LingwistycznyInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Lingwistyczny, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Lingwistyczny. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Lingwistyczny, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Lingwistyczny. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Lingwistyczny poniżej. Jeśli informacje o Lingwistyczny, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Jzyk jest dyscyplina naukowa zajmuje si badaniem jzyka . Róni si od gramatyki tym, e nie ma charakteru normatywnego, lecz opisowego. Recepta odpowiada normie, czyli temu, co gramatyka ocenia jako poprawne jzykowo. I odwrotnie, jzykoznawstwo zadowala si opisywaniem jzyka takim, jakim jest, a nie takim, jakim powinien by.

Odnajdujemy dowody refleksji nad jzykiem od staroytnoci u filozofów takich jak Platon . Jednak dopiero w XX th  wieku , aby zobaczy wyaniaj podejcie naukowca wokó faktów jzykowych. Ferdinand de Saussure wniós znaczcy wkad w opis jzyka i jzyków, zwaszcza dziki swoim wpywowym Cours de Linguistique Général ( 1916 ), który sta si klasykiem w tej dziedzinie i narzuci strukturaln koncepcj jzyka, która w duej mierze dominuje we wspóczesnym jzykoznawstwie pomimo konfliktów szkolnych. André Martinet równie przyczyni si do rozwoju tej dyscypliny swoj prac Elementy jzykoznawstwa ogólnego przedstawiajc róne fakty dotyczce jzyków. Moemy równie przytoczy Noama Chomsky'ego , który stworzy podwaliny jzykoznawstwa generatywnego , które jest jednym z wielu wzorców.

Opisow prac jzykoznawstwa mona wykona na trzech gównych osiach:

 • studia nad synchroni i diachroni  : synchroniczne badanie jzyka interesuje si tylko tym jzykiem w danym momencie jego historii, tylko jednym z jego stanów, podczas gdy badanie diachroniczne interesuje si jego histori, jego ewolucj, umiejscawia go w rodzina jzyków , i opisuje zmiany strukturalne zostao poddane w czasie;
 • studia teoretyczne i stosowane: studia z zakresu jzykoznawstwa teoretycznego tworzenie struktur pozwalajcych na indywidualny opis jzyków oraz teorie dce do identyfikacji niezmiennoci lub symetrii  ;
 • badania kontekstowe i niezalene: badanie kontekstualne z socjolingwistyk wskazuje, e interesuj nas interakcje i relacje zachodzce midzy jzykiem a wiatem, natomiast badanie niezalene wskazuje, e rozwaa si jzyk za siebie, niezalenie od jego zewntrznych uwarunkowa.

Dziedziny jzykoznawstwa teoretycznego

W jzykoznawstwo teoretyczne czsto jest podzielone na dwie czci i mniej lub bardziej niezalene, odpowiadajce rónym poziomom jzykowej analizy sygnaów:

Synchronia i diachronia

O ile jzykoznawstwo synchroniczne próbuje opisa jzyki w danym momencie ich historii (najczciej obecnym), o tyle jzykoznawstwo diachroniczne bada, jak jzyki ewoluuj w czasie czy zmiany te dotycz wymowy (mówimy wtedy o fonetyce historycznej ), znaczenia i historii sów (o to chodzi w etymologii ) lub kilku aspektów - czasami przez kilka stuleci. Pierwszym, który wyróni te dwa rodzaje bada, jest Ferdinand de Saussure . W jzykoznawstwo historyczne ma dug i bogat histori. Ponadto z tej gazi jzykoznawstwa narodziy si inne podejcia. Opiera si na postulatach teoretycznych uznanych za stae (takich jak prawa fonetyczne).

Dyscyplina taka jak jzykoznawstwo porównawcze opiera si gównie na perspektywie historycznej.

Jzykoznawstwo jzyków

Jzykoznawstwo mona oczywicie przywiza do konkretnego jzyka (na przykad do francuskiego, a wtedy mówimy o jzykoznawstwie francuskim) lub do grupy jzyków (przykady: jzykoznawstwo romaskie, jzykoznawstwo germaskie, jzykoznawstwo ugrofiskie, jzykoznawstwo indoeuropejskie) lub do jzyków zgrupowanych geograficznie (przykady: jzykoznawstwo bakaskie, jzykoznawstwo afrykaskie).

W przeciwiestwie do lingwistyki teoretycznej, której celem jest opisanie, w sposób ogólny, dany jzyk lub jzyk ludzki, jzykoznawstwo stosowane wykorzystuje te badania, aby zastosowa go do innych dziedzin, takich jak dydaktyki jzyka , jzyka patologii. , Leksykografii (lub sownik), mowy synteza lub rozpoznawanie (dwa ostatnie podejcia s nastpnie wykorzystywane w informatyce do zapewniania interfejsów gosowych, na przykad), sztuczna inteligencja .

Indywidualny mówca, wspólnoty jzykowe i uniwersalna charakterystyka jzyka

Moliwych jest kilka podej jzykowych w zalenoci od zakresu przedmiotu bada: niektóre analizuj jzyk danego mówcy, inne ogólne zmiany w jzyku. Moesz take uczy si jzyka okrelonej spoecznoci, na przykad slangu podmiejskiego, lub szuka uniwersalnych cech jzyka, które s wspólne dla wszystkich mczyzn. To wanie to ostatnie podejcie, jzykoznawstwo ogólne , którego pionierem by Ferdinand de Saussure , przyjte przez Noama Chomsky'ego, znajduje echa w psycholingwistyce i kognitywistyce. Mona by pomyle, e te uniwersalne cechy mog ujawni wane elementy dotyczce myli ludzkiej w ogóle. Zobacz na przykad funkcje jzyka .

Jzykoznawstwo kontekstowe

Jzykoznawstwo kontekstowe to obszar, w którym jzykoznawstwo wspódziaa z innymi dyscyplinami. Na przykad bada, w jaki sposób jzyk wspódziaa z reszt wiata.

W socjolingwistyki , tym antropolingwistyka i antropolingwistyka s obszary w krajowym kontekcie jzykowym, w którym czy midzy jzykiem i studiowania spoeczestwa . W kontekcie prawnym, jurylingwistyka bada znaki i wypowiedzi jzykowe, które prawo stosuje i tworzy.

Podobnie krytyczna analiza dyskursu jest punktem styku retoryki , filozofii i jzykoznawstwa. Mona wic mówi o filozofii jzyka .

Z drugiej strony, medyczne studia nad jzykiem prowadz do podej psycholingwistycznych i neurolingwistycznych .

Wreszcie, jzykoznawstwo kontekstowe naley równie do dziedzin badawczych, takich jak akwizycja jzyka , jzykoznawstwo ewolucyjne, jzykoznawstwo stratyfikacji oraz nauki kognitywne .

Obszary badawcze jzykoznawstwa

Fonetyka , fonologia , dyglosji , skadnia , semantyka , pragmatyka , etymologia , leksykologii , leksykografii , jzykoznawstwo teoretyczne , jzykoznawstwo porównawcze , socjolingwistyka , dialektologia , lingwistyka opisowa , Psycholingwistyka , jzyk typologia , lingwistyki , semiotyka , pisanie , spójno jzyka naturalnego , itd. ., nale do najczstszych dziedzin.

Badania interdyscyplinarne

Jzykoznawstwo stosowane , jzykoznawstwo kognitywne , jzykoznawstwo historyczne , ortografia , gramatologii , kryptoanalizy , rozszyfrowanie , antropolingwistyka , jzykoznawstwo antropologiczne , krytyczna analiza dyskursu, Psycholingwistyka , nauka jzyka , przetwarzania jzyka , rozpoznawanie mowy , rozpoznawanie mówcy, synteza mowy i, bardziej ogólnie, przetwarzania mowy s takie dyscypliny. Wida, e jzykoznawstwo obejmuje róne obszary badawcze.

Coraz wikszego znaczenia nabiera kreolistyka, która postawia sobie za zadanie studiowanie jzyków wynikajcych z kolonializmu (przykady: papiamentu z Curazao , jzyk Wysp Zielonego Przyldka ).

Podejcie opisowe, podejcie nakazowe

Jzykoznawcy stosuj w swoich badaniach podejcie czysto opisowe. Maj one na celu opisanie jzyka tak, jak jest on uywany i wyjanienie natury jzyka, bez wydawania osdów. Wymiary opisujce jzykoznawstwo obejmuj fonetyk , fonologi , skadni , leksykologi i semantyk . W ten sposób okrela si rónice midzy akcentami regionalnymi a dialektami tego samego jzyka .

Podejcie normatywne lub normatywne ma na celu opisanie, w jaki sposób jzyk powinien by uywany, jego dobre uycie . Obejmuje to stosowanie regu i konwencji jzykowych i gramatycznych w celu okrelenia, czy jzyk jest uywany poprawnie, czy nie. Jzykoznawstwo nakazowe / normatywne to jzyk, którego uczy si, gdy dana osoba uczy si jzyka, jest uwaany za standard jzyka. Recepta jest czsto stosowana do pisania, ale moe by równie uywana do mówienia. Jzykoznawstwo nakazowe moe równie analizowa regionalny akcent lub dialekt i porównywa go z standardowym jzykiem, aby okreli, co mówca robi niepoprawnie w mowie. W przypadku korekty tekstu pisanego korekty te s równie przykadem jzykoznawstwa normatywnego.

Na przykad przy zdaniu on nie chce, eby go odwiedza, lingwistyka opisowa opisze to zdanie za pomoc uytych dwików, zakocze, sów i struktury zdania. Gramatycy opisowi opisz proces umysowy, gdy osoba pisze to zdanie. Jzykoznawstwo nakazowe miaoby wicej osdów, wskazujc, e istnieje kilka bdów gramatycznych i skadniowych. Gramatycy nakazowi powiedzieliby, e zdanie jest agramatyczne i prawdopodobnie podaliby poprawion wersj zdania on nie chce, eby go odwiedza.

Najwiksza rónica midzy tymi dwoma podejciami polega na tym, e jedno obserwuje jzyk obiektywnie i bez osdów, podczas gdy drugie obserwuje jzyk subiektywnie, okrelajc, co jest dobrze napisane, a co nie.

Sowo i pismo

Wikszo dzisiejszych prac w jzykoznawstwie zakada, e jzyk mówiony jest pierwotny, a jzyk pisany jest tylko refleksj wtórn. Wymieniono kilka powodów:

 • podczas gdy mowa jest uniwersalna, pisanie nie;
 • nauka jzyka mówionego jest znacznie atwiejsza i szybsza ni jzyka pisanego;
 • wielu kognitywistów uwaa, e w mózgu znajduje si modu jzykowy, który mona zrozumie tylko za pomoc jzyka mówionego.

Oczywicie lingwici uznaj, e nauka jzyka pisanego nie jest bezuyteczna. Pod tym wzgldem badanie korpusów pisanych jest niezbdne w jzykoznawstwie komputerowym , poniewa korpusy ustne s trudne do stworzenia i znalezienia. Z drugiej strony nauka o systemach pisma , czyli gramatyka , w peni naley do jzykoznawstwa. Wreszcie jzyki ze star tradycj pisemn nie s odporne na retroaktywne skutki pisania ustnego: na przykad francuskie sowo nogi , w którym g nie jest etymologiczne, jest najczciej wymawiane /lg/, pod wpywem pisownia, podczas gdy pierwotnie powiedzielimy /le/.

Pisemna reprezentacja mowy

Istnieje wiele metod stosowanych do transkrypcji napisane mowy, takich jak midzynarodowej transkrypcji fonetycznej z Midzynarodowego Stowarzyszenia Fonetycznego lub API , które jest najczciej stosowan metod dzisiaj. Mog one by niezwykle precyzyjne (mówimy o dobrej transkrypcji ) i próbowa przedstawi fonetyczne waciwoci precyzyjnego mówicego, lub te bardzo ogólnie opisywa podstawowe opozycje midzy fonemami danego jzyka; jest to transkrypcja fonologiczna (lub szeroka fonetyczna ).

We Francji istniej inne systemy, takie jak notacja Bourcieza , specyficzna dla historycznej fonetyki jzyka francuskiego i, bardziej ogólnie, jzyków romaskich . Kady kraj z tradycj jzykow zdoa rozwin swoje systemy transkrypcji. Jednak to API dominuje w dzisiejszych badaniach.

Gdy nie jest moliwe uycie API z przyczyn technicznych, istnieje kilka sposobów transkrypcji API do systemu, który uywa tylko znaków obecnych we wszystkich zestawach znaków , takich jak SAMPA .

Zobacz take t list metod transkrypcji .

Jzyk i pe

Badania lingwistyczne nad pci obejmuj szeroki zakres prac w naukach humanistycznych i spoecznych oraz w naukach o jzyku. Obfito prac nad jzykiem, jzykiem, dyskursem, pci, pci i seksualnoci nadaje widzialno i legitymizacj tej dziedzinie bada: jzyka i pci.

W lad za socjolingwistyk amerykask rozwiny si badania nad pci i jzykiem . Pierwsze prace badaj praktyk jzyka przez kobiety; ich sownictwo byoby mniej wane ni sownictwo mczyzn, kobiety i mczyni nie mówiliby tym samym jzykiem. Jzyk mczyzn byby jzykiem odniesienia, a kobiet tak zwanym jzykiem sabym, przy czym kobiety prezentowayby deficyt poznawczy i jzykowy. Ten seksistowski paradygmat trwa do lat 70. XX wieku.

Kwestionuje j antropologia lingwistyczna i kulturowa, która zainteresowana jest dominacj mczyzn nad kobietami poprzez jzyk. Badanie gatunków i stylów dyskursywnych w spoeczestwach niezachodnich pozwala podkreli, e wypowiedzi mczyzn i kobiet wywodz si z seksistowskich stereotypów.

Podobnie ju w latach czterdziestych XX wieku starano si zidentyfikowa jzyk gejowski i lesbijski. Badania te zakaday istnienie uniwersalnej tosamoci homoseksualnej. Deborah Cameron i Don Kulick ostro j krytykuj w swojej ksice Czytelnik jzyka i seksualnoci opublikowanej w 2006 roku.

To wanie ksika Robina Lakoffa Jzyk i miejsce kobiet , opublikowana w 1975 roku, zapocztkowaa w Stanach Zjednoczonych badania nad pci i jzykiem . Praktyki jzykowe kobiet postrzega jako efekt mskiej dominacji .

Badania jzykowe nad stylami komunikacji i interakcji przypisuj rónice zrónicowanym socjalizacjom. Cenione s umiejtnoci komunikacyjne kobiet. Ten paradygmat spotka si z liczn publicznoci sukcesem ksiki Décidément, tu ne sais quoi! przez Deborah Tannen opublikowany w 1993 roku.

Jednoczenie wiele dzie francuskojzycznych analizuje seksizm jzyka francuskiego. Prace feministyczne kwestionuj powizania midzy jzykiem, seksizmem, seksizmem i seksualnoci. W 1978 roku Marina Yaguello badaa alienacj kobiet w jzyku i poprzez jzyk w swoim eseju Esej o socjolingwistycznym podejciu do kondycji kobiecej .

W Quebecu , a nastpnie w Szwajcarii i Belgii opublikowano pierwsze zalecenia dotyczce feminizacji nazw zawodów i funkcji. We Francji debata skrystalizowaa si w latach 80. XX wieku.

Male parlors, female parlers , wydana w 1983 roku przez Vérén Aebischer i Claire Forel kwestionuje jzykowe stereotypy i strategie konwersacyjne oraz sugeruje wyjcie poza perspektyw dyferencjalistyczn. Badania z zakresu semiologii , semantyki i leksykologii wydobywaj na wiato dzienne dysymetrie leksykalne, pejoratywne oznaczenia kobiet, zaciemnianie kobiet przez tzw. rodzajow msko. Prace te rysuj paralel midzy dewaluacj i niewidzialnoci kobiecoci w jzyku i kobiet w spoeczestwie.

Trzy ksiki stanowi wany krok w badaniach jzykowych nad pci we Francji. S to: Langage, gatunek i seksualno pod dyrekcj Alexandre DuChêne i Claudine Mo,se, wydana w 2001 roku, Intersexion: jzyki romansowe, jzyki i pe Fabienne Baider w 2011 oraz La face cachée du Gatunek. Jzyk i wadza standardów z Natacha Chetcuti i Luca Greco w 2012 roku.

Badania te zbiegaj si czasem z lingwistyk queer , która kwestionuje binarno pci i systemy kategoryzacji. Nie chodzi ju o studiowanie mowy mczyzn, kobiet, gejów , lesbijek, ale o to, jak normy s konstruowane i wpisywane w jzyk oraz jak ludzie je konstruuj lub dekonstruuj w mowie.

Badania lingwistyczne nad pci, ukazujc wpisywanie norm w jzyk i kwestionujc ich niezmienno, przyczyniaj si do destabilizacji tych norm.

Wani jzykoznawcy i szkoy mylenia

Do pierwszych znaczcych jzykoznawców naley Jacob Grimm , który w 1822 roku zrozumia i opisa charakter modyfikacji fonetycznych wpywajcych na spógoski w jzykach germaskich (modyfikacje opisane w prawie Grimma ). Za nim podali Karl Verner , wynalazca prawa noszcego jego imi , August Schleicher , twórca Stammbaumtheorie oraz Johannes Schmidt , który opracowa Wellentheorie (model falowy) w 1872 roku.

Ferdinanda de Saussure'a mona uzna za twórc jzykoznawstwa strukturalistycznego (termin ten jest póniejszy) i przez dugi czas za ojca jzykoznawstwa nowoczesnego. Sprzeciwia si behawioryzmowi .

Edward Sapir , amerykaski jzykoznawca i antropolog, wspóczesny Saussure'a, opracowany na pocztku XX -go  wieku , tzw teoria relatywizmu jzykowego. To pokazuje, e jzyk nie jest tylko rodkiem komunikacji. Moe równie suy jako symboliczna reprezentacja przedmiotów. Sapir nadaje w ten sposób jzykowi funkcj ekspresyjn i symboliczn.

W latach dwudziestych Roman Jakobson by jednym z liderów rosyjskiego formalizmu i Praskiego Koa Jzykowego (wynalezienie fonologii ).

Gustave Guillaume , przeciwstawiajc si Saussure'owi, bada jzyk z bardziej fenomenologicznego punktu widzenia ( Temps et verbe , 1929). Wielu zwolenników utrwala lub odkrywa na nowo jego teori.

Formalny model jzyk opracowany przez Noama Chomsky'ego , czy gramatyki generatywnej i transformacyjnej , opracowany pod wpywem swego mistrza, distributionalist Zellig Sabbetai Harris , który ju mocno po tych distributionalist wskazania dotyczce Leonard Bloomfield . Model ten ugruntowa si od lat 60. w dziedzinie jzykoznawstwa kognitywnego ( kompetencje i wydajno ).

We Francji godne uwagi s prace lingwisty André Martineta , lidera funkcjonalizmu, podobnie jak prace Gustave'a Guillaume'a , Antoine Culioli i Luciena Tesnière'a .

Jzykoznawstwo nie wyklucza ogóu spoeczestwa, podobnie jak semiotyka  : wiadcz o tym popularne dziea Henriette Walter , Umberto Eco czy Jean-Marie Klinkeberga.

W przypadku aplikacji komunikacyjnych naley zwróci uwag na prac Romana Jakobsona , który stworzy jzykowy model komunikacji, skadajcy si z szeciu funkcji zwizanych z agentami komunikacyjnymi .

Ku wszej koncepcji jzykoznawstwa

Przy socjologicznym podejciu do dyscypliny terminy lingwistyka i jzykoznawca nie zawsze s stosowane tak szeroko, jak pokazano powyej. W pewnych kontekstach, gównie uniwersyteckich, lepszymi definicjami mogyby by odpowiednio dyscyplina, któr studiuje si na wydziaach objtych sekcj 07 Krajowej Rady Uczelni oraz nauczyciel-badacz takiego wydziau. Tak rozumiana lingwistyka nie odnosi si do nauki jzyków obcych (chyba e ta nauka umoliwia tworzenie formalnych modeli opisu jzyków). Nie obejmuje równie studiów literackich.

Co do zasady naley zdawa sobie spraw, e jzykoznawca niekoniecznie jest poliglot. Rzeczywicie, pene opanowanie jzyka nie jest koniecznym (a nawet wystarczajcym) warunkiem studiowania i opisywania pewnych aspektów jego funkcjonowania (tak jest na przykad w przypadku fonetyki, gdzie badanie wytwarzania dwików jzyka nie implikuje znajomoci jego skadni). Gdy jzykoznawca jest zainteresowany jzykiem, który nie jest mu szczególnie zaznajomiony, zwykle konsultuje si z native speakerami, zwanymi informatorami .

W fikcji

Literatura

Kino

 • Premier contact ( Arrival ), film Denisa Villeneuve wydany w 2016 roku; w tym filmie lingwistka Louise Banks kieruje zespoem ekspertów, którzy próbuj zrozumie intencje tajemniczych statków obcych, które pojawiy si w dwunastu punktach kuli ziemskiej. Dziki swoim umiejtnociom spróbuje zrozumie ich jzyk. Film wykorzystuje teori Sapira-Whorfa .

Uwagi i referencje

 1. Wieci o saussurryzmie . Algirdas Julien Greimas z okazji 40 th  rocznica publikacji Kursu jzykoznawstwa ogólnego (tekst opublikowany w nowoczesny francuski , 1956, n o  24, str.  191-203 ).
 2. Gabriel Bergounioux, Kurs Lingwistyki Ogólnej , Ferdinand de Saussure , Encyclopædia Universalis .
 3. Jean-Pierre Cometti, Paul Ricoeur, Langage philosophies du , Encyclopædia Universalis , konsultowane.
 4. Ferdinand de Saussure, Kurs Lingwistyki Ogólnej , s.  138-140 .
 5. (en-US) University of North Carolina w Chapel Hill ,   Understanding Prescriptive vs. Gramatyka opisowa - Amy Reynolds   , na amyrey.web.unc.edu (dostp 17 kwietnia 2018 )
 6. Grammaire du français Today  " gramatyka opisowa " , na lewebpedagogique.com (dostp 17 kwietnia 2018 )
 7. Grevisse, Maurycy, 1895-1980. , uycie Le bon: gramatyka francuska: 75 lat , De Boeck-Duculot, dl 2011 ( ISBN  978-2-8011-1642-5 i 2-8011-1642-4 , OCLC  780294255 , czytaj online )
 8.   Gramatyka normatywna / nakazowa vs opisowa   , na cours-f.blogspot.ca (dostp 17 kwietnia 2018 r. )
 9. (w) Eli Hinkel , Encyklopedia nauczania jzyka angielskiego TESOL , American Cancer Society,( ISBN  978-1-118-78423-5 , DOI  10.1002 / 9781118784235.eelt0053 , czytaj online ) , s.  16
 10. Juliette Rennes , Critical Encyklopedia Pe: ciaa, seksualnoci, relacji spoecznych , Pary, La Découverte ,, 740  pkt. ( ISBN  978-2-7071-9048-2 , OCLC  962555730 , czytaj online )
 11. Aebischer, Verena. , Mowa mska, mowa kobieca , Neuchâtel / Pary, Delachaux i Niestlé ,, 197  s. ( ISBN  2-603-00294-5 , OCLC  10059249 , czytaj online )
 12. Duchêne, Alexandre. , Mojesz, Claudine. i Auger, Nathalie, 1973- , Jzyk, pe i seksualno , Éditions Nota Bene,( ISBN  978-2-89518-366-2 , OCLC  779872438 , czytaj online )
 13. Baider, Fabienne H. , Intersexion: jzyki romaskie, jzyki i gatunek , Muenchen, LINCOM Europa,, 186  pkt. ( ISBN  978-3-86288-320-2 , OCLC  802616389 , czytaj online )
 14. Czetcuti, Natacha. i Greco Luca. , Ukryte oblicze gatunku: jzyk i potga standardów , Pary, Presses Sorbonne nouvelle,, 157  s. ( ISBN  978-2-87854-568-5 , OCLC  810651259 , czytaj online )
 15. Krajowa Rada Uniwersytetów CNU .
 16. AlloCine ,   Premier Contact   (dostp 21 lutego 2017 r . ) .

Zobacz równie

Bibliografia

Powizane artykuy

Listy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Lingwistyczny, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Lingwistyczny i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Lingwistyczny na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Sandra Piasecki

Informacje o zmiennej Lingwistyczny są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Justyna Kaczmarczyk

Artykuł o Lingwistyczny jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Urszula Zawada

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Lingwistyczny pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Lingwistyczny tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.