasyczne jzyki analityczne, posiada szereg pokrewnych morfemu.
 • Jzyk japoski jest aglutynacyjny w swoich czasownikach, ale w nazwach jest duo izolacji.

Róne grupy typologii morfologicznej

Istniej dwie gówne grupy typologii morfologicznej: jzyki izolujce (zwane równie jzykami analitycznymi) i jzyki fleksyjne (podzielone na kilka podgrup).

Rozrónienie midzy dwiema grupami opiera si na moliwoci zmiany morfologicznej sowa:

 • bez modyfikacji morfologicznych = jzyki izolujce
 • z modyfikacj morfologiczn = jzyki fleksyjne.

Jzyki izolacyjne lub analityczne

W jzykach analitycznych lub izolujcych modyfikacje morfologiczne s nieliczne, jeli nie ich brak. Tendencja do sów to brak fleksji . Kategorie gramatyczne s definiowane wedug kolejnoci sów (na przykad odwrócenie czasownika i podmiotu w zdaniach pytajcych) lub przez wprowadzenie dodatkowych sów (na przykad sowo oznaczajce kilka lub wiele zamiast odmiany liczby mnogiej, np. -s w jzyku francuskim lub angielskim).

Kade pojedyncze sowo ma ogólne znaczenie (pojcie rdzenia), z niuansami wyraonymi innymi sowami. W jzyku izolujcym kontekst i skadnia s waniejsze ni morfologia. Wród jzyków izolujcych s jedne z najwaniejszych jzyków Dalekiego Wschodu, takie jak chiski i wietnamski .

Jzyki fleksyjne

W jzykach fleksyjnych wyrazy s tworzone z rdzenia, do którego doczane s liczne dodatkowe morfemy . Te morfemy mog by mniej lub bardziej atwe do odrónienia od rdzenia; mogy si z nim zla lub ze sob, a take mog by wyraone przez akcentowanie, zmian tonacji lub fonetyczne modyfikacje prymy.

Kolejno sów jest mniej wana ni w jzykach analitycznych, poniewa poszczególne sowa maj wiksze znaczenie. Ponadto istnieje tendencja do zgodnoci midzy rónymi czciami zdania. W jzyku fleksyjnym morfologia jest waniejsza ni skadnia.

Istniej dwa podtypy jzyków fleksyjnych, w zalenoci od tego, czy morfemy s wyranie rozrónialne. S to odpowiednio:

 • zlepiajce si jzyki
 • jzyki fuzyjne (zwane równie syntetycznymi)

W starej terminologii naukowej sowo fleksyjne odnosio si tylko do jzyków syntetycznych.

Jzyki aglutynujce

W tych jzykach morfemy s zawsze wyranie odrónialne fonetycznie od siebie; poczone morfemy s wówczas afiksami , które mona indywidualnie zidentyfikowa. Zbity jzyk ma zwykle wiksz liczb morfemów na sowo i jest niezwykle regularny.

Najbardziej typowymi przykadami s jzyki ugrofiskie , turecki , japoski .

dawny:

 • Fiski, taloissani ( "mój dom"), w podziale na talo-SSA-i-Ni ( "dom" -pluriel- inessive -possesseur pojedyncza 1 st  osoba)
 • Turecki, evlerimde (samo znaczenie), w podziale na EV-Ler-im-in ( "dom" pojedynczej -pluriel-waciciel 1 re person- inessive )

Jzyki Fusion

W jzykach fuzyjnych (zwanych równie syntetycznymi) nie zawsze jest atwo odróni morfemy rdzenia lub morfemy od siebie. Kilka morfemów mogo poczy si w jeden afiks, a afiksy mogy z kolei wchodzi w interakcje i czy si. Morfemy mona równie wyrazi poprzez akcentowanie lub zmian tonu, których oczywicie nie mona oddzieli od prymy, lub przez modyfikacje fonetyczne wewntrzne w rdzeniu (takie jak gradacja samogosek lub ablaut ).

Wikszo jzyków indoeuropejskich jest w rónym stopniu poczona.

Wewntrzne jzyki fleksyjne

W tym podtypie jzyków fuzyjnych modyfikacje morfologiczne nie s ju dokonywane poprzez dodawanie elementów do rdzenia, ale poprzez modyfikacj samego rdzenia. Ten typ wystpuje gównie w jzykach semickich, gdzie na ogó zachowana jest struktura spógoskowa, a morfemy gramatyczne wyraane s przez modyfikacje wokaliczne (patrz rdze semicki ).

Przykady:

 • w jzyku arabskim kitab kutub
 • w jzyku angielskim stopa stopy
 • po angielsku man men
 • w jzyku bretoskim dant dent

ewolucja a w e w jzyku angielskim lub bretoskim miaaby pochodzi ze starej liczby mnogiej w i, znikna, co spowodowaoby zanieczyszczenie, to znaczy zaostrzenie lub zamknicie poprzedniej samogoski, w niewiadomej trosce o atwo wymowy.

Niektóre bretoskie liczby mnogie zachoway t liczb mnog w i. Do atwo jest zaobserwowa zanieczyszczenie i na samogosce poprzedniej sylaby.

otrby brini (wrona (x)); torba bigi (ódka (x))

Jzyki polisyntetyczne

W 1836 roku Wilhelm von Humboldt doda czwart kategori do trzech poprzednich: jzyki polisyntetyczne (pierwsze uycie terminu polysynteza w jzykoznawstwie trafia do Petera Stephena Duponceau, który zapoyczy go z chemii ). Te jzyki maj du liczb morfemów na sowo. Nie ma wyranej granicy, powyej której jzyk syntetyczny naleaoby zakwalifikowa jako polisyntetyczny.

Wród cech charakterystycznych dla jzyków polisyntetycznych znajdujemy:

 • niezwykle regularna morfologia
 • tendencja form werbalnych do wczania morfemów odwoujcych si do argumentów innych ni przedmiot ( polipersonnalizm ).

Inna cecha jzyków polisyntetycznych opiera si na tym, co potocznie okrela si jako zdolno tworzenia sów odpowiadajcych caemu zdaniu w innych jzykach. Ta definicja jest mao przydatna jako kryterium rozróniajce, o ile jest tautologi (inne jzyki mona zdefiniowa tylko w przeciwiestwie do jzyków polisyntetycznych i odwrotnie ).

Wiele jzyków rdzennych Amerykanów jest polisyntetycznych. Inuktitut jest jeden przykad, który pokazuje, e sowo fraza next: tavvakiqutiqarpiit Czy tytoniu do sprzeday, które mona z grubsza przetumaczy.

Zobacz te

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Morfologiczna typologia jzyków, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Morfologiczna typologia jzyków i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Morfologiczna typologia jzyków na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Wladyslaw Cieślik

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Bernadeta Antczak

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Renata Janowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Morfologiczna typologia jzyków jest tym, którego szukałem.

Damian Klimczak

Dzięki za ten post na Morfologiczna typologia jzyków, właśnie tego potrzebowałem