MasajowieInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Masajowie , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Masajowie . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Masajowie , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Masajowie . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Masajowie poniżej. Jeśli informacje o Masajowie , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Masajowie
Opis tego obrazu, równie skomentowany poniej
Mody Masajów

Znaczce populacje wedug regionu
Flaga Kenii Kenia 841 622 (2009)
Flaga Tanzanii Tanzania 300 000
Inny
Regiony pochodzenia Poudniowy Sudan
Jzyki Maa
Religie animizm , chrzecijastwo
Pokrewne grupy etniczne Samburu , Il- Chamu , Laikatok Masaj , Turkana

Masajowie s populacja pasterzy i wojowników naczepy nomadów z Afryki Wschodniej , yjcych gównie w centralnej i poudniowo-zachodniej Kenii i pónocnej Tanzanii .

Masajowie nale do grupy firm Nilotic i wyemigrowali z poudniowego Sudanu do XV -go  wieku, wraz z ich byda domu.

Fakt, e zajmuje wiele parków zwierzt w Afryce Wschodniej , prawdopodobnie przyczyni si do tego, e Masajowie byli jednym z najbardziej znanych ogóowi spoeczestwa na Zachodzie. Masajowie podtrzymuj swoje tradycje kulturowe, biorc udzia we wspóczesnych siach gospodarczych, spoecznych i politycznych w regionie i poza nim.

W Tanzanii ludno Masajów od pocztku 2013 roku bya poddawana próbom wywaszczenia przez rzd prezydenta Jakaya Kikwete .

Etnonimia

Etnonim Masajów oznacza ci, którzy mówi Maa  . Jego transkrypcja obejmuje kilka wariantów (w porzdku alfabetycznym): Ilmaasaï, Maa, Maasaïs, Maasi, Maasaï, Masaï, Masaïs, Massaï, Massaïs.

Kraj Masajów

Kraj Masajów rozciga si po obu stronach granicy, która oddziela Keni od Tanzanii , midzy górami Kenii a Kilimandaro (najwyszy szczyt w Afryce o wysokoci 5892  m n.p.m. ). Klimat jest gorcy i suchy.

Kraj Masajów ma róne rezerwaty przyrody i due obszary, na których chronione s zwierzta: nosoroce , lwy , bawoy , sonie , yrafy , gnu , gazele , zebry ...

Historia

Masajowie s najdalej wysunitymi na poudnie jzykami nilotyckimi i s bezporednio spokrewnieni z Turkan i Kalenjinem yjcym w pobliu jeziora Turkana w pónocnej Kenii. Tradycja ustna Masajów i dane archeologiczne wskazuj, e migrowali z pónocy na poudnie.

Wan czci ziemi Masajów zosta podbity przez osadników brytyjskich i niemieckich pod koniec XIX -go  wieku, wspomagany przez ksigosuszu i ospy , wówczas dominujcych afrykaskich grup etnicznych z pomoc rzdu na niezaleno. Cz ziemi zostaa równie przeksztacona w rezerwaty i parki narodowe (Amboseli, Nairobi , Masai Mara , Samburu, Nakuru, Manyara , Ngorongoro , Serengeti i Tsavo).

Masajowie s na wpó koczowniczy i maj wyczn gospodark pastersk . Opierali si zachtom ze strony rzdów Kenii i Tanzanii, aby przenie ich na bardziej siedzcy tryb ycia i przyj rolnictwo . Nabyli prawo do wypasu byda w wielu parkach w obu krajach i rutynowo ignoruj granice podczas przemieszczania duych stad byda przez sawann w zmieniajcych si porach roku.

Ich opór pomóg stworzy romantyczny pogld na sposób ycia Masajów, postrzegany jako przykad harmonii z natur. Ich konserwatyzm jest niewtpliwie równie ródem przycigania, jakie wywieraj na zachodnich turystów.

Masajowie nadal mieszkaj w rezerwatach przyrody, których s pierwszymi organizatorami. Nie polowali, z wyjtkiem lwa do obrzdów inicjacyjnych, zachowali dzikie zwierzta, a ich ogie przeksztaci trudno przenikliwy krzew w zwyky kobierzec niskiej trawy. Rezerwaty nie s niewiadome przepenienia zwierzt i turystów, zwaszcza w Amboseli, niedaleko Nairobi , które oferuje odwiedzajcym jako bonus wspaniae to Kilimandaro. Kenia zna take zo kusownictwa.

Populacja

Szacunki dotyczce populacji Masajów w Kenii i Tanzanii róni si w zalenoci od róda. Utrudnia je nomadyzm i fakt, e grupy mog bardzo swobodnie przemieszcza si przez granic.

Wedug róde populacja Masajów wynosi od 300 000 do 880 000  osób .

W Kenii w spisie z 2009 r. wymieniono 841 622 Masajów.

Masajów dzieli si na pi grup: Arusha , Baraguyu  (en) , Kisongo  (en) , Purko i Samburu . Dua populacja Masajów osiedlia si w dystryktach Narok, Trans Mara i Kajiado w prowincji Rift Valley w Kenii.

ycie codzienne

Siedlisko

Masajowie buduj mae, owalne domy, czsto tymczasowe, z krzyujcych si gazi, pokryte krowim ajnem i botem. Ta mieszanka szybko wysycha na socu, stajc si wystarczajco tward i wodoodporn.

Domy zbudowane s w ten sam sposób: gówne pomieszczenie, w którym znajduje si kominek, który umoliwia gotowanie potraw, odgania muchy i inne owady, wieczorem zapala si i grzeje, gdy jest chodno, zwaszcza na wysokoci. Doroli pi tam na duym óku zrobionym z gazi i przykrytym skórami. May pokój jest zarezerwowany dla modych zwierzt, a pokój dla ony, wacicielki domu ( enkaji ), która pi tam z dziemi i przyjmuje ma, a czasem kochanka.

Grupa domów w kole, otoczonych ogrodzeniem z ciernistych gazi, tworzy enkang . Stada s gromadzone w tym krgu ( emboo ) na noc w celu ochrony ich przed drapienikami. Zespó mieszka tworzcy wiosk nazywa si boma . Kiedy Masajowie musz migrowa, zwykle pal domy. Czasami zostawiaj je, aby mogy do nich wróci póniej, w zalenoci od dostpnej wody i pastwiska.

Kobiety buduj domy, posiadaj je i bior czynny udzia w yciu wsi: dojenie byda rano i wieczorem, poszukiwanie wody i drewna, posiki, konserwacja, robienie biuterii, opieka nad bardzo maymi dziemi Mczyni czuwaj w bezpiecznym obozie, opiekujc si bydem i spdzajc dugie godziny na podejmowaniu decyzji, które maj wpyw na ich spoeczno.

ywy inwentarz

Tradycyjne ycie Masajów krci si wokó byda, które jest ich gównym ródem poywienia. Wierz, e ich bóg da im wasne bydo do opieki. Bogactwo Masajów zaley od liczby krów, które posiada jego rodzina.

Kada rodzina Masajów posiada okoo dziesiciu woów, kóz i owiec. Kada bestia jest oznaczona znakiem, który wskazuje, do kogo naley. Mczyni zabieraj swoje stada na wypas w rezerwacie zwierzt przez kilka dni. To najstarszy wojownik Masajów, który prowadzi stado przez sawann. Masajowie zajmuj terytorium tak dugo, jak dugo bydo moe si tam ywi.

jedzenie

Zwyczajowo mówi si, e Masajowie ywi si gównie mlekiem i krwi. W rzeczywistoci dieta Masajów skada si z 10-15% biaka, 55% wglowodanów i 30% tuszczu przy diecie opartej na mleku i kukurydzy w postaci ugali , jedz te fasol.

Chocia miso i krew s tradycyjnymi skadnikami diety Masajów, nie s one podstawowymi produktami spoywczymi. W jednym badaniu 50% kobiet z Masajów miao poziom ferrytyny poniej 15 g / L, co wskazuje na niski zapas elaza. Masajowie wierz, e mleko i miso nie powinny by spoywane w tym samym posiku. Dzieci Masajów poniej 5 roku ycia karmione s mk kukurydzian, ryem i fasol.

W 1980 roku 10% kalorii pochodzio z misa. W 2011 roku mniej ni 1% kalorii pochodzio z misa.

Mog pobiera krew z modego byda bez zabijania ich, nacinajc y szyjn na szyi za pomoc strzay. Miso jest spoywane rzadziej i nigdy nie powinno by mieszane z mlekiem; jest zarezerwowany na niektóre ceremonie lub specjalne okazje.

Duszpasterski idea Masajów prowadzi ich do odrzucenia wszelkiej ywnoci pochodzenia zwierzcego z wyjtkiem bawoów przypominajcych ich wasne bydo. Nie prowadz dziaalnoci rolniczej ani myliwskiej na ywno. Nie jedz ryb, ptaków ani dzikiej zwierzyny.

Inne róda wskazuj, e Masajowie spoywaj znaczne iloci rolin. Wedug bada przeprowadzonych przez Timothy'ego Johnsa [ref. konieczne] , Aby przygotowa mleko, Masajowie dodaj roliny, korzenie, kor, kilka rolin. I zawsze maj bulion z trawy i kory, który mieszaj z misem. Czasem te dubi w zbach kawakami drewna, wysysaj korzenie, aby wydoby sok lub u gum z drzewa, tak jak mirra dostarczana przez balsam . Jednak wiele z tych rolin ma waciwoci lecznicze. Inne ludy regionu uywaj ich tylko do leczenia, podczas gdy Masajowie uywaj ich prawie codziennie. "

Kultura

Grupy wiekowe i organizacja spoeczna

Spoeczestwo Masajów jest patriarchalne i mniej lub bardziej gerontokratyczne , a starsi podejmuj decyzje za ca grup. Ekspert od rytuaów, oloiboni lub laibon (forma zangielizowana ), dziaa jako porednik midzy Masajami a ich bogiem Enkai . Jest posiadaczem tradycyjnej wiedzy o rolinach leczniczych, potrafi praktykowa wróby i magi .

Masajowie s podzieleni na sekcje regionalne, klany patrylinearne i grupy wiekowe  (w) . Mczyni przechodz kolejno w piciu grupach wiekowych: dzieci, juniorzy, juniorzy seniorzy, wojownicy lub morany nastpnie seniorzy. Przechodzeniu z jednej klasy do drugiej towarzysz rytuay inicjacyjne.

Inicjacja

Starsi przekazuj Moranom wiedz dotyczc rolin i zwierzt, ale take zastosowa i historii ich ludu.

Chopcy Masajowie staj si modymi wojownikami, ol-murrani (liczba mnoga il-murran ) w wieku okoo pitnastu lat, po utworzeniu nowej grupy wiekowej i wykonaniu obrzezania. Przejciu modych Masajów do dorosoci towarzysz róne ceremonie inicjacyjne. Najwaniejszym z nich jest obrzezanie , które wykonuje si w tym samym czasie u wielu osób. Osoby te nale zatem do tej samej grupy wiekowej, bd zczone do koca ycia. Modzi chopcy podczas ceremonii nie powinni okazywa adnych oznak strachu ani bólu, w przeciwnym razie bd wstydzi swojej rodzinie, a nawet mog zosta wykluczeni.

Mówi si, e kady mody czowiek musia zabi lwa podczas swojego inicjacyjnego okresu "wojownika" ( moranship w jzyku angielskim): jest to mit opowiadany o Masajach. Prawd jest jednak, e zabicie lwa (obecnie zabronione) pomaga zdoby saw i presti w spoecznoci. Mit ten jest powszechnie wymienionych w powieci Le Lion przez Joseph Kessel .

Po obrzezaniu i wyzdrowieniu z tej mki modzi wojownicy id y w grupach w specjalnie dla nich wybudowanej wiosce ( manyatta ), z dala od wiata dorosych, zwaszcza mczyzn. Towarzysz im kochankowie, a take matki, które zajmuj si wszystkimi pracami domowymi. Bd mogli pobra si tylko wtedy, gdy stan si dorosymi wojownikami.

Mode dziewczta s wycinane midzy 12 a 14  rokiem ycia . Wykonywana jest klitoridektomia (usunicie warg sromowych mniejszych i echtaczki). Stamtd stan si dorosymi i bd musieli si pobra. Sowo Masajowie e-murata tumaczy zarówno sowa obrzezanie, jak i wycinanie. Kenijski rzd od wielu lat zakazuje tej praktyki, a róne organizacje pozarzdowe i lokalne stowarzyszenia walcz o wykorzenienie tej praktyki, która cho zanika, nadal wystpuje w wielu rodzinach.

lub

Wesela s czsto wczeniej aranowane przez rodziny, w dzisiejszych czasach rzadziej. Moda Masajka zwykle wychodzi za m, gdy tylko wyzdrowieje po wyciciu, które przesza. Nastpnie opucia swoj wiosk i rodzin, aby osiedli si z rodzin ma. Zostaje czonkiem swojego klanu. Spoeczestwo Masajów jest poligamiczne, a mczyni zwykle maj kilka on, które mieszkaj w tej samej wiosce, ale kada ma wasny dom. Kobiety maj prawo do kochanków, nawet gdy s zamne, i to one wybieraj kochanka, zapraszajc go do picia mleka w swoim enkaji . Kochanek musi jednak nalee do tej samej grupy wiekowej co jej m. Dzieci to najcenniejsza rzecz w oczach Masajów, nawet cenniejsza ni bydo, ale kobiety Masajów na ogó nie maj wielodzietnych rodzin, a miertelno niemowlt jest wysoka

Religia

Masajowie maj wyjtkowego boga, który yje zarówno w niebie, jak i na ziemi: En-Kai. Przybiera dwie formy: En-Kai narok , mroczny, yczliwy Bóg, który sprowadza dobroczynny deszcz i burze, oraz En-Kai nanyokie , czerwony, gniewny Bóg, który sprowadza susz i choroby. Powoduje byskawice pory suchej. Prosimy Boga o bogosawiestwo, o deszcz, krowy, dzieci i pokój. Jego ona, Olapa , jest ksiycem.

Wierz, e Enkai odda cae bydo Masajom i dlatego kady, kto posiada stada, musia je w przeszoci ukra Masajom. Ta wiara doprowadzia w minionych stuleciach do miertelnych konfliktów z innymi ssiednimi plemionami, próbujc odzyska to, co uwaali za swoj wasno. Naloty s obecnie zabronione.

Dzisiaj wielu Masajów to chrzecijanie.

Jzyk

Masajowie posuguj si jzykiem maa, jak równie suahili , lingua franca Afryki Wschodniej, a czasem take po angielsku.

Zdobienie i modyfikacja ciaa

Oprócz obrzezania lub wycicia, dzieciom obu pci usuwano jeden lub dwa dolne siekacze .

Zarówno mczyni, jak i kobiety maj równie przekute patki uszne i czsto rozdte przez dyski. Kobiety wykonuj biuteri z pere, która odgrywa istotn rol w zdobnictwie ciaa Masajów. Od 12 roku ycia mode dziewczta ucz si haftowa wielokolorowe ceremonialne ubrania.

Zamiowanie do czerwonych ubra wspóczesnych Masajów przypomina bardziej tradycyjne uycie ochry tego samego koloru. Morane warkocz wosy i farbowa to czerwony. Masajowie lubi nosi biuteri (naszyjniki, bransoletki).

Taniec

Istniej róne tace Masajów; jedn z najbardziej znanych jest forma rywalizacji midzy mczyznami, którzy musz skaka jak najwyej, trzymajc stopy razem.

Gry

Pl gehe to tradycyjna gra, która zajmuje wane miejsce w spoeczestwie Masajów pónocnej Tanzanii. Jest zarezerwowana dla mczyzn, to gra wojowników .

Masajowie dzisiaj

Chocia s bardzo przywizani do swojego pochodzenia i kultury, wielu Masajów porzucio swój tradycyjny styl ycia na rzecz zachodniego stylu ycia. Niektórzy modzi ludzie wyemigrowali do Europy lub Ameryki Pónocnej, w szczególnoci w celu zdobycia wyszego wyksztacenia.

Od czasów kolonialnych Masajowie byli wywaszczani ze znacznej czci swoich tradycyjnych ziem, albo przez prywatnych rolników, albo w ramach planów rzdowych lub tworzenia parków narodowych. Rzdy Tanzanii i Kenii rzeczywicie próboway stworzy projekty rozwojowe majce na celu modyfikacj tradycyjnego stylu ycia Masajów i osiedlenie ich tak, aby szanowali granice. Próby te doprowadziy do powszechnego zuboenia Masajów, którzy do tej pory skutecznie gospodarowali swoim inwentarzem.

W 1993 roku zorganizowano ruchy majce na celu powstrzymanie sprzeday lub zajmowania ziemi w Kenii lub udzia w administracji Regionalnego Konserwatorium Ngorongoro i kampanii na rzecz obrony witej góry Endoinyo Ormoruwak w Tanzanii.

W 2013 roku (20 lat póniej), podczas gdy Masajowie byli ponadto (podobnie jak w caym regionie Sahelu i Perisaheli) coraz bardziej naraeni na ryzyko wywoane zmianami klimatycznymi , kampania wywaszczania ziemi ponownie zagrozia populacji Masajów z Tanzanii. Rzd prezydenta Jakaya Kikwete po raz kolejny próbuje odzyska ziemie spadkobierców kultury Masajów. W szczególnoci wspomina si o projektach lgowisk safari.
W kraju Masajów znaczna cz przedstawicieli grupy etnicznej yje bezporednio z turystycznych zysków swojej kultury (zwiedzanie wioski, sprzeda rkodziea, organizacja pokazów); za granic ich wizerunek jest czsto uywany do reprezentowania tradycyjnej Afryki. Niektórzy Masajowie organizuj si, aby próbowa kontrolowa sposób korzystania z ich kultury i wizerunku w celu redystrybucji zysków, które z niej czerpi, wród swoich ludzi.

W 2014 r. spoeczno Tanzanii Masajów ponownie wezwaa spoeczno midzynarodow o pomoc w 2014 r. po eksmisjach, wizieniach lub przymusowej sprzeday ziemi, aby zrobi miejsce na koncesje owieckie. Apel ten zosta przekazany przez pras, w tym Courrier International , organizacje pozarzdowe, takie jak Survival International i Stowarzyszenie na rzecz ludzi w zagroeniu. Masajowie wystosowali globaln petycj, aby zwróci uwag obywateli wiata na to zagroenie dla ich kultury.

Uwagi i referencje

 1. (en) Kenia Census 2009: Ethnic przynaleno [PDF] .
 2.   Masai (ludzie Afryki)  , RAMEAU , BnF .
 3.   Masais   , encyklopedia Larousse (dostp 23 padziernika 2020 r . ) .
 4. Masajowie na stronie Encyclopædia Universalis .
 5. 350 do 500 000 wedug [1] , 550 000 wedug JL Ville w Sowniku ludów Larousse , 883 000 mówicych jzykiem Maa wedug [2] .
 6.   Wysoka zawarto dugoacuchowych wielonienasyconych kwasów tuszczowych n-3 w czerwonych krwinkach kenijskich Masajów pomimo niskiego spoycia    : Chocia miso i krew s tradycyjnymi skadnikami diety Masajów, nie mog by uwaane za podstawowe ywno. "
 7.   Wpyw kultury na praktyk ywieniowych dzieci w wieku poniej piciu lat wród Masajów pasterzy w Kajiado, Kenia  
 8. Hideko Bertrand i François Bertrand, Au paci Maasaï , Pary, BoD - Books on Demand,, 39  pkt. ( ISBN  978-2-322-04190-9 , przeczytaj online )
 9.   Wpyw kultury na praktyk ywieniowych dzieci w wieku poniej piciu lat wród Masajów pasterzy w Kajiado, Kenia  
 10. Jacques Maquet, Maasai, Encyclopædia Universalis .
 11. J.-L. Ville, Maasai w sowniku narodów , J.-C. Tamisier re., Larousse, 1998.
 12.   Pieni i tace wojowników Masajów   (dostp 31 grudnia 2019 r. )
 13. Masajów - Survival Midzynarodówki .
 14.   Masai chc sta si zarejestrowanym znakiem towarowym  , LeMonde.fr , opublikowany 16 sierpnia 2013 r.
 15. (w) Tanzania oskarona o wycofywanie si ze sprzeday ziem przodków Masajów , The Guardian , opublikowany 16 listopada 2014 r.
 16. Wypdzeni ze swojej ziemi Masajowie z Tanzanii s zagroeni , Rue89, opublikowane 27 czerwca 2010 r.
 17. Nie pojedziesz ju na safari , Courrier international , opublikowany 11 lutego 2010 r.
 18. Masaj wydalony i uwiziony, by zrobi miejsce na koncesje owieckie , Survival France .
 19. (w) Towarzystwo dla Zagroonych Ludów: raport o wydaleniu Loliondo Masai [PDF] , ohchr.org.
 20. Petycja .

Zobacz równie

Bibliografia

 • (de) Collectif, «  Das Massai-Reservat südlich des Kilimandscharo: auf Grundlage der astronomishen Ortsbestimmungen Prof. Dr. Kohlschütters und unter Mitbenutzung der von Prof. Dr. Prittwitz und Gaffron (lipiec-grudzie 1906) skonstruowany i opracowany przez R. Schultze dla Leitung von M.Moisel  , Dietrich Reimer, 1910, opublikowany w Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten , tom.  XXIII , 1910
 • (de) GA Fischer, Das Massai-Land (Afryka Wschodnia Równikowa). : Bericht über die im Auftrage der Geographischen Gesellschaft w Hamburgu ausgeführte Reise von Pangani bis zum Naiwascha-See Mit einer Original-Routenkarte von L. Friedericksen. Separat-Abdruck aus den Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft w Hamburgu , Hamburg, 1885, 155  s.
 • (de) Friedrich Kallenberg, Auf dem Kriegspfad gegen die Massai: Eine Frühlingsfahrt nach Deutsch-Ostafrika , CH Beck'fche, Monachium, 1892, 200  s.
 • Elizabeth Gilbert (przetumaczone z angielskiego przez Marie-France Girod), Sur la terre des Massaï , Albin Michel, 2003, 192  s. ( ISBN  2226142916 )
 • Michel Malherbe i Grace Mesopirr Sicard, Parlons massaï , L'Harmattan, Pary, 2005 ( ISBN  274758271X )
 • Robert Thuillier , Kenia, Album , wyd. Herme, 2000 ( ISBN  978-2866652296 )
 • Xavier Péron, Westernizacja Masajów Kenii: Prywatyzacja ziemi i destrukcja spoeczna wród Masajów Kenii , L'Harmattan, Pary, 1995, 2  tomy. 335 + 312  pkt. (praca publikowana, Pary I , 1993)
 • Joseph Thomson (przetumaczone z angielskiego przez Frédérica Bernarda), W krainie Masajów: wyprawa eksploracyjna przez onieone i wulkaniczne góry oraz dziwne plemiona Afryki równikowej , Librairie Hachette, Pary, 1886, 384  s.

Dyskografia

 • (pl) Autentyczne tace Masajów , Grupa Langata Masajów , Delta 2002
 • (pl) Maigisa: Pieni Masajów , Ereto Masajowie, Pan Records , 2003 (nagranie 2000)

Filmografia

 • Masajowie, wojownicy deszczu , francuski film Pascala Plissona , 2002
 • Biali Masajowie , niemiecki film Hermine Huntgeburth, 2005
 • Ni mila tu , francuski dokument Charlotte Bruneau i Laurène Lepeytre, 2009, 52  min (obrzd alternatywny, który obecnie zastpuje wycicie, poniewa zosta zakazany w Tanzanii w 1998 roku)

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Masajowie , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Masajowie i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Masajowie na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Patrick Wrona

Wreszcie artykuł o Masajowie , który jest łatwy do przeczytania.

Edward Dudek

To dobry artykuł dotyczący Masajowie . Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.