Ksika (dokument)Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat Ksika (dokument), zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Ksika (dokument). W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Ksika (dokument), a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Ksika (dokument). Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Ksika (dokument) poniżej. Jeśli informacje o Ksika (dokument), które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Ksika jest napisany dokument tworzcy jednostk i pomylany jako taki, w skadzie stronach poczonych ze sob. Jego funkcj ma by wsparcie dla pisania, umoliwiajce rozpowszechnianie i konserwacj tekstów rónego rodzaju.

Na poziomie materialnym ksika jest tomem oprawionych stron , prezentujcym jeden lub wicej tekstów pod wspóln stron tytuow. Jego forma indukuje liniow organizacj (paginacja, rozdziay itp.). Ksika zawiera na ogó narzdzia uatwiajce dostp do jej treci: spis treci, streszczenie , indeks . W zalenoci od gatunku, odbiorców, sposobu wykonania i formatów, czy te zastosowa, istnieje duy wybór ksiek. Z pewnymi wyjtkami, takimi jak ksika artysty , ksika jest publikowana przez wydawc w kilku egzemplarzach, o czym wiadcz elementy identyfikacyjne, które musi zawiera.

Ksika, dzieo umysu wymylonego przez autora, suy jako interfejs z czytelnikiem. Obiekt kulturowy zwizany z histori czowieka, pozwala na przekazywanie znaczenia w okrelonej materialnej formie poza czasoprzestrze. Dla czytelnika ksika jest przedueniem pamici i wyobrani .

Definicja

Honoré Daumier , Czytelnik (1860), kolekcja prywatna.

Ksika zostaa zdefiniowana przez Littré jako spotkanie kilku kartek sucych jako wsparcie dla tekstu pisanego odrcznie lub drukowanego . W swoim New Universal Dictionary (wydanie z 1870 r. ) Maurice Lachâtre definiuje j jako zoenie kilku kartek papieru, welinu, pergaminu, drukowanego lub pisanego rcznie, zszytych razem i tworzcych tom pokryty arkuszem papieru, tektury, pergaminu, skóry owczej , cielcina, maroko itp. .

Jeli chodzi o Akademi Francusk , podaje nastpujce definicje:

I. Zoenie odrcznych lub wydrukowanych kartek przeznaczonych do czytania. W staroytnoci i redniowieczu seria odrcznych kartek zebranych w tam owinit wokó cylindra lub zoona i zszyta w zeszyty. W dzisiejszych czasach monta zadrukowanych arkuszy papieru, tworzcych tom oprawiony lub w mikkiej oprawie.
II. Zoenie arkuszy, rejestr, w którym nosi si róne informacje, róne informacje. "

W 1964 roku Unesco zaproponowao definicj kompilacji krajowych statystyk dotyczcych publikowania ksiek i periodyków: Drukowane nieperiodyczne publikacje o objtoci co najmniej 49 stron, bez okadek, opublikowane w kraju i oferowane do publicznej wiadomoci .

Nauki o ksikach

Nauka o ksikach nazywa si bibliologi  ; jej przedmiotem jest historia ksigi oraz procesów jej wytwarzania, dystrybucji i konserwacji. Badanie tej ksiki w swojej czci obejmuje wiele aspektów ekonomicznych, socjologicznych, politycznych i ideologicznych: ksiki jako produktu (technika, wydanie, moliwoci lub nie z dystrybucji itp), w pracy (estetyczne z jego wizania na przykad ) itp. Oprócz tego, e czytanie jest zwykym celem ksiki, musimy doda socjologi i histori czytelnictwa ( biblioteki publiczne i prywatne, sposób czytania itp.). Ksik interesuj si równie inne nauki:

Historia

Historia tej ksiki jest to, e z szeregu innowacji technicznych, które pozwoliy na popraw jakoci dostpu do informacji, przenoszenia oraz kosztów produkcji. Ale z punktu widzenia artystycznego czy zbiorowego ksika wyania si z bibliofilskiej pasji, która niewtpliwie siga staroytnoci.

Pisma przed ksik

antyk

Pisanie jest warunkiem istnienia tekstu i dlatego ksiki. Jest kodem pozwalajcym na przekazywanie i utrwalanie abstrakcyjnych poj.

Pierwsze pisma podtrzymuj tabliczki gliniane lub kamienne. Zostay one zastpione rolk papirusow lub objtociow , która jest lejsza, a przez to atwiejsza w transporcie. Tom jest zwijany na sobie w kierunku poziomym. W zastosowaniach liturgicznych, podobnie jak Tora , owija si wokó dwóch pionowych drewnianych osi. Jeli chodzi o czytanie, pozwala tylko na uycie sekwencyjne: musisz czyta tekst w kolejnoci, w jakiej jest napisany i nie mona ustawi znacznika, aby uzyska bezporedni dostp do okrelonej lokalizacji. Pod tym wzgldem jest porównywalny z naszymi kasetami wideo. Ponadto czytelnik trzyma obie rce za pomoc osi pionowych i nie moe pisa podczas czytania.

Od II -go  wieku  pne. AD , pergamin zaczyna by uywany w konkurencji z papirusem. Wykonany ze skór zwierzcych, pozwala na lepsz konserwacj w czasie.

Kodeks , który rozprzestrzenia si w Rzymie podczas I st  wieku , spowoduje rewolucj porównywaln z wynalezieniem pisma. Tekst nie jest ju uoony w formie cigej rolki, ale jest rozoony na zbiorze stron oprawionych na odwrocie. Dziki temu czytelnik moe przej bezporednio do okrelonego miejsca w tekcie i porówna róne punkty tej samej pracy, co jest bardzo przydatne przy badaniu tekstów. Kodeks jest równie atwiejszy do postawienia na stole, umoliwiajc czytelnikowi robienie notatek podczas czytania.

redniowiecze

Form kodeksu wzbogacono o separacj wyrazów, wielkie litery i znaki interpunkcyjne, uatwiajce czytanie w ciszy, a nastpnie o spisy treci i indeksy, uatwiajce bezporedni dostp do informacji. Ta forma jest tak efektywna, e po przeszo 500 latach od jej ukazania si nadal jest ksig.

Ksika, czasy wspóczesne

Papier jest stopniowo zastpujc pergamin z XIV -tego  wieku. Tasza w produkcji, umoliwia szersz dystrybucj. Jest to wtedy papier wytwarzany ze starych wygotowanych i sprasowanych tkanin, std nazwa papier szmaciany.

Prasa drukarska oznacza wejcie ksiek w er przemysow. Ksika nie jest ju unikatowym przedmiotem, pisanym lub reprodukowanym na zamówienie. Wydawanie ksiki staje si biznesem, wymagajcym kapitau do jej produkcji i rynku na jej dystrybucj. W zamian koszt kadego egzemplarza bardzo gwatownie spada, co znacznie zwiksza dystrybucj ksiki.

Formularz ksika kodeks i wydrukowane na papierze, poniewa istnieje do dzisiaj, wic daty kocowej XV th  wieku.

Ksiki wydrukowane wczeniej nazywane s   inkunabuami  .

Okres wspóczesny

Bez wikszych innowacji zaangaowany w produkcji ksiki midzy koniec XV TH i koniec XX th  wieku. Jednak nowe rodzaje materiaów pojawiaj si w XIX th  wieku, fotografii , nagra dwikowych i filmów .

Ksika kiesze pojawi si we Francji, wprowadzony do obrotu przez Hachette z inicjatywy Henri Filipacchi . Dziki stosunkowo niskim kosztom pozwala na prawdziw demokratyzacj ksiki. Ale format Pocket istnieje od XVII th  century, w tym zakazanych ksiek, które musz by dyskretny: ksiek protestanckich we Francji, Libertines ksiki ... formacie Pocket uogólnia do XIX th  wieku (wiele romantycznych edycjach. Na przykad wydania Lemerre ).

Zerwanie nastpio w latach 90. XX wieku . Stosowane w publikacjach kodowanie cyfrowe, które przeksztaca zarówno tekst, jak i obrazy, nieruchome lub ruchome, lub dwiki w cig zer i jedynek, jest prawdopodobnie wynalazkiem tego samego porzdku co pismo. Hipertekstu dodatkowo poprawia bezporedni dostp do informacji, podobnie jak kodeks w swoim czasie. Wreszcie systemy telekomunikacyjne, takie jak Internet, obniaj koszty produkcji i dystrybucji, podobnie jak prasa drukarska pod koniec redniowiecza.

Trudno przewidzie przyszo ksiki. Wiele informacji referencyjnych, przeznaczonych do bezporedniego dostpu, a nie do czytania sekwencyjnego, jak encyklopedie , pojawia si coraz mniej w formie ksikowej, a coraz czciej w Internecie. Korzystanie z ksiek cyfrowych , czyli   e-booków  , jest dzi nadal do marginalne, pomimo bardzo silnego wzrostu udziau w rynku w Stanach Zjednoczonych, w szczególnoci dziki rónym tabletom i e- czytnikom , takim jak czytnik Kindle firmy Amazon. .pl .

Moemy jednak sdzi, e forma kodeksu wci ma przyszo dla wszystkiego, co wymaga sekwencyjnego czytania lub dla ksiek, które s tak samo (piknymi) przedmiotami, jak wspiera je informacja: powieci , eseje , komiksy , ksiki o sztuce itp.

Czci ksiki

Praktyka introligatorska narzuca ksigom pewn liczb cech materialnych, okrelonych w nastpujcy sposób:

 • okadka: cz zawierajca arkusze, majca zarówno cel prezentacyjny (tytu, ilustracja, paratekst ) jak i konserwatorski (ochrona arkusza);
  • paskie: dua cz okadki; ksika ma dwa mieszkania, jedno przednie, drugie z tyu,
   • przednia okadka: zewntrzna strona tytuowa,
   • tylna okadka: wewntrzna strona tytuowa,
   • wewntrzna strona tylna okadki: wewntrzna strona tylna,
   • tylna okadka: zewntrzna tylna strona, czsto bdnie nazywana tyln,
  • grzbiet: cz okadki chronica opraw i umoliwiajca identyfikacj ksiki, gdy jest przechowywana pionowo na póce;
 • oprawa: sposób skadania zeszytów: oprawa szyta, oprawa klejona itp.
 • zeszyty  : komplet kartek;
  • plasterek: wolne brzegi lici,
   • kawaek gowy: umieszczony na górze,
   • rynna: usytuowana naprzeciwko oprawy,
   • kawaek ogona: znajduje si na spodzie.
  • transchefile: nici, które zdobi i wzmacniaj krawd.

W piknej typografii strony ksiki s zorganizowane w nastpujcy sposób:

 • przednia i tylna okadka;
 • strona tytuowa: czysty arkusz;
 • pótytu lub przedtytu: strona nieparzysta (pikna strona), na której wydrukowany jest tytu ksiki; rewers (strona parzysta) moe zawiera ilustracj tytuow  ;
 • duy tytu: pikna strona z tytuem ksiki, nazwiskiem autora i rónymi informacjami o nakadzie (wydawca, drukarz, rok);
 • tekst ksiki, zaczynajc od piknej strony;
 • kolofon  ;
 • trzecia i czwarta okadka.

acuch ksiek

kreacja

Pisarz pisze tekst. Jeli jest to praca zespoowa, moe by kilku autorów.

Autor co do zasady przenosi prawa do eksploatacji swojego utworu na wydawnictwo, które jest odpowiedzialne za jego dystrybucj. We Francji autor nie przenosi swoich praw intelektualnych, które s niezbywalne; jest to gówna rónica w stosunku do anglosaskiego systemu praw autorskich , w którym autor moe sam zleci dzieo, które w ten sposób staje si wasnoci wydawnictwa.

Produkcja

Edytor posiada trzy funkcje: intelektualne, ekonomiczne i techniczne.

Sporód wielu otrzymanych rkopisów wybiera te, które uwaa za godne publikacji, ewentualnie po przeróbkach lub adaptacjach. Ocena ta opiera si na cechach, jakie odnajduje w tekcie, ale take na sukcesie, jaki zakada ksika, a tym samym na opacalnoci operacji redakcyjnej. Kiedy wydawca myli, e istnieje rynek na dany rodzaj ksiki, to wanie on moe poszuka autora, któremu zoy zamówienie na pisanie.

Wydawca w imieniu swojego wydawnictwa bierze na siebie wikszo ryzyka finansowego wydania (ukad i layout , w razie potrzeby tumaczenie, druk i dystrybucj) i dzieli zyski midzy autora, dystrybutora i ksigarza.

Wraz z kierownikiem produkcji koordynuje wszystkie osoby zaangaowane w produkcj ksiki: autora, korektora , drukarza i wytwórc przemysowego lub introligatora .  Ten link odnosi si do strony ujednoznacznienia

Teraz ksiki mona wysya bezporednio do wydawnictw w Internecie jako ksiki cyfrowe. Niektóre s bezpatne, a inne pac.

Marketing

Biblioteka w Vermont , ok. 1910 r.

Gdy ksika zostanie wyprodukowana (zadrukowana i oprawiona), jest sprzedawana przez dystrybutora, dystrybutora i ksigarni . Jednoczenie zapewniona jest jego promocja wród rónych zainteresowanych mediów. W wielu pastwach obrót ksikami jest regulowany prawnie.

We Francji

We Francji rynek ksiek jest regulowany ustaw z 1981 r. , znan jako ustawa Langa , która ustala cen jednej ksiki. Rzeczywicie, wydawca musi ustali cen swojej ksiki (z zaznaczeniem ceny na tylnej okadce, obowizek nieczsto przestrzegany [ref. Niezbdne] ), punkt sprzeday ( ksigarnia lub specjalistyczna powierzchnia) i nikt nie moe sprzeda ksika ksika w innej cenie (wysza lub nisza), z wyjtkiem maksymalnego rabatu 5% (wykonanego bezporednio w kasie lub w formie karty staego klienta) oraz 9% dla spoecznoci ( biblioteki ).

Prawo Langa jest przedstawiane przez niektórych [Kto] jako pierwsze prawo zrównowaonego rozwoju , poniewa w cigu prawie dwudziestu piciu lat umoliwioby utrzymanie sieci niezalenych ksigar, dobrej jakoci produkcja wydawnicza (okoo 25 000 nowych wyda na rok ) oraz przystpn cen za ksik (z nawet spadkiem wartoci w 1981 r. ) [ ref.  dany] .

Za promocj ksiki odpowiada dystrybutor. Organizuje akcje promocyjne, zapewnia realizacj ksiki w rónych punktach sprzeday oraz uzupenianie zapasów .

Dystrybutor peni rol logistyczn . W imieniu wydawcy zarzdza ksigozbiorem. Zwykle posiada magazyny zlokalizowane na terenach przemysowych, gdzie grunty s tasze. To on odbiera i wysya zamówienia oraz odpowiada za fakturowanie. Od 2000 roku odpowiada równie za odbieranie niesprzedanych ksiek o wydarzeniach i ich niszczenie, poniewa ich przechowywanie kosztowaoby wicej ni zyski [ ref.  dany] .

Ksigarnia sprzedaje bezporednio do publicznoci, ale równie do bibliotek , które oferuj dostp nierynkowej do ksiki.

Dystrybucja przechodzi obecnie radykalne zmiany w zwizku z pojawieniem si nowych praktyk: drog elektroniczn, aw szczególnoci Internetu. Stopniowo staje si to ulubionym sposobem kupowania i sprzedawania ksiek. Ksiki s nastpnie oferowane bezporednio klientom, a niektóre firmy, takie jak Fnac , Amazon czy Google , oferuj teraz fizyczne ksiki do dostarczenia do domu, ale take ksiki cyfrowe, które mona szybko przeszukiwa i natychmiast pobra, omijajc w ten sposób klasyczny system dystrybucji.

Pojawia si te nowa forma konsumpcji ksiek dziki jej cyfryzacji, to prenumerata ebooków oferowana przez niektóre firmy, takie jak Scribd, YouScribe, YouBoox czy 24Symbols. Pacc (miesiczn) subskrypcj, moesz uzyska dostp do kilku tysicy ksiek.

Klub ksiki to kolejna forma dystrybucji, w ramach której czonkowie otrzymuj okresowo w domu oferty zakupu tytuów, które byy przedmiotem specjalnych wyda wyspecjalizowanych firm, takich jak Wielka Ksiga Miesica, Jean de Bonnot czy Klub.Francuska ksika dzi nieaktywna.

Inne wtórne metody rozpowszechniania

W ostatnich latach ksika przeya drugie ycie w postaci gonego czytania . Jest to zatem kwestia publicznych odczytów dzie ju opublikowanych, z pomoc profesjonalnych czytelników (czsto znanych aktorów) oraz w cisej wspópracy z pisarzami, wydawcami, ksigarniami, bibliotekarzami, animatorami wiata literackiego i artystami.

Istnieje wiele praktyk indywidualnych lub zbiorowych, które pozwalaj na zwikszenie liczby czytelników ksiki. Wród nich:

 • porzucanie ksiek w miejscach publicznych, poczone lub nie z wykorzystaniem Internetu, znane jako bookcrossing  ;
 • bezpatne udostpnianie ksiek w miejscach trzecich, takich jak bary czy kawiarnie;
 • biblioteki mobilne lub tymczasowe;
 • bezpatne biblioteki w przestrzeni publicznej (przykad francusko-niemieckiego projektu BücherboXX-BiblioboXX w starych budkach telefonicznych).

Ewolucja acucha ksiek

Ta forma acucha ksice niewiele si zmienia od XVIII -tego  wieku, a nie zawsze w ten sposób. W ten sposób autor stopniowo potwierdzi w czasie, a copyright daty tylko z XVIII -tego  wieku. Przez wiele stuleci, a zwaszcza przed wynalezieniem prasy drukarskiej, kady swobodnie kopiowa ksiki, które przechodzi przez jego rce, dodajc tam, gdzie byo to stosowne, wasne komentarze. Podobnie zawody ksigarza i wydawcy pojawiy si dopiero wraz z wynalezieniem druku, który przeksztaci ksiki w produkt przemysowy, wymagajcy struktur produkcyjnych i marketingowych.

Wynalezienie Internetu , e-czytników , tabletów i projektów takich jak Wikipedia moe w nadchodzcych latach znaczco zmieni acuch ksiek.

Typologia

Ksiki mona podzieli ze wzgldu na ich zawarto na dwie gówne kategorie: ksiki przeznaczone do czytania sekwencyjnego i te przeznaczone do uytku referencyjnego, czyli literatur i jej rónorodne gatunki oraz leksykony .

Rodzaje klasyfikacji

Tryb wizania

Ksika skada si z kilku zeszytów o parzystej liczbie stron, które zostan zebrane (sze, osiem, dwanacie, szesnacie, osiemnacie, dwadziecia cztery lub trzydzieci dwie strony).

Zeszyty mona zoy na dwa sposoby: oprawa i szycie.

W przypadku oprawionej ksiki grzbiety rónych zeszytów s zszywane razem. Nastpnie do tego zestawu dodano tward okadk: opraw. Ksika w twardej oprawie jest mocniejsza, a take drosza.

Jeli chodzi o opraw mikk, to równie skada si z kilku zeszytów, które po zoeniu maj wycity, ryflowany i sklejony grzbiet. Okadka mikkiej oprawy jest zwykle bardziej elastyczna ni ksika w twardej oprawie.

Uwagi i referencje

 1. Definicja nie obejmuje broszur (od 5 do 48 stron) oraz publikacji publikowanych w celach reklamowych i rozpowszechnianych nieodpatnie, w których nie dominuje tekst literacki lub naukowy (katalogi, prospekty, inne propagandowe publikacje komercyjne, przemysowe i turystyczne); te o charakterze efemerycznym (rozkady jazdy, ceny, ksiki telefoniczne, programy wystaw, wystaw, targów, statuty i bilanse spóek, dyrektywy spóki, okólniki, kalendarze, almanachy itp.); utwory muzyczne, w których notacja muzyczna jest waniejsza ni tekst; produkcja kartograficzna ( Zalecenie dotyczce midzynarodowej standaryzacji statystyk dotyczcych publikowania ksiek i czasopism , na stronie Unesco, 19 listopada 1964).
 2. patrz oprawa przemysowa .
 3. Sam Zylberberg,   Jakie s róne czci ksiki  » , Na JeReneurs ,(dostp 28 lutego 2020 )
 4. Buringh, Eltjo, van Zanden, Jan Luiten: Wykresy wschodu Zachodu: rkopisy i ksiki drukowane w Europie, perspektywa dugoterminowa od VI do XVIII wieku , The Journal of Economic History , t.  69 N O  2 (2009), str.  409445 (416417, tabele 1 i 2).
 5. Sprzedawcy detaliczni musz pobiera od odbiorców efektywn cen sprzeday w wysokoci od 95% do 100% ceny ustalonej przez wydawc lub importera we Francji.   Ustawa nr 81-766 z dnia 10 sierpnia 1981 r. dotyczca ceny ksiki  , art.  1. (wersja obowizujca: wersja skonsolidowana 2 czerwca 2009 r.) [ przeczytaj online  (strona konsultowana 14 wrzenia 2015 r.)] .
 6. [PDF] Publikowanie i zrównowaony rozwój we Francji: studium prospektywne .
 7. Nieograniczone ebooki  " , na Obsession.nouvelobs.com ,(dostp 23, 15 stycznia ) .

Zobacz równie

Bibliografia

 • es) Fernando Báez , Los primeros libros de la humanidad: el mundo antes de la imprenta y el libro electrónico , Madrid, Forcola,, 621  s. ( ISBN  978-84-15174-75-2 )
 • Frédéric Barbier , Gutenberg Europa: ksika i wynalazek zachodniej nowoczesnoci ( XIII th - XVI th  century) , Pary, Belin, 2006.
 • Gerard Martin, L'Imprimerie , 8 th  ed. , Wydawnictwo Uniwersyteckie Francji, coll. Que sais-je, Pary, 1993. ( ISBN  2-13-045792-4 ) .
 • Jean Malo-Renault , L'art du livre , Pary: Librairie Garnier frères, 1931.
 • Henri-Jean Martin , Les Métamorphoses du livre, wywiady z Christianem Jacobem i Jean-Marc Châtelainem , Albin Michel, Pary, 2004. ( ISBN  2-226-14237-1 ) .
 • Denis Pallier, Les Bibliothèques , 10 th  ed. , Wydawnictwo Uniwersyteckie Francji, coll. Que sais-je, Pary, 2002. ( ISBN  2-13-052932-1 ) .
 • Yann Sordet , Historia ksiek i wydawnictw, Pary, Albin Michel, coll. Ewolucja ludzkoci, 800 stron, il., 2021
 • Encyklopedyczny sownik ksiek , Éditions du Cercle de la Librairie, Pary, 2002-, 2 tom.   opublikowane (AD, EM), planowana trzecia. ( ISBN  2-7654-0841-6 ) ( vol.  1) i ( ISBN  2-7654-0910-2 ) ( vol.  2 ).
 • Praca zbiorowa, Pisanie. Od hieroglifów do cyfrowych , Éditions Perrin, Pary, 2007, 191 stron, ( ISBN  978-2-262-02686-8 ) .

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Ksika (dokument), były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Ksika (dokument) i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Ksika (dokument) na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Antoni Rak

Informacje o zmiennej Ksika (dokument) są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Max Przybylski

Musiałem znaleźć coś innego na temat Ksika (dokument), co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Kacper Baranowski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Jolanta Madej

Artykuł o Ksika (dokument) jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.