Microsoft WindowsInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Microsoft Windows, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Microsoft Windows. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Microsoft Windows, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Microsoft Windows. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Microsoft Windows poniżej. Jeśli informacje o Microsoft Windows, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Microsoft Windows
Logo

Rodzina Windows NT
Windows 9x
Windows CE
Windows RT
Windows 16 bit
Jzyki Wielojzyczny (137 jzyków urzdowych)
Typ rdzenia Rodzina Windows NT  : Jdro hybrydowe
Windows 9x i wczeniejsze: jdro monolityczne ( DOS )
Stan projektu Do dyspozycji
Platformy ARM
IA-32
Itanium
x86-64
DEC Alpha
MIPS
dawniej PowerPC
Firma /
Deweloper
Korporacja Microsoft
Licencja Umowa licencyjna Microsoft
Stany ródowe Zamknite ródo
Napisane w C , C ++ , Asembler
Pierwsza wersja 1,0 ()
Najnowsza stabilna wersja 21H1 ()
Najnowsza wersja zaawansowana 10.0.21390.2025 ()
Metoda aktualizacji Windows Update
Microsoft Store
WSUS
rodowisko biurowe Powoka systemu Windows
Meneder pakietów Instalator Windows (.msi)
Sklep Windows (.appx)
Stronie internetowej windows.microsoft.com

Okna [ w n d o oo ] (dosownie Windows w jzyku angielskim) jest z GUI zjednoczonej produkowane przez firm Microsoft , która póniej przeksztacia si w zakresie systemów dziaajcych we wasnym imieniu, gównie dla komputerów z kompatybilnym komputerem .

Historyczny

DOS , ani w wersji IBM PC-DOS, ani w wersjach dla klonów MS-DOS , nie zawiera interfejsu graficznego. Z du atwoci mona byo tworzy grafik w jzyku BASICA ( dla klonów GW-BASIC ), ale komendy musiay by zapamitywane przez uytkownika i wpisywane rcznie, co utrudniao prac systemu.

Co wicej, kada para aplikacja/urzdzenie peryferyjne wymagaa swojego sterownika generycznego, co komplikowao zarzdzanie tymi sterownikami i stanowio hamulec w ewolucji konfiguracji.

Zainspirowane interfejsami takimi jak Xerox Alto , potem Apple Lisa i Apple Macintosh , pierwsze 16-bitowe wersje Windows byy oparte na istniejcym systemie operacyjnym: MS-DOS. Poniewa ten zosta zaprojektowany jako jednego zadania, Windows zosta uruchomiony jako program prosty, który w zwizku z tym wczone niektóre ze swoich funkcji (takich jak ledzenie na myszy do systemu). Wewntrzne ograniczenia specyficzne dla monozadania, a take marginalna strona Windows 1 (którego okna dzieliy tylko ekran bez nakadek) nie zmartwiy rywala Apple , bardziej zainteresowanego strategi IBM .

IBM nie uwaa, e uycie trybu graficznego jest opacalne z ograniczeniem do 640 K DOS ani nisk rozdzielczoci ekranów w tamtych czasach i zwróci si w stron wielookienkowego trybu tekstowego, Topview , bardzo responsywnego, ale zachowujcego ' Dyskomfort DOS.

Wersja 2 Windows (1987) wyzwalane przez Apple pozew patentowy. Ale Apple straci go (w odwoaniu) z powodu precedensu Alto (przeciwko Digital Research). Firma Apple nadal grozia Microsoftowi, co zaowocowao ugodow ugod w 1997 r.: Microsoft wyprodukowa Office i Internet Explorer dla Mac OS i przej 6% udziaów w Apple.

Wydany w 1990 roku Windows 3 zawiera trzy wersje dostarczane jednoczenie: jedn w trybie 8086 (16 bitów prostych), drug w trybie 80286 (16 bitów z rozszerzonym adresowaniem) i trzeci w trybie 80386 (adresowanie 32-bitowe). Wywoanie polecenia wygranej z systemu DOS spowodowao wykonanie pewnych testów systemowych i automatyczne uruchomienie wersji uznanej za najbardziej odpowiedni, chyba e uytkownik zada tego za pomoc parametrów. Przetestowano równie wersj DOS, aby zastpi jak najwicej funkcji Windows DOS, który nie suy ju wicej ni tylko launcher i zaimplementowa wektory wywoa w odpowiednich miejscach (efektem ubocznym bya seria komunikatów ostrzegawczych jeli uruchamiasz system Windows z konkurencyjnego systemu operacyjnego, takiego jak DR-DOS ). Jego uycie Adobe Type Manager ju znacznie poprawio jako wywietlania.

Wersja 3.1 posza o krok dalej w tej jakoci, zastpujc Adobe Type Managera TrueType . Wersja 3.11 (Windows for Workgroups) nawet natywnie integrowaa korzystanie z sieci lokalnej .

Wersje te stopniowo koczyy si integracj jdra [ref. wymagane] , czysta powoka podobna do DOS i narzdzia do zarzdzania DOS, oprócz interfejsu graficznego, który da nazw systemowi operacyjnemu. W zwizku z tym uznano je za nastpców systemu MS-DOS , z wygod, e kade urzdzenie peryferyjne, jak kada aplikacja, wymagao tylko sterownika Windows, co znacznie uprocio zarzdzanie nimi.

W przypadku Windows 95 (1995), system operacyjny ( system operacyjny ), wspierany du kampani reklamow publiczn , odniós wielki sukces, midzy innymi dziki temu, e jego wydawca spdzi wiele umów na wyczno z producentami komputerów zabraniajc im instalowania innego systemu na kary finansowe. Jest sprzedawany jako preinstalowany na prawie wszystkich komputerach osobistych .

Windows NT uruchomiony w 1993 roku pozwala Microsoftowi na wprowadzenie systemu Windows w firmach, a nastpnie Windows 2000.

Windows XP () wyznacza punkt zwrotny: poczenie systemów konsumenckich (Windows 98/Me) i profesjonalnych (Windows NT, 2000). Przyjcie tego jest stopniowe, ale jego ywotno sprawi, e bdzie to system nadal rozpowszechniony 10 lat po jego wydaniu. Podkrela równie luki w zabezpieczeniach w uywanym jdrze, a Microsoft jest zmuszony do cakowitego przegldu kodu systemu Windows w 2003 roku.

Windows Vista chce by innowacyjny, ale ma due wady (powolno, stabilno), które sprawiaj, e jest bardzo niepopularny, mimo e Service Pack 1 przepad niezauwaony, co rozwie wikszo z nich.

Windows 7 , który jest w pewnym sensie w peni ukoczon i zoptymalizowan wersj systemu Windows Vista, cieszy si du popularnoci: jego interfejs i bezpieczestwo nale do jego mocnych stron. Jest to nadal najpopularniejszy system ze wszystkich Windows.

Windows 8 to nowy przeom dla firmy Microsoft: mniej wicej nowe jdro, nowy rodzaj aplikacji do pobrania ze sklepu, optymalizacja zuycia pamici i procesora, dziki czemu mona go uywa w lejszych konfiguracjach. . Jednak jego interfejs zaprojektowany zbyt pod ktem dotyku zniechci du liczb uytkowników, w szczególnoci przez brak historycznego menu startowego, które zmusza ich do korzystania z oprogramowania innych firm jako zamiennika, takiego jak Classic Shell umoliwiajcego dodanie systemu Windows 7 menu startowe.

Windows 10 wyznacza nowy punkt zwrotny: kod wspódzielony z telefonami, powrót interfejsu do menu startowego na tradycyjnych komputerach PC, promocja uniwersalnych aplikacji (dziaajcych na komputerach PC i smartfonach pod warunkiem, e maj kompatybilny sprzt). Ta wersja to take wietna nowo pod wzgldem zarzdzania aktualizacjami: s one stae i obowizkowe (w celu wzmocnienia bezpieczestwa), a nowa wersja systemu Windows musi by wydawana mniej wicej co pó roku. Nowa przegldarka zastpuje Internet Explorer: Microsoft Edge . Jedynym minusem jest nadmierne monitorowanie uytkowników za pomoc programów diagnostycznych, zapisywanie historii Internetu w celu przewidywania stron lub danych o uytkowaniu, co wci zniechca wielu uytkowników. Jednak wikszo tych opcji mona wyczy w ustawieniach systemu Windows.

Windows 11 odnotowuje punkt zwrotny wraz z wprowadzeniem nowego interfejsu, nowego sklepu Microsoft Store , Microsoft Teams i zintegrowanej aplikacji Xbox , automatycznej zmiany SDR na HDR (z wywietlaczem zgodnym z HDR), a take pojawieniem si aplikacji Win32 i Android na Sklep.

Uzupenienia

Bill Gates nazwa swoj usug operacyjn Windows (windows), poniewa gówn innowacj powoki, a nastpnie systemu operacyjnego byo zastosowanie okien wywietlacza .

Rodzina Windows skada si z kilku gazi (patrz rozdzia Gazie techniczne Windows )

Oddziay techniczne okien

16-bitowa ga

Znane nazwy kodowe w nawiasach.

Wczesne wersje systemu Windows byy uruchamiane z DOS i wykorzystyway system plików DOS. Windows natychmiast wczy niektóre funkcje systemu operacyjnego , w tym czysty format wykonywalny , zarzdzanie procesami w kooperatywnej wielozadaniowoci (ze sab funkcjonalnoci, gdy uywane byy aplikacje DOS), zarzdzanie pamici wirtualn i sterownikami do zarzdzania wywietlaniem, drukowaniem, klawiatur, dwikiem  itp. Okna 2,10 do 386 Skorzystalimy równie z nowymi moliwociami w Intel 80386 , takich jak umieszczenie jdra w trybie chronionym i uruchamianie programów DOS w maszynie wirtualnej w wirtualnym trybie 8086 .

Windows moe by uywany z DOS- ami innymi ni Microsoft MS-DOS , takimi jak IBM PC-DOS lub DR-DOS , pod warunkiem, e odstraszajce komunikaty emitowane podczas instalacji zostan zignorowane. Poczwszy od Windows 95 , interfejs graficzny zosta komercyjnie zwizane z MS-DOS. To spowodowao pozew midzy Calder , wydawc w czasach DR-DOS, który pozwala równie na dziaanie systemu Windows, a firm Microsoft. Caldera uznaa, e Microsoft w ten sposób przyj antykonkurencyjn praktyk przymusowej sprzeday bez adnej rzeczywistej podstawy technicznej.

Od Windows XP moemy uzna, e DOS rzeczywicie znikn z gównych systemów operacyjnych Microsoftu, chocia emulacja pozostaje dostpna.

Oddzia Windows 9x

Znane nazwy kodowe w nawiasach.

Ze wzgldu na zbyt mode jdro NT i znaczne wykorzystanie programów dziaajcych pod MS-DOS, Microsoft zdecydowa si opublikowa system operacyjny przeznaczony dla ogóu spoeczestwa, który wykorzystaby pewne zalety Windows NT, pozostajc jednoczenie kompatybilnym z wczeniejszymi wersjami Windows i MS-DOS .

Systemy Windows 95 i byy nastpujce rozwinicia hybrydowe 16/32-bitowe wersje Windows 3.0 i 3.1. Wszystkie s zbudowane na tym samym modelu pilotów  : VxD . W 1995 roku Windows 95 wprowadzi kilka ulepsze: wielozadaniowo z wywaszczaniem , warstwa sieciowa inspirowana warstw NT, nowy interfejs graficzny . Nie jest to nowy system operacyjny, ale ewolucja Windows 3.1 . Windows 95 mia by w stanie uruchomi na poziomie wejcia konfiguracjach z 4  MB z RAM . Wersja OSR2 systemu Windows 95 dodaa obsug USB i FAT32 .

Ta pierwsza wersja, znana podczas rozwoju pod kryptonimem Chicago i wydana pod nazw Windows 95 , przesza kilka zmian, w tym Windows 98 i Windows Me ( Millennium Edition ), które potwierdziy popularno systemów. system. Jego róne wersje cieszyy si reputacj [ref. konieczne] niestabilno i podatno na ataki sieciowe. W 2001 roku Microsoft postanowi pooy kres tej gazi, wypuszczajc Windows NT 5.1 znany jako Windows XP , bardziej stabilny i mniej podatny na ataki [ref. wymagane] (patrz artyku dotyczcy systemu Windows 9x ).

Oddzia Windows NT

Ga NT ( New Technology ) to rodzina systemów operacyjnych opracowana od podstaw , chocia jest to ewolucja Windows API , czsto okrelanego jako Win32 . Windows NT narodzi si z rozwodu Microsoftu i IBM w zwizku z rozwojem systemu operacyjnego OS/2 . Windows NT zosta stworzony, aby konkurowa z systemami wykorzystywanymi w biznesie.

Jdro miaoby by inspirowane VAX VMS i Unixem i wprowadza nowe koncepcje, takie jak pojcie obiektu umoliwiajcego jednolite uycie. Jest oryginalnie zaprojektowany dla x86 rodziny procesorów (z Intel 80386 ), MIPS , DEC Alpha i PowerPC . Dla tych procesorów istniay tylko wersje 32-  bitowe , chocia niektóre byy 64-bitowe . Obecnie obsugiwane s rodziny x86 , x86-64 i Itanium , w 64 bitach dla dwóch ostatnich. Sukcesywne zaprzestanie wsparcia dla rónych przetwórców jest spowodowane wzgldami ekonomicznymi.

Umoliwia wielozadaniowo z wywaszczaniem , wielowtkowo , osobny model wykonywania (kady proces ma osobny obszar pamici, bez dostpu do tego z innych procesów). Posiada równie wasny system zarzdzania plikami, NTFS (który ma jako gówne innowacje pojcia dostpu i praw wasnoci) oprócz tych uywanych przez poprzednie gazie, FAT12 (szybko znikn z Windows XP), FAT16 i dla Windows 9x, FAT32 .

Jego dostpno dla ogóu spoeczestwa pojawia si wraz z wydaniem Windows XP , pierwszej domowej wersji opartej na tej zunifikowanej gazi, po sukcesie Windows 2000 w wersji profesjonalnej.

Oddzia Windows CE

Starajc si zdoby przyczóek w rosncym osobistego asystenta (PDA) na rynku, firma Microsoft opracowaa lekk wersj swojego systemu operacyjnego i wspópracuje z najwikszych producentów komputerów osobistych, aby wej do tej pory zdominowany rynek. Przez Palm . Produkty korzystajce z tego typu platformy nazywane s Pocket PC . Dostosowany do ogranicze tych maszyn (wywietlacz, pami), Windows CE prezentuje interfejs podobny do systemów operacyjnych PC, chocia jego jdro jest inne.

Wraz z rosncym wyrafinowaniem urzdze domowych, deklarowanym celem Microsoftu jest zainstalowanie Windows CE (lub nowszego) na wszystkich urzdzeniach w domu, tworzc zintegrowany wszechwiat automatyki domowej . Wersje Windows CE s ju dostpne dla telefonów komórkowych. Od 2003 roku nazwa Pocket PC zostaa zastpiona nazw Windows Mobile. Dlatego istnieje Windows Mobile 2003 dla Pocket PC i Windows Mobile 2003 dla smartfona.

Plik binarny powstay w wyniku kompilacji programu napisanego w jzyku C# firmy Microsoft jest automatycznie kompatybilny z t platform, jeli przestrzegane s pewne ograniczenia (w szczególnoci bibliotek linkowanych). Musisz jednak zweryfikowa obecno platformy .NET Framework na maszynie docelowej, aby móc j uruchomi.

Oddzia Windows RT

Windows RT to wersja systemu operacyjnego Windows 8 dla urzdze ARM, takich jak niektóre tablety. Akronim RT nie ma oficjalnego znaczenia. W przeciwiestwie do innych systemów operacyjnych Windows bdzie móg uruchamia tylko aplikacje, które zostay certyfikowane przez Microsoft i umieszczone w Sklepie Windows.

Windows RT zawiera inne aplikacje, takie jak Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint i OneNote 2013 RT. Microsoft sprzedaje ten system operacyjny tylko bezporednio producentom urzdze, a nie jako samodzielny produkt dla konsumentów. Ze wzgldu na zgodno oprogramowania z oprogramowaniem Sklepu Windows ta wersja systemu Windows zostaa wycofana z systemu Windows 10 . Jednak w 2017 roku Microsoft wyda Windows 10 S, system operacyjny bardzo podobny do Windows RT, ale przeznaczony na rynek edukacyjny.

Budowa

System operacyjny, taki jak te z serii Windows, to zestaw programów, które manipuluj sprztowymi rodkami komputera i oferuj usugi oprogramowania aplikacyjnego zwizane z ich uytkowaniem. Gówne programy wewntrzne w serii Windows NT to warstwa abstrakcji sprztu , jdro , sterowniki , system graficzny oraz interfejsy programistyczne Win32 i POSIX . Niektóre programy dziaaj w trybie jdra , a reszta w trybie uytkownika . Gdy program jest wykonywany w trybie uytkownika, jego moliwoci s ograniczone: zabroniony jest dostp do okrelonych lokalizacji pamici i wykonywanie okrelonych instrukcji. produkty z rodziny Windows zawieraj róne programy umoliwiajce wykonywanie aplikacji w rónych rodowiskach, kady z wasnym interfejsem programistycznym : MS-DOS , OS/2 , POSIX lub Win32 - ten ostatni, pocztkowo mao uywany, sta si rodowiskiem referencyjnym , uywany przez wikszo aplikacji dla systemu Windows.

Interfejs programistyczny Win32 to bardzo duy zestaw funkcji , wykorzystywanych przez aplikacje w szczególnoci do manipulowania procesami, wtkami, korzystania z sieci komputerowych, urzdze peryferyjnych, wywietlania okien, okien dialogowych, widetów czy radzenia sobie z bdami. Umoliwia równie korzystanie z usug takich jak DirectX , GDI , OpenGL czy MAPI , a take usug oferowanych przez obiekty COM czy ActiveX . Win32 jest dostpny w produktach z gazi Windows 9x, Windows NT i Windows CE.

Produkty z rodziny Windows s dostarczane z szeregiem programów zwikszajcych ich funkcjonalno, w tym gier, serwerów i aplikacji.

Aplikacje

Wbudowane gry

Przed pojawieniem si systemu Windows 10 niektóre gry byy instalowane natywnie. Od Windows 10 domylnie instalowane gry zmieniaj si regularnie, w zalenoci od partnerstwa z wydawcami. Ponadto niektóre bezpatne gry firmy Microsoft wywietlaj teraz reklamy, chyba e pobierzesz wersj patn:

Oprogramowanie serwerowe

Pakiet wersji Windows

Systemy wycofane przez Microsoft

Microsoft opracowa inne systemy ni te, które znamy, jednak zostay one porzucone z rónych powodów:

 • Microsoft Neptune, pierwotnie zaprojektowany jako rodzinna wersja Windows 2000 , jest w pewnym sensie embrionalnym projektem Windows XP  ;
 • Microsoft Bob mia na celu zastpienie Menedera Programów w Windows 3.1x i Windows 95, ale by rac porak, która doprowadzia do jego szybkiego porzucenia (przed wydaniem Windows 98 ).

Systemy nie dystrybuowane przez firm Microsoft

Niektóre inne systemy zapewniaj mniej wicej pen zgodno z systemem Windows:

 • ReactOS to system operacyjny w fazie rozwoju, który ma by kompatybilny z NT 5  ;
 • Wine to zestaw bibliotek do uruchamiania oprogramowania przeznaczonego dla systemów Windows na systemach Unix i Linux .

Chronologia wycieczek

Kontrowersyjny system operacyjny

W latach 90., w szczególnoci w wersji 95, Windows obejmowa dziewi dziesitych rynku systemów operacyjnych dla komputerów PC i aplikacji biurowych. w, zosta zainstalowany na ponad 95% komputerów osobistych, przy czym zdecydowana wikszo komputerów sprzedawanych jest z preinstalowanym przez producenta systemem Windows (licencja OEM ). W rezultacie konkurenci oskaryli j o monopol i nieuczciwe praktyki biznesowe oraz zoyli przeciwko niej pozwy antymonopolowe w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Windows jest równie przez niektórych bardzo krytykowanym produktem z technicznego punktu widzenia. System ten jest szczególnie krytykowany za swoj niestabilno (np. niebieskie ekrany mierci ) i podatno na ataki. Jednak jego popularno nigdy nie bya zagroona, gównie dlatego, e klienci detaliczni nie mog odmówi zakupu tego oprogramowania do sprzeday wizanej . Ta przewaga konkurencyjna doprowadzia Microsoft do niekwestionowanej dominacji w zakresie umiejtnoci obsugi komputera, a ogó spoeczestwa nawet nie wyobraa sobie, e komputer osobisty moe dziaa w systemach operacyjnych innych ni Windows, mimo e istniej alternatywy. potrzeb, takich jak Mac OS (niekompatybilny z komputerami PC), a take wiele dystrybucji Linuksa oraz *BSD lub AmigaOS (niekompatybilny z komputerami PC).

Te praktyki podrzdnej sprzeday systemów operacyjnych Microsoftu przy zakupie nowych komputerów sprawiaj, e niektórzy uytkownicy uwaaj to oprogramowanie Windows, niezalenie od jego wad i cech, za   wymuszanie   w odniesieniu do nielegalnoci praktycznej, przynajmniej we Francji.

w , europejski komisarz ds. konkurencji Mario Monti zleci Microsoft naprawienie systematycznego udostpniania jej Windows Media Player w systemie Windows XP. Zgodnie z tym wymogiem firma Microsoft próbowaa sprzedawa Windows Limited Media Edition po tej samej cenie, co normalna wersja z programem Windows Media Player . Proces ten nie spodoba si Komisji, która zadaa, aby firma dostarczaa ten produkt w celu poprawy sytuacji na rynku, jednoczenie nie ujawniajc tego. Speniajc to ostatnie wymaganie, firma Microsoft zaoferowaa zatem od, wersja systemu Windows amputowana duym kosztem tego oprogramowania pod nazw Windows XP N, ale która nie odniosa sukcesu komercyjnego. Okazuje si, e Real Player który zainspirowa te pozwy dotyczce nieuczciwej konkurencji nie tylko pozostaje konkurencyjny, ale do obsugi tego odtwarzacza wykorzystuje nawet zasoby Windows Media Player .

Niektórzy uwaaj, e dominujca pozycja Microsoftu na rynku konsumenckim wynika z jego domniemanej chci uczynienia swoich systemów operacyjnych niekompatybilnymi z innymi, w szczególnoci poprzez przestrzeganie niewielkich lub zerowych standardów umoliwiajcych interoperacyjno midzy programami, oraz z faktu, e jest on najczciej dostarczany z komputerami do kupienia. Wirtualny monopol firmy Microsoft na systemy operacyjne dla komputerów osobistych zachca twórców aplikacji do oferowania oprogramowania wycznie na platform Windows, co jest najpewniejszym sposobem dotarcia do wielu klientów, wszystkich, umoliwiajc im równie znaczne oszczdnoci w rozwoju i marketingu. Dlatego Microsoft wywiadcza im usug standaryzacji rynku lepiej, ni mógby to zrobi organ regulacyjny, który zawsze jest mniej dobrze poinformowany. . Korzy jest obopólna, poniewa sprawia, e Microsoft Windows jest bardziej atrakcyjny dla ich klientów. Inn cech systemów operacyjnych jest to, e programy wspópracujce z jednym niekoniecznie wspópracuj z drugim. Tak wic, podczas gdy Microsoft sprawia, e stare programy dziaaj z nowymi systemami Windows, osoba, która chce zrezygnowa z systemu Windows, musi odkupi swoje oprogramowanie. Ponadto deweloperowi trudno jest przenie program napisany dla systemu Windows na inny system operacyjny .

Aby rozwiza te problemy, istniej biblioteki uatwiajce przenono ( OpenGL , OpenAL , GTK + , Qt , SFML , SDL ). Inne biblioteki umoliwiaj uruchamianie aplikacji Windows ( Win32 ) na systemach uniksopodobnych (takich jak Linux lub *BSD ), na przykad Wine , przy czym korzystanie z tych bibliotek jest przejrzyste dla uytkownika.

I odwrotnie, oprogramowanie zaimplementowane w innych systemach operacyjnych, takich jak GIMP , zostao przeniesione do systemu Windows, podobnie jak wiele innych programów GNU istniejcych pod Linuksem . Przenoszenie oprogramowania linuksowego pod Windows jest uatwione przez rodowiska takie jak MinGW , Cygwin , Qt , które pozwalaj na odbudowanie pod Windows programów open source dla Linuksa z ich kodu ródowego  : w ten sposób port ten generalnie wymaga niewielkich modyfikacji.

W latach 2004-2013 Microsoft zosta ukarany przez Komisj Europejsk grzywn w wysokoci ponad 2 mld euro za utrudnianie konkurencji i róne naduycia pozycji dominujcej , w szczególnoci z powodu wykorzystywania swojej pozycji na rynku systemów dziaajcych w celu narzucenia Internet Explorera (co spowoduje sta si de facto monopolem na dekad), a take za nieustanowienie   Gosowania  , które zostao narzucone przez Uni Europejsk i które pozwalao uytkownikom na wybór innej przegldarki (problem techniczny wedug Microsoftu) .

Microsoft od lat jest krytykowany za swoje praktyki antykonkurencyjne na caym wiecie. Departament Sprawiedliwoci Stanów Zjednoczonych wykazay, e Microsoft uywa sloganu Embrace, rozszerza i gasi   lub   Embrace, rozszerza i wytpi   (po francusku Adopte przeduy et anéantit / extermine), aby opisa swoj strategi wprowadzenia produktów: przyjmuj powszechnie stosowane standardy, rozszerzaj je, aby tworzy wasne standardy , a nastpnie wykorzystuj rónice ze szkod dla konkurentów.

Uwagi i referencje

 1. (w)   Pakiety jzykowe w systemie Windows 7   na stronie Msdn.microsoft.com (dostp 22 listopada 2016 r. )
 2. (w)   Lekcja 2 Przegld systemu Windows NT   , Microsoft TechNet , Microsoft (dostp 25 listopada 2014 r. )
 3. Wymowa w amerykaskim angielskim transkrybowana zgodnie ze standardem API .
 4.   Historia i o czasu firmy Microsoft   , na stronie www.avaedos.com/en ,(dostp 18 stycznia 2018 )
 5. multimedia.dna.fr  " , na multimedia.dna.fr
 6.   Zabezpieczenia systemu Windows NT   , pod adresem jgallard.free.fr ,(dostp 18 stycznia 2018 r. ) , s.  126
 7. Brad Chacos i Jean Elyan ,   Windows 7 pozostaje najczciej uywanym systemem operacyjnym wedug Net Applications  , Le Monde Informatique ,( przeczytaj online , skonsultowano 18 stycznia 2018 )
 8. (w)   Powoka klasyczna   na http://www.classicshell.net/
 9. Gregg Keizer i Jean Elyan ,   CNIL wzywa Microsoft do ograniczenia gromadzenia danych w systemie Windows 10  , Le Monde Informatique ,( przeczytaj online , skonsultowano 18 stycznia 2018 )
 10. Microsoft nie zrozumia lekcji pyncej z Windows RT i oferuje nam Windows 10 S  " , na journaldugeek.com ,
 11. (en) Feng Yuan, Programowanie grafiki Windows: Win32 GDI i DirectDraw , Prentice Hall Professional - 2001, ( ISBN  9780130869852 )
 12. (w) David Aaron Karp, Tim O'Reilly i Troy Mott, Windows XP w piguce , O'Reilly Media, Inc. - 2005 ( ISBN  9780596009007 )
 13. (en) William R. Stanek, Windows 7: The Definitive Guide: The Essential Resource for Professionals and Power Users , O'Reilly Media - 2009, ( ISBN  9781449379452 )
 14. Windows 10: Solitaire wywietla reklamy, chyba e zapacisz  " , na Begeek.fr ,
 15. ReactOS to darmowy i zaawansowany projekt open source, którego celem jest stworzenie systemu operacyjnego dostpnego i kompatybilnego z Microsoft Windows XP. » , Reactos.org
 16. (w)   Cykl pomocy technicznej firmy Microsoft   , Microsoft
 17. Redakcja ZDnet,   Systemy operacyjne: Windows nieznacznie spada w porównaniu z Mac OS i Linux   , (dostp 25 padziernika 2007 )
 18. Zobacz np. na ten temat stron http://www.racketiciel.info, która proponuje petycj przeciwko tej praktyce sprzeday wizanej, nielegalnej we Francji zgodnie z artykuem L122-1 Kodeksu Konsumenta .
 19. Sébastien Delahaye ,   Internet Explorer (nadal) atakowany za naduywanie pozycji dominujcej   , na Liberation.fr ,(dostp 5 lutego 2020 r. )
 20. (w)   Kcik prasowy   na temat Komisji Europejskiej Komisja Europejska (dostp: 5 lutego 2020 r. )
 21.   Naduycie pozycji dominujcej: poprzednie potpienia gigantów high-tech   , o Les Echos ,(dostp 5 lutego 2020 r. )
 22. Julien Lausson , Bruksela skazuje Microsoft na grzywn w wysokoci 561 milionów euro  " , na numeramie ,(dostp 5 lutego 2020 r. )
 23.   Internet Explorer potpiony przez Microsoft   , na www.quechoisir.org (dostp 5 lutego 2020 r. )
 24.   Microsoft otrzymuje grzywn w wysokoci 561 milionów euro w Europie, zakada Steve Ballmer   , na stronie ZDNet France (dostp 5 lutego 2020 r. )
 25.   Proponowane ustalenia faktyczne Departamentu Sprawiedliwoci Stanów Zjednoczonych poprawione  , str. 9 pliku PDF, str. 226 dokumentu.
 26. ekonomista.com
 27.   Microsoft ogranicza XML w pakiecie Office 2003   (dostp 31 marca 2006 )
 28. (w) "Krótkie zeznanie Stevena McGeady'ego" ( czytaj online )

Zobacz równie

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Microsoft Windows, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Microsoft Windows i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Microsoft Windows na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Dagmara Pluta

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Microsoft Windows pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Microsoft Windows tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Tamara Sawicki

Ten wpis o Microsoft Windows był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Jozef Baranowski

W tym poście o Microsoft Windows dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.