Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierzątInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt poniżej. Jeśli informacje o Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Ten ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt umożliwia wszystkim grupom zwierząt bezpośredni dostęp do obrazów przechowywanych na stronie Wikimedia Commons (fotograficzna baza danych i, podobnie jak Wikipedia, wspólny projekt ruchu Wikimedia ). Dostęp można uzyskać w uproszczony sposób dla głównych dużych grup lub w bardziej ukierunkowany sposób poprzez drzewo filogenetyczne . Drzewo to pochodzi z pracy referencyjnej Guillaume Lecointre i Hervé Le Guyader  : Filogenetyczna klasyfikacja organizmów żywych . Bardziej szczegółowe drzewo filogenetyczne można znaleźć w Wikipedii .

Ilustrowane przewodniki filogenetyczne

Uproszczony i bezpośredni dostęp do dużych grup


Dostęp przez szczegółowe drzewo filogenetyczne

Linki do drzewa filogenetycznego ( lewa kolumna ) prowadzą do odpowiednich artykułów w Wikipedii. Te w prawej kolumnie prowadzą do stron Wikimedia Commons. W drzewie filogenetycznym nie zostały przedstawione wymarłe grupy. Ponieważ klasyfikacja filogenetyczna stale się rozwija, niektóre terminy mogą się różnić w zależności od wikimedia commons i wikipédia. Konieczna jest stała aktualizacja ...


Znak (+) odnosi się do klasyfikacji filogenetycznej rozważanej grupy.


─o Eucaryota (+)
 │
 ├─o Bikonta................................................................................(Plantes et divers Protistes)
 └─o Unikonta
  └─o Opisthokonta (+)
   ├─o Mycota (+).........................................................................(Champignons)
   └─o Choanobionta
    ├─o Choanozoa
    │
    └─o Metazoa (+)......................................................................(Métazoaires : animaux multicellulaires)
     ├─o DEMOSPONGIA (+)................................................................(ÉPONGES siliceuses : spicules de 1 à 4 pointes)
     ├─o HEXACTINELLIDA (+).............................................................(ÉPONGES siliceuses : spicules à 6 pointes)
     ├─o CALCAREA (+)...................................................................(ÉPONGES calcaires)
     │
     └─o Eumetazoa
      │
      ├─o Ctenophora (+)...............................................................(Cténophores)
      │
      ├─o CNIDARIA (+).................................................................(CNIDAIRES)
      │ ├─o Cyclozoa
      │ └─o
      │  ├─o Myxozoa (+)..............................................................(Myxozoaires)
      │  ├─o Medusozoa................................................................(Méduses, siphonophores)
      │  │ ├─o
      │  │ │ ├─o Cubozoa..............................................................(Cubozoaires)
      │  │ │ ├─o Staurozoa
      │  │ │ └─o Scyphozoa............................................................(Scyphozoaires)
      │  │ └─o Hydrozoa...............................................................(Hydrozoaires)
      │  │  ├─o Trachylinae
      │  │  ├─o Siphonophora.........................................................(Siphonophores)
      │  │  ├─o Limnomedusae
      │  │  ├─o Leptothecatae
      │  │  └─o Anthoathecatae
      │  └─o Anthozoa.................................................................(Anémones de mer, coraux)
      │   ├─o Alcyonaria ou Octocorallia.............................................(Corail rouge, gorgones, alcyonaires)
      │   └─o Zoantharia ou Hexacorallia.............................................(Anémones de mer, coraux)
      │
      ├─ Placozoa.....................................................................(Placozoaires)
      │
      └─o Bilateria
       ├─o Protostomia
       │ ├─o Lophotrochozoa
       │ │ │
       │ │ ├─o GASTROTRICHA...........................................................(Gastrotriches)
       │ │ │
       │ │ ├─o Syndermata ou ROTIFERA (+).............................................(ROTIFÈRES)
       │ │ │ │
       │ │ │ └─o Acanthocephala.......................................................(Vers à tête épineuse)
       │ │ │
       │ │ ├─ Mesozoa
       │ │ ├─o
       │ │ │ ├─o PLATYHELMINTHES (+)..................................................(PLATHELMINTHES)
       │ │ │ │ ├─o Turbellaria........................................................(Turbellariés)
       │ │ │ │ ├─o Cestoda............................................................(Cestodes)
       │ │ │ │ └─o Trematoda..........................................................(Trématodes)
       │ │ │ └─o
       │ │ │  ├─p
       │ │ │  │ ├─o Cycliophora
       │ │ │  │ └─o Entoprocta
       │ │ │  │
       │ │ │  └─o ECTOPROCTA (+).....................................................(Bryozoaires)
       │ │ │   ├─o Phylactolaemata ou Plumatellida
       │ │ │   └─o
       │ │ │    ├─o Stenolaemata
       │ │ │    └─o Gymnolaemata
       │ │ └─o
       │ │  ├─o Nemertea (+).........................................................(Némertes)
       │ │  └─o
       │ │   ├─o Sipuncula
       │ │   │
       │ │   ├─o ANNELIDA (+).......................................................(ANNÉLIDES)
       │ │   │ ├─o Psammodrilidae
       │ │   │ ├─o
       │ │   │ │ ├─o Hrabeiella
       │ │   │ │ └─o Parergodrilidae
       │ │   │ ├─o
       │ │   │ │ ├─o Potamodrilidae
       │ │   │ │ └─o Aeolosomatidae
       │ │   │ └─o Polychaeta.......................................................(Vers marins, spirographes)
       │ │   │  └─o Oligochaeta....................................................(Vers de terre)
       │ │   │   └─o Hirudinoidea.................................................(Sangsues)
       │ │   │
       │ │   ├─o Brachiopoda (+)....................................................(Brachiopodes)
       │ │   │ └─o Phoronida
       │ │   │
       │ │   └─o MOLLUSCA (+).......................................................(MOLLUSQUES)
       │ │    ├─o Neomeniomorpha
       │ │    └─o
       │ │     ├─o Caudofoveata
       │ │     └─o Testaria
       │ │      ├─o Polyplacophora...............................................(Polyplacophores)
       │ │      └─o Conchifera
       │ │       ├─o Tryblidiida
       │ │       └─o Ganglioneura
       │ │        ├─o Bivalvia (+).............................................(Bivalves)
       │ │        └─o Helcionelloida
       │ │         ├─o Cephalopoda (+)........................................(Poulpes, calmars, seiches)
       │ │         └─o Gastropoda (+).........................................(Escargots, limaces)
       │ │ 
       │ └─o Ecdysozoa
       │  ├─o Chaetognatha
       │  ├─o Nematozoa
       │  │ │
       │  │ ├─o NEMATODA.............................................................(NÉMATODES)
       │  │ │
       │  │ └─o Nematomorpha.........................................................(Nématomorphes)
       │  └─o
       │   ├─o Scalidophora.........................................................(Céphalorhynches)
       │   └─o Panarthropoda
       │    ├─o Onychophora (+)....................................................(Onychophores)
       │    │
       │    ├─o TARDIGRADA (+).....................................................(TARDIGRADES)
       │    │
       │    └─o Arthropoda.........................................................(ARTHROPODES)
       │     ├─o Cheliceriforma
       │     │ ├─o Pycnogonida....................................................(Araignées de mer)
       │     │ └─o Chelicerata
       │     │  ├─o Merostomata..................................................(Limules)
       │     │  └─o
       │     │   │
       │     │   └─o ARACHNIDA..................................................(ARACHNIDES)
       │     │    ├─o Scorpiones...............................................(Scorpions)
       │     │    ├─o
       │     │    │ ├─o
       │     │    │ │ ├─o Solpugida ou Solifugae...............................(Solifuges)
       │     │    │ │ └─o Pseudoscorpiones.....................................(Pseudoscorpions)
       │     │    │ └─o
       │     │    │  ├─o Opiliones............................................(Opilions)
       │     │    │  └─o
       │     │    │   ├─o Ricinulei
       │     │    │   └─o Acari (+)..........................................(Acariens)
       │     │    └─o
       │     │     ├─o Palpigradi
       │     │     └─o
       │     │      ├─o Uropygi..............................................(Uropyges)
       │     │      └─o
       │     │       ├─o Amblypygi..........................................(Amblypyges)
       │     │       └─o Araneae (+)........................................(Araignées)
       │     │
       │     └─o Mandibulata
       │      ├─o MYRIAPODA......................................................(MYRIAPODES)
       │      │ ├─o Chilopoda....................................................(Chilopodes)
       │      │ └─o Progoneata
       │      │  ├─o Diplopoda..................................................(Diplopodes)
       │      │  └─o
       │      │   ├─o Pauropoda
       │      │   └─o Symphyla
       │      └─o PANCRUSTACEA...................................................(CRUSTACÉS)
       │       ├─o Remipedia
       │       ├─o Ostracoda....................................................(Ostracodes)
       │       ├─o Cephalocarida................................................(Céphalocarides)
       │       ├─o Maxillopoda..................................................(Crustacés maxillopodes)
       │       │ ├─o Mystacocarida
       │       │ └─o
       │       │  ├─o Copepoda.................................................(Copépodes)
       │       │  └─o
       │       │   ├─o Branchiura
       │       │   └─o
       │       │    ├─o Thecostraca..........................................(Bernacles)
       │       │    └─o Tantulocarida
       │       ├─o Branchiopoda
       │       ├─o Malacostraca.................................................(Crustacés malacostracés)
       │       │ ├─o Phyllocarida
       │       │ └─o Eumalacostraca
       │       │  ├─o Hoplocarida
       │       │  └─o Caridoida
       │       │   ├─o Syncarida
       │       │   ├─o Eucarida
       │       │   │ ├─o Euphausiacea
       │       │   │ └─o
       │       │   │  ├─o Amphionidacea
       │       │   │  └─o Decapoda...........................................(Crabes, crevettes, homards)
       │       │   │                             (inclus les Brachyura Ocypodes)
       │       │   └─o Peracarida
       │       │    ├─o Thermosbaenacea
       │       │    ├─o Lophogastrida
       │       │    ├─o Mysida
       │       │    └─o
       │       │     ├─o Amphipoda..........................................(Amphipodes)
       │       │     └─o Isopoda............................................(Cloportes)
       │       │
       │       └─o Hexapoda
       │        ├─o 
       │        │ ├─o Protura..................................................(Protoures)
       │        │ ├─o Collembola (+)...........................................(Collemboles)
       │        │ └─o Diplura
       │        └─o INSECTA....................................................(INSECTES)
       │         ├─o Archaeognatha
       │         └─o Dicondylia
       │          ├─o Thysanura..............................................(Thysanoures)
       │          └─o Pterygota
       │           ├─o Palaeoptera
       │           │ └─o Eupalaeoptera
       │           │  ├─o Panephemeroptera
       │           │  │ └─o Ephemeroptera..................................(Éphémères)
       │           │  └─o Odonatoptera
       │           │   └─o ODONATA........................................(Libellules)
       │           └─o Neoptera
       │            ├─o Polyneoptera
       │            │ ├─o
       │            │ │ ├─o
       │            │ │ │ ├─o Embioptera
       │            │ │ │ └─o Plecoptera...................................(Plécoptères)
       │            │ │ └─o
       │            │ │  ├─o ORTHOPTERA...................................(Sauterelles, criquets, grillons)
       │            │ │  └─o Phasmida.....................................(Phasmes)
       │            │ └─o
       │            │  ├─o Grylloblattodea
       │            │  ├─ Zoraptera
       │            │  ├─o DERMAPTERA.....................................(Perce-oreilles)
       │            │  └─o Dictyoptera
       │            │   ├─o ISOPTERA.....................................(Termites)
       │            │   └─o
       │            │    ├─o BLATTARIA..................................(Blattes)
       │            │    └─o Mantodea...................................(Mantes)
       │            └─o Eumetabola
       │             ├─o Paraneoptera
       │             │ ├─o HEMIPTERA......................................(Punaises)
       │             │ └─o
       │             │  ├─o Thysanoptera
       │             │  └─o
       │             │   ├─o Psocoptera.................................(Psocoptères)
       │             │   └─o Phthiraptera
       │             └─o Endopterygota
       │              └─o Holometabola
       │               ├─o
       │               │ ├─o
       │               │ │ ├─o Strepsiptera
       │               │ │ └─o COLEOPTERA...............................(Scarabées, coccinelles, staphilins)
       │               │ └─o
       │               │  ├─o Neuroptera...............................(Neuroptères)
       │               │  └─o
       │               │   ├─o Rhaphidioptera
       │               │   └─o Megaloptera
       │               └─o
       │                ├─o HYMENOPTERA................................(Fourmis, abeilles, guêpes)
       │                └─o Mecopterodea
       │                 ├─o
       │                 │ ├─o Mecoptera..............................(Mécoptères)
       │                 │ └─o
       │                 │  ├─o Siphonaptera
       │                 │  └─o DIPTERA..............................(Mouches)
       │                 └─o
       │                  ├─o Trichoptera............................(Trichoptères)
       │                  └─o LEPIDOPTERA............................(Papillons)
       │
       └─o Deuterostomia
        │
        ├─o
        │ ├─o Hemichordata (+).......................................................(Hemichordés)
        │ │
        │ └─o ECHINODERMATA (+)......................................................(ÉCHINODERMES)
        │  │
        │  ├─o Pelmatozoa
        │  │ └─o Crinozoa
        │  │  └─o Crinoidea........................................................(Crinoïdes)
        │  └─o Eleutherozoa
        │   ├─o Holothuroidea......................................................(Holothuries)
        │   └─o
        │    ├─o Echinozoa
        │    │ └─o Echinoidea.....................................................(Oursins)
        │    └─o Asterozoa
        │     ├─o Ophiuroidea....................................................(Ophiures)
        │     └─o Asteroidea.....................................................(Étoiles de mer)
        │
        └─o Chordata
         │
         ├─o UROCHORDATA ou Tunicata (+)............................................(Urochordés ou tuniciers)
         │ ├─o Appendicularia.......................................................(Appendiculaires)
         │ └─o
         │  ├─o Thaliacea..........................................................(Thaliacés)
         │  └─o Ascidiacea.........................................................(Ascidies)
         │
         ├─o Cephalochordata........................................................(Amphioxus)
         └─o Craniata
          ├─o Myxinoidea...........................................................(Myxines)
          └─o Vertebrata...........................................................(VERTÉBRÉS)
           ├─o Petromyzontidae....................................................(Lamproies)
           │
           └─o Gnathostomata (+)
            │
            ├─o CHONDRICHTHYES (+)...............................................(POISSONS CARTILAGINEUX : requins & raies)
            │
            └─o OSTEICHTHYES.....................................................(POISSONS OSSEUX)
             ├─o Actinopterygii (+).............................................(Poissons osseux actinopterygiens)
             └─o Sarcopterygii..................................................(Poissons osseux sarcopterygiens)
              ├─o Actinistii...................................................(Cœlacanthe)
              └─o Rhipidistia
               ├─o Dipnoi (+).................................................(Dipneustes)
               │
               └─o Tetrapoda
                │
                ├─o AMPHIBIA (+).............................................(AMPHIBIENS)
                │ ├─o Gymnophiona............................................(Apodes : Céciliens)
                │ └─o Batrachia..............................................(Batraciens)
                │
                └─o Amniota (+)
                 ├─o Sauropsida.............................................(REPTILES & OISEAUX)
                 │ │
                 │ ├─o CHELONIA (+).........................................(Tortues)
                 │ │
                 │ └─o Diapsidia
                 │  │
                 │  ├─o LEPIDOSAURIA (+)
                 │  │ ├─o Sphenodontia
                 │  │ └─o Squamata.........................................(Reptiles squamates)
                 │  │  ├─o Amphisbaenia...................................(Amphisbènes)
                 │  │  └─o Sauria.........................................(Reptiles sauriens)
                 │  │   ├─o Gekkota......................................(Geckos)
                 │  │   ├─o Iguania......................................(Iguanes et caméléons)
                 │  │   └─o Autarchoglossa...............................(Lézards)
                 │  │    └─o Serpentes..................................(Serpents)
                 │  │
                 │  └─o Archosauria
                 │   ├─o Crocodilia.......................................(Crocodiles)
                 │   └─o AVES (+).........................................(Oiseaux)
                 │
                 └─o MAMMALIA (+)...........................................(MAMMIFÈRES)
                  ├─o Prototheria..........................................(Mammifères monotrèmes)
                  └─o Theria
                   ├─o Metatheria.........................................(Mammifères marsupiaux)
                   └─o Eutheria...........................................(Mammifères placentaires)

Specjalna grupa: plankton

Plankton żeglarz wyjątkowy, ponieważ nie jest taksonomiczne lub filogenetyczne grupa ale to ekologiczny zgrupowanie odrębnych organizmów należących do wielu grup (zwierząt lub zooplankton , roślin lub fitoplanktonu , bakterie, ...) definiowane tylko przez ich życia w sposób środowisko wodne, ich niezdolność do pływania poziomo pod prąd (pozwalają się miotać do woli, ale mogą poruszać się w pionie) oraz ich położenie u podstawy łańcuchów pokarmowych. Plankton ma być przeciwieństwie do Necton i pleiston .

Do gatunków zanikłe

W przeszłości wiele gatunków zwierząt zniknęło. Drzewo filogenetyczne powyżej jest w rzeczywistości tylko wierzchołkiem góry lodowej reprezentującej liczne formy życia i gatunki, które następowały po sobie w historii ewolucji. Niektóre, bardzo stare, są nam znane tylko dzięki skamieniałościom . Ich badania są przedmiotem paleontologii .

Zobacz też

Powiązane artykuły

Inny projekt Wikimedia

Witryny z obrazami bez tantiem

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Slawomir Sroka

To dobry artykuł dotyczący Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Bernadeta Lech

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Stefan Sikorski

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Miroslaw Krük

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Ilustrowany przewodnik filogenetyczny po świecie zwierząt.

Luiza Chmielewski

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.