Hydroksylaza tyrozynowaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Hydroksylaza tyrozynowa, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Hydroksylaza tyrozynowa. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Hydroksylaza tyrozynowa, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Hydroksylaza tyrozynowa. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Hydroksylaza tyrozynowa poniżej. Jeśli informacje o Hydroksylaza tyrozynowa, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Hydroksylaza tyrozynowa
Opis tego obrazu, równie skomentowany poniej
Struktura ludzkiej hydroksylazy tyrozynowej ( PDB  2XSN )
Nr WE WE 1.14.16.2
numer CAS 9036-22-0
Wspótwórcy Fe 2+
Aktywno enzymatyczna
IUBMB Wpis IUBMB
IntEnz Widok IntEnz
BRENDA Wejcie BRENDA
KEGG Wejcie KEGG
MetaCyc Szlak metaboliczny
PRIAM Profil
PDB Struktury
UDA SI AmiGO / EGO

Hydroksylazy tyrozynowej jest oksydoreduktaz , który katalizuje si reakcj  :

L- tyrozyna + tetrahydrobiopteryna + O 2    L- DOPA + 4 -hydroksytetrahydrobiopteryna .

Ten enzym przeksztaca tyrozyny do L -DOPA lub d ihydr O xy t fenylo lanine.

Wykorzystuje do tego tlen O 2.i kation z elaza Fe 2+ i tetrahydrobiopteryny jako kofaktorów . L -DOPA jest prekursorem od dopaminy , która sama w sobie jest wanym prekursora noradrenaliny i adrenaliny . Katalizuje on równie ograniczajcy etap w biosyntezie od katecholamin . W ludzi , enzym jest kodowany przez TH genu i znajduje si w centralnym ukadzie nerwowym , obwodowych neuronów wspóczulnych i z rdzenia nadnerczy . Hydroksylaza tyrozynowa wraz z hydroksylaz fenyloalaniny i hydroksylaz tryptofanu jest czci rodziny hydroksylazy aminokwasów aromatycznych (AAAH) zawierajcej biopteryn .

Struktura i charakterystyka hydroksylazy tyrozynowej

Hydroksylaza tyrozynowa (TH), zwana take tyrozyno-3-monooksygenaz, naley do rodziny hydroksylaz aminokwasów aromatycznych. S zalene od tetrahydrobiopteryny i elaza, ale ich struktura nie jest hemem. W rzeczywistoci TH wymaga naturalnego kofaktora donora wodoru, tetrahydrobiopteryny ( H 4 B Pt ), syntetyzowanej z 5 'trifosforanu guanozyny w komórkach posiadajcych enzym hydroksylaz tyrozynow. Hydroksylaza tyrozynowa ma w swojej strukturze miejsce aktywne, elazo (II), które jest poczone z dwiema histydynami, a take z kilkoma ligandami zawierajcymi tlen, takimi jak woda; a to zgodnie ze struktur heksagonaln. Hydroksylaza tyrozynowa ma mas atomow 240 kilodaltonów i skada si z czterech identycznych podjednostek o masie okoo 60 kDa. Na podstawie sekwencji nukleotydów wykazano, e gen hydroksylazy tyrozynowej ma okoo 8,5 kilozasad i skada si z 14 eksonów oddzielonych 12 intronami. Enzym ten wystpuje w czterech formach u ludzi, podczas gdy u zwierzt wystpuje tylko w jednej. Informacyjne RNA tych czterech izoenzymów s w wikszoci identyczne, z wyjtkiem tego w pobliu N-koca. Rónice te wynikaj z okrelonych wstawie i usuni. Enzym ten jest cytoplazmatyczny i znajduje si w okrelonych miejscach w mózgu, a mianowicie w istocie czarnej , w miejscu sinawym oraz w rdzeniu nadnerczy.

Hydroksylaza tyrozynowa skada si z dwóch domen, katalizatora i regulatora. Domena katalizatora znajduje si w pobliu C-koca i charakteryzuje si obecnoci aminokwasów konserwowanych w rónych gatunkach. Rzeczywicie, domena ta zawiera siedem cystein u ludzi i sze z tych siedmiu cystein wystpuje u zwierzt. Cysteina umoliwia utrzymywanie konformacji hydroksylazy tyrozynowej, poniewa tworzy mostków dwusiarczkowych i wspódziaa z elazem. Domena regulatorowa jest raczej zlokalizowana na N-kocu i ma hamujcy wpyw na aktywno enzymu. Wykazano równie, e fosforylacja i defosforylacja hydroksylazy tyrozynowej reguluje aktywno tego enzymu. Regulacja ta wpywa w szczególnoci na nigrostriotyczn aktywno dopaminergiczn. Fosforylacja jest przeprowadzana przez róne kinazy biakowe i obecnie na kocu N znajduje si pi miejsc fosforylacji: seryna -8, seryna-19, seryna-31, seryna-40 i seryna-153. Fosforylacja kadego z tych miejsc jest prowadzona przez róne enzymy i wedug rónych mechanizmów. Poniewa fosforylacja odgrywa wan rol w regulacji aktywnoci hydroksylazy tyrozynowej, moliwe jest zwikszenie syntezy dopaminy poprzez zwikszenie tej fosforylacji. Mona tego dokona aktywujc jedn lub wicej kinaz, jednoczenie hamujc jedn lub wicej fosfatazy, enzymów, które defosforyluj hydroksylaz tyrozynow. Zaobserwowano to równie przy uyciu kwasu okadaikowego, inhibitora fosfatazy, co pozwolio zaobserwowa wzrost aktywnoci TH w hodowlach komórkowych. Jednak tego kwasu nie mona stosowa u ludzi, poniewa jest rakotwórczy.

Rola hydroksylazy tyrozynowej w syntezie amin katecholowych

W katecholamin s zwizki organiczne, które s syntetyzowane z aromatycznego aminokwasu i polarny, L- tyrozyny . Dopaminy The adrenaliny i noradrenaliny s trzy najbardziej znane zwizki z tej grupy czsteczek mog dziaa jako neuroprzekanik lub jako hormonu . Te trzy aminy s syntetyzowane wedug wspólnego acucha metabolicznego i dlatego s uwaane za czsteczki poczone ze sob. L-tyrozyna jest czsteczk, która dziaa jako prekursor sekwencji metabolicznej. Aminokwas ten wystpuje w duych ilociach w poywieniu i moe by równie syntetyzowany z fenyloalaniny. Dlatego czsteczka ta znajduje si w krwiobiegu, a nastpnie przekracza barier krew-mózg i zostaje wychwycona przez neurony katecholaminergiczne poprzez ukad transportu obojtnych aminokwasów. Ten rodzaj transportu jest typu symportowego, poniewa jest sprzony z transportem jonów Na +.

Hydroksylaza tyrozynowa odgrywa istotn rol w metabolizmie L-tyrozyny, a tym samym w syntezie katecholamin. W rzeczywistoci, to cytoplazmatyczne enzymy, po jego aktywacji przez fosforylacj biaka wytwarzanego przez kinaz katalizuje przeksztacenie L- tyrozyny do L-DOPA ( D ihydr O xy P fenylo lanine). Ta reakcja jest nieodwracalna i wymaga obecnoci elaza elazawego, tlenu oddechowego oraz tetrahydrobiopteryny ( H 4 B Pt ). Atomy wodoru redukuj nastpnie atom tlenu, podczas gdy drugi atom tlenu wie si z trzecim atomem wgla w aromatycznym jdrze fenyloalaniny. Wytworzona L-DOPA jest nastpnie przeksztacana w dopamin przez enzym dekarboksylaz dopa, która jest nastpnie przeksztacana w norepinefryn (norepinefryn) przez enzym beta-hydroksylaz dopaminow i która sama jest ostatecznie przeksztacana w epinefryn (adrenalin) przez enzym fenyloetanoloamin. N-metylotransferaza. Te kolejne przemiany potwierdzaj zatem, e synteza katecholamin jest powszechn drog, a zatem zale od siebie nawzajem. Interesujcym faktem w syntezie tych czsteczek jest to, e enzym hydroksylaza tyrozynowa jest ograniczajcym etapem tego procesu, poniewa wystpuje w ograniczonej iloci. Dlatego ilo i aktywno tego enzymu determinuje ilo wytwarzanych katecholamin, bez zwizku z iloci obecnej tyrozyny, a aktywno hydroksylazy tyrozynowej jest równie regulowana przez wiele czynników. Na przykad syntetyczne produkty kocowe, takie jak epinefryna i noradrenalina, mog dziaa jako negatywna informacja zwrotna. Te róne syntetyczne czynniki ograniczajce mona obej, przyjmujc doustnie L-DOPA. Technika ta jest równie stosowana jako lek stosowany w leczeniu pacjentów cierpicych na chorob Parkinsona.

Hydroksylaza tyrozynowa i choroba Parkinsona

W chorobie Parkinsona jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym charakteryzuje upoledzenia koordynacji i dobrowolny ruch. Zwykle pojawia si po 50 roku ycia. Nie znamy jeszcze przyczyny tej choroby i dlatego nie mona jej wyleczy. Najczstszymi objawami s drenie, spowolnienie ruchowe i sztywno mini. W Kanadzie okoo 100 000 osób ma chorob Parkinsona. Z tej liczby dotknitych jest okoo 25 000 mieszkaców prowincji Quebec. Ponadto liczba ta ma tendencj do wzrostu wraz ze starzeniem si populacji. Statystyki pokazuj, e 1% populacji w wieku 65 lat i wicej oraz 2% osób w wieku 70 lat i wicej bdzie cierpie na chorob Parkinsona.

Choroba Parkinsona charakteryzuje si zmniejszeniem liczby neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej ródmózgowia, a take zmniejszeniem kontroli szlaku nigrostriatalnego, czyli drogi od ródmózgowia do prkowia. Dopamina jest wydzielana przez neurony istoty czarnej, które s poczone z innymi neuronami w prkowiu. Neurony w prkowiu przekazuj nastpnie komunikaty kontroli ruchu do kory, która ostatecznie przekazuje je do wókien miniowych. Zmniejszenie liczby neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej skutkuje deficytem dopaminy. Ta niewydolno powoduje zatem spadek sygnaów przekazywanych do prkowia, prowadzc w ten sposób do spadku wiadomoci wysyanych drog nigrostriataln. W kocu obserwujemy spadek sygnaów wysyanych do kory z prkowia, a tym samym zaburzenie ukadu ruchowego. Ocenia si, e w momencie diagnozy okoo 80% neuronów produkujcych dopamin przestao funkcjonowa.

W 95% przypadków przyczyny choroby Parkinsona nie s znane. Rzeczywicie, tylko 5% choroby jest wynikiem dziedzicznoci. Uwaa si jednak, e choroba ta moe by spowodowana stresem oksydacyjnym lub zapaleniem ukadu nerwowego. Stres oksydacyjny jest wywoywany przez endogenne wolne rodniki syntetyzowane podczas oddychania komórkowego lub przez egzogenne wolne rodniki z pestycydów i insektycydów. Te wolne rodniki modyfikuj potencja bon mitochondriów, a nastpnie blokuj acuch transportu elektronów. Zjawisko to powoduje gromadzenie si rodników ponadtlenkowych, które prowadz do apoptozy komórki, czyli neuronów dopaminergicznych.

Ponadto zaobserwowano spadek aktywnoci hydroksylazy tyrozynowej w szlaku nigrostriatalnym osób z chorob Parkinsona. Uwaa si, e ten spadek TH jest spowodowany zmniejszeniem liczby neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej i w prkowiu. Sugerowano równie, e TH przyczynia si do produkcji wolnych rodników, takich jak H 2 O 2 , powodujc w ten sposób stres oksydacyjny.

Tosamo hydroksylazy tyrozynowej w bazach danych

 • EnterProtein: AAI04968
 • OMIM: 191290
 • Struktura: 1 TOH

Uwagi i odniesienia

 1. (w) T. Nagatsu ,   Hydroksylaza tyrozynowa: ludzkie izoformy, struktura i regulacja w fizjologii i patologii   , Essays in Biochemistry , tom.  30, , s.  15-35 ( PMID  8822146 )
 2. Haavik, J., Toska, K., Tyrosine Hydroxylase and Parkinson's Disease. Molecular Neurobiology, 1998. 16 (3): str.  285-309 .
 3. Goldstein, M., Lieberman, A., Rola enzymów regulatorowych syntezy katecholamin w chorobie Parkinsona. NEUROLOGY, 1992. 42 (4): str.  8-10 .
 4. Kolb, B. Whishawa I. mózgu i zachowanie De Boeck i Larcier, 2002, Pary, 646 strony.
 5. http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/catecholamines.html , The catecholamines
 6. http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/CNbioch/POLY.Chp.9.3.html , Hydroksylaza tyrozynowa
 7. http://www.parkinsonquebec.ca/fr/mal_quitouche.htm , Kto to ma
 8. http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/minist/health-sante/messages/2007_04_05_e.html , Miesic wiadomoci Parkinsona - 2007
 9. http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cdic-mcc/20-2/b_e.html , Seria monografii o chorobach zwizanych ze starzeniem: XII. Choroba Parkinsona - najnowsze odkrycia i nowe kierunki
 10. http://www.parkinsonquebec.ca/fr/mal_questce.htm , Parkinson's, co to jest
 11. Mogi,. M., Harada, M., Kiuchi, K., Kojima, K., Kondo, T., Narabayashi, H., Rausch, D., Riederer, P., Jellinger, K., Nagatsu, T., Homospecific activity (aktywno biaka enzymu) hydroksylazy tyrozyny wzrasta w mózgu choroby Parkinsona. J Neural Transm, 1988. 72: str.  77-81 .

Zobacz te

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Hydroksylaza tyrozynowa, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Hydroksylaza tyrozynowa i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Hydroksylaza tyrozynowa na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Sylwester Dziedzic

Ten wpis na Hydroksylaza tyrozynowa sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Kamil Makowski

Ten wpis o Hydroksylaza tyrozynowa był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Malwina Walczak

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Hydroksylaza tyrozynowa.