Faza KsiycaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Faza Ksiyca, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Faza Ksiyca. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Faza Ksiyca, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Faza Ksiyca. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Faza Ksiyca poniżej. Jeśli informacje o Faza Ksiyca, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Ta animacja przedstawia zestaw symulowanych widoków Ksiyca z pókuli pónocnej w okresie jednego miesica, tak jakby kadego dnia robiono zdjcie. Pozwala uwydatni fazy i cykl ksiycowy.
Ruch animacji w gór/w dó podkrela zjawisko libracji Ksiyca .

W astronomii The fazie ksiyca lub, rzadziej, faza ksiycowa odnosi si do czci ksiyca owietlona przez Sun i widziany z ziemi . Ta ostatnia odpowiada czci Ksiyca zorientowanej zarówno w kierunku Ziemi, jak i Soca. Gdy Ksiyc porusza si po orbicie okooziemskiej , fazy ksiyca zmieniaj si z dnia na dzie, koczc cykl po jednej lunacji , trwajcy okoo 29,5 dnia. Ksiyc zawsze przedstawia t sam twarz w kierunku Ziemi, a jego orbita nie jest zbyt nachylona, fazy ksiyca maj prawie zawsze te same czci Ksiyca z jednego cyklu do drugiego.

Istniej cztery gówne fazy ksiyca, z których kada jest ograniczona czterema charakterystycznymi punktami wygldu Ksiyca:

 • nów lub nów  : Ksiyc i Soce s w poczeniu z szacunku do Ziemi; Ksiyc znajduje si dokadnie midzy Socem a Ziemi; dlatego nie pojawia si na nocnym niebie, ale w cigu dnia i tylko jego ukryta twarz jest owietlona;
  • pierwszy póksiyc , gdzie owietlona powierzchnia zwiksza si codziennie a do pierwszego kwartau, na pókuli pónocnej trwa form nawiasie kocowego );
 • pierwszy kwarta  : Ksiyc jest w East kwadraturze ; to jest póksiyc; na pókuli pónocnej jest widoczny jako brzuch p (pierwszy);
  • przybywajcy garbaty ksiyc ;
 • peni ksiyca lub peni ksiyca  : Ksiyc i Soce s w opozycji do Ziemi; widoczna strona jest nastpnie cakowicie owietlenie;
  • zanikajcy garbaty ksiyc ;
 • ostatni kwarta  : Ksiyc jest w zachodniej kwadraturze ; to take póksiyc; na pókuli pónocnej jest postrzegany jako brzuch d (ostatni);
  • ostatni póksiyca , w owietlanej powierzchni zmniejsza si codziennie a do nastpnego nów; na pókuli pónocnej przyjmuje nastpnie form otwartego nawiasu (.

Faz mona opisa za pomoc wielkoci zwanej wiekiem ksiyca . Jest to czas, jaki upyn od ostatniego nowiu ksiyca, zwykle wyraany jako dzie soneczny . Wiek ksiyca umoliwia zatem w szczególnoci zlokalizowanie przyblionej pozycji terminatora podczas lunacji. Wykorzystywany jest równie jako podstawa rónego rodzaju kalendarzy ksiycowych .

Mona równie opisa faz poprzez pomiar kta utworzonego przez ukad Ksiyc-Ziemia-Soce w paszczynie ekliptyki. Kt ten wynosi zero (0 stopni) w sytuacji opozycji Ksiyc-Soce, wzrasta wraz z ewolucj fazy i jest równy 180 stopni w sytuacji koniunkcji.

Chocia owietlona cz Ksiyca widoczna z Ziemi jest wszdzie taka sama na swojej powierzchni, orientacja tego ostatniego wzgldem horyzontu nadaje Ksiycowi inny wygld w zalenoci od szerokoci geograficznej obserwatora.

Opis

Pozycje w stosunku do Soca

Fazy Ksiyca wynikaj z faktu, e owietlona poowa Ksiyca jest ogldana z Ziemi pod rónymi ktami. Tak wic, wbrew pewnym przekonaniom czego dowodem jest przedstawienie sierpowatego ksiyca fazy nie s spowodowane cieniem Ziemi na Ksiycu. To przekonanie, obecne nawet wród inynierów [ref. konieczne] , jest bdem, którego ródo wywodzi si z bdnego przedstawienia Ukadu Sonecznego: w przeciwiestwie do uproszczonych reprezentacji Ukadu Sonecznego, Ziemia, Ksiyc i Soce nie poruszaj si na tej samej paszczynie i w rzeczywistoci rzadko s idealnie wyrównane .

Fazy te zale od wzgldnych pozycji Soca, Ksiyca i Ziemi: Ksiyc jest w peni (wtedy pojawia si jako dysk), gdy jest ustawiony w jednej linii ze Socem w przeciwnym kierunku wzgldem Ziemi i staje si niewidoczny (nowe Ksiyc) po zrównaniu si ze Socem po tej samej stronie Ziemi.

Gdy Ksiyc okra Ziemi, zmniejsza si i zmniejsza si obszar owietlany przez Soce. Trwa to do momentu, gdy Ksiyc cakowicie zniknie na nowiu, kiedy znajduje si midzy Ziemi a Socem, a zatem owietlona poowa nie jest widoczna z Ziemi.

redni czas trwania lunacji to 29 dni 12 godzin 44 minuty i 2,9 sekundy, czyli okoo 29,53 dnia (dokadniej, jeli zastosujemy formu odkryt przez Kopernika ). To jest okres synodyczny Ksiyca. Czas ten jest duszy ni czas potrzebny Ksiycowi na okrenie Ziemi, jego okres orbitalny (lub okres syderyczny) wynoszcy 27,322 dni, poniewa w tym czasie Ziemia równie poruszaa si wokó Soca (to jest wanie znaczenie wzór Kopernika powyej).

Owietlona strona Ksiyca wskazuje kierunek Soca. Dla obserwatora Ziemi Ksiyc porusza si po niebie wolniej ni Soce. Poczwszy od nowiu, kadego dnia jest okoo 50 minut spónione (24 godziny doby podzielone przez 29,53 dni lunacji). W pierwszych fazach poda za Socem i zachodzi wkrótce po drugiej. W miar upywu dni Ksiyc wschodzi coraz póniej. Okoo dwóch tygodni po nowiu ksiyc znajduje si naprzeciwko Soca i jest w peni. Tydzie póniej Ksiyc zostaje zapany przez Soce. Od ostatniej kwadry wschodzi coraz wczeniej rano, by w kocu wschodzi o tej samej porze co Soce podczas nastpnego nowiu.

Kiedy Ksiyc jest stary lub mody , to znaczy, gdy jest tylko kilka dni przed lub po nowiu, widzimy ciemn cz jego tarczy, która wieci sab powiat.szarawy: jest to wiato popiou. Wynika to z odbicia wiata ziemskiego na powierzchni Ksiyca, std alternatywna nazwa wiata Ziemi . Rzeczywicie, gdy Ksiyc jest w nowiu, Ziemia jest pena dla obserwatora ksiycowego a Ziemia jest bardzo jasnym obiektem na ksiycowym niebie, bo z jednej strony jest rozleglejsza, szersza, a z drugiej, bardziej odblaskowy ni ciemny regolit .

Cykl

Cykl lunacji jest zawsze taki sam, a róne fazy Ksiyca nastpuj po sobie w tej samej kolejnoci:

 • ksiyc w nowiu (1): znajduje si w koniunkcji ze Socem, a jego widoczna twarz nie jest bezporednio przez niego owietlana, a jedynie przez sabe odbicie przez Ziemi wiata sonecznego; nie pojawia si na nocnym niebie, ale tylko w dzie, przy czym jego ciemna strona jest wyranie sabiej jasna ni wiato dzienne, take rozpraszane na niebie przez atmosfer, co utrudnia obserwacj; To wanie w tej fazie moe nastpi zamienie Soca , kiedy ksiyc, prawie niewidoczny, jest tymczasowo umieszczany midzy Socem a Ziemi i znajduje si w pobliu wza  ;
 • podczas gdy Ksiyc przybywa , to znaczy, e proporcja jego owietlonej powierzchni widocznej z Ziemi wzrasta, a jego pozycja na niebie, obserwowana o pónocy, pocztkowo nie jest obserwowana w nocy, a nastpnie jest obserwowana dopiero na pocztku noc, ale jeszcze nie o pónocy, nastpnie przemierza niebo z zachodu na wschód, wznoszc si od zachodu do zenitu, wszystko w okresie dwóch tygodni , fazy s nastpujce:
  • pierwszy póksiyc (2), który odpowiada jego ponownemu pojawieniu si na nocnym niebie (w postaci odwróconego uku c, takiego jak maa litera p, jak pierwszy, na pókuli pónocnej): ksiyc jest atwo widoczny tylko na samym pocztku nocy przed zachodem na zachodzie, krótko po socu;
  • pierwsza wiartka (3): Ksiyc jest w kwadraturze ze Socem (i tworzy wypenion du liter D na pókuli pónocnej); trudno go zaobserwowa, gdy wschodzi na wschodzie w poudnie, ze wzgldu na przejrzysto atmosfery, ale atwo mona go zaobserwowa do wysoko na niebie pod koniec popoudnia, najlepiej obserwujemy go w zenicie o zachodzie soca i nadal bardzo atwo przez pierwsz poow nocy, a do zachodu na zachodzie okoo pónocy;
  • przybywajcy garbaty ksiyc (4). W tym okresie Ksiyc jest w 3/4 peni i zaokrglony jak wypuko, ale zachodzi i znika na zachodzie, trzy godziny przed wschodem soca;
 • podczas gdy Ksiyc ubywa , to znaczy zmniejsza si proporcja jego owietlonej powierzchni widocznej z Ziemi, a jego pozycja na niebie, obserwowana o pónocy, przecina niebo z zachodu na wschód, schodzc od zenitu a do wschodu na wschodzie, najpierw nie mona ju zaobserwowa o pónocy, ale dopiero pod koniec nocy, potem ju w ogóle nie mona zaobserwowa w nocy, wszystko w okresie dwóch tygodni, fazy s odwrócone:
  • ubywajcy garbaty ksiyc (6);
  • ostatnia wiartka (7): Ksiyc jest w kwadraturze ze Socem (i tworzy odwrócone D wypenione duymi literami na pókuli pónocnej);
  • ostatni póksiyc (8), co odpowiada jego znikniciu na nocnym niebie (na pókuli pónocnej tworzy uk w 'c', tak jak w przypadku maej litery 'd', jak "ostatni" lub "zstpujcy" ) .

W jzyku angielskim termin ten jest czasami uywany jako stary ksiyc ( old moon ) na oznaczenie nowiu na kocu cyklu; termin póksiyc jest równie uywany do oznaczenia pierwszego i ostatniego kwartau; Wreszcie, czasami uywamy terminu ciemny ksiyc ( czarny/ciemny ksiyc ) na okrelenie nowiu , termin nowiu oznacza wtedy, gdy widoczny staje si pierwszy póksiyc.

Ksiyc znajduje si w kwadraturze, gdy jego orbita przecina si z orbit Ziemi wokó Soca. Znajc prdko ruchu Ziemi, obliczamy, e Ksiyc zajmuje miejsce Ziemi 3 h 35 min wczeniej podczas obserwacji pierwszej kwadry, a miejsce Ziemi 3 h 35 min póniej podczas obserwacji ostatniej kwadry.

Cykl ksiycowy jest czasem w porównaniu do cztero- sezonu cyklu z klimatu umiarkowanego , ze nowe i pene ksiyce w porównaniu do tych zimowych i letnich przesile , a pierwsze i ostatnie czwarte w porównaniu z wiosn i jesieni równonocy .

Nazwisko Widok
na pókul pónocn
Widok
na pókul poudniow
Widoczna cz Ksiyca [ref. niezbdny] Okres widocznoci
Nów Faza ksiyca 0.svg Faza ksiyca 0.svg od 2% do 0% nastpnie 2% Niewidoczne w cigu dnia (poza rzadkim i krótkim zamieniem Soca ), poniewa jest zbyt ciemne i zamaskowane przez wiato soneczne rozpraszane przez atmosfer
Pierwszy póksiyc lub woskujcy ksiyc (wklsy) Faza ksiyca 1.svg
zachód-poudniowy zachód
Faza ksiyca 7.png
zachód-pónocny zachód
od 3 do 34% Trudne do zobaczenia przez wikszo popoudnia, najlepiej widoczne wieczorem (patrzc na zachód) do krótko po zachodzie soca
Pierwszym kwartale Faza ksiyca 2.png
w kierunku poudniowo-zachodnim
Faza ksiyca 6.png
pónocny zachód
35 do 65% Jej wzrost w kierunku wschodnim w godzinach popoudniowych nie zawsze jest oczywisty do zaobserwowania, ale do szybko jest dobrze widoczny przez cay wieczór i w pierwszej poowie nocy, a do zachodu.
Woskowanie garbatego (wypukego lub garbatego) ksiyca Faza ksiyca 3.png
poudniowo-poudniowy
Faza ksiyca 5.png
pónocno-pónocny zachód
od 66 do 96% Wyranie widoczny od wznoszenia si na wschód pónym popoudniem, przez cay wieczór i przez wiksz cz nocy, a do zachodu.
Penia ksiyca Faza ksiyca 4.png
na poudnie
Faza ksiyca 4.png
na pónoc
od 97 do 100% potem 97% Zim wschody i zachody ksiyca s wyranie widoczne w nocy, a tarcz ksiycow widzimy przez wiksz cz nocy (z wyjtkiem rzadkich i krótkich zamie Ksiyca ), ale nie moemy zobaczy obu gwiazd jednoczenie.
Latem ksiyc wschodzi na wschodzie pod sam koniec popoudnia tu przed zachodem soca po przeciwnej stronie, a nastpnie pozostaje wyranie widoczny przez ca noc a do witu, gdy krótko po wschodzie soca zachodzi na zachód: moemy zatem zobaczy oba gwiazdy o tej samej porze dwa razy w cigu dnia, tu po wicie i przed zmierzchem.
Zanikajcy garbaty (wypuky lub garbaty) ksiyc Faza ksiyca 5.png
poudniowo-poudniowy
Faza ksiyca 3.png
pónocno-pónocny wschód
od 96 do 66% Przez wikszo nocy i krótko po wschodzie soca
Ostatni kwarta Faza ksiyca 6.png
na poudniowym wschodzie
Faza ksiyca 2.png
pónocny wschód
65 do 35% Pod koniec nocy, o wicie i czci poranka
Zanikajcy póksiyc lub zanikajcy ksiyc (wklsy) Faza ksiyca 7.png
wschód-poudniowy-wschód
Faza ksiyca 1.svg
wschód-pónocny wschód
od 34 do 3% Najlepiej wida o wicie (patrzc na wschód), prawie niewidoczne przez wikszo poranka

Obserwacja

W fazie woskowania Ksiyca owietlona jest jego zachodnia cz, natomiast w fazie zanikania owietlona jest jego wschodnia cz.

Na pókuli pónocnej w stosunku do horyzontu owietlona jest prawa cz podczas wzrostu i lewa podczas spadku. Na pókuli poudniowej jest odwrotnie.

Mnemoniczny

Dla osób francuskojzycznych na pókuli pónocnej istniej urzdzenia mnemoniczne pozwalajce zapamita poszczególne fazy. Tak wic, gdy umieszczenie lini czc dwa rogi ksiyca, i widzi mae p, Ksiyc jest w jego p irst ssiedztwie i idzie do p Leine ksiyca, a gdy widzi mae d, to jest w jej d ssiedztwo ernier.

Moemy równie powiedzie, e:

 1. gdy Ksiyc ma ksztat   C  , zmniejsza si (i dlatego zmierza w kierunku nowiu);
 2. kiedy Ksiyc ma ksztat litery   D  , wierzy (i dlatego zmierza w kierunku peni ksiyca).

Na pókuli pónocnej wystarczy wic pamita, e ksiyc to kamca i e tworzc D , to woskuje i odwrotnie. Pozostaje wane w jzyku woskim, polskim i wgierskim (zobacz wicej)

Istniej inne mnemoniki w innych jzykach:

 • w jzyku angielskim na pókuli pónocnej uywamy DOC , w odniesieniu do ksztatów liter D , O i C do ksztatu Ksiyca, gdy odpowiednio ronie, jest peny i malejcy; na pókuli poudniowej oczywicie musisz uy COD;
 • w jzyku woskim , podobnie jak w jzyku francuskim, mówimy, e Ksiyc jest kamc, ale jest to poprawne tylko na pókuli pónocnej: rzeczywicie Ksiyc wyglda tam jak C , jak w crescere ( rosn ), gdy maleje, i wyglda jak D , jak w decrescere ( zmniejszy ), gdy ronie (ale na pókuli poudniowej jest odwrotnie); odmiana uywana w jzyku francuskim na pókuli pónocnej ma litery P i D malutki przeduajce ksiycowy terminator otrzymuje si P na str irst kwartau i d d ssiedztwie ernier;
 • w jzyku niemieckim , terminy oo unehmender Mond (woskowanie ksiyca) i jest bnehmender Mond (ubywa ksiyca) su pomoc mae skrypt si Z (podobny w wygldzie do ), którego brzuch jest jak nawias ), oraz A (podobny z wygldu do ), którego brzuch jest jak nawias (;
 • W polskim utrzymujemy C na C ofa SI ( nie ustpuje, to wycofuje si ) i D w d SIE openia ( to wypenia si );
 • w jzyku wgierskim uywamy D dla d agad (je, zwiksza), C dla c sökken (zmniejsza, zmniejsza).

W kulturze

Na przestrzeni dziejów na wiele ludzkich dziaa i wierze wpyway fazy Ksiyca.

Tak wic na pókuli pónocnej pierwsza lunacja po Wielkanocy nazywana jest czerwonym ksiycem . Widoczno Ksiyca wskazuje na pogodn nocn pogod, co moe wiza si z mrozem przypalajcym mode pdy rolin. Jesieni The Harvest Moon , który odpowiada pierwszej peni ksiyca nastpujcej po równonocy jesiennej , wie si ze zbiorami , natomiast po peni ksiyca jest nazywany ksiyc Hunter , poniewa prezentuje korzystne warunki dla zbiorów. Nocnego polowania .

Kalendarze

Kalendarz ksiycowy i lunisolar kalendarze oparte s na cyklach ksiyca.

Kalendarz czysto ksiycowy, taki jak kalendarz muzumaski , zawiera ustalon liczb miesicy ksiycowych (dugo niektórych miesicy moe si jednak nieznacznie róni, aby miesice kalendarzowe byy jak najlepiej zsynchronizowane z lunacjami, bez uwzgldniania cyklu pór roku) .

Inaczej jest w kalendarzu ksiycowo-sonecznym (takim jak chiski , hebrajski , chrzecijaskie kalendarze paschalne czy staroytne greckie lub rzymskie kalendarze sprzed kalendarza juliaskiego ), który bierze za podstaw lunacje dla swoich miesicy i pocztek ich lat, ale zmienia liczb miesicy w roku kalendarzowym, aby dostosowa go do pór roku: jako rok soneczny (okoo 365.2422 dni) trwa nieco ponad 12 lunacji 1 / 3 ( okoo 29.530589 dni kady rednio), ponad poowa lat kalendarzowych obejmuj tylko 12 miesicy ksiycowych, a nieco mniej ni poowa pozostaych latach kalendarzowych, bdzie mia 13 th  miesic dodatkowy podeszwa rodkowa . Ten 13 th  miesicy dodaje wedug wasnych skomplikowanych przepisów kady kalendarz ksiycowo-soneczny (zazwyczaj w oparciu o zacznik w kalendarzu ksiycowym dniem najbliszego do równonocy wiosennej), aby wyrówna z góry, e kalendarz do ksiycowych miesicy w cigu roku sonecznego.

W niektórych kalendarzach ksiycowo-sonecznych, jeli niektóre miesice kalendarzowe maj ustalony czas trwania, rozkad dugoci innych miesicy roku kalendarzowego moe by równie nieznacznie zmodyfikowany, aby równonoc wiosenna wystpowaa w ustalonej dacie kalendarzowej lub z przerw mniejsz ni poowa miesica kalendarzowego. Gdy kalendarz ksiycowo-soneczny przecina dodatkowy miesic, czas trwania w dniach tego miesica mona zatem nieznacznie dostosowa, aby poprawi dokadno rejestracji roku kalendarzowego w roku sonecznym, nawet jeli lunacje nie s ju tak dokadnie dopasowane dla wszystkich innych miesicy kalendarzowych.

Nie dotyczy to równie kalendarzy sonecznych (takich jak kalendarz juliaski i kalendarz gregoriaski ), które nie d ju do synchronizacji z lunacjami, a jedynie dostosowuj dugo (w penych dniach) lat kalendarzowych, aby unikn ich dryfowa z latami sonecznymi.

Efekty fazowe

pywy

Chocia fazy nie maj wpywu na pywy, wskazuj czasy, w których pooenie Ksiyca wpywa na amplitud tych ostatnich.

Tak wic podczas peni i nowiu, to znaczy, gdy Ziemia, Ksiyc i Soce znajduj si zasadniczo na tej samej osi (mówimy o syzygii ), wpyw cia niebieskich sumuje si i pywy s o wikszej amplitudzie ( pywy wiosenne ). Wrcz przeciwnie, w pierwszej i ostatniej wiartce, gdy trzy ciaa s w kwadraturze , amplituda jest mniejsza ( neapolitaska ).

O faunie i florze

Zwikszona jasno rodowiska nocnego podczas peni ksiyca ma wpyw na niektóre gatunki zwierzt .

Cykl ksiycowy jest równie powizany z pewnymi cyklami biologicznymi, a nawet ze zdrowiem czowieka. Tak wic niektóre wierzenia przypisuj wpyw faz ksiycowych na charakter , a nawet faz szalestwa , u lunatyków lub epileptyków . Jednak badania na tym poziomie s niewystarczajce, aby nakreli jakiekolwiek istotne trendy.

Wykazano, e cykle ksiycowe maj poredni wpyw na wzrost muszli ostryg poprzez zmiany wspóczynników pywów. Tak wic przyrosty wzrostu s wiksze, gdy wspóczynniki pywów s niskie, poniewa czas ekspozycji jest skrócony lub nawet zero i odwrotnie, te same przyrosty wzrostu s mniejsze, gdy wspóczynniki pywów s wysokie, w czasie peni lub nowiu.

Nie ma korelacji midzy zjawiskami nadprzyrodzonymi a fazami ksiyca.

Uwagi i referencje

 1. Leksykograficzne i etymologiczne definicje lune (oznaczajce B, 2, a) ze skomputeryzowanego skarbca jzyka francuskiego , na stronie internetowej Krajowego Centrum Zasobów Tekstowych i Leksykalnych [dostp 27 maja 2016 r.].
 2. Institute of Celestial Mechanics and Ephemeris Computation (red.), The Manual of Eclipses , Les Ulis, EDP Sciences ,, XIII -276  s. 24  cm ( ISBN  2-86883-810-3 i 978-2-86883-810-0 , OCLC  62878048 , informacja BNF n O  FRBNF40032811 ) , rozdz.  3 (Uogólnienia i definicje), §  3 (Fazy ksiyca), s. 3.  35 [ przeczytana online  (strona sprawdzona 27 maja 2016 r.)] , 36 [ przeczytana online  (strona sprawdzona 27 maja 2016 r.)] i 37 [ przeczytana online  (strona sprawdzona 27 maja 2016 r.)] .
 3. Jean-Marc Brissaud ,   Conjonction, astronomie   [html] , na universalis.fr , Encyclopædia Universalis [online] (dostp 27 maja 2016 r . ) .
 4. Jean-Marc Brissaud ,   Pases, astronomie   [html] , on universalis.fr , Encyclopædia Universalis [online] (dostp 27 maja 2016 r . ) .
 5. leksykograficznej i etymologiczne definicji z lune (co oznacza, B 2, C) ze skomputeryzowanej Jzyka Francuskiego Skarbu , na stronie internetowej Narodowego Centrum tekstowy i leksykalne Zasobów [dostp 27 maja 2016].
 6. Definicje leksykograficzne i etymologiczne okrgu (w znaczeniu A, 2, c) skomputeryzowanej skarbnicy jzyka francuskiego , na stronie Krajowego Centrum Zasobów Tekstowych i Leksykalnych [ogld w dniu 27 maja 2016 r.].
 7. Leksykograficzne i etymologiczne definicje lune (oznaczajce B, 2, b) z Computerized French Language Treasury na stronie internetowej National Centre for Textual and Lexical Resources [dostp 27 maja 2016].
 8. Jean-Marc Brissaud ,   Opozycja, astronomie   [html] , na universalis.fr , Encyclopædia Universalis [online] (dostp 27 maja 2016 r . ) .
 9. Leksykograficzne i etymologiczne definicje wiek (co oznacza B, 2) skomputeryzowanej skarbnicy jzyka francuskiego , na stronie internetowej Krajowego Centrum Zasobów Tekstowych i Leksykalnych [dostp 27 maja 2016].
 10. Didier Jamet,   Fazy ksiyca wedug pozycji obserwatora na Ziemi   , o Ciel des Hommes
 11. (w) Czy widzisz róne fazy Ksiyca na caym wiecie  "
 12.   Prawda czy fasz: Ziemia przymiewa Ksiyc  "
 13.   Bdy w astronomii  
 14. Christian Morel (  il . Laurent Rivelaygue), Absurdalne decyzje: Socjologia bdów radykalnych i uporczywych Jak ich unikn , t.  Ja, Gallimard , kol.  "Zbiór esejów Folio",, 379  s. ( ISBN  978-2-07-045766-3 ) , s.  140-142
 15. Dlaczego istnieje naprzemienno szybkich i stalówek
 16. (w) Aristomenis K. Exadaktylos Stephan Hauser, Juerg Luterbacher Urs Marti, Heinz Zimmermann i Urs E. Studer,   List do redakcji Ksiyc i kamienie. Czy siy przycigajce Ksiyc mog powodowa kolk nerkow   , Dziennik Medycyny Ratunkowej , tom.  22 N O  3,, s.  303-305
 17. (w) Daniel E. Myers,   Forum Ratunkowe Grawitacyjne skutki okresu przypywów i nowiu to szalestwo   , The Journal of Emergency Medicine , tom.  13 N O  4,, s.  529-532 ( podsumowanie )
 18. (w) Selim R. Benbadis Stanley Chang, Joel Hunter, Wei Wang,   Krótka informacja Wpyw peni ksiyca to czstotliwo ataków : mit czy rzeczywisto  » , Padaczka i zachowanie , tom.  5, n O  4,, s.  596-597 ( podsumowanie )
 19. (w) Damien Huyghe Marc z Rafelis Michel Ropert i Vincent Mushi ,   Nowe spojrzenie na wzorce wzrostu ostryg zawiasowych w wysokiej rozdzielczoci   , Biologia Morska , tom.  166 n O  4,, s.  48 ( ISSN  0025-3162 i 1432/93 , DOI  10.1007 / s00227-019-3496-2 , czyta online , obejrzano 1 st wrzesie 2020 )
 20. Arnaud Devillard ,   Jaki jest wpyw Ksiyca na umys Brak  , Sciences et Avenir ,( przeczytaj online , skonsultowano 10 stycznia 2019 r. )

Zobacz równie

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Bibliografia

 • Jean-Luc Legault, Astronomy: to zrozumie Wszechwiat , Anjou, Éditions CEC,, 194  s. ( ISBN  978-2-7617-2715-0 )

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Faza Ksiyca, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Faza Ksiyca i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Faza Ksiyca na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Sandra Sadowski

Informacje o zmiennej Faza Ksiyca są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Wiktoria Krzemiński

Artykuł o Faza Ksiyca jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Marzena Janik

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Faza Ksiyca, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.