KategoryzacjaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Kategoryzacja, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Kategoryzacja. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Kategoryzacja, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Kategoryzacja. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Kategoryzacja poniżej. Jeśli informacje o Kategoryzacja, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Kategoryzacja jest aktywno umysowa, która polega na umieszczeniu szereg obiektów w rónych kategoriach (klasy, typy taksonów ) na podstawie ich podobiestw i wspólnych kryteriów.

Jest to podstawowy proces poznawczy w postrzeganiu i rozumieniu poj i przedmiotów, w podejmowaniu decyzji oraz we wszelkich formach interakcji ze rodowiskiem. Kategoria poznawcza to zbiór obiektów uwaanych za równowane [ref. konieczne] , z pewnego punktu widzenia, przez jednostk.

Chocia kategoryzacja i klasyfikacja s w zasadzie synonimami, termin klasyfikacja odnosi si przede wszystkim do procesów matematycznych lub technicznych oraz struktur umoliwiajcych kategoryzacj, podczas gdy termin kategoryzacja odnosi si bardziej do aspektów psychologicznych i do samego pojcia. [Ref. konieczne] . Termin kategoryzacja obejmuje z tego punktu widzenia konstytucj klas lub kategorii (nie w matematycznym sensie tego terminu) [ref. konieczne] .

Zasada kategoryzacji

Chodzi o przechowywanie informacji poprzez strukturyzowanie ich w niezapomniany i praktyczny sposób.

Zgodnie z podejciem logicznym kategori definiuje si na podstawie relacji przynalenoci, która umoliwia stwierdzenie, czy element naley do kategorii.

Wykazano, e kategoryzacja jest poznawcz czynnoci polegajc na grupowaniu nieidentycznych obiektów lub zdarze w kategorie. Istniej róne podejcia do kategoryzacji.

Klasyczne podejcie

Zgodnie z klasycznym podejciem Arystotelesa , kategorie s dyskretnymi bytami, które s definiowane przez zbiór cech wspólnych dla elementów, które je tworz. Cechy te s zarówno niezbdnymi, jak i wystarczajcymi warunkami konstytuowania znaczenia zwizanego z kategori.

Nauki poznawcze

W latach 70. XX wieku badania Eleanor Rosch i George'a Lakoffa doprowadziy w szczególnoci do pomysu, e kategoryzacj mona postrzega jako proces oparty na prototypach. Teoria prototypu rozpoczyna si zatem z zaoenia, e kategoryzacja nie jest idealnie, ale prowadzone stopniowo zblia si do prototypu lub abstrakcyjny model. W tym sensie podejcie to odbiega od koncepcji Arystotelesa, podczas gdy w podejciu klasycznym ptaka definiuje konieczny i wystarczajcy zestaw cech (np. Skrzyda, pióra, dziób itp.). W drugim podejciu wróbel jest lepszym prototypem ptaka ni pingwin , a niedwied zbytnio róni si od idealnego prototypu, aby mona go byo zaklasyfikowa jako ptak.

Organizacja hierarchiczna

Kategoryzacj mona równie zorganizowa hierarchicznie . W szczególnoci w przypadku taksonomii kada klasa jest powizana z podklasami lub klasami podrzdnymi, a take z nadklasami lub klasami nadrzdnymi. Nawet przy takiej strukturze zdarzaj si problematyczne przypadki, dla których trudno jest precyzyjnie okreli klas, w jakiej naley je umieci.

Tre lub znaczenie klasy, a take jej zakres lub zasig s wzajemnie definiowane. Najbardziej ogólne klasy maj szeroki zakres, ale niejasne znaczenie. Wrcz przeciwnie, bardziej szczegóowe klasy maj bardzo ograniczony zakres, ale bardziej precyzyjne znaczenie. Zatem termin meble obejmuje wiksz rónorodno przedmiotów ni termin krzeso (personel) i ma bardziej niejasne znaczenie (znaczenie).

Te kategorie poznawcze s hierarchiczne, tj. Kada kategoria jest zawarta w kategorii wyszego rzdu. Najbardziej abstrakcyjne i ogólne kategorie odpowiadaj najbardziej obejmujcym kategoriom.

W ramach tej kategoryzacji istniej róne poziomy:

 • Poziom podstawowy (lub poziom odniesienia) uywany w przetwarzaniu informacji
 • Kategorie super-uporzdkowane
 • Kategorie uporzdkowane wedug wyszego rzdu

Organizacja sieciowa

Przyznaje, e wiedzy nie da si oddzieli i umieci w niezalenych kategoriach. Wszystkie s poczone ze sob zwizkami o rónej intensywnoci. Wedug Mervisa i Roscha (1981) kategoryzacja okazuje si dziaaniem poznawczym polegajcym na grupowaniu nieidentycznych przedmiotów lub zdarze w kategorie, przy czym kategoria poznawcza jest zbiorem przedmiotów uznawanych za równowane przez jednostk.

Barsalou (1983) podkrela, e istniej kategorie naturalne (lub taksonomiczne), które s zgodne z organizacj hierarchiczn, oraz kategorie   ad hoc  , których struktura zblia si do sieci, grupujc razem elementy z rónych naturalnych kategorii, ale odpowiadajcych temu samemu celowi.

Modele kategoryzacji

Osoby wiadomie lub niewiadomie przyjmuj jeden z nastpujcych wzorców w celu dokonania wyboru lub porównania cech.

 • Kategoryzacja wedug atrybutów: element jest przypisywany do kategorii, z któr ma najwiksz liczb wspólnych atrybutów . Tej metodzie odpowiada analiza skadowa (analiza skadowa ). Na przykad w kategorii kot podajemy takie cechy, jak mikka sier, podune oczy, trójktne uszy.
 • Kategoryzacja prototypowa ( teoria prototypów ): kategoria jest zorganizowana wokó fikcyjnego elementu centralnego, prototypu, podsumowania kategorii. Klasyfikacja skada si z typowych przedstawicieli. O przynalenoci przedmiotu do kategorii decyduje podobiestwo do pierwowzoru , podobiestwo rodzinne. Na przykad kategoria kot odnosi si do kota z alei. Ta metoda zostaa opracowana przez Eleanor Rosch dla kolorów przez Brenta Berlina w etnobiologii. Prototyp jest zorganizowany wokó redniej: opiera si na napotkanych kotach, by moe bardzo róni si od kotów z innego kontynentu.
 • Kategoryzacja wedug kopii: kategoria jest zorganizowana wokó jednego z jej prawdziwych czonków, kopii, która w oczach jednostki najlepiej definiuje kategori. Podobiestwo przedmiotu do kopii decyduje o przynalenoci przedmiotu do jego kategorii. Na przykad w przypadku kategorii kot odwoujemy si do innych przykadów kategorii, przechowywanych w pamici: Pers jest klasyfikowany jako kot, poniewa wyglda jak przykady w pamici kategorii kot.

Proces kategoryzacji

Proces klasyfikacji moe by caociowy lub analityczny

 • Proces holistyczny: Rosch i Mervis (1975) zaproponowali prototypowy model kategorii poznawczych. Na podstawie typowoci lub podobiestwa jednostki dokonuj oceny. To ostatnie nie odbywa si poprzez analiz rónych atrybutów, ale zgodnie z procesem globalnym.
 • Proces analityczny: obejmuje bezporednie porównywanie atrybutów i nie ma ju uciekania si do procesu globalnego. Kategoryzacja opiera si na podobiestwie midzy cechami zwizanymi z bodcem a istniejcymi kategoriami poznawczymi

Dynamiczny

Learning jest dodanie nowych poj, szczególnie w akwizycji jzyka . Jednak nowa koncepcja moe zosta zachowana tylko wtedy, gdy jest powizana z istniejcymi koncepcjami. Kategoryzacja tworzy zatem system, w którym kady element jest okrelony w szczególnoci przez jego relacje z innymi elementami systemu: niedwied nie jest ptakiem, poniewa jest bliej pierwowzoru niedwiedzia ni pierwowzoru ptaka. Im wikszy stopie powiza i im wiksza liczba powiza midzy terminami, które s luno powizane dla innych osób, tym wiksza jest kreatywno jednostki.

Zapominanie jest osabienie lub utrata pocze ( patrz amnezja ).

Marzeniem jest opisywany przez niektórych naukowców jako rodzaj testu systemu pojciowego podczas snu . Poprzez sen mog pojawi si nowe poczenia lub istniejce mog zosta wzmocnione lub osabione.

Bibliografia

 1. MI Jordan i S. Russel: Kategoryzacja. W: The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences . MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 1999, S. 104-106.
 2. Ladwein, 1995 Kategorie poznawcze i osd typowoci zachowa konsumenckich, Badania marketingowe i zastosowania, 10 (2), 89-100. [1]
 3. Piaget, 1972
 4. Mervis i Rosch, 1981
 5. Collins i Quillian 1969
 6. Mervis, CB i Rosch, E. (1981). Kategoryzacja obiektów przyrodniczych. W MR Rosenzweig & LW Porter (red.), Annual Review of Psychology (Vol. 32).
 7. Eleanor Rosch, Cognition and Categorization , Hillsdale (NJ), 1978, str.  28-49 .
 8. Brent Berlin i Elois Ann Berlin, Ethnobiological Classification , Princeton University Press, 1992
 9. DL Medin i MM Schaffer, Context Theory of Classification Learning, Przegld psychologiczny , t. 85 N O  3 (1978), str.  207-238 .
 10. Medin i Schaffer, 1978

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Kategoryzacja, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Kategoryzacja i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Kategoryzacja na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Lena Urbaniak

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Kategoryzacja, daje dużo pewności.

Liliana Winiarski

Artykuł o Kategoryzacja jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Tamara Malinowski

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Oliwia Tomczyk

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Kategoryzacja.