LiterówkiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Literówki, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Literówki. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Literówki, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Literówki. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Literówki poniżej. Jeśli informacje o Literówki, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Literówki (po grecku: figura, w tym Chrystus) jest edykt o wierze opublikowanej przez cesarza Constant II we wrzeniu 648 . Owiadcza koniec ecthesis od Herakliusza próbujc rozwiza kryzys Monothelism . Koczy wszelk dyskusj na temat liczby woli Chrystusa . Ta nowa forma wiary jest skazany i Ecthesis przez rad zwoany przez papiea Marcina I st w Bazylice na Lateranie w Rzymie w 649 .

Kontekst historyczny

Kontekst polityczny

Problemy wewntrzne: Bizancjum ulegnie kilka zaburze wewntrznych, takich jak wojen w pierwszej poowie VII p  wieku. Okoo 600 roku Cesarstwo Bizantyjskie byo rzdzone przez cesarza Mauritiusa (582-602), który ustabilizowa granice imperium, walczc z Sasanidami na wschodzie oraz Sowianami i Awarami na zachodzie na Bakanach. W 602 roku Maurycy zosta obalony w wyniku buntu wojskowego, który ustanowi Fokasa jako cesarza (602-610). Fokas panowa do 610 roku, kiedy to zosta obalony przez Herakliusza (610-641). Herakliusz zmar w 641 roku i ustpi miejsca swojemu synowi Konstantynowi III . Ten ostatni zmar po kilku tygodniach panowania, a jego syn Konstant II obj wadz i panowa do 668 roku. W zwizku z tym imperium zostao zdestabilizowane przez dwie wojny domowe i 5 cesarzy na przestrzeni 40 lat.

Problemy zewntrzne: osabione wewntrznymi niepokojami imperium weszo w szereg konfliktów z ludami zewntrznymi, które znacznie zmniejszyy wielko terytorium imperium. Rzeczywicie, cesarzowi Mauritiusowi udao si zawrze traktat pokojowy z Imperium Sasanidów i wykorzysta pokój na wschodniej granicy, aby z kolei ustabilizowa granic naddunajsk, która borykaa si z najazdami sowiaskimi i awarskimi . Kilka decyzji podjtych przez Mauritius wywouje niezadowolenie w armii, która chroni Bakany. Ten ostatni obala Maurycego i ustanawia Fokasa jako nowego cesarza. Cesarz Khosro II z Imperium Perskiego wykorzystuje mier Mauritiusa, aby wznowi wojn i spldrowa wschodnie regiony Cesarstwa Bizantyjskiego. Persowie to nie jedyny problem Fokasa. Rzeczywicie Longobardowie zakoczyli podbój Woch, a granica naddunajska nadal nie zostaa spacyfikowana. Tak wic, gdy sytuacja si pogarszaa, nadesza kolej generaa Herakliusza, aby obali Fokasa w 610 roku i spróbowa naprawi sytuacj. Persom udao si zaj Syri w latach szedziesitych XX wieku, a take Egipt i cz Anatolii. W tej samej dekadzie Tracja zmaga si z grabie dokonan przez Sowian i Awarów, którzy zagraaj nawet Konstantynopolowi. Miasto jest wspólnie oblegane w 626 r. Przez Awarów i Persów. Z drugiej strony w 627 roku Herakliusz zdoa odnie wielkie zwycistwo nad Persami i pooy kres ich najazdom. Imperium odnioso sukces w odbiciu ziem okupowanych przez Persów, a Herakliusz zatriumfowa w Konstantynopolu, w szczególnoci przywracajc prawdziwy krzy zabrany przez Persów wraz z upadkiem Jerozolimy. Z drugiej strony w poowie lat szedziesitych pojawi si nowy wróg imperium: Arabowie. Wraz z niedawn ekspansj islamu Arabowie zaatakowali imperium i w szczególnoci odnieli wielkie zwycistwo w 636 roku w Palestynie. Rezultatem jest utrata go i Syrii. Egipt wpad w rce Arabów w 640/642 i dlatego Konstantynopol ostatecznie straci swój spichlerz. Tak wic, oprócz wewntrznego zamieszania w imperium, wojny i najazdy wroga powoduj utrat ogromnego terytorium.

Podoe religijne

Z religijnego punktu widzenia Bizancjum nie jest naprawd zjednoczona wiadomo VII th  wieku. Rzeczywicie, chocia imperium ma ludno chrzecijask, ich dogmaty i wierzenia mog si róni w zalenoci od miejsca. Istnieje zatem kilka wersji chrzecijastwa: nestorianie , monoteleszy , koció ormiaski (monofizyyci) ... Ideologia nestoriaska chce, aby istniay dwie odrbne natury / woli Chrystusa, pierwsza wedug jego czowieczestwa, a druga boska. bok. Nestorianizm by w centrum debaty podczas soboru w Efezie w 431 roku. To podczas tego soboru potpiono t ideologi. Na Soborze Chalcedoskim (451) okrelono, e te dwie wole s zjednoczone uni hipostatyczn . Ideologia monoteletów wywodzi si z pierwotnej idei Eutychesa i protestu patriarchy Aleksandrii Cyryla ( 412444 ), a take jego nastpcy Dioscorusa ( 444454), zajmujcego si nestorianizmem. Tak wic w przeciwiestwie do nestorian, monofizyyci wierz w jedn natur Chrystusa, e sowo Boe jest zjednoczone z Chrystusem. To trwa konflikt teologiczn nad V th , VI th i VII th  stulecia. Rzeczywicie, w 639 r. Cesarz Herakliusz oraz patriarcha Konstantynopola napisali Ecthesis , dokument, który ma na celu pogodzenie i ujednolicenie dwóch ideologii nestorianizmu i monotelizmu. W 646, dwa lata przed literówkami Konstanta II, mnich imieniem  Maksymus Wyznawca przeprowadzi wielk kampani przeciwko monotelizmowi w Afryce Pónocnej. Maximus to mnich urodzony w Konstantynopolu. W 624/625 wstpi do klasztoru w. Jerzego w Cyzique, gdzie tworzy swoje dziea: liber asceticus i Centuriae de cariate . W 626 roku perskie ataki zmusiy go do wyjazdu do Afryki. Tutaj zacznie walczy z monothelizmem. On bdzie napisa kilka prac, takich jak ambigua lub w Mystagogia . Podczas walki z monotelizmem postanawia zwróci si o pomoc do patriarchy Rzymu, który poda za nurtem nestoriaskim. Papie Teodor wysya zatem list do monotelistycznego patriarchy Konstantynopola Pawa II, który zajmuje zdecydowane stanowisko teologiczne. Tak wic w 647 roku patriota Rzymu ekskomunikowa Pawa za herezj. Ze swojej strony Patriarcha Konstantynopola zrywa z Patriarch Rzymu. To wanie tam cesarz Konstanty II, ogarnity schizm w kocioach Rzymu i Konstantynopola, popeni literówki.

Literówki dokument polityczny

Ecthesis od Herakliusza by przede wszystkim dokument teologiczny, który próbuje zjednoczy Nestorians i Monothelites. Dokument zawiera kompromis: Chrystus ma dwie natury, jedn bosk i jedn ludzk, ale ma tylko jedn wol. Z kolei literówki byy dokumentem bardziej politycznym ni religijnym. Celem byo zgromadzenie wiernych, jak w Ecthesis, ale zamiast próby kompromisu, literówki maj na celu zamknicie dyskusji. Rzeczywicie, literówki nakazuj poddanym, aby nie mówili ju o jednej lub dwóch woli Chrystusa, aby pooy kres sporze i podziaom religijnym. To nowe prawo jest wzmacniane karami, jeli nie jest przestrzegane. Na przykad duchowny moe zosta usunity ze stanowiska, ekskomunikowany mnich i prywatny obywatel mog otrzyma kar fizyczn i posun si nawet do wygnania.

Dokument

Krój Konstant II nie zachowa si do dnia dzisiejszego i nie jest wymieniany w znanych archiwach bizantyjskich. Informacje o treci dokumentu pochodz gównie z archiwów papieskich.

Reperkusje

Odpowiedzi Kocioa rzymskiego na literówki byo zwoanie soboru, aby spróbowa udaremni nowy imperialny edykt. Koció rzymski bdc mocno nestorianinem, stara si zatem z jednej strony przeciwstawia monotelesom, ale take edyktowi cesarskiemu, który zamiast szuka odpowiedzi teologicznej, stara si zamkn dyskusj. Tak wic w 649 nastpca papie do papiea Teodora, Martin I st , zwouje Sobór Lateraski bez cesarskiego zezwolenia. Naley pamita, e sobór ten nie wchodzi w skad soborów ekumenicznych uznanych przez imperium. Rzeczywicie, tym, co tworzy sobór powszechny, jest jego przyjcie przed innymi kocioami chrzecijastwa. Poniewa sobór odbywa si w Rzymie, a sprzeciwiaj si mu inne kocioy i patriarchowie, sobór nie moe roci sobie tytuu ekumenicznego. Sobór skada si gównie z teologów pochodzcych z Europy Wschodniej, ale take z mnichów greckich pod przewodnictwem Maksyma Wyznawcy. Sobór trwa kilka dni, ostatecznie wydanych zostaje 20 kanonów, które potpiaj monotelizm. Papie Rzymu nie uszanowa literówek, cesarz Konstant II nakaza aresztowanie patriarchy i Maksyma Wyznawcy. Papie zosta aresztowany w 654 r. Przez egzarch Teodora Calliopasa i wysany do Konstantynopola. Po drodze papie by przetrzymywany przez 19 dni na wyspie Naksos, a nastpnie wysany na proces do stolicy imperium. Jest oskarony o zdrad, spisek przeciwko cesarzowi i ostatecznie skazany na wygnanie na Krym, gdzie umrze w 655/656 roku. Podobnie Maksymus Wyznawca, równie oskarony o spisek i herezj, zostanie wysany do Tracji. Wtedy wydaje si, e otrzyma imperialne uaskawienie. Mimo wszystko nadal walczy z monothelizmem. Dlatego w 662 roku jest ponownie sdzony za herezj. Po procesie traci jzyk i praw rk i po raz kolejny zostaje zesany do dzisiejszej Gruzji. Zmar w tym samym roku. Wydarzenia spowodowane literówkami s prekursorami wielkich schizm dwóch Kocioów, rzymskiego i Konstantynopola.

Uwagi i odniesienia

 1. Haldon, John, Essential Histories: Byzantium at War 6001453 rne
 2. Editions Larousse , Larousse encyclopedia online - Constant II Héraclius  " , na www.larousse.fr (dostp 9 grudnia 2020 )
 3. (w) Khosrow II | king of Persia   , w Encyclopedia Britannica (dostp 9 grudnia 2020 )
 4. Larousse Editions ,   Larousse Encyclopédie en ligne - Nestorianisme   , na www.larousse.fr (dostp 9 grudnia 2020 )
 5. Flusin, Bernard, Le christianisme byzantine
 6. Frend, W., Monophysitism , Encyclopedia of Religion
 7. DRAPEYRON, Ludovic, THE EMPEROR HERACLIUS I IMPERIUM BIZANTYJSKIE W VII WIEKU ( czytaj online )
 8. Bury, John Bagnell, A history of the later Roman Empire from Arcadius to Irene, 395 AD to 800 AD, ( czytaj online )
 9. Siencienski, Edward, The Filioque_ History of a Doctrinal Controversy , (Oxford Studies in Historical Theology) -Oxford University Press

róda

 • Mnisi Konstantynopola od zaoenia miasta do mierci ... Eugène Marin Adamant Media Corporation ( ISBN  1421239949 i 9781421239941 )
 • Haldon, John. Essential Histories: Bizancjum at War 6001453 AD . Florence, STANY ZJEDNOCZONE: Taylor & Francis Group, 2003.
 • Larousse, Larousse Encyklopedia online - Constant II Héraclius, http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Constant_II_Héraclius/114476
 • Culican, William , Khosrow II | król Persji , Encyklopedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Khosrow-II
 • Larousse, Encyklopedia Larousse online, nestorianizm , https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nestorianisme/73128
 • Flusin, Bernard, Bizancjum , Francja, 2012
 • Frend, W. Monophysitism . Encyklopedia religii. . Encyclopedia.com. 2020 https://www.encyclopedia.com
 • DRAPEYRON Ludovic, cesarz Herakliusz Bizancjum i VII th  century , http://monbalagan.com/images/sources/Heraclius_et_empire_byzantin.pdf
 • Siencienski, Edward, The Filioque_ History of a Doctrinal Controversy (Oxford Studies in Historical Theology) -Oxford University Press, USA (2010) .pdf, https://www.scribd.com/doc/305907528/A-Edward-Siecienski- The-Filioque-History-of-a-Doctrinal-Controversy-Oxford-Studies-in-Historical-Theology-Oxford-University-Press-USA-2010-pdf

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Literówki, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Literówki i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Literówki na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Zygmunt Bieniek

Ten artykuł o zmiennej Literówki przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Krzysztof Stachowiak

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Literówki, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Bozena Lech

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.