GeografiaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Geografia , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Geografia . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Geografia , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Geografia . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Geografia poniżej. Jeśli informacje o Geografia , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Geografia
Obraz w Infoboksie.
Podklasa
Praktykowane przez
Obiekt
Historia

Geografia (od staroytnego greckiego - Geographii , skadajcy si z " " ( on GÊ ) (the Ziemia ) i "" ( graphein ) opisuj, to aciska geographia , dosownie przetumaczy jako "rysunek Ziemi") jest nauka skoncentrowaa si na teraniejszoci, majc za przedmiot opis Ziemi, a w szczególnoci badanie zjawisk fizycznych, biologicznych i ludzkich, które wystpuj na kuli ziemskiej, na pewnym poziomie wzgldnej abstrakcji, który do tego nadaje, wielodyscyplinarno rozumiana lub nawet transdyscyplinarno w pewnym sensie. Portal informacji geograficznej rzdu Quebecu definiuje geografi jako nauk wiedzy o aktualnym, naturalnym i ludzkim aspekcie powierzchni Ziemi. Pozwala nam zrozumie przestrzenn organizacj zjawisk (fizycznych lub ludzkich), które pojawiaj si w naszym otoczeniu i ksztatuj nasz wiat.

Jest podzielony na trzy gówne gazie:

Poniewa dziki postpom w astronomii i astronautyce formacje s obecnie znane gdzie indziej ni na tej planecie, termin ten jest uywany dla wszystkich obiektów niebieskich .

Ewolucja i zakres pojcia geografii

Pierwsz osob, która uya sowa geografia by Eratostenes (276-194 pne ) w odniesieniu do dziea, które teraz zostao utracone, ale pojawienie si geografii przypisuje si Herodotowi (484-420 pne) .- C. ); uwaany równie za pierwszego historyka. Dla Greków jest to racjonalny opis Ziemi, obejmujcy gównie geografi fizyczn . Jest to nauka, która odpowiada na now ciekawo i która okreli geopolityk poprzez okrelenie terytoriów, które maj zosta podbite i utrzymane, co pociga za sob tworzenie map. Dla Strabona geografia jest podstaw szkolenia tych, którzy chc decydowa.

Cztery tradycje historyczne w badaniach geograficznych to analiza przestrzenna zjawisk przyrodniczych i ludzkich (geografia jako badanie rozmieszczenia istot ywych), studia terytorialne (miejsca i regiony), badanie relacji midzy czowiekiem a jego rodowiskiem oraz badania naukowe o Ziemi .

Wraz z ewolucj bada naukowych kilka dziedzin geografii przeksztacio si w samodzielny status nauki. Nale do nich klimatologia , oceanografia , kartografia itp. co skutkowao gównie przeorientowaniem dziaa geografa na interakcje midzyludzkie (aspekt spoeczny) i jego stosunek do otoczenia (aspekt przestrzenny). Geografia fizyczna i matematyczna to gazie geografii, które najbardziej przeszy t ewolucj nauki, podczas gdy geografia czowieka wykorzystaa t zmian, aby przej od geopolityki do bardziej racjonalnego i wzbogaconego badania relacji i relacji midzyludzkich ni te, które wchodz w interakcje ze swoim rodowiskiem. poprzez nowe dyscypliny.

Niemniej jednak wspóczesna geografia jest wszechogarniajc dyscyplin, której celem jest przede wszystkim lepsze zrozumienie naszej planety i wszystkich jej ludzkich i przyrodniczych zoonoci, nie tylko tego, gdzie znajduj si obiekty, poprzez opracowywanie map, ale take tego, jak si zmieniy i powstay. by. Geografowie od dawna postrzegaj swoj dyscyplin jako dyscyplin rozdroa (Jacqueline Bonnamour), pomost midzy naukami humanistycznymi i fizycznymi. Geograficzne ujcie zjawiska nie ogranicza si jedynie do wykorzystania kartografii (badanie map). Siatka pyta, zwizana z kartografi , pozwala dostosowa analiz przedmiotu przestrzeni i wyjani, dlaczego takie a takie zjawisko znajdujemy tu, a nie gdzie indziej. Geografia ma zatem zastosowanie do okrelania przyczyn, zarówno naturalnych, jak i ludzkich; a kiedy obserwuj rónice, ich konsekwencje.

Dzisiaj w praktyce narzuci si podzia geografii na dwie gówne gazie: geografi czowieka i geografi fizyczn . Jednak geografia pozostaje par excellence dyscyplin syntezy, która kwestionuje zarówno lady pozostawione przez spoeczestwa (ulepszenie przestrzeni lub wpywy) lub natur (orogeneza gór, wpyw klimatu itp.), jak i dynamik dziaania. (spoeczno-gospodarcze pojawienie si pokojowej fasady azjatyckiej, stopniowa deindustrializacja rozwinitych krajów gospodarki rynkowej) oraz w rodowisku fizycznym (  zmiana globalna  , wzrost poziomu morza itp.). Geografia jest zatem zainteresowana zarówno dziedzictwem (fizycznym lub ludzkim), jak i dynamik (demograficzn, spoeczno-ekonomiczn, kulturow, klimatyczn itp.) obecn w przestrzeni.

Ponadto dyscyplina ta ma tendencj do integrowania rónych dziedzin kultury, takich jak malarstwo pejzaowe, powie [ref. konieczne] lub kino.

Historia

geografia staroytna

Diego Vélasquez , Geograf (1627-1630)

W basenie Morza ródziemnego geografia pierwotnie skadaa si z pomiarów eksperymentalnych oraz opisów podróy i miejsc, aby wymieni znany wszechwiat. Mapy i eksploracje s gównie dzieem badaczy wiata greckiego . Tak wic Claude Ptolémée w swojej pracy Geografia wymienia wszystkie znane wszechwiaty . Anaksymander tworzy jedn z pierwszych map znanego wiata.

e Grecy s pierwszym cywilizacja znana badali geografii, zarówno jako nauka i jako filozofia [ref. konieczne] . Duy wkad do tej dyscypliny wnieli Tales z Miletu , Herodot (autor pierwszej chorografii ), Eratostenes (pierwsza mapa znanego wiata - ekumena - obliczenie obwodu Ziemi), Hipparch , Arystoteles , Ptolemeusz . Rzymianie wprowadzili nowe techniki, mapujc nowe regiony.

Ci prekursorzy rozwinli cztery gazie geografii, które trway a do renesansu  :

 • odkrywa i eksplorowa kontynenty;
 • pomiar przestrzeni naziemnej ( geodezja );
 • zlokalizowa Ziemi w ukadach astronomicznych ( kosmografia );
 • reprezentuj przestrze ziemsk ( kartografi ).

Epoka nowoytna

Vermeer , Geograf , 1669, w Städelsches Kunstinstitut we Frankfurcie nad Menem

Po renesansie i wielkich odkryciach geografia staa si samodzieln dyscyplin w dziedzinie nauki.

Mikoaj Kopernik rozwija teori heliocentryzmu, zgodnie z któr Soce znajduje si w centrum Wszechwiata, a Ziemia kry wokó Soca. Gérard Mercator opublikowa w 1569 roku map wiata w osiemnastu arkuszach zatytuowan   Projekt Mercator  , która dostarczya nawigatorom prawdziwego opisu konturów ldu.

Okres wspóczesny

Midzy XIX TH i XX -tego  wieku, kilka prdy rozwijaj próby wykazania interakcji midzy czowiekiem a natur , z wikszym lub mniejszym powodzeniem i dyscypliny podejcia:

 • nurt deterministyczny, kierowany przez niemieckiego geografa Carla Rittera . Determinizm uwaa, e przyczyna naturalna wywouje spoeczne konsekwencje;
 • nurt ekologiczny, opracowany przez niemieckiego geografa Friedricha Ratzela . Kada ywa istota jest produktem rodowiska, w którym yje;
 • prawdopodobny nurt Vidala de La Blache, który stara si zakwalifikowa poprzednie podejcia. Nie ma geograficznych wyznaczników, ale moliwoci, z których czowiek wybiera lub nie korzysta. Natura oferuje, czowiek rozporzdza.

Francuski Szkoa Geografii , stworzony przez Paul Vidal de la Blache, rozwija równie funkcj szczególnych: geografii regionalnej . Chodzi o radzenie sobie z unikatowoci, z regionem ("idiografia" czy praca nad konkretami), unikajc w ten sposób nomotetycznych dryfów, ale mieszczcych si w wiedzy encyklopedycznej.

Élisée Reclus jest autork encyklopedii ( Nowa Uniwersalna Geografia , w 19 tomach). Na jego pogldy geograficzne wpyny jego anarchistyczne przekonania .

Wielki mutacje XX th  wieku

Nowa geografia rozwina si od lat 60. w Stanach Zjednoczonych i rozprzestrzenia si na Francj, Szwajcari, a zwaszcza Niemcy w latach 70. . Jest pod bezporednim wpywem geografii anglosaskiej i skandynawskiej. Zainspirowana matematyk ( statystyka ) i zasadami ekonomii , ta geografia próbuje ustanowi uniwersalne prawa (nauka nomotetyczna) [ref. konieczne] .

Tworzc multidyscyplinarn wiedz, geografia dostarcza kluczy do czytania i analizowania gównych wspóczesnych problemów czcych przestrzenie i spoeczestwa. Skierowany jest do rónych odbiorców: polityków, mediów, naukowców, a take caego spoeczestwa. W naszym coraz bardziej zglobalizowanym wiecie dyscyplina ta umoliwia w szczególnoci wieloskalarne i krytyczne ujcie przepywów towarów, informacji i ludzi w celu sprostania wyzwaniom zwizanym ze zmian klimatu, urbanizacj czy migracj i konfliktami zbrojnymi. Geografia stanowi zatem narzdzie wiedzy i edukacji w tych kwestiach, umoliwiajc dziaanie na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym [ref. konieczne] .

Oddziay naukowe

Geografia matematyczna

Geografii matematycznej koncentruje si na powierzchni Ziemi, badania jego matematycznej reprezentacji i jej stosunku do ksiyca i soca. Jest to pierwsza forma nauk geograficznych, która pojawia si w staroytnej Grecji, a dzi obejmuje nastpujce dyscypliny naukowe i techniczne:

 • geodezja , nauka, która koncentruje si na badaniu ksztatu i pomiaru wymiarów Ziemi;
 • mapping , implementacja i analiza map . Gówn zasad kartografii jest reprezentacja danych na zredukowanym noniku reprezentujcym rzeczywist przestrze;
 • geografia astronomiczne  ;
 • z Geomatyki niedawno opracowa ga geografii, który róni si od poprzedniego przez zastosowanie narzdzi informatycznych do analizy terytorium. Uzupenia systemy informacyjne opracowane gdzie indziej w innych dyscyplinach o odniesienie przestrzenne: pooenie geograficzne, powszechnie okrelane przez ukad wspórzdnych geograficznych (X, Y, Z). Rozrónia si zatem systemy informacji geograficznej ( GIS ) i teledetekcj satelitarn  ;
 • analiza przestrzennego , który obejmuje zestaw narzdzi, ale równie koncepcje modelowania struktur przestrzennych i analiza spoeczestwa w wymiarach przestrzennych ycia;
 • Fotogrametryczna do okrelenia wymiarów i wielkoci przedmiotów z pomiarów fotografie pokazujce perspektyw tych obiektów;
 • topografia .

Geografia fizyczna

Geografia fizyczna to dyscyplina, której celem jest opisywanie, porównywanie i wyjanianie krajobrazów . Jest zorganizowany w kilka specjalnoci: geomorfologia (strukturalna i dynamiczna), klimatologia , hydrologia , biogeografia i paleogeografia . Dyscypliny te przyczyniaj si do analizy rodowiska przyrodniczego , jak mówi si dzi coraz czciej, krajobrazów , które s geosystemem  : caoci geograficzn obdarzon wasn struktur i funkcjonowaniem, która jest wpisana w przestrze i czas (skale czasoprzestrzenne ). Geosystem skada si z elementów abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych, które wchodz w interakcje:

 • te czynniki abiotyczne ( martwe, czynniki rodowiskowe, inne ni z ywymi) odnosz si do:
  • z litosfery (skay);
  • i atmosfera , determinujca klimat . Klimat przejawia si w ruchu mas powietrza, ale take w rodowiskach skalistych za porednictwem czynników meteorologicznych, które uczestnicz w klimacie glebowym, w procesach wietrzenia (zmiany zachodzce w skaach pod wpywem zjawisk atmosferycznych);
  • i wreszcie hydrosfera (wody), których ogólne badanie jest domen hydrologii, która dzieli si na hydrologi kontynentaln i hydrologi morsk (lub oceanografi ). Hydrografia dotyczy badania dystrybucji wody (patrz sie hydrograficzna ). W rodowisku naturalnym woda to nie tylko wody atmosferyczne, rzeki, jeziora, morza i oceany oraz lodowce wod naley rozpatrywa w jej trzech postaciach ale take wod w niej zawart, litosfer.
 • te czynniki biotyczne ( BIOS , ycie), reprezentowane przez biosferze (roliny przez geografii rolin i zwierzt, w tym zwierzt glebowych pedofauna );
 • e antropogeniczne skadniki ( Anthropos , czowiek). Obecne badanie geosystemów charakteryzuje si wikszym uwzgldnieniem antropizacji , podobnie jak nacisk kadzie si na ewolucj w czasie.

Na przykad geomorfologia analizuje jeden ze skadników rodowiska przyrodniczego, w cisym powizaniu z innymi dyscyplinami geografii fizycznej i nauk o Ziemi (geologia). Mona wyróni geomorfologi strukturaln, która w reliefie odpowiada bezporedniemu wyrazowi struktury, od geomorfologii dynamicznej (a nawet klimatycznej), której formy s zwizane z dziaaniem okrelonego klimatu. Dyscyplina ta zwizana jest równie z analiz rodowiska jako caoci w ramach projektów rozwojowych lub ochrony rodowisk przyrodniczych.

Gównym celem geografii fizycznej jest rodowisko. Jest to dzia geografii, który do lat 1950-1970 dominowa za pomoc geomorfologii, w szczególnoci strukturalnej, a wic i caej dyscypliny. Studium geografii fizycznej i krajobrazu byo podstaw studiów nad geografi dla ojca geografii francuskiej, Paula Vidala de La Blache . Aby zrozumie organizacj spoeczestw ludzkich, konieczne byo przeanalizowanie rodowiska, w którym yli ludzie. Historyk Lucien Febvre okreli to podejcie jako moliwe, natura rozdziela karty, czowiek odgrywa rol (J.-P. Alix, L'Espace Humain ) ( moliwo ). Ewolucje epistemologiczne lat 60. mocno osabiy geografi fizyczn, geografowie tacy jak Yves Lacoste ostro krytykowali zbyt silne utrzymywanie geografii fizycznej jako elementu wyjaniajcego organizacj spoeczestw ludzkich (determinizm).

Dzisiaj geografia fizyczna zmienia si dramatycznie. Coraz bardziej interesuje j rola czowieka w transformacji jego rodowiska fizycznego. Wród najpowszechniej stosowanych poj znajdujemy antropizacj (patrz np. zalety i ograniczenia w pracy J.-P. Marchanda, University of Brittany, na temat klimatu Irlandii).

Miejsce geografii fizycznej jest przedmiotem debaty w samej geografii. Niektórzy postrzegaj geografi fizyczn jako nauk o przyrodzie, inni, jak J.-P. Marchand stwierdza: geografia fizyczna, nauki spoeczne. Jedno dyscypliny jest czsto kwestionowana z dwóch powodów. Niektórzy geografowie fizyczni zbliyli si bardzo do jednostek badawczych zajmujcych si naukami o rodowisku. Niektórzy geografowie humanistyczni odrzucaj w imi determinizmu fizyczne wyjanienie organizacji przestrzeni ludzkich.

Niektórzy geografowie fizyczni integruj koncepcje geografii czowieka i nauk spoecznych. Opowiadaj si za odrodzeniem geografii fizycznej zwanej czasami geografi rodowiska. Przykadem tego s badania z zakresu zrównowaonego rozwoju . Yvette Veyret w geomorfologii, Martine Tabaud w klimatologii i Pawe Arnoud w biogeografii staraj si pogodzi fizyczne geografii i geografii , czc studia na rodowisko, biorc pod uwag geopolityczne aktorów i rozwoju.

Ludzka Geografia

Geografia ogólna

Ludzki geografia jest nauk o przestrzennym dziaalnoci czowieka na powierzchni kuli ziemskiej, tak badaniu ekumena , to znaczy obszary zamieszkane przez ludzi. Analiz geografii czowieka przeprowadzano w tym czasie przez pryzmat gstoci: staralimy si zrozumie preferencje, które kieruj ludmi w wyborze miejsca, w którym chc y. Geografia uniwersytet z pocztku XX -go  wieku, podkrela wag historii. W tym podejciu interakcja midzy czowiekiem a natur za pomoc ich wiedzy i wasnej historii prowadzi do rozrónienia spoeczestw i regionów wedug ich stylu ycia.

Geografia ludzki by pocztek XX th  wieku ubogich relacja z tej dyscypliny. Podobnie jak geografia fizyczna, bya to przede wszystkim bardzo opisowa i mao analityczna dyscyplina. W latach 1920-1930 wokó Alberta Demangeona, w pobliu szkoy Annales, rozwino si ekonomiczne podejcie do geografii czowieka. Ale zawsze geografia regionalna dominuje w tym okresie. W latach 60. powstaa nowa geografia, czyli analiza przestrzenna, której ambicj byo okrelenie uniwersalnych praw organizacji przestrzeni przez czowieka. To pozytywistyczne podejcie przez dugi czas bdzie zajmowao wane miejsce w trendach geograficznych. Geografia czowieka zostaa odnowiona pod koniec lat 70. przez Yvesa Lacoste , twórc i zaoyciela przegldu Hérodote w 1976 roku (najpierw zatytuowanego Strategies geographies ideologies , a nastpnie w 1983 roku Revue de géographie et de géopolitique ) i autora eseju La Geography. prowadzi wojn . Nastpnie rehabilituje polityczne podejcie do geografii, nauki, któr, jak wierzy, mona wykorzysta, by suy sprawie uciskanych .

Pewna cz geografów cakowicie odrzuca geografi fizyczn, uznajc geografi za nauk spoeczn, ta wizja jest szczególnie przekazana w czasopimie Espace-Temps zaoonym w 1975 roku przez Jacquesa Lévy'ego i Christiana Grataloup.

Dzisiaj geopolityka skania si do analizowania konsekwencji globalizacji ( geoekonomia ) i gospodarowania zasobami naturalnymi ( zoto  ; niebieskie zoto woda  ; czarne zoto ropa naftowa  ; zielone zoto las ) to obiekty najczciej badane przez geografi czowieka. Geografia czowieka zostaa równie wzbogacona o podejcie kulturowe (geografia kulturowa bada praktyki i styl ycia ludnoci. Geografia pci, spadkobierczyni postmodernizmu i podgazi geografii kulturowej, rozwija si we Francji od koca lat 90.) .

geografia regionalna

Geografia regionalna jest geograficzny badania prdu podzieli przestrze na regiony. Pierwszym krokiem w tym procesie jest wic grupowanie pod t nazw miejsc, którym przypisuje si pewn jednorodno. Wtedy moemy powiedzie, jak ten region jest jednostk geograficzn, czym róni si od innych regionów. Od lat 50. w wiecie anglosaskim, potem z dziesicioletnim, a nawet dwudziestoletnim opónieniem we Francji, paradygmat tego regionu by mocno krytykowany, w szczególnoci wokó przegldu L'Espace Géographique . Jeli podejcie regionalne jest uwaane za przestarzae, to z powodu globalnych wstrzsów, takich jak rewolucja transportowa czy globalizacja. Ta krytyka bdzie promowa pojawienie si nurtu, który chce by bardziej naukowy i obiektywny: szkoa analizy przestrzennej .

Od lat 70. i 80. XX wieku w geografii rozwijay si nowe gazie swojej dyscypliny zgodnie z podejciem multidyscyplinarnym (w szczególnoci wykorzystanie narzdzi z zakresu ekonomii, matematyki, politologii, socjologii i informatyki), inspirowanych skandynawsk, pónocn Geografie amerykaskie i angielskie, w szczególnoci poprzez róne podejcia:

Pola wzgldne

W ekonomii przestrzenne to obszar na pograniczu geografii ekonomicznej i mikroekonomii . Zajmuje si badaniem kwestii lokalizacji gospodarczej oraz relacji gospodarczych midzy globalnym ( globalizacja ) a lokalnym ( planowanie regionalne , centrum kompetencji , relokacja itp.).

Pojcie skali lub podejcie wieloskalarne jest w geografii istotne: w zalenoci od tego, czy geograf bada ca planet (w maej skali), czy tylko jej cz (w duej skali), mówimy o geografii ogólnej lub geografii regionalnej . Dzi jednak wolimy mówi o geografii tematycznej zamiast o geografii ogólnej i geografii terytoriów zamiast geografii regionalnej.

Inne planety

Przed latami 70. astronomia bya zupenie inn nauk. Od czasu eksploracji kosmosu geografia zajmuje si równie badaniem fizycznych cech wszystkich cia niebieskich; dla kadego nie utworzono adnego konkretnego sowa. Poniewa ich powierzchnie zaczynaj by znane, to samo podejcie kieruje badaniami.

Wyjtek

Wydaje si, e stosuje si jedynie selenografi . Zaproponowano na przykad termin areografia dla Marsa , ale odniós on niewielki sukces.

Metody i techniki

Geografia wymaga umiejtnoci lokalizacji rónych czci Ziemi wzgldem siebie. Aby to zrobi, w historii opracowano wiele technik. Przez dugi czas [Ile] Geografowie zadawali sobie cztery gówne pytania, kiedy patrzyli na Ziemi , tworzc cz tego w opisowym i analitycznym procesie:

 1. Kto: jednostki i spoeczestwa wytwarzaj swoj przestrze swoimi wartociami i stylem ycia;
 2. Co: wpyw tych ludzi, czy to ekonomiczny, spoeczny, czy rodowiskowy, produkt ich instytucji, bada, technik, wymiany, a nawet eksploatacji zasobów naturalnych  ;
 3. Gdzie: miejsce tej dziaalnoci czowieka; bardziej ogólnie powód lokalizacji;
 4. Kiedy: okres historyczny, w którym jednostki lub spoeczestwa tworz przestrzenie, które uzupeniaj lub konkuruj z poprzednimi.

Poniewa wspózalenoci przestrzenne s kluczem do tej synoptycznej nauki, mapy s kluczowym narzdziem. Do klasycznej kartografii doczyo bardziej nowoczesne podejcie do analizy geograficznej, komputerowe systemy informacji geograficznej (GIS).

W swoim badaniu geografowie stosuj cztery powizane ze sob podejcia:

 • Systematyczny grupuje wiedz geograficzn w kategorie, które mona eksplorowa globalnie.
 • Regionalny analizuje systematyczne relacje midzy kategoriami dla okrelonego regionu lub miejsca na planecie.
 • Opisowe po prostu wskazuje lokalizacj cech i populacji.
 • Analityczne pyta, dlaczego znajdujemy cechy i populacje na okrelonym obszarze geograficznym.

Mapowanie

Kartografia bada reprezentacj powierzchni Ziemi i dziaalnoci czowieka. Chocia inne subdyscypliny geografii opieraj si na mapach do przedstawiania swoich analiz, tworzenie map jest wystarczajco abstrakcyjne, aby rozpatrywa je w oderwaniu. Kartografia ewoluowaa od zbioru technik rysunkowych do prawdziwej nauki. [ref. niezbdny]

Kartografowie musz nauczy si psychologii poznawczej i ergonomii, aby zrozumie, które symbole najskuteczniej przekazuj informacje o Ziemi, oraz psychologii behawioralnej, aby zaangaowa czytelników map do dziaania na podstawie informacji. Musz nauczy si geodezji i wystarczajco zaawansowanej matematyki, aby zrozumie, w jaki sposób ksztat Ziemi wpywa na znieksztacenie symboli mapy wywietlanych na paskiej powierzchni w celu ogldania. Bez wikszych kontrowersji mona powiedzie, e kartografia jest zalkiem, z którego wyrosa szersza dziedzina geografii.

Systemy Informacji Geograficznej

System informacji geograficznej (GIS) to system informacji zdolny do organizowania i prezentowania przestrzennych danych alfanumerycznych , a take tworzenia planów i map. Jej zastosowania obejmuj geomatyczne czynnoci przetwarzania i dystrybucji informacji geograficznej . Przedstawienie odbywa si na ogó w dwóch wymiarach, ale moliwe jest renderowanie 3D lub animacja przedstawiajca zmienno czasow na danym terytorium, w tym materia, to, co niematerialne i idea, aktorzy, przedmioty i rodowisko, przestrze i przestrzenno.

Biece wykorzystanie w geograficznym informacyjnego systemu jest mniej lub bardziej realistycznym odwzorowaniem otoczenia przestrzennego na podstawie geometrycznej pierwotnych points, wektory (uków), wieloktów lub oczka (rastra). Te prymitywy s powizane z informacjami atrybutowymi, takimi jak przyroda ( droga , kolej , las , itp.) lub innymi informacjami kontekstowymi (na przykad liczba mieszkaców, typ lub obszar gminy). Domen czonkostwa w tego typu systemach informacyjnych jest nauka o informacji geograficznej .

To zastosowanie upowszechnia moliwo atwego umieszczania na stronach serwisu internetowego map nakadajcych dane na to kartograficzne, za pomoc interfejsów programistycznych (API, od Application Programming Interface ). Najbardziej znanymi przykadami s Google Maps API, Microsoft®Bing Maps itp. Dla programistów, którzy chc zintegrowa gówne standardy informacji geograficznych, bezpatna biblioteka ulotek JavaScript skupia du spoeczno oficjalnych organizacji i specjalistów.

Teledetekcja

W teledetekcji oznacza, w najszerszym tego sowa znaczeniu, pomiarów lub pozyskiwania informacji na temat obiektu lub zjawiska, za pomoc przyrzdu pomiarowego majcego adnego kontaktu z obiektem badanym. Jest to zdalne uycie dowolnego rodzaju instrumentu (np. samolotu, statku kosmicznego, satelity czy odzi ) pozwalajcego na pozyskiwanie informacji o rodowisku . Czsto wykorzystywane s takie przyrzdy jak kamery, lasery , radary , sonary , sejsmografy czy grawimetry . Wspóczesna teledetekcja zwykle obejmuje przetwarzanie cyfrowe, ale moe równie wykorzystywa metody niecyfrowe.

Metody geografii ilociowej

W geostatystyka jest dyscyplin na pograniczu matematyki i nauk o Ziemi . Historycznie jego gównym obszarem zastosowania jest szacowanie zó kopalin, ale jego obecny obszar zastosowa jest znacznie szerszy i kade zjawisko przestrzenne mona bada za pomoc geostatystyki.

Analiza danych geograficznych: geografowie, urbanici i planici coraz czciej korzystaj z duych tabel danych dostarczanych przez spisy ludnoci lub badania. Tabele te zawieraj tak wiele szczegóowych danych, e do wydobycia z nich gównych informacji potrzebna jest metoda. Taka jest rola analizy wielowymiarowej (zwanej te w rónych formach: analiz danych, analiz czynnikow lub analiz korespondencji lub statystyk wielowymiarow ). Wie si to z przeksztaceniem tabeli danych w macierz korelacji zmiennych w celu wyodrbnienia wektorów wasnych (lub czynników lub skadowych gównych ) i wytworzenia zmiany zmiennych.

Pierwsza zaleta: niektóre zmienne spisowe (cena ziemi, dochód, czynsze, itp.) zostan zastpione przez jeden czynnik, który podsumowuje je poprzez przeciwstawienie bogatych gospodarstw domowych biednym gospodarstwom domowym w miecie. Zamiast rysowa kilka zbdnych map, syntetycznych informacji dostarczy mapa czynnikowa reprezentujca struktur spoeczn. Druga zaleta, dowiadczenie pokazuje, e opozycja bogata/biedna stanowi podstawow informacj dostarczan przez spisy we wszystkich analizowanych duych miastach na wiecie. Wszystkie mapy przedstawiajce dane spoeczno-gospodarcze bd powtarza t struktur. Ale s zazwyczaj inne interesujce zjawiska (opozycja mody/stary, emeryci/pracujcy, niedawne dzielnice/osiedla ze starymi osiedlami, dzielnice etniczne itp.), które zostan ukryte przez to dominujce zjawisko. Analiza wielowymiarowa daje nowe zmienne, które s ortogonalne ze wzgldu na konstrukcj, czyli niezalene. Tak wic kady czynnik bdzie reprezentowa inne zjawisko spoeczne. Analiza rozpozna ukryt struktur lec u podstaw zmiennych.

Te metody s bardzo potne, niezbdne, ale take oferuj wiele puapek. Stosuje si róne formy analizy wielowymiarowej, w zalenoci od wybranej metryki (ogólnie, zwyka metryka euklidesowa lub chi-kwadrat, patrz test ² ), w zalenoci od obecnoci lub braku rotacji, w zalenoci od zastosowania "wspólnoci", oraz wkrótce. Dzisiaj uycie potnych komputerów i szeroko stosowanego oprogramowania statystycznego sprawia, e tego typu analizy s do powszechne, co zwiksza ryzyko bdu.

Etnografia jest nauk o antropologii , którego celem jest badanie opisowe i analityczne w dziedzinie obyczajów i zwyczajów poszczególnych populacji. To badanie byo wczeniej ograniczone do tak zwanych prymitywnych populacji.

Wspóczesne zawody w geografii

Planista miasta Pierre Merlin stwierdza, e "  to geografowie czsto tendencj do rozwaenia, szczególnie we Francji, ziemia (zwaszcza urbanistyka lub planowaniu ) jako naturalne przeduenie ich dyscypliny. S to bowiem z natury multidyscyplinarne pola dziaania, które nie mog by prerogatyw jednej dyscypliny, jakakolwiek by ona nie bya. Ale geografia, dyscyplina przestrzeni w rónych skalach, dotyczy przede wszystkim  .

Naley równie zauway, e w tej sekcji tak zwani profesjonalni geografowie, a zatem wyspecjalizowani w okrelonej nauce, nie s lub nie zawsze czuj si uwaani za geografów w zalenoci od charakteru ich wyksztacenia i zwizku, jaki moemy wykona. z geografi. Rzeczywicie, wikszo z tych zawodów (w szczególnoci te z geografii fizycznej i matematycznej) zostaa tak pogbiona, e staa si samodzieln nauk, wykraczajc poza prost analiz przestrzenn, e uywamy bardziej precyzyjnych terminów, takich jak klimatolog , oceanograf itp.

Organizacja i rozpowszechnianie wiedzy

Instytucje, firmy i orodki badawcze

Instytucje, firmy i orodki badawcze francuskojzycznego wiata

Inne instytucje, firmy i orodki badawcze

Publikacje

Czasopisma geograficzne

Chocia czasopisma geograficzne czasami maj staroytne pochodzenie, wiele z nich publikuje obecnie wersje elektroniczne.

Czasopisma midzynarodowe

Baza danych

Edukacja szkolna

Nauczanie geografii bya przedmiotem wielu bada, w szczególnoci przez Jacques'a Scheibling lub Isabelle Leforta , pokazujc, ze swoim wygldem jako dyscypliny prawdziwy szkoy we Francji w roku 1870 do dnia dzisiejszego., Jego ewolucja w równolegle z dowiedzia geografi, jej wykorzystanie do celów politycznych i ideologicznych ( ideologia szowinistyczna, kolonialna i rasistowska wedug Jacques'a Scheiblinga), zwaszcza po klsce z Prusami w 1870 r. (chodzio wówczas o uwiadomienie studentom jednoci ich kraju, ich tosamoci narodowej i przygotowania do zemsty) oraz w czasie podbojów kolonialnych i prób ucieczki od roli pomocniczej dyscypliny historycznej.

Od 1870 r. do dnia dzisiejszego wprowadzono wiele reform, które zmieniy dyscyplin geografii w szkolnictwie rednim, a take na uniwersytecie . Reformy te s znacznie od zawartoci programów, które uwalniaj si z zaawansowanym geografii naukowych i kontekcie spoecznym i historycznym (np dominacji nauczaniu geografii regionalnej na pocztku XX th  wieku , pod ery Vidalian), ni na nauce metody, aspekt pedagogiczny, jak wprowadzenie w latach 60. - 70. podrczników bardziej czytelnych, z du iloci kolorowych fotografii. Dzisiaj nauczanie geografii jest definiowane bardziej wedug ogranicze materialnych, takich jak przepenienie klas, zmniejszenie liczby godzin itp.

Znani geografowie

 • Anaksymander (610 pne - 546 pne): stworzy jedn z pierwszych map znanego wiata.
 • Herodot (480 pne - 425 pne).
 • Eratostenes (276 pne - 194 pne): obliczanie szerokoci i dugoci geograficznej, obliczanie obwodu Ziemi.
 • Strabon ( ok. 60 pne - ok. 20 ne).

Uwagi i referencje

 1.   Geografia: etymologia geografii   , CNRTL (dostp 10 marca 2017 r. )
 2. P.Merlin i F. Choay, Sownik urbanistyki i rozwoju , PUF,
 3.   geografia   , CNRTL
 4. Czym jest geografia  » , Geographic Quebec (dostp 11 stycznia 2017 )
 5. Eratostenes, Futura Sciences, https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/univers-eratosthene-663/
 6. https://sepia.ac-reims.fr/clg-rocroi/-joomla-/index.php/disciplinesid=75
 7. Malarstwo i geografia. Spotkanie z Rolandem Courtotem przy Les Cafés Géo, http://cafe-geo.net/peinture-et-geographie-rencontre-avec-roland-courtot/
 8. Geografia i kino: podrczniki uytkownika Jean-François Staszak, https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2014-1-page-595.htm
 9. Antoine Bailly i Robert Ferras, Elementy epistemologii geografii , Pary, Armand Colin,, 191  s. ( ISBN  978-2-200-24934-2 , OCLC  650205301 , czytaj online ) , s.  59-61
 10. Marc Fayad ,   Gérard Mercator, czowiek, który wynalaz GPS 500 lat temu!  » , Na Le Point ,(dostp 21 stycznia 2020 r. )
 11. Élisée Reclus i Joel Cornuault - pod redakcj, Od poczucia natury we wspóczesnych spoeczestwach , Charenton, Pierwsze kamienie,( ISBN  2-913534-04-X ) , s.  Jak oczekiwa siy jednostki z kajdan pastwa i jego rónych przedstawicieli, jeli nie przygotowujc teraz spoeczestwo odpowiedzialnych jednostek (str.12)
 12. François Saur, Geografia Fizyczna , Pary, Wydawnictwo Uniwersyteckie Francji,, 295  s. ( ISBN  978-2-13-058983-9 , OCLC  802324573 , czytaj online ) , s.  13
 13. Hervé Gumuchian, Claude Marois i Véronique Fèvre , Inicjacja bada w zakresie geografii: planowanie, rozwój terytorialny, rodowisko , Montreal, Pary, Les Presses de l'Université de Montréal, Economica,, 425  pkt. ( ISBN  2-7178-4013-3 , OCLC  892341384 , czytaj online ) , s.  47
 14. Julien Gargani , Kryzysy rodowiskowe i spoeczno-gospodarcze , L'Harmattan,, s.  149
 15. Prezentacja matematyczna opisana w - Sanders L. (1989) Statystyczna analiza danych w geografii , Montpellier, Alidade-RECLUS, 268 s.; prosta i krytyczna inicjacja w - Ciceri MF (1974) Analiza wielowymiarowa w geografii anglosaskiej, ocena technik i zastosowa , praca dyplomowa, Univ Paris-1. T ksik mona pobra bezpatnie ze strony http://www-ohp.univ-paris1.fr
 16. Okrelenie prymitywny zdecydowanie nie wydaje si odporny na zamieszanie domniemanych przez jego etymologi, który odpowiada moment w nauce i historii idei zdominowanych przez przestarzaych ewolucjonizmu. Nawet jeli napisano, e lud prymitywny nie jest ludem zacofanym ani zacofanym ( Lévi-Strauss , Anthropologie Structurale , 1958, s.  114 ), to lepiej (z etycznego punktu widzenia jako epistemologicznego) termin do muzeum. Dzi czasami chtniej mówimy o pierwszych ludach (patrz pocztkowa nazwa muzeum Quai Branly) w odniesieniu do rdzennej ludnoci (czasem wikszoci), która ya lub nadal yje na zaatakowanym terytorium w okresie swojej historii, i prawdopodobnie przesiedlani lub rozpowszechniani w diasporach, które zachoway swoj kultur lub histori. Jednak to kulturalistyczne podejcie jest dzi szeroko potpiane przez spoeczno etnologów, poniewa jeli moe by uyteczne z politycznego punktu widzenia, jest nieuzasadnione naukowo, a definicja ta nie opiera si na adnej rzeczywistoci socjologicznej czy historycznej.
 17. http://www.cnrtl.fr/definition/g%C3%A9opoliticien
 18. http://www.cnrtl.fr/definition/urbaniste
 19. http://www.cnrtl.fr/definition/topographe
 20. Patrz str.  369 , Pierre Merlin i Françoise Choay, Sownik urbanistyki i rozwoju, PUF, padziernik 2010

Zobacz równie

Bibliografia

Sowniki

Historia

Próba

Epistemologia

Edukacja geograficzna

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Witryny i czasopisma naukowe powicone ogólnie geografii:

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Geografia , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Geografia i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Geografia na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Aleksandra Lipiński

Podane informacje o zmiennej Geografia są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Wieslaw Krupa

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Mirka Bednarski

To dobry artykuł dotyczący Geografia . Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.