KolonializmInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Kolonializm , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Kolonializm . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Kolonializm , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Kolonializm . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Kolonializm poniżej. Jeśli informacje o Kolonializm , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Kolonializm jest doktryn lub ideologia uzasadniajca kolonizacj rozumiana jako rozszerzenie suwerennoci z pastwa na terytoriach poza jej granicami pastwowymi . Intelektualne pojcie kolonializmu jest jednak czsto mylone z faktyczn praktyk kolonizacji, poniewa rozszerzenie jego suwerennoci przez pastwo implikuje w obu przypadkach dominacj polityczn i ekonomiczn eksploatacj zaanektowanego terytorium.

Ideologia kolonialistyczna powsta w drugiej poowie XIX th  -wiecznym ruchem kolonialnym w wielu pastwach w Europie , majc w szczególnoci ide   misji cywilizacyjnej   lub w ramach danego Burden Biaego Czowieka ( Brzemi biaego czowieka ) . Opiera si na pojciu imperializmu i stara si zapewni nowej fali kolonizacji fundusz doktryny politycznej. Zosta on oparty na doktrynie opracowanej od XVI -tego  wieku , które uzasadniayby okupacj terytoriów niczyj lub nie stanowio jako pastwa prawnego jako tryb przejcia.

Urzeczywistniao si to poprzez ustanowienie administracji politycznej, wojskowej i gospodarczej tego terytorium, kierowanej przez przedstawicieli kraju kolonizujcego i narzuconej miejscowej ludnoci. Niegdy symbol militarnej i ekonomicznej potgi narodów, które go praktykoway, kolonializm zosta ostatecznie uznany po zakoczeniu II wojny wiatowej jako nierówny zwizek przeciwstawiajcy si prawu narodów do samostanowienia [ref. konieczne] .

Kolonializm, aktualny sens by praktykowany zwaszcza w staroytnej Grecji i w Imperium Rzymskiego , a potem przez kraje w Europie (w nastpstwie wielkich odkry ), pomidzy XVI th  wieku i pierwszej wojny wiatowej . Stwierdzono równie praktykowane w krajach Azji , zwaszcza w XX e  wieku (ekspansji z Cesarstwa Japonii w Mandurii ).

Sowo bardzo kolonializm pojawi si w XIX th  wieku w Wielkiej Brytanii i wchodzi do sownika jzyka francuskiego na pocztku XX th  wieku. Pocztkowo do neutralne, pojawienie si innego neologizmu ,   antykolonializmu  , przyczynia si do nasilenia debaty na temat idei wokó tych poj. Po II wojnie wiatowej przybraa negatywny odcie, gdy fala kolonialnej emancypacji lub dekolonizacji   rozpocza si w 1947 roku w Indiach i trwaa gównie przez lata 50. i 60. XX wieku.

Niekiedy konstruowane bd róne scenariusze majce na celu utrwalenie pewnej kurateli ekonomicznej krajów kolonizujcych [ref. konieczne] . Termin neokolonializm zosta ukuty okoo 1960 roku, aby okreli t now faz.

Wygld terminu

Colonial Empires w 1898 roku.

Termin kolonizacja pojawia si na przykad w 1836 r. w Eseju o pacyfikacji, kolonizacji, cywilizacji... Algierii, ... MA Fromental.

Historyczny Sownik jzyka francuskiego z Alain Rey zauway, e sowa kolonializm i kolonialne pojawiaj si odpowiednio w 1902 i 1903 roku (w Charles Péguy do drugiego), szybko nabiera tempa w debacie idei, co zostao potwierdzone przez pojawienie si terminu antykolonializm w 1903 roku. Te róne nowe sowa s cile powizane, zauwaa Alain Rey, z imperializmem i imperializmem. Termin neokolonializm powsta okoo 1960 roku.

Aspekty sdowe

Pastwa czsto kieroway si obsesj terytorialn.

Kolonizacja terytoriów przez pastwa lub ludy bya pierwotnie praktyk bezporedniej aneksji dokonywanej przez podbój ludów w celu zwikszenia ich przestrzeni yciowej. Termin kolonizacja nie rozrónia, czy brany pod uwag fakt dotyczy narodu, czy ukonstytuowanego pastwa.

Prawo midzynarodowe zostao gboko naznaczone ekspansji mocarstw zachodnich, jak objawia si od czasów wielkich odkry ( XV th  wiek- XVI th  century), aw drugiej fali ekspansji kolonialnej ( XIX th  wiek- XX th  wieku). Byo to w czasie poszukiwa i aneksji ziem przez odlegych pastw europejskich od XV -go  wieku, który zacz zadawa status prawny tych ziem i ludzi, którzy tam mieszkali. Jest to XVI th  century kolonizacja jest prawnie zdefiniowane jako polityki ekspansji praktykowane przez niektóre pastwa w odniesieniu do mniej rozwinitych maj przyj mniej lub bardziej bliskie wizy zalenoci.

Doktryna interesuje si przede wszystkim statusem ludzi yjcych na tych terenach . Franciszkaski teolog Francisco de Vitoria (1480-1546) jest pierwszym obroni zasad prawnego i moralnego obowizku waenia na europejskim Colonizer vis-à-vis ludzie yjcy na terenach oni zacznika.

Statut terytoriów anektowanych równie szybko staje si przedmiotem dyskusji doktrynalnych, które prowadz najpierw do ogólnej idei, e okupacja jest legalnym sposobem nabywania terytoriów bez waciciela, co oznacza, e tylko fakt objcia w posiadanie moe nada prawa do terytorium . Doktryna ta, sprzyjajca pierwszestwu odkrycia, rozwijana w szczególnoci przez Grocjusza i jego nastpców, jest nastpnie uzupeniana przez orzecznictwo midzynarodowe, a nastpnie zapisane w Traktacie Westfalskim w sprawie definicji pastwa i jego suwerennoci , ucielenionej przez jego absolutn wadz nad terytorium . Nawiasem mówic, suwerenno ta rozciga si nie tylko na terytorium, na ludzi tam mieszkajcych, ale take na jego strefy morskie. W konsekwencji terytoria nieutworzone w formie pastwa s uwaane za bez waciciela, które mog by anektowane, a kade terytorium zalene od pastwa nie ma osobowoci prawnej odrbnej od tego pastwa. W praktyce pojcie terytorium bez pana czsto manifestowao negacj praw ludnoci rdzennej, a take tosamoci pastwowej form organizacji spoecznej, z jakimi spotykay si róne fale kolonizatorów.

I tak podczas konferencji berliskiej w 1884 r. o podziale Afryki midzy wielkie mocarstwa europejskie, akt generalny z 26 lutego 1885 r. ustanawiajcy nowoczesne prawo pozytywne w tej dziedzinie okreli przeciwstawno pojciom innym pastwom okupujcym terytoria. skutecznoci (ustanowienie na miejscu pastwa posiadajcego wystarczajce uprawnienia do zapewnienia porzdku i wolnoci gospodarczej) oraz notyfikacji (rodek jawnoci skierowany do pozostaych wadz). Na tej podstawie w Afryce mocarstwa europejskie uznay istnienie czterech niepodlegych pastw jako zdefiniowanych, które strukturalnie mogy uciec przed chciwoci pastw europejskich.

Podczas XIX -tego  wieku, kraje europejskie rozpoczy now fal kolonizacji, napdzany przez potrzeb ekspansji gospodarczej poza Europ i deniu do rynków handlowych i surowców dla przemysu i niedawno rozwija. Kiedy termin kolonializm pojawia si w sensie projekcji suwerennego pastwa na inne terytorium, z prawnego punktu widzenia jest to jedynie zastosowanie caej dotychczasowej doktryny powiconej definicji pastwa (terytorium, lud, rzd z wadzy przymusu), jej suwerennoci i terytorium. Termin ten mia wówczas na celu uzasadnienie lub uzasadnienie rozszerzenia terytorialnego podjtego poza granice kraju.

Aspekty polityczne

Ideologia kolonialne, które doprowadziy do kolonializmu powsta w drugiej poowie XIX -go  wieku w wikszoci pastw europejskich. Opiera si na pojciu imperializmu i stara si zapewni nowej fali kolonizacji fundusz doktryny politycznej.

Posiadoci kolonialne, które Francja posiadaa na pocztku lat 70. XIX wieku, byy rzadkie i rozproszone. Nie byy one wynikiem spójnej globalnej polityki ekspansji. Jednak francuscy pisarze jak Alexis de Tocqueville zostay zaczynaj przedstawienie perspektyw spójnej kolonizacji przez porównanie zasobów Algierii do tych z Indii Brytyjskich . W rzeczywistoci Francja, podobnie jak Niemcy, nie miaa w tym czasie powoa ani ideologii kolonialnej, ta pierwsza przeya traum z powodu amputacji Alzacji-Lotaryngii przez ssiada.

Od 1870 r. dwie grupy nacisku, marynarka wojenna i geografowie, pracoway nad zdefiniowaniem spójnej doktryny politycznej sprzyjajcej kolonizacji. Podczas gdy szkoa morska podkrelaa powoanie Francji do ultramaryny, geografowie opracowali doktryn kolonialn, propagujc ide, e Francja powinna uczestniczy w wielkiej zamorskiej przygodzie. Ekonomista Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916) sta si w tym czasie wielkim teoretykiem francuskiego kolonializmu . Jego doktryna bronia nowego podejcia do kolonizacji, opartego nie tylko na emigracji mczyzn, ale take na napywie kapitau . Poegnajc si z utrat Alzacji i Lotaryngii, wezwaa do patriotyzmu i nacjonalizmu. Ludzie, którzy chc zachowa witalno, musz si rozwija i rozprzestrzenia . Wielka Brytania The Stany Zjednoczone , Rosja , a nawet Chiny ju rozpocz na tej drodze: przyszo Francji lea za granic. Przesanie zostao szczególnie dobrze przyjte przez polityków, takich jak Jules Ferry i Léon Gambetta , bardziej ni przez kapitalistów i liberaów [ref. konieczne] . W ten sposób midzy 1870 a 1914 r. Francja bya w zasadzie gigantycznym imperium kolonialnym , drugim na wiecie po Wielkiej Brytanii .

W Niemczech miaa miejsce ta sama debata. Dwie duchowych ojców niemieckiego kolonializmu s prawnik Wilhelm Hubbe-Schleiden (1847-1900) i pastor , Friedrich Fabri (1824/91). Ten ostatni przyj zasad, e kolonializm jest ródem dobrobytu i pozwala na przepyw niemieckiej nadwyki demograficznej. Wilhelm Hubbe-Schleiden by rzekomym imperialist, który mówi o perspektywie wiata zdominowanego przez kilka gigantycznych imperiów. Jego wizja kolonializmu bya zasadniczo polityczna i nacjonalistyczna. W tym czasie Niemcy byy tylko imperium kontynentalnym, a Bismarck niechtnie promowa ekspansj zagraniczn. Niemiecki ruch kolonialny szybko rozwija si w oparciu o idee Wilhelma Hubbe-Schleidena, a jego doktryn rozwijali tacy naukowcy jak Sybel, Schmoller i Heinrich von Treitschke . W 1882 roku powstao stowarzyszenie Kolonialverien, które miao broni wizji ekonomicznego znaczenia kolonizacji i uczestniczy w konwersji Bismarku na kolonializm. To wanie ten ostatni mia ostatecznie sprowadzi do Niemiec 99% ich kolonii.

Najwikszym imperium kolonialnym pozostaje imperium Wielkiej Brytanii . Na pocztku XIX th  wieku supremacja brytyjski na mapie kolonialnej, morski i komercyjne bya ju pena. W miar rozpadu kontynentu europejskiego witalno Zjednoczonego Królestwa przejawiaa si we wzrocie dobrobytu, dynamice ludnoci i rozwoju gospodarki. Kada kolonia stanowia handlowy rynek zbytu dla Korony lub strategiczn twierdz zwizan z handlem morskim. Dobrobyt Wielkiej Brytanii i organizacja jej kolonii stay si wzorem do naladowania dla teoretyków kolonializmu niemieckiego i francuskiego, podziwiajcych stabilne spoeczestwo brytyjskie, w którym elita spoeczna i polityczna legitymizowaa swoj pozycj, stopniowo dopuszczajc do siebie nowe kategorie spoeczne i poszerzajc bazy wyborczej poprzez stopniowe rozszerzanie prawa do gosowania . Ekspansja kolonialna Wielkiej Brytanii nie bya jednak ekspansj czysto polityczn, jak francusk, ani gospodarcz, jak niemiecka. Bya to ekspansja caego spoeczestwa . Dlatego mówimy wicej o imperializmie ni kolonializmie o Wielkiej Brytanii. W 1868 r. Charles Dilke , liberalny polityk postpowy , broni nowej koncepcji imperializmu, która nie byaby ju oparta na wolnym handlu i któr nazwa kolonializmem, w rzeczywistoci gon pochwa rasy anglosaskiej. Pod wpywem darwinizmu spoecznego historycy chwycili si tej koncepcji i, podobnie jak George McCall Theal , rozwinli osobiste i subiektywne definicje, wszystkie pozbawione podstaw prawnych, aby uczyni j triumfem postpu nad mniej zaawansowanymi rasami . W 1884 roku John Robert Seeley , profesor nowej historii w Cambridge , podj t koncepcj, tym razem wysuwajc apel o umocnienie jednoci brytyjskiego imperium kolonialnego , zjednoczonego pod koron brytyjskiego monarchy. W jego oczach ta konsolidacja bya niezbdna w miar rozwoju imperiów. W 1886 historyk James Froude (1818-1894) opublikowa Ocean , pierwszy apel o konstytucj Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Wreszcie Rudyard Kipling w swoich pracach najbardziej wychwala kolonializm w swojej wersji brytyjskiego imperializmu.

Motywacje kolonizacji

Przedstawione tu motywacje nie s obecne we wszystkich formach kolonializmu, a jeli ju s, to oczywicie nie wszystkie maj takie samo znaczenie w zalenoci od krajów i czasów, których to dotyczy. Co wicej, fakt, e motywacja jest obecna w projekcie kolonialnym, nie oznacza, e zostaa przeoona na rzeczywisto, ani e przeprowadzone operacje przyniosy oczekiwane od nich korzyci: kolonializm czsto rozczarowywa swoich promotorów. poziomie gospodarczym lub politycznym.

Motywacje ekonomiczne

 • Zagarnij bogactwo kraju i zapewnij sobie dostawy surowców (np. Ameryka aciska , Afryka , Azja Poudniowa ).
  • Kolonizowa to nawizywa kontakty z nowymi krajami, korzysta z zasobów wszelkiego rodzaju tych krajów, rozwija je w interesie narodowym, a jednoczenie sprowadza do ludów prymitywnych, które s ich pozbawione. zalety kultury intelektualnej, spoecznej, naukowej, moralnej, artystycznej, literackiej, handlowej i przemysowej, przywilej wyszych ras .
  • Merignhac , Precis of Colonial Legislation and Economy , 1882.
 • Gwarantujemy punkty sprzeday dla przemysu krajowego w przypadku nadprodukcji (np. Indie ).
  • Kolonie s dla bogatych krajów najkorzystniejsz lokat kapitau. W tej chwili iw kryzysie, przez który przechodz wszystkie europejskie gazie przemysu, zaoenie kolonii jest stworzeniem zbytu .
  • Jules Ferry , Przemówienie przed Izb Deputowanych , 29 lipca 1885.
 • Wymuszone otwarcie handlu (np. Hongkong i wojny opiumowe ).
 • Podbij obszar osadniczy (np. Ameryka Pónocna, Syberia , Australia , Stany Burskie ).
  • Ludzie potrzebuj ziemi do dziaalnoci, ziemi do jedzenia. aden lud nie potrzebuje go tak bardzo jak naród niemiecki (...), którego stare rodowisko stao si niebezpiecznie ciasne. Jeli wkrótce nie zdobdziemy nowych terytoriów, nieuchronnie doprowadzimy do przeraajcej katastrofy. Czy w Brazylii, na Syberii, w Anatolii czy w poudniowej Afryce , nie ma to znaczenia, o ile moemy znowu porusza si z wolnoci i wie energi, o ile moemy ponownie zaoferowa naszym dzieciom wiato i powietrze doskonaej jakoci i obfite iloci .
  • Albrecht Wirth , Volkstum und Weltmacht in der Geschichte , 1904.
 • Kontroluj szlaki handlowe (np. Wyspy Brytyjskie na Atlantyku lub Oceanie Indyjskim, Imperium Portugalskie ).
 • Kontroluj handel niewolnikami (np. Sao Tomé ).

Motywacje strategiczne

Motywacje ideologiczne

 • Zwikszenie potgi i prestiu narodu (np.: francuskie , woskie , niemieckie , rosyjskie , brytyjskie imperia kolonialne ).
  • Panowie, w Europie, jaka jest zbudowana, w tej rywalizacji tak wielu rywali, jak widzimy wokó nas, polityka medytacji lub abstynencji jest po prostu wielk drog do dekadencji .
  • Jules Ferry , Przemówienie przed Izb Deputowanych , 28 lipca 1885.
 • Wykona   misji cywilizacyjnej   Po humanizmu w wiatach lub w duchu pozytywistyczny (np. Afryka , Ameryka Pónocna).
  • Kraj taki jak Francja, kiedy stawia stop na obcej i barbarzyskiej ziemi, czy powinien dy wycznie do rozszerzenia swojego handlu i zadowoli si tym jedynym motywem, pokus zysku Ten hojny naród, którego opinia rzdzi cywilizowan Europ i którego idee podbiy wiat, otrzyma od Opatrznoci wysz misj, misj emancypacji, wezwania do Owiecenia i do wolnoci ras i narodów, wci niewolników ignorancji i despotyzmu .
  • Francis Garnier , La Cochinchine française en 1864 , E. Dentu ed., 1864, s.  44-45 .
  • Trzeba powiedzie otwarcie, e rasy wysze maj prawo do ras niszych. Powtarzam, e istnieje prawo dla ras wyszych, poniewa jest dla nich obowizek. Maj obowizek cywilizowania niszych ras .
  • Jules Ferry , Przemówienie przed Izb Deputowanych , 28 lipca 1885.
  • Przyznajemy, e moe istnie nie tylko prawo, ale i obowizek tak zwanych ras wyszych, czasami domagajcych si dla nich nieco nieuzasadnionego przywileju, przycigania do siebie ras, które nie osigny tego samego stopnia kultury i cywilizacji .
  • Léon Blum , Debata nad budetem kolonialnym w Izbie Deputowanych, 9 lipca 1925, Dz.U., Debaty parlamentarne, Zgromadzenie, Sesja Zwyczajna (30 czerwca-12 lipca 1925), s.  848 .
 • Ustanawiajcego zasady wycigu uznaje lepszy od innych uznawanych gorsze (rasowych ideologii XIX TH i na pocztku XX th  wieku).
  • Kwestia tubylców musi by rozwizana tylko w sensie naturalnej ewolucji historii powszechnej, to znaczy, e wysza moralno musi mie pierwszestwo przed nisz cywilizacj. Nowoczesne pastwo, jako potga kolonialna, popenia najwiksze zbrodnie przeciwko swoim poddanym, pozwalajc si zahipnotyzowa i zdominowa pomieszanymi ideami humanitarnymi, oszczdza kosztem wasnych obywateli skazane na zniknicie rasy murzyskie .
  • Kopsch , Przemówienie do Reichstagu . Cyt. przez Histoire 3 e , Bordas, 1971, s.  175 .
 • Szerzy religi (np.: chrzecijaska ewangelizacja w Ameryce aciskiej , Afryce Subsaharyjskiej ).
 • Zakaza niewolnictwa (np. Zanzibar ).

Historia kolonializmu

Kolonializmy staroytne i redniowieczne

Imperium Rzymskie

Kolonie rzymskie byy placówkami utworzonymi przez pastwo rzymskie i przeznaczone do kontrolowania niedawno podbitego terytorium, w przeciwiestwie do kolonii punickich , placówek handlowych, czy kolonii greckich , osiedli. Mieszaj si w tych samych miejskich, czciowo religijnych i instytucjonalnych , rzymskich obywatelach i podbitych tubylcach, niewolnikach , wyzwolecach i Peregrine . Pierwsze garnizony wojskowe w IV -go  wieku  przed nasz er. AD , staj si osady z ziemi do pracowników z III th  century i zdemobilizowanych weterani z Sulli , który daje im ziemie skonfiskowane z zakazanych.

Kolonizacja arabska

Rozpoczty przez Mahometa i jego nastpców przeciwko wiatu niemuzumaskiemu pod nazw dihad (wita wojna), arabski podbój rozwin si pomylnie przeciwko terytoriom chrzecijaskim ( Bliski Wschód , Afryka Pónocna , Hiszpania ) i pogaskim lub animistycznym ( Czarna Afryka). , Azja rodkowa i Azja Poudniowo-Wschodnia). Ludy skolonizowane podlegaj statusowi dhimmi .

aciskie pastwa Lewantu

aciski Zjednoczone Levant powstay na Bliskim Wschodzie podczas chrzecijaskich krucjat The których pierwsza , po apelu papiea Urbana II , doprowadziy do wychwytywania Jerozolimy przez wojska Godfrey de Bouillon w 1099. Na ich szczycie, rozcigay si od poudniowo-wschodniej czci dzisiejszej Turcji do Palestyny , przechodzc przez wybrzee Syrii i Libanu , terytoria podbite przez Turków Selduckich lub Fatymidów . Powstaj cztery stany, odtwarzajce zachodni system feudalny: hrabstwo Edessy (1098-1144), ksistwo Antiochii (1098-1258), hrabstwo Trypolis (1102-1289) i Królestwo Jerozolimy (1099-1291). ). Krzyowcy to gównie Francuzi,   prowansalscy  , woscy, niemieccy i angielscy. Niektóre z nich rodz zakony potnych mnichów-onierzy: Templariuszy , Szpitalników , Krzyaków .

Chrzecijanie, którzy nastpnie osiedlili si w Lewancie, pozostawali liczebnie bardzo sabi. S to w wikszoci bezrolni szlachcice nabywajcy ziemi lub kupcy osiedleni w nadmorskich miejscowociach. Spoecznociom chrzecijaskim i muzumaskim udaje si pokojowo wspóy w tych pastwach, rozwija si wymiana handlowa i kulturalna. Pozostaj jednak wyranie oddzieleni, krzyowanie jest rzadkie, a zewntrzna presja militarna jest staa. Wódz kurdyjskich wojowników Saladyn po raz pierwszy wypdzi krzyowców z Jerozolimy w 1167 r., a ostatnie miasto, Akka , zostao ewakuowane w 1291 r. Tymczasem czwarta krucjata zostaa skierowana w 1204 r. przez Wenecjan do Konstantynopola , stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego , i prawosawni chrzecijanie . Krzyowcy zaoyli nowe pastwa w Grecji i Azji Mniejszej, a take aciskie Cesarstwo Konstantynopola , które do 1261 roku opierao si podbojowi bizantyskiemu.

Krucjaty (lub hiszpaski Reconquista , skierowany równie przeciwko muzumanom) byy take ródem inspiracji podczas kolejnych europejskich ruchów kolonizacyjnych, zwaszcza w Nowym wiecie .

W Drang nach Osten

Rozszerzenie germaskie na terenach sowiaskich Europy Wschodniej.

Drang nach Osten ( Push na wschód w jzyku niemieckim ) jest ruchem kolonialnym niemiecki zainicjowany przez cesarza Fryderyka II Hohenstaufen w pierwszej poowie XIII th  wieku. Powoduje to przemieszczanie si osadników niemieckich na ziemie sowiaskie i czsto pogaskie . Powstay w czasie wypraw krzyackich Zakon Krzyacki , zaoyciel pastwa w krajach batyckich , jest aspektem tego kolonializmu, a do jego klski pod Tannenbergiem w 1410 r. Z niezwyk brutalnoci ewangelizuj pogaskie regiony [ref . konieczne] , ci mnisi-onierze pozwolili na osiedlenie si niemieckich kolonistów w póniejszych Prusach .

Ludno germaska rozprzestrzenia si spokojniej w kilku regionach Europy rodkowej dziki instalacji chopów, kupców i rzemielników. Nadal wolniej a do XVIII -tego  wieku, szczególnie w kontekcie Cesarstwa Austro-Wgier . Niemcy staj si wikszoci w regionach Czech ( Sudety ) lub Polski ( lsk , Pomorze ). W tych dwóch regionach, polityka germanizacji, co prowadzi do obowizkowego korzystania z jzyka niemieckiego i gruntów dominacji pruskiej szlachty ( Junkers ), przeprowadzono w XIX th  century przez Królestwo Prus i Drugiej Rzeszy . Niemcy stanowi równie wane spoecznoci w Transylwanii , na Wgrzech , w byej Jugosawii czy w krajach batyckich .

Prawie wszystkie z tych populacji, których obecno suy jako pretekst do PAN-niemiecki doktryny , zostali wygnani pod koniec II wojny wiatowej .

Kolonializm w epoce nowoytnej ( XV th - XVIII th  stulecia)

Wielkie odkrycia

W   wielkich odkry   ( XV th - XVI th  stulecia) zapocztkowao Europejska ekspansja terytoriów zamorskich. Na pocztkowy motor tego boomu zoyo si kilka czynników: postp technologiczny (wynalezienie karaweli, opanowanie astrolabium i innych orientalnych przyrzdów nawigacyjnych), nagromadzone dowiadczenia eglugi po Atlantyku , uporczywo ducha krucjat , poszukiwanie droga prowadzca do bogactw Azji przy jednoczesnym ominiciu zarówno wiata muzumaskiego, jak i weneckiego monopolu na handel przyprawami , pewnego dynamizmu demograficznego, powstania silnych potg pastwowych, a nawet powstania nowoczesnego modelu kapitalistycznego .

W maju 1493 papie Aleksander Borgia ogosi bull Inter caetera , zmodyfikowan traktatem z Tordesillas , dzielc wiat midzy Kastyli (pókula zachodnia, Ameryki) i Portugali (pókula wschodnia, Afryka i Azja ). Te ustalenia, uprawomocniajce przysze podboje w imi chrzecijastwa, pozwoliy równie unikn bezporedniej konfrontacji midzy dwoma mocarstwami iberyjskimi.

ekspansja portugalska

W portugalskim poszukiwania zostay zainicjowane przez ksicia Henryka eglarza , gubernatora Zakonu Chrystusa (portugalski dziedzicem Zakonu wityni ), na pocztku XV th  wieku. Poszukiwanie zasobów jest wic tak samo motywacj, jak duch odkrywania. Krok po kroku Portugalczycy omijali kontynent afrykaski, by dotrze do Indii , subkontynentu upragnionego bogactwa, z którym kontakty handlowe ldowe zostay zerwane od czasu, gdy Turcy osmascy zajli Konstantynopol w 1453 roku. W 1488 roku osignito Przyldek Dobrej Nadziei , aw 1499 Vasco da Gama wróci z podróy do Indii z adunkiem pieprzu . W midzyczasie Portugalczycy osiedlili si na dziewiczych archipelagach atlantyckich ( Azory , Madera , Wyspy Zielonego Przyldka ). Wykorzystujc te terytoria, rozwijaj nowoczesny kolonialny system gospodarczy, z egzotycznymi kulturami ( trzcina cukrowa ), pocztkiem europejskiego handlu niewolnikami (od lat czterdziestych XIV wieku) i wysokimi inwestycjami kapitalistycznymi w tamtym czasie. Nawizywane s kontakty handlowe z ludnoci przybrzen Afryki (w celu pozyskiwania niewolników , zota lub koci soniowej ), a nastpnie zakadane s placówki handlowe, z których najwaniejszym jest zaoona w 1482 roku Elmina (dzisiejsza Ghana ). handel i egluga na tych obszarach jako ich absolutny monopol i brutalnie tumi wtargnicia statków z innych krajów europejskich.

W pierwszej poowie XVI -go  wieku, portugalski zapewni kontrol nad Oceanem Indyjskim, po pokonaniu floty pastw muzumaskich, tworzc seri ufortyfikowanych stanowisk handlowych, z Mozambiku do Moluków poprzez Malabar Wybrzea ( Cochin , Goa ) . Ta ekspansja jest motywowana bardzo lukratywnym handlem przyprawami ( pieprz , godziki , gaka muszkatoowa , cynamon ). W Brazylii, oficjalnie odkrytej przez Pedro Alvaresa Cabrala w 1500 r., pierwsze stae osady pochodz z lat 30. XVI w. Kilka kolejnych pionierskich fal zwizanych z eksploatacj zasobów (trzcina cukrowa, zoto, kawa, bydo itp.) towarzyszy tej pracy. do dzisiejszej ekspansji terytorialnej. Podbój wntrza kraju to przede wszystkim wyprawy mieszkaców nadmorskich osad ( Bandeirantes ), najczciej rasy mieszanej i stosunkowo autonomicznej wzgldem metropolii.

Upadek portugalskiego imperium kolonialnego jest nieunikniony, biorc pod uwag ograniczenia demograficzne (milion mieszkaców) i ekonomiczne metropolii w porównaniu z zasigiem jej imperium. Od 1580 do 1640 Portugalia zostaa przyczona do korony Hiszpanii , a nowo niezaleni Holendrzy wykorzystali to do przejcia wielu portugalskich lad i kolonii. Do 1822 roku Brazylia bya gówn koloni Portugalii pod wpywami brytyjskimi. Nastpnie rozwijaj si posiadoci afrykaskie ( Angola , Mozambik , Gwinea Bissau ). W latach 60. dyktatura Salazara na próno próbowaa je zachowa pomimo wojen o niepodlego, które zakoczyy si w 1975 r., po rewolucji godzików .

ekspansja hiszpaska

Pierwszym krokiem w ekspansji zagranicznej Hiszpanii byy Wyspy Kanaryjskie . Przypisywane podczas traktatu z Alcáçovas przeciwko Portugalczykom w 1479 r., zostay podbite w latach 1491-1496, co doprowadzio do eksterminacji rdzennej ludnoci, Guanczów . Królestwo Kastylii nie inwestowao w ekspansj na Ocean Atlantycki a do zakoczenia rekonkwisty przeciwko hiszpaskim muzumanom, po upadku emiratu Granady w styczniu 1492 roku.

Po odmowie króla Portugalii Genueczykowi Krzysztofowi Kolumbowi udaje si przekona monarchów katolickich , Izabeli Kastylii i Ferdynanda Aragoskiego , do sfinansowania wyprawy, która ma umoliwi dotarcie do Indii i ich bogactw z Zachodu. W padzierniku 1492 Kolumb dotar na wysp San Salvador ( Bahamy ), nastpnie zaoy pierwsz kolonialn osad Nowego wiata w Hispanioli . Zosta nazwany Wicekrólem Indii (1493-1500) przez hiszpaskich królów z bardzo wanymi przywilejami; jego rzd okaza si katastrofalny dla kolonistów, którzy starli si midzy sob, ale zwaszcza dla tubylców Hispanioli, których populacja zaamaa si z powodu wymuszania zdobywców. Podczas trzech innych podróy do 1504 r. Krzysztof Kolumb bada Indie Zachodnie i wybrzee Ameryki rodkowej , ale to innemu Genueczykowi , Amerigo Vespucci , odkrycie nowego przypisano w 1507. kontynencie amerykaskim , po trzech podróach pomidzy 1499 i 1504.

Podbój Nowego wiata przez konkwistadorów jest szybki. W 1511 zdobyto Wielkie Antyle ( Kuba , Hispaniola , Portoryko ). Niektóre legendy, w szczególnoci legenda o Eldorado , popychaj poszukiwaczy przygód, czsto z biednej kastylijskiej szlachty z Estremadury , na ryzyko niebezpiecznych, odlegych i czsto miertelnych wypraw. To wanie z kilkoma setkami ludzi Hernán Cortés podbi Meksyk z rk Azteków w latach 1519-1521, a Francisco Pizarro podbi Peru z rk Inków w latach 1532-1534. Technologiczna wyszo i miao Hiszpanów, a take demoralizacja (w której uczestnicz wierzenia takie jak mit Quetzalcoatla ) i podziay Indian pozwoliy na te wyjtkowe podboje. Z Meksyku Hiszpanie skolonizowali Filipiny (lata 60. XVI wieku), gdzie napotkali wschodnie granice portugalskiego imperium kolonialnego .

W 1503 roku wadze kastylijski stworzony w Sewilli The Casa de Contratación , organizacja odpowiedzialna za regulacj ruchu midzy Hiszpani i nowych kolonii. Jest odpowiedzialny za pobieranie podatku odpowiadajcego jednej pitej handlu z Nowym wiatem ( Quinto Real ) oraz za zbieranie informacji o odkryciach odkrywców. W 1524 r. Rada Indii ( Consejo de Indias ) zostaa obdarzona wadz administracyjn, przekazywan na miejscu przez jedenacie audiencias (sdów), po raz pierwszy ustanowion w Santo Domingo w 1511 r. Hiszpascy kolonici bogac si dziki system w encomienda (prawa panowania nad spoecznociami indyjskimi). Due gospodarstwa ( latyfundiów ) rozwija gównie z XVII -tego  wieku. Jednoczenie metropolia intensywnie eksploatuje bogate zoa zota (w Kolumbii ) i srebra ( Zacatecas w Meksyku, Potosi w Boliwii ).

Koszt ludzki tej ekspansji jest bardzo wysoki. Ludnoci indiaskiej zaamuje si od okoo 35 mln na pocztku XVI -go  wieku do okoo 4 miliony sto lat póniej. Za t katastrof odpowiedzialne s masakry, praca przymusowa, deportacje, niszczenie rdzennych spoeczestw, a przede wszystkim choroby przynoszone przez Europejczyków.

Egzekwowania hiszpaskich konkwistadorów potpi w tym czasie mnich dominikaski Bartolomé de Las Casas . W 1550 roku, podczas sporu w Valladolid midzy nim a teologiem Juanem Ginés de Sepúlveda , udao mu si narzuci ide, e Indianie maj dusz. Król Hiszpanii Karol V równie zacz ogranicza system encomienda .

W XVII -tego  wieku, jezuici ustalenia zadanie lub Reducciones tym Paragwaju z guarani w Boliwii , w Peru lub Brazylii . To istne mae republiki, których celem jest ewangelizacja Indian. W tym celu jezuici odtworzyli organizacj miast hiszpaskich, ale dostosowali si do stylu ycia i powitali Indian, którzy uciekli z niewoli. Ich obecno wic mocno irytowaa kolonistów, którzy dziki intrygom zdoali w latach 1750-1760 doprowadzi do ich delegalizacji przez papiea, Hiszpani i Portugali.

Silny spadek demograficzny Indian powoduje pozbawienie kolonistów znacznej czci ich siy roboczej. Hiszpanie zwrócili si nastpnie w stron Czarnego Handlu , praktykowanego przez Portugalczyków.

Pomimo zego traktowania rdzennych Amerykanów i Murzynów, Ameryka aciska , w tym portugalska Brazylia, staa si wyjtkowym przykadem mieszanego spoeczestwa kolonialnego.

Spadek hiszpaskiej wadzy kolonialnej jest zauwaalny od pocztku XVII do XX  wieku, pomimo (albo z powodu) dominacji militarnej w Europie i rozwoju osiedli. Polityka gromadzenia metali szlachetnych, wydawanych natychmiast na uhonorowanie dugów wobec dostawców i bankierów z Niemiec ( Fugger , Welser ) czy Woch (bankierzy genuescy), nie sprzyja rozwojowi metropolii. Te ostatnie nie tylko cierpi z powodu braku inwestycji, co czy si z wysok inflacj , ale take maj tendencj do wyludniania si z korzyci dla Nowego wiata. Wybór dominacji zarówno za oceanem, jak iw Europie (przeciwko protestantom , we Woszech iw Holandii ) generuje kosztowne wydatki wojskowe. W 1627 r. Hiszpania nie moga unikn bankructwa .

Dominacja gospodarcza metropolii nie podobaa si elitom kreolskim (biaym urodzonym w koloniach). Jak Simon Bolivar , s one inspirowane przez rewolucj francusk , a zysk z okupacji Hiszpanii przez Napoleona I st w 1808 ogosi niepodlego krajów Ameryki aciskiej. Interweniuj one pomimo hiszpaskich represji i po kilku konfrontacjach militarnych, w latach 1811-1825. W 1898, podczas wojny hiszpasko-amerykaskiej , imperializm Stanów Zjednoczonych atakuje hiszpaskie imperium kolonialne, które traci Kub , Porto Rico i Filipiny. .

Kontrola Hiszpania tylko kilka afrykaskich posiadoci, tym Rif Maroko, nabyte na pocztku XX th  wieku i zachowane kosztem krwawej walki anty-partyzanckiej przeciwko Abd al-Karim , w latach 1921-1926, przy pomocy wojsk francuskich przykaza przez marszaka Pétaina . Hiszpaskie Maroko jest po Wyspach Kanaryjskich, pierwsz baz powstania frankistowskiego w lipcu 1936 r., i dostarcza oddziay (Maurów i oddziay kolonialne, Banderas del Tercio lub obcy legion), których uycie ma decydujce znaczenie w wojnie w Hiszpanii . Kolonia ta zostaa zwrócona do Maroka w 1956 roku, ale Ceuta i Melilla pozostay Hiszpanami.

W 1975 roku, po mierci Franco , Hiszpania opucia Sahar Zachodni .

Ekspansja merkantylistyczna

Pomidzy XVI TH i XVIII -go  stulecia, mylenie ekonomiczne merkantylistyczna rozwijajcych si w Europie. Teoria ta opowiada si za wzbogaceniem narodowym poprzez rozwój handlu zagranicznego w poczeniu z protekcjonistyczn rol pastwa, które zachca do eksportu. Sprzeciwiajc si wpywom Kocioa rzymskokatolickiego, który potpia wzbogacanie si i mechanizmy tkwice w kapitalizmie, takie jak udzielanie poyczek (trywializowane przez woskich i niemieckich bankierów renesansu ), wadcy europejscy dyli do zgromadzenia maksimum cennych metali (zoto, srebro).

Komercjalizacja jest dostpny w kilku wariantach w poszczególnych krajach. Hiszpaski komercjalizacja ( bulionizm ) skupia si na gromadzeniu metali szlachetnych; Francuski merkantylizm ( Colbertism ) jest bardziej zorientowany na industrializacj; a merkantylizm angielski lub holenderski ( komercjalizm ) jest bardziej otwarty na handel zagraniczny.

Okres ten charakteryzuje si równie gospodarki handlu trójstronnego , praktykowany przez Francj w Anglii i Holandii na pocztku XVII -tego  wieku. Te potgi morskie (wadza pastwowa i armatorzy) d do osiedlenia si, za Hiszpani, w Nowym wiecie, a zwaszcza w Indiach Zachodnich , które przynosz metropolii znaczne dochody dziki uprawom eksportowym ( cukier , kawa , indygo ). Kolonie Nowego wiata s wyzyskiwane dziki niewolniczej pracy zabranej z afrykaskiego wybrzea, gdzie osiedlili si europejscy handlarze niewolników. W tym samym czasie liczniki zaczy si rozwija w Ameryce Pónocnej i Indiach.

holenderski

Holenderska ekspansja kolonialna (owoc cigej dziaalnoci handlowej Holandii i Zelandii ) ma swoje ródo w aneksji Portugalii przez Hiszpani (1580-1640) oraz ogoszeniu niepodlegoci Zjednoczonych Prowincji wzgldem Hiszpanii (1581). Mody naród holenderski rozwin nastpnie flot, która ze swojej bazy we Flushing zaatakowaa hiszpaskie konwoje zmierzajce do Antwerpii . Zajmuje równie wiele bardzo sabo bronionych portugalskich posiadoci: Elmina , São Tomé , Cochin , Colombo , Malakka , Bantam , Amboine , Pernambuco , Bahia . Ta ekspansja zasila równie hiszpaski schyek.

Holendrzy wykazuj du dynamik handlow i zachcaj do indywidualnej inicjatywy. Holenderska Kompania Wschodnioindyjska ( Vereenigde Oostindische Compagnie ), który uzyska monopol handlowy z Indii, powstaa w 1602. The Amsterdam Wisselbank , która miaa monopol walutowy, zostaa zaoona w 1609 roku holenderskiej stolicy sta si centrum midzynarodowych metale szlachetne i najwikszy na wiecie rynek kapitaowy. Dutch West India Company ( West-Indische Compagnie lub po prostu WIC), który uzyska monopol handlowy z obu Ameryk, zosta utworzony w 1621 roku.

Nowy Amsterdam (w przyszoci Nowy Jork ) zosta zaoony w 1626 roku przez WIC, starajc si stworzy punkty handlowe dla handlu futrami. Staje si gównym orodkiem kolonii zwanej Now Holandi (w jzyku holenderskim Nieuw-Nederland ), odpowiadajc Dolinie Hudson pomidzy dzisiejszym Delaware a Connecticut . W imieniu holenderskiej West India Company , Peter Stuyvesant opracowane i obronny kolonii midzy 1647 a 1664 r.

W Ameryce Poudniowej Holendrzy osiedlili si na Dzikim Wybrzeu od 1616, a na Antylach Holenderskich od 1634. Od 1630 podbili terytoria w Brazylii , midzy Sergipe i Maranhão i ochrzcili je Now Holandi , odzyskan przez Portugalczyków w 1654 roku wraz z upadkiem Recife .

W 1652 roku Holenderska Kompania Wschodnioindyjska zaoya Kapsztad w Afryce Poudniowej ( Kolonia Przyldkowa od 1791). W Indiach Wschodnich (przysza Indonezja ) Holendrzy po osiedleniu si w Bantam na wyspie Jawa w 1596 r. i w Amboine w 1605 r. zaoyli Batawi (przysz Dakart ) w 1619 r. i zdobyli Malakk w 1641 r. Dalej na pónoc osiedlili si na Formozie (póniej Tajwan ) w 1624 roku, zanim zostali wysiedleni przez Chiczyków w 1662. W Japonii , po pierwszych kontaktach z Portugalczykami , okoo 1590 roku szogun odmówi dostpu do kraju europejskim kupcom, obawiajc si pocztków inwazji wojskowej. Holendrzy byli nastpnie jedynymi mieszkacami Zachodu, którzy w 1641 r. uzyskali punkt handlowy w Nagasaki . W 1658 r. na Cejlonie osiedlili si Holendrzy . W poowie XVII -go  wieku, Holenderska Kompania Wschodnioindyjska bya najbogatsz firm globaln.

Spadek holenderskiego imperium handlu morskiego i jest z kolei do rozwoju angielskich i francuskich konkurentów w kocu XVII -tego  wieku. Kompania Zachodnioindyjska, po utracie Nowej Holandii na rzecz Brytyjczyków w 1664 (i po raz drugi w 1674), ograniczya swoj dziaalno gównie do handlu niewolnikami z Curaçao i Saint-Eustache , ale na próno zostaa zlikwidowana przez Stany Zjednoczone. Generalny w 1674 i ponownie zaoony na nowych fundamentach. Nowy West India Company trwa a do koca XVIII -tego  wieku, a holenderskie terytoria kolonialne nie byy zdecydowanie podawany bezporednio przez pastwo a 1791. Na Wschodzie, Holendrzy zachowuj East Indies ale wydajno Cejlon , jak równie Cape Kolonia dla Brytyjczyków podczas wojen napoleoskich .

Brytyjczycy

Overseas ekspansja Anglii rozpocznie panowania królowej Elbiety I re (1558-1603), cho badacz Wenecki John Cabot osigna ju w 1497 roku w imieniu Henryka VII , w Ameryce Pónocnej, odkrywajc Nowa Fundlandia . Ten sam król da równie decydujcy impuls do rozwoju angielskiej floty handlowej, która nadal wykorzystywaa powizania z kontynentaln Europ rozwinite przez handel wen.

W latach 1577-1580 korsarz Francis Drake odby drug podró dookoa wiata. Niezwyciony Armada zostaa zniszczona w 1588 roku, koczc Hiszpanii morskiej hegemonii . Osiedlenie kolonialne w Ameryce Pónocnej zostao po raz pierwszy podjte przez Waltera Raleigha w Wirginii w 1584 roku, zanim odnioso trway sukces w tym samym regionie przez Johna Smitha w 1607 roku. Purytascy pielgrzymi z Mayflower , uciekajc przed przeladowaniami religijnymi w Anglii, wyldowali w 1620 roku w Nowej Anglii ( w Massachusetts ).

W 1651 roku Oliver Cromwell ogosi Akt Nawigacyjny , który da angielskiej marynarce wojennej niemal cakowity monopol na handel zagraniczny z Angli, zwaszcza z rozwijajcymi si koloniami amerykaskimi i zachodnioindyjskimi. W ten sposób Anglicy zainaugurowali system czcy liberalizm i protekcjonizm.

W Ameryce Pónocnej 13 kolonii ma róne statusy. Pensylwania The Delaware i Maryland zostay przyznane przez czarterów królewskich do prywatnych wacicieli. W przypadku Pensylwanii osadnikami byli kwakrzy prowadzeni przez Williama Penna w 1681 roku. Rhode Island i Connecticut zostay przyznane grupom osadników na mocy czarterów . New Hampshire The Massachusetts The New York The New Jersey The Virginia The North Carolina The South Carolina i Gruzja s kolonie królewskie, wasno korony. Obiekty te czoa indiaskiej narody i s przyczyn indyjskich wojen z XVII -tego  wieku. W Kanadzie Brytyjczycy zajli francuskie posiadoci, najpierw Acadia (1713), a nastpnie Quebec (1763).

Angielski East India Company , dziaajc firm, powstaa w wyniku królewskiego przywileju przez Elizabeth I ponownie w 1600. W 1609 roku uzyskaa monopol na handel z Indii Wschodnich . W 1612 r. zacza osiedla si w Indiach , gdzie zaoya swoje fabryki , najpierw w Surat , potem w Bombaju , Madrasie i Kalkucie , które po porozumieniu z cesarzem Mogoów Jahangirem stay si bastionami . W 1670 r. król Karol II przyzna Firmie prawo do nabywania nowych terytoriów, bicia pienidzy, dowodzenia uzbrojonymi oddziaami i sprawowania sprawiedliwoci nad jej posiadociami. Wykorzystuje w bardzo skuteczny sposób podziay ksit i gry sojuszy, aby ustanowi wasn wadz w Indiach, gdzie imperium Mogoów nieubaganie upada. Po zwycistwie Roberta Clive'a w bitwie pod Plassey , firma przeja kontrol nad Bengalem , a nastpnie wypara Francuzów pod koniec wojny siedmioletniej w 1763 roku.

Pomimo autonomicznego i prywatnego statusu firmy, brytyjski parlament sprawuje nadzór nad jej posiadociami kolonialnymi. W 1773 r. Ustawa Regulacyjna naoya na ni reformy gospodarcze i administracyjne, aw 1784 r. ustawa przyznaa koronie rzd Indii, zachowujc monopol handlowy.

W Australii pocztek kolonizacji brytyjskiej rozpocz si w 1788 r. w formie zakadu karnego, wraz z przybyciem konwoju skazaców ( skazanych ) do Nowej Poudniowej Walii .

Francuz

Zobacz szczegóowy artyku Francuska ideologia kolonialna: merkantylizm . Francuskie imperium kolonialne skadaa si z pierwszym francuskim kolonialnej przestrzeni wówczas przestrzeni kolonialnej drugie francuskiej . Zarzdzanie tymi przestrzeniami jest naznaczone Kodeksem Indigénat .

Kolonializm w XIX TH i XX th  stulecia

Mowa kolonialistyczna: wpyw klasycznego dyskursu na ideologii kolonialnej w XIX th  wieku

W XIX -tego  wieku, dyskurs kolonialny jest oparta na pseudonaukowych teorii rasowych promowanych przez Joseph-Ernesta Renana i Arthur Gobineau . Ostatnie badania pokazuj, e dyskurs kolonialny rozwijany w tym czasie, zwaszcza ich teorie rasowe, by gboko inspirowany przez klasycznych autorów greckich i rzymskich, w szczególnoci teori wyszoci rasowej goszon przez Arystotelesa . Isaac Benjamin powici dogbne studium tym greckim teoriom rasowym w Wynalezieniu rasizmu w staroytnoci klasycznej (2004). Nazywa t klasyczn form kategoryzacji etnicznej protorasizmem. W Rethinking Postcolonialism: Colonialist Discourse and the Legacy of Classical Writers (2008), Amar Acheraiou zbada rasowe teorie kolonialne przez pryzmat tego protorasizmu i podkreli bliskie powizania midzy nimi. Poprzez analiz pisarzy literackich, politycznych i historycznych, takich jak Rudyard Kipling , Rider Haggard i Alexisa de Tocqueville'a , on pokazuje, e kolonialne reprezentacje XIX -tego  wieku byy inspirowane przez autorów greckich i rzymskich, takich jak Lizjasza (440 -380 pne) Isokratesa (436-338 pne), Platon (427-327 pne), Arystoteles (384-322 pne), Cicero (106-43 pne), a Salustiusz (86-34 pne). Ci wielcy autorzy klasyczni postrzegali swoich skolonizowanych, Persów lub Egipcjan, jako zacofanych, gorszych i zniewieciaych; w taki sam sposób, autorzy 19 th uwaany za skolonizowana by gorszy, stagnacja i zdegenerowane istoty. Acheraiou dodaje, e kolonialne ideolodzy z XIX -tego  wieku nie tylko przyja kultury i tosamoci reprezentacje Greków i Rzymian, ale take wbudowany tych klasycznych modeli zdobywców w osadników naladowa.

Alexis de Tocqueville (1805-1859), na przykad zagorzay obroca Wielkiej Francji, nakania algierskich osadników do pójcia za przykadem greckich i rzymskich osadników na wybrzeu Morza ródziemnego. Owiadczy w 1841 r.: Ju kilkakrotnie mówiem i chc jeszcze raz powtórzy, e najwaniejsze, gdy chce si stworzy i szybko rozwija koloni, to sprawi, by take ci, którzy przybywaj do jej centrum. jak najmniej nie na miejscu i aby spotkali si tam, jeli to moliwe, z idealnym wizerunkiem ojczyzny. W ten sposób postpoway wszystkie ludy kolonizacyjne. Tysice kolonii zaoonych przez Greków na wybrzeach Morza ródziemnego byy bardzo dokadnymi kopiami miast, z których przybyli. Rzymianie zakadali niemal w kadym zaktku znanego im wiata gminy, które byy niczym innym jak miniaturowymi Rzymami. Wród wspóczesnych Anglicy zawsze robili to samo .

Jednoczenie Anglicy postrzegali klasycznych zdobywców jako modelowych kolonizatorów i uniwersalnych instruktorów do naladowania. John-Robert Seeley (1834-1895), profesor historii w Cambridge i zagorzay obroca Imperium Brytyjskiego, twierdzi w zwizku z tym, e rola, która przypada Anglii bya podobna do roli Rzymu, a rola ta polegaa nie tylko rzdzi, ale take edukowa i cywilizowa.

Biorc pod uwag to cise utosamienie imperialistów francuskich i brytyjskich z greckimi i rzymskimi zdobywcami, wczenie przez nich klasycznych idei i teorii dotyczcych kultury i rasy, dyskurs kolonialny nabiera charakteru palimpsestu, a dokadniej historyczne, ideologiczne i narcystyczne kontinuum, w którym wspóczesne teorie dominacji ywi si i nakadaj na klasyczne mity o wyszoci i wielkoci. 

zachodni imperializm

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Kolonializm , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Kolonializm i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Kolonializm na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Marta Kucharski

Podane informacje o zmiennej Kolonializm są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Agnieszka Wilczyński

Świetny post o Kolonializm .

Lidia Rak

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Kolonializm , jest to bardzo dobra opcja.