Fundacja Cloud Native ComputingInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Fundacja Cloud Native Computing, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Fundacja Cloud Native Computing. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Fundacja Cloud Native Computing, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Fundacja Cloud Native Computing. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Fundacja Cloud Native Computing poniżej. Jeśli informacje o Fundacja Cloud Native Computing, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
Fundacja Cloud Native Computing
Budowanie zrównowaonych ekosystemów dla oprogramowania Cloud Native
Sytuacja
kreacja
Rodzaj 501 (c) (6) organizacja
Organizacja
gówny menader Priyanka Szarma
CTO Krzysztof Aniszczyk
Akronimy CNCF
Organizacje stowarzyszone Fundacja Linuksa

Stronie internetowej http://www.cncf.io

Chmura Native Computing Foundation ( CNCF ) to projekt Linux Foundation , która zostaa zaoona w 2015 roku, aby pomóc postp technologii pojemnika i przynie bran technologicznych razem wokó jego ewolucji.

W tym samym czasie ogoszono Kubernetes 1.0, open source'owy meneder klastra kontenerów , który zosta wniesiony do Linux Foundation przez Google jako inicjator tej technologii. Czonkami zaoycielami m.in. Google , CoreOS , mezosfery , Red Hat , Twitter , Huawei , Intel , Cisco , IBM , Döcker , Univa, oraz VMware . Dzi CNCF wspiera ponad 450 czonków. W celu wyonienia wykwalifikowanych przedstawicieli technologii zarzdzanych przez CNCF, podczas pierwszego CloudNativeDay w Toronto w Toronto ogoszony zosta program.

Seryjny przedsibiorca Dan Kohn (który równie pomóg uruchomi Inicjatyw Infrastruktury Podstawowej ) kierowa CNCF jako dyrektor zarzdzajcy do. Fundacja ogosia, e Priyanka Sharma, dyrektor Cloud Native Alliances w GitLab , obejmie w jej miejsce funkcj CEO. Sharma opisuje CNCF jako bardzo wpywow organizacj zbudowan przez ma grup ludzi, ale [w] bardzo duym ekosystemie i wierzy, e CNCF wchodzi w drug fal ze wzgldu na wiadomo i zwikszone przyjcie w brany.

W , firma Google ogosia, e przekazuje spoecznoci kontrol operacyjn nad Kubernetes . Od momentu powstania CNCF uruchomio kilka hostowanych podprojektów.

W , opublikowano roczny raport CNCF za ubiegy rok, który odzwierciedla znaczny wzrost fundacji pod wzgldem liczby czonków, frekwencji w wydarzeniach, szkole i inwestycji branowych. W 2019 r. CNCF wzrosa o 50% w porównaniu z poprzednim rokiem, z 173 nowymi czonkami i prawie 90% wzrostem wród uytkowników kocowych. Raport wykaza 78% wzrost wykorzystania Kubernetes w produkcji.

Projekty CNCF

Projekty technologiczne CNCF s skatalogowane z poziomem dojrzaoci Sandbox, Incubated i Graduated w kolejnoci rosncej. Zdefiniowane kryteria obejmuj wskanik przyjcia, dugowieczno i to, czy projekt open source moe by uyty do stworzenia produktu klasy produkcyjnej.

Piaskownica CNCF to miejsce debiutu projektu, a po raz pierwszy ogoszono go w . Piaskownica CNCF zastpuje to, co pierwotnie nazywano poziomem projektu pocztkowego.

CNCF Incubating wspiera w formie inkubowanych projektów, a nastpnie dy do ich rozwoju a do uzyskania oceny kocowej, co implikuje wysoki poziom dojrzaoci procesów i technologii.

Absolwent projektu odzwierciedla ogóln dojrzao; projekty te osigny punkt zwrotny pod wzgldem rónorodnoci wkadu, skali/wzrostu spoecznoci i przyjcia.


W , Priyanka Sharma powiedziaa, e CNCF chce zwikszy liczb projektów open source w ekosystemie Cloud Native.

Projekty "absolwentowe"

Kontenerowe

Containerd to standardowe rodowisko wykonawcze kontenerów. Obecnie jest dostpny jako demon dla systemów Linux i Windows, który moe obsuy cay cykl ycia kontenera systemu hosta. W 2015 roku Docker przekaza specyfikacj OCI do Linux Foundation wraz z implementacj testow o nazwie runc. Od, jest to oficjalny projekt CNCF. Jego ogólna dyspozycyjno i zamiar podarowania projektu CNCF zostay ogoszone przez firm Docker w 2017 roku.

CoreDNS

CoreDNS to serwer DNS, który czy wtyczki. Jego poziom Graduation zosta ogoszony w 2019 roku.

Wysannik

Pierwotnie zbudowany w Lyft w celu zmiany ich monolitycznej architektury , Envoy jest wysokowydajn usug typu open source i serwerem proxy brzegowym, który sprawia, e sie jest przejrzysta dla aplikacji. Lyft przekaza funkcj Envoy do Cloud Native Computing Foundation w.

itp.

etcd to rozproszone rozwizanie do przechowywania kluczy/wartoci, którego celem jest zapewnienie niezawodnej metody przechowywania danych w klastrze maszyn. Sta si projektem CNCF Incubating w 2018 roku w KubeCon + CloudNativeCon North America w Seattle w tym samym roku. W, projekt sta si projektem dyplomowym.

biegle

Fluentd to kolektor danych o otwartym kodzie ródowym, który umoliwia uytkownikowi ujednolicenie gromadzenia i wykorzystywania danych w celu lepszego wykorzystania i zrozumienia danych. Fluentd doczy do CNCF w 2016 r. i zosta ukoczonym projektem w 2019 r.

Hem

Helm to meneder pakietów, który pomaga programistom w atwy sposób zarzdza aplikacjami i wdraa je w klastrze Kubernetes. Doczy do poziomu Inkubacji w i uzyskuje poziom Graduate w .

Jaeger

Stworzony przez Uber Engineering, Jaeger to rozproszony system ledzenia typu open source, inspirowany artykuem Google Dapper i spoecznoci OpenZipkin. Moe by uywany do ledzenia architektur opartych na mikrousugach , w tym rozproszonej propagacji kontekstu, rozproszonego monitorowania transakcji, analizy przyczyn ródowych, analizy zalenoci usug oraz optymalizacji wydajnoci/opónie. Komitet Techniczny nadzorowanie Cloud Computing Foundation Native gosowa zaakceptowa Jaeger jako 12 th projektu odbyo si w i zosta ukoczonym projektem w 2019 roku. W 2020 roku zosta zatwierdzony i w peni zintegrowany z ekosystemem CNCF.

Kubernetes

Kubernetes to platforma typu open source do automatyzacji wdraania aplikacji i rodowisk kontenerowych oraz zarzdzania nimi. Ma na celu zapewnienie lepszych sposobów zarzdzania rozproszonymi i powizanymi komponentami w zrónicowanej infrastrukturze. Zosta pierwotnie zaprojektowany przez Google i przekazany Linux Foundation w celu utworzenia Cloud Native Computing Foundation z Kubernetes jako podstawow technologi. Dua i zrónicowana spoeczno, która wspiera projekt, uczynia jego zrównowaony rozwój bardziej solidnym ni inne starsze technologie tego samego rodzaju. Wroczny raport CNCF wykaza znaczny wzrost zainteresowania, szkole, frekwencji w wydarzeniach i inwestycji zwizanych z Kubernetes.

Prometeusz

Prometheus, bdcy czonkiem projektu Cloud Native Computing Foundation, jest narzdziem do monitorowania chmury sponsorowanym przez SoundCloud we wczesnych iteracjach. Narzdzie jest obecnie uywane przez Digital Ocean , Ericsson , CoreOS , Docker , Red Hat i Google . Wnarzdzie zostao uznane za projekt Graduated przez Cloud Native Computing Foundation.

Wiea

Rook to pierwszy projekt CNCF dotyczcy przechowywania w chmurze natywnej. Sta si projektem na poziomie inkubacyjnym w 2018 roku i w jest oznaczony jako Absolwent.

Struktura aktualizacji (TUF)

Update Framework (TUF) pomaga programistom zabezpieczy nowe lub istniejce systemy aktualizacji oprogramowania, które czsto s podatne na wiele znanych ataków. TUF rozwizuje ten powszechny problem, dostarczajc kompleksow i elastyczn struktur bezpieczestwa, któr programici mog zintegrowa z dowolnym systemem aktualizacji oprogramowania. TUF by pierwszym projektem bezpieczestwa CNCF i dziewitym globalnym projektem Graduated, który wyszed z programu inkubacji fundacji.

Prdkoci

Vitess to system klastrów bazy danych do ustawiania poziom skal z MySQL , pierwszy stworzony dla uytku wewntrznego przez YouTube. Stao si projektem CNCF w 2018 roku i uzyskao poziom Graduated w.

Projekty Inkubacja

Argo

Argo to zbiór open source natywnych przepywów pracy, wydarze, projektów CI i CD Kubernetes . Skada si z Argo Workflows (natywny silnik przepywu pracy dla kontenera), Argo CD (deklaratywne, narzdzie do cigego dostarczania GitOps ), Argo Events (meneder zalenoci oparty na zdarzeniach) i Argo Rollouts (zaawansowane moliwoci wdraania, takie jak niebieski-zielony, kanarek, kanarek analiza, eksperymentowanie i stopniowe dostarczanie).

CloudEvents

CloudEvents to "specyfikacja do opisywania danych zdarze w powszechny sposób". Projekt zosta ogoszony w 2018 roku i osign swój kamie milowy 1,0 pod auspicjami CNCF w.

CNI

Container Network Interface (CNI), projekt Cloud Native Computing Foundation, zapewnia sie dla kontenerów Linux.

Kontur

Contour to serwer zarzdzania dla Envoy, który moe kierowa zarzdzaniem ruchem Kubernetes. Contour zapewnia równie bardziej zaawansowan funkcjonalno routingu ni standardowa specyfikacja Ingress Kubernetes. Firma VMWare przyczynia si do projektu CNCF przez.

Countour, projekt VMWare Ingress, zosta przekazany CNCF w na poziomie Inkubacji

Kora

Cortex zapewnia magazyn dla horyzontalnego skalowania dla wielu dzierawców i umoliwia dugoterminowe przechowywanie dla Prometheusa. Dziaa z Amazon DynamoDB, Google Bigtable, Cassandra, S3, GCS i Microsoft Azure. Zosta wprowadzony do ekosystemu wraz z Thanosem w.

CRI-O

CRI-O to implementacja interfejsu Kubernetes Container Runtime Interface oparta na inicjatywie Open Container Initiative (OCI) . CRI-O pozwala Kubernetes by niezalenym od uruchamiania kontenera. Sta si projektem inkubacyjnym w 2019 roku.

Falco

Falco to open source i inicjatywa Cloud Native Runtime Security. To jest silnik wykrywania zagroe Kubernetes. Sta si projektem inkubacyjnym w.

gRPC

gRPC to nowoczesna platforma RPC o otwartym kodzie ródowym o wysokiej wydajnoci , która moe dziaa w dowolnym rodowisku. Projekt powsta w 2015 roku, kiedy Google zdecydowao si otworzy kolejn wersj swojej infrastruktury RPC (Stubby). Projekt ma szereg prekursorów w brany takich jak Square, Inc. , Netflix czy Cisco .

KubeEdge

W , Technical Oversight Committee (TOC), po francusku komisja nadzoru technicznego CNCF, ogosia, e KubeEdge zosta zaakceptowany jako projekt inkubujcy. Projekt powsta w Futurewei (partner Huawei). Celem KubeEdge jest uczynienie urzdze brzegowych rozszerzeniem chmury.

Kuma

W , platforma zarzdzania interfejsami API Kong ogosia, e przekae CNCF swoj technologi paszczyzny kontroli siatki usug typu open source, zwan Kuma, CNCF jako projekt Sandbox.

Linkerd

Linkerd to pity projekt czonka CNCF, zapewniajcy elastyczn siatk usug dla aplikacji Cloud Native. Narzdzie jest oparte na wirtualnej maszynie Java (JVM ) dla programistów, aby poprawi komunikacj midzy mikroserwisami.

Lakmus

W , MayaData przekazaa CNCF jako projekt na poziomie piaskownicy Litmus, narzdzie do inynierii chaosu o otwartym kodzie ródowym, które dziaa natywnie na Kubernetes.

NATS

NATS to zestaw technologii przesyania wiadomoci o otwartym kodzie ródowym, które implementuj modele publikowania/subskrybowania, dania/odpowiadania oraz rozproszonych kolejek, aby pomóc w stworzeniu wysokowydajnej i bezpiecznej metody komunikacji InterProcess (IPC)  . Istnieje niezalenie od wielu lat, ale zyskaa wikszy zasig, odkd staa si projektem inkubacyjnym CNCF.

Notariusz

Notariusz to projekt typu open source, który pozwala na powszechne zaufanie do dowolnych zbiorów danych. Notariusz zosta wyprodukowany przez firm Docker w 2015 roku i sta si projektem CNCF w 2017 roku.

Agent otwartej polityki

Open Policy Agent (OPA) to aparat i jzyk zasad ogólnego przeznaczenia o otwartym kodzie ródowym dla infrastruktury chmury. Sta si projektem inkubacji CNCF w.

Otwórz Telemetri

OpenTelemetry, open source, to platforma obserwowalnoci stworzona, gdy CNCF poczyo projekty OpenTracing i OpenCensus. OpenTracing oferuje spójne, ekspresyjne i niezalene od dostawcy interfejsy API dla popularnych platform, podczas gdy projekt OpenCensus stworzony przez Google dziaa jako zestaw bibliotek specyficznych dla jzyka do instrumentacji aplikacji, zbierania statystyk (metryk) i eksportowania danych do obsugiwanego backend . W ramach OpenTelemetry projekty tworz kompletny system telemetryczny [który jest] odpowiedni do monitorowania mikrousug i innych typów nowoczesnych systemów rozproszonych i [jest] kompatybilny z wikszoci gównych zapleczy OSS i komercyjnych. To drugi najbardziej aktywny projekt CNCF. W, AWS ogosio publiczn wersj zapoznawcz swojej dystrybucji dla OpenTelemetry.

Thanosa

Thanos umoliwia globalne widoki zapyta i nieograniczone przechowywanie metryk. Zosta zaprojektowany tak, aby mona go byo atwo zaimplementowa we wdroeniach Prometheusa.

TiKV

TikV dziaa na Rust i udostpnia rozproszon baz danych klucz / wartoci. Komitet Kontroli Technicznej CNCF gosowa za przeniesieniem projektu na poziom inkubacji w.

Projekty archiwum

Komitet Kontroli Technicznej CNCF archiwizuje projekty, które wedug niej nie s ju przedmiotem aktywnej promocji czy wsparcia marketingowego ze strony fundacji. Jednak Linux Foundation utrzymuje i jest wacicielem znaków towarowych tych projektów.

Inicjatywy CNCF

CNCF podejmuje szereg dziaa i inicjatyw, aby suy rodzimej spoecznoci Cloud, w tym:

Wydarzenia

CNCF organizuje wspólne konferencje KubeCon i CloudNativeCon, które stay si kluczowymi wydarzeniami dla uytkowników technicznych i profesjonalistów, którzy chc poszerzy swoj wiedz na temat Kubernetes i chmury. Wydarzenia maj na celu umoliwienie wspópracy z rówienikami i liderami brany. W ostatnich latach impreza w tej samej lokalizacji poszerzya si o KubeCon Europe i Chiny. Wydarzenie w Ameryce Pónocnej zostao przeniesione na cakowicie zdalny model na sezon 2020 z powodu pandemii COVID-19 .

Lista KubeCon + CloudNativeCon
Zdarzenie Przestarzay Lokalizacja Nr ref.
CloudNativeCon + KubeCon 2016 8-9 listopada 2016 r. Seattle, Waszyngton, Stany Zjednoczone
CloudNativeCon + KubeCon Europe 2017 29-30 marca 2017 r. Berliskie Centrum Kongresowe, Berlin, Niemcy
KubeCon + CloudNativeCon Ameryka Pónocna 2017 6-8 grudnia 2017 r. Austin Convention Center , Austin, Teksas, USA
KubeCon + CloudNativeCon Europe 2018 2-4 maja 2018 Centrum Bella, Kopenhaga, Dania
KubeCon + CloudNativeCon Chiny 2018 14-15 listopada 2018 r. Shanghai Convention & Exhibition Centre of International Sourcing, Szanghaj, Chiny
KubeCon + CloudNativeCon Ameryka Pónocna 2018 11-13 grudnia 2018 Centrum Kongresowe Stanu Waszyngton , Seattle, Waszyngton, USA
KubeCon + CloudNativeCon Europe 2019 20-23 maja 2019 Fira Gran Via, Barcelona, Hiszpania
KubeCon + CloudNativeCon + Open Source China Summit 2019 25-26 czerwca 2019 Centrum wystawowe w Szanghaju, Szanghaj, Chiny
KubeCon + CloudNativeCon Ameryka Pónocna 2019 18-21 listopada 2019 r. San Diego Convention Center , San Diego, Kalifornia, Stany Zjednoczone
KubeCon + CloudNativeCon Europe 2020 30 marca 2 kwietnia 2020 r. Wirtualny
KubeCon + CloudNativeCon Ameryka Pónocna 2020 17-20 listopada 2020 r. Wirtualny
KubeCon + CloudNativeCon Europe 2021 4-7 maja 2021 Wirtualny
KubeCon + CloudNativeCon Ameryka Pónocna 2021 11-15 padziernika 2021 Virtual & Los Angeles Convention Center , Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Stypendia na rzecz rónorodnoci i pozycja w kwestii równoci i wczenia

Program CNCF Diversity Fellowship obejmuje bilet i podró na konferencj KubeCon + CloudNativeCon. W 2018 r . zebrano 300 000  $ stypendiów na rzecz rónorodnoci, aby umoliwi uczestnikom z rónych rodowisk i mniejszoci podró do Seattle na KubeCon i CloudNativeCon.

W , Priyanka Sharma powiedziaa, e CNCF jest solidarny z ruchem Black Lives Matter . Sharma powiedziaa równie, e bya osobicie zaangaowana w projekt usunicia problematycznej terminologii rasowej z kodu i e fundacja aktywnie pracuje nad popraw równowagi pci i rasy w rodzimym ekosystemie chmury, jednoczenie pozostajc zaangaowana w tworzenie przestrzeni i moliwoci dla LGBTQIA+ , kobiet, osób czarno-brzowych oraz osób niepenosprawnych, zwaszcza jeli chodzi o KubeCon.

Certyfikacja i szkolenie Kubernetes

Niezalena od dostawcy akredytacja Certified Kubernetes Administrator (CKA) to droga do uzyskania statusu Kubernetes Certified IT Professional, co jest przydatne dla administratorów pracujcych na rónych platformach w chmurze. Na caym wiecie s dziesitki tysicy Certified Kubernetes Administrators (CKA) i Certified Kubernetes Application Developers (CKAD).

Zgodno z oprogramowaniem Kubernetes i szkolenia

Program Certified Kubernetes Compliance Program (KCSP) firmy CNCF umoliwia dostawcom udowodnienie, e ich produkty i usugi s zgodne z podstawowym zestawem interfejsów API Kubernetes i s zgodne z innymi implementacjami Kubernetes. Do koca 2018 r. 76 firm zweryfikowao swoje oferty w ramach programu Kubernetes Certified Compliance Program.

W 2017 r. CNCF pomogo równie Linux Foundation w uruchomieniu bezpatnego kursu Kubernetes na platformie EdX która ma ponad 88 000 rejestracji. Kurs we wasnym tempie obejmuje architektur systemu, problemy, które rozwizuje Kubernetes, oraz model uywany do zarzdzania konteneryzowanymi wdroeniami i skalowaniem. Kurs zawiera równie instrukcje techniczne dotyczce wdraania samodzielnej i wielowarstwowej aplikacji.

Natywny krajobraz chmury

CNCF opracowao map krajobrazow, która pokazuje peny zakres rozwiza Cloud Native, z których wiele jest ich obowizkiem. Katalog interaktywny daje wyobraenie o problemach, z jakimi borykaj si inynierowie i programici przy podejmowaniu decyzji, których produktów uy. Ten interaktywny katalog zosta stworzony w odpowiedzi na rozprzestrzenianie si technologii innych firm i wynikajce z tego zmczenie decyzjami, którego inynierowie i programici czsto dowiadczaj przy wyborze narzdzi programowych. . Oprócz mapowania odpowiednich i istniejcych rozwiza natywnych dla chmury, mapa krajobrazowa CNCF zawiera szczegóowe informacje na temat samych rozwiza, w tym status open source, wspótwórców i nie tylko  . .

Mapa krajobrazu bya przedmiotem rónych artów na Twitterze ze wzgldu na ekspansj i zoono wizualn ekosystemu CNCF.

Mapa szlaków natywnych w chmurze

Cloud Native Trail Map CNCF opisuje natywne technologie chmurowe typu open source hostowane przez Fundacj i opisuje zalecan ciek do budowania natywnej operacji w chmurze przy uyciu projektów znajdujcych si pod jej skrzydami. Cloud Native Trail Map suy równie jako interaktywny i kompleksowy przewodnik po technologiach chmurowych.

DevStats

Narzdzie DevStats CNCF zapewnia analiz aktywnoci GitHub dla Kubernetes i innych projektów CNCF. Pulpity nawigacyjne ledz wiele wskaników, w tym liczb wkadów, poziom zaangaowania wspópracowników, czas potrzebny na uzyskanie odpowiedzi po otwarciu zgoszenia oraz grupy o specjalnych zainteresowaniach (SIG), które s najbardziej responsywne.

Radar w technologii CNCF

W CNCF opublikowaa inauguracyjne wydanie CNCF Technology Radar Przewodnik po opiniach na temat zestawu nowych technologii w formie kwartalnego artykuu.

Uwagi

 1. Pierwotnie planowanym miejscem byo RAI Amsterdam Convention Center w Amsterdamie.
 2. Pierwotnie planowane miejsce to Boston Convention & Exhibition Center , Boston, Massachusetts

Bibliografia

 1. (en-US) cncf,   New Cloud Native Computing Foundation to Drive Alignment Among Container Technologies   , Cloud Native Computing Foundation ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 2. (w) Vaughan-Nichols,   Fundacja Cloud Computing Native Foundation dy do wykucia kontenera w chmurze i jednoci   , ZDNet (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 3. (w)   Cloud Giants Form Foundation to Drive Interoperability Container   , Wiedza o centrum danych ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 4.   Cloud Native Day   na www.cloudnativeday.ca (dostp 24 lutego 2021 r. )
 5. (w) Calcote,   Ambasadorzy Cloud Native i Captains Docker nawiguj uytkowników po ekosystemie kontenerów   , InfoWorld ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 6. (w)   CNCF Names Kohn as Executive Director   , Light Reading (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 7. (en-US)   Priyanka Sharma przejmuje kierownictwo Native Cloud Computing Foundation   , TechCrunch (dostp 7 czerwca 2020 r. )
 8. Meyer,   CNCF Leadership Change Targets Cloud Native Druga fala   , SDxCentral ,(dostp 12 lipca 2020 r. )
 9. (en-US)   Google cofa si od obsugi infrastruktury programistycznej Kubernetes   , TechCrunch (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 10. (en-US)   CNCF Annual Report 2019   , Cloud Native Computing Foundation (dostp 22 stycznia 2020 r. )
 11. (en-US) Ankieta CNCF wykazaa, e 78% uywa Kubernetes w produkcji  " , JAXenter ,(dostp 6 lipca 2020 r. )
 12.   Project Services and Maturity Levels   , Cloud Native Computing Foundation (dostp 17 lutego 2020 r. )
 13. (en-US)   Jak ukoczy si projekt z Fundacji Cloud Native Computing   , The New Stack ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 14.   Projekt Open Metrics wchodzi do natywnej Fundacji Cloud Computing   , serverwatch.com (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 15.   Kubernetes Graduates CNCF Incubator, Debiut New Sandbox   , serverwatch.com (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 16. (en-US)   Narzdzie monitorujce Prometheus docza do Kubernetes jako najnowszy ukoczony projekt CNCF   , TechCrunch (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 17. (en-US) Vizard,   CNCF zamierza zwikszy liczb projektów Open Source Sandbox   , DevOps.com ,(dostp 20 lipca 2020 r. )
 18.   Fundacja Cloud Native Computing ogasza kontenerowe ukoczenie szkoy   ,
 19. (en-US)   Ogaszamy ogóln dostpno containerd 1.0, branowego standardu wykonawczego uywanego przez miliony uytkowników   , blog platformy Docker ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 20. (en-US)   Docker to donate containerd to the Cloud Native Computing Foundation   , Docker Blog ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 21. Claburn,   CoreDNS jest ju dorosy i gotowy do dziaania: w kocu absolwenci zestawu narzdzi sieciowych Kubernetes   , The Register ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 22. (w) Klein,   Posa do CNCF   , Medium ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 23. Kirpes, Roon and Burgahn,   Rozproszona walidacja danych dla magazynu wartoci kluczowych w zdecentralizowanej sieci adowania pojazdów elektrycznych  , Materiay z 11. Midzynarodowej Wspólnej Konferencji na temat Odkrywania Wiedzy, Inynierii Wiedzy i Zarzdzania Wiedz , SCITEPRESS - Publikacje Naukowe i Technologiczne, Oprócz tego musisz wiedzie o tym wicej., s.  356-363 ( ISBN  978-989-758-382-7 , DOI  10.5220 / 0008363703560363 )
 24. KubeCon + CloudNativeCon Ameryka Pónocna
 25. (en-US)   The Cloud Computing Foundation Native DCE dodaje do icts stabilnego open source   , TechCrunch (dostp 21 stycznia 2020 r. )
 26. (en-US) Cloud Native Computing Foundation ogasza etcd Graduation  " , Cloud Native Computing Foundation ,(dostp 26 listopada 2020 r. )
 27. (w) Projekt,   Co to jest Fluentd | Fluentd   , fluentd.org (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 28. (w) Project, Fluentd docza do Cloud Computing Foundation Native | Fluentd   , fluentd.org (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 29. (en-US) Harbour Container Registry Project Advances  " , Container Journal ,(dostp 21 stycznia 2020 r. )
 30. (w)   Fundacja Cloud Computing ogasza Native Helm Graduation   , cncf.io ,(dostpny 1 st maja 2020 )
 31. (en-US) Benjamin H. Sigelman, Luiz Andre Barroso, Mike Burrows, Pat Stephenson, Manoj Plakal, Donald Beaver, Saul Jaspan, Chandan Shanbhag,   Dapper, wielkoskalowa infrastruktura ledzenia systemów rozproszonych   ,
 32. (en-US)   Jaeger pojawia si jako mistrz monitorowania chmury   , EnterpriseAI ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 33. (en-US)   Jaeger Absolwent CNCF, widzi przyszo bez rodzimych klientów Jaeger   , The New Stack ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 34.   Hem Kubernetesa uzyskuje pen zgod Cloud Native Computing Foundation   , ARN (dostp 6 lipca 2020 r. )
 35. (w)   Wprowadzenie do Kubernetesa   , DigitalOcean (dostp 20 stycznia 2020 )
 36. (en-US)   Jak Kubernetes Hits 1.0, Google przekazuje technologi nowo utworzonej Cloud Computing Foundation Native   , TechCrunch (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 37. (w) Asay,   Dlaczego Kubernetes wygrywa kontener wojenny   , InfoWorld ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 38. (en-US)   Raport roczny CNCF pokazuje wzrost Kubernetes   , Container Journal ,(dostp 22 stycznia 2020 r. )
 39. (en-US)   Fundacja Cloud Native dodaje narzdzie monitorujce Prometheus jako drugi hostowany projekt   , TechCrunch (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 40. Lyons Hardcastle,   Pierwszy projekt CNCF w zakresie pamici masowej natywnej dla chmury to Rook   , SDXCentral ,
 41. (en-US)   Rook, projekt open source, który dodaje pami do Kubernetes, docza do Cloud Native Computing Foundation   , GeekWire ,(dostp 21 stycznia 2020 r. )
 42. (en-US)   CNCF Graduates Rook to Automate Kubernetes Storage Tasks   , Container Journal ,(dostp 19 padziernika 2020 r. )
 43. (en-GB) Schmidt,   The Update Framework staje si dziewitym projektem ukoczenia studiów CNCF DEVCLASS   , DEVCLASS ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 44. Sawaya,   Vitess zdobywa nagrod dla absolwentów CNCF   , SDXCentral ,
 45. (en-US)   Argo Project Homepage   , argoproj.github.io ,(dostp 14 padziernika 2020 r. )
 46. (en-US)   CloudEvents   , cloudevents.io (dostp 21 stycznia 2020 r. )
 47. [1]
 48. (en-US)   Specyfikacja CNCF Advances CloudEvents   , DevOps.com ,(dostp 21 stycznia 2020 r. )
 49. (w) VMware Hands Control of Kubernetes Ingress Project Outline over to CNCF  " , Data Center Knowledge ,(dostp 3 sierpnia 2020 r. )
 50. (i-D) Schmidt,   Prometheus nie jest CNCF dopenia wspólnot, wkadajc Thanos i Cortex do inkubatora DEVCLASS   , DEVCLASS ,(dostp 7 wrzenia 2020 r. )
 51. (w)   CNCF Cloud Interactive Native Landscape   , CNCF Cloud Native Interactive Landscape (dostp 21 stycznia 2020 r. )
 52. (w)   Wprowadzenie CRI-O 1.0   , redhat.com (dostp 21 stycznia 2020 )
 53. (w) Vaughan-Nichols,   Cloud Computing Foundation Adopts Native Kubernetes Friendly runtime container   , ZDNet (dostp 21 stycznia 2020 )
 54. Sawaya,   Falco szybuje od piaskownicy CNCF do inkubacji   , SDXCentral ,
 55.   O gRPC   , grpc.io (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 56. Ibanez,   Google udostpnia gRPC jako alternatyw dla REST dla mikroserwisów   , Opensource.com ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 57. (w)   CNCF zatwierdza Kubernetes Edge Computing Platform KubeEdge have Incubating Project   , InfoQ (dostp 19 padziernika 2020 r. )
 58. (en-US)   Kong przekazuje icts Kuma Control Plan do Cloud Computing Foundation Native   , TechCrunch (dostp 6 lipca 2020 r. )
 59. (en-US)   Buoyant's Linkerd oferuje komunikacj mikroserwisow opart na RPC   , The New Stack ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 60. (en-US)   MayaData przekazuje CNCF narzdzie Chaos Engineering Tool dla aplikacji Kubernetes   , Container Journal ,(dostp 13 lipca 2020 r. )
 61. (en-US) Evans,   CNCF hostuje NATS   , Fundacja Cloud Native Computing ,(dostp 21 stycznia 2020 r. )
 62. (w) Juggery,   Pierwsze kroki z NATS   , Medium ,(dostp 21 stycznia 2020 r. )
 63. (en-US)   CNCF zapewnia bezpieczestwo natywnego stosu chmury z notariuszem, przyjciem TUF   , nowy stos ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 64. (en-US) Schalm,   Fugue Adopts Open Policy Agent (OPA) w ramach Policy-as-Code Framework for Cloud Security   , Security Boulevard ,(dostp 21 stycznia 2020 r. )
 65.   Otwarty agent polityki zaakceptowany jako projekt poziomu inkubacji CNCF   , InfoQ (dostp 21 stycznia 2020 r. )
 66.   OpenTelemetry: The Merger of OpenCensus and OpenTracing   , blog Google Open Source (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 67. Mooney,   Monitorowanie wydajnoci za pomoc OpenTracing, OpenCensus i OpenMetrics   , Datadog ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 68. (w) Young,   Plan dziaania na rzecz konwergencji   , Medium ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 69. (en-GB) Schmidt,   Dawni rywale w OpenTelemetry zablokuj si w specyfikacji ledzenia, aby nastpnie skupi si na metrykach DEVCLASS   , DEVCLASS ,(dostp 26 padziernika 2020 r. )
 70. (w) AWS Distro for OpenTelemetry dostpne w publicznej wersji zapoznawczej  " , InfoQ (dostp 2 listopada 2020 r. )
 71.   Infrastruktura programistyczna Kubernetes wymyka si spod kontroli Google   , eWEEK (dostp 21 stycznia 2020 r. )
 72. (en-US) cncf,   TOC gosuje za przeniesieniem TiKV do CNCF Incubator   , Cloud Native Computing Foundation ,(dostp 21 stycznia 2020 r. )
 73. (en-US) Aniszczyk,   CNCF Archives the rkt Project   , Fundacja Cloud Native Computing ,(dostp 21 stycznia 2020 r. )
 74. (w) Aniszczyk 2019-05-16T11:00:28Z,   Pi rzeczy, które przed uruchomieniem KubeCon + CloudNativeCon Europe 2019 ujawniaj o Kubernetes i Cloud Native   , ITProPortal (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 75. Co to jest KubeCon Jej przeszo, teraniejszo i przyszo   , Voxus PR ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 76. (w)   Podgld KubeCon 2020: Podrcznik sesji dla pocztkujcych Kubernetes   , SearchITOperations (dostp 2 listopada 2020 r. )
 77.   CloudNativeCon + KubeCon 2016 Harmonogram   , cnkc16.sched.com (dostp 16 listopada 2020 r. )
 78. Harmonogram | CloudNativeCon i KubeCon Europe 2017 | Konferencje linuksowe i wydarzenia linuksowe | The Linux Foundation   , events17.linuxfoundation.org (dostp 16 listopada 2020 r. )
 79.   KubeCon + CloudNativeCon Ameryka Pónocna 2017 | Konferencje linuksowe i wydarzenia linuksowe | The Linux Foundation   , events17.linuxfoundation.org (dostp 16 listopada 2020 r. )
 80. (en-US)   KubeCon and CloudNativeCon Europe 2018   , wydarzenia Linux Foundation (dostp 16 listopada 2020 r. )
 81. (en-US)   KubeCon CloudNativeCon China 2018   , LF Asia, LLC (dostp 16 listopada 2020 r. )
 82. (en-US)   KubeCon + CloudNativeCon North America 2018   , Linux Foundation Events (dostp 16 listopada 2020 r. )
 83. (en-US)   KubeCon + CloudNativeCon Europe 2019   , wydarzenia Linux Foundation (dostp 16 listopada 2020 r. )
 84. (en-US)   KubeCon CloudNativeCon China 2019   , LF Asia, LLC (dostp 16 listopada 2020 r .).
 85. (w) Morales,   Oracle BrandVoice: Kubernetes-Hungry Businesses Recruit to Fill their Skills at KubeCon   , Forbes (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 86. (en-US) KubeCon + CloudNativeCon Europe  " , Linux Foundation Events (dostp 16 listopada 2020 r. )
 87. (en-US)   KubeCon + CloudNativeCon North America   , Linux Foundation Events (dostp 16 listopada 2020 r. )
 88. (en-US)   KubeCon + CloudNativeCon North America   , Linux Foundation Events (dostp 22 listopada 2020 r. )
 89. (en-US)   Jak nowy wspóprzewodniczcy KubeCon powiksza spoeczno Kubernetes   , SiliconANGLE ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 90.   Podsumowanie KubeCon i CloudNativeCon 2018: Kubernetes 1.13, aktualizacja wysannika i nowe projekty hostowane   , InfoQ (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 91. (w)   KubeCon EU, CNCF Community, and the Role of the Cloud during the Pandemic: Q & A with Priyanka Sharma   , InfoQ (dostp 16 sierpnia 2020 r. )
 92. (w)   Wskazówki do egzaminu CNCF's CKA   , SearchITOperations (dostp 20 stycznia 2020 )
 93. (w) Janakiram MSV,   5 ekscytujcych faktów o Kubernetes w przeddzie jego pitej rocznicy   , Forbes (dostp 20 stycznia 2020 )
 94.   6 kluczowych wskaników napdzajcych wzrost w fundacji Cloud Native Computing Foundation   , eWEEK (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 95. (w) Vaughan-Nichols,   Linux Foundation oferuje bezpatne wprowadzenie do klasy Kubernetes   , ZDNet (dostp 20 stycznia 2020 )
 96. (w)   Wprowadzenie do Kubernetes   , edX (dostp 20 stycznia 2020 )
 97. (en-US) Ops,   Przewodnik dla pocztkujcych po krajobrazie CNCF   , Linux.com ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 98. Thornett,   Wikszy ni Linux: powstanie technologii natywnych dla chmury   , TechRadar ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 99. (w) 10 wrzenia 2020 r. i Pst,   Spójrz na natywny krajobraz chmury, jeli si odwaysz   , TechRepublic (dostp 14 wrzenia 2020 r. )
 100. (en-US)   Dzie ukoczenia szkoy: Kubernetes osiga kluczowy kamie milowy, gdy CNCF przedstawia map drogow dla chmury   , GeekWire ,(dostp 20 stycznia 2020 )
 101. (en-US)   Google pozostaje najwikszym dostawc oprogramowania typu open source do projektów CNCF   , TechCrunch (dostp 20 stycznia 2020 r. )
 102. (en-GB) Schmidt,   CNCF debiutuje wasnym radarem technologicznym, patrzc na cig dostaw DEVCLASS   , DEVCLASS ,(dostp 6 lipca 2020 r. )

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Fundacja Cloud Native Computing, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Fundacja Cloud Native Computing i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Fundacja Cloud Native Computing na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Karina Grochowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Fundacja Cloud Native Computing jest tym, którego szukałem.

Ilona Barański

Podane informacje o zmiennej Fundacja Cloud Native Computing są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Ania Skrzypczak

Ten artykuł o zmiennej Fundacja Cloud Native Computing przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.