Ergonomiczna analiza pracyInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Ergonomiczna analiza pracy, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Ergonomiczna analiza pracy. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Ergonomiczna analiza pracy, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Ergonomiczna analiza pracy. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Ergonomiczna analiza pracy poniżej. Jeśli informacje o Ergonomiczna analiza pracy, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza ergonomicznej pracy (AET) jest gównym narzdziem interwencji ergonomicznej . Moe pomóc w rozwizywaniu rónorodnych problemów zwizanych z warunkami pracy czy konstrukcj narzdzi i urzdze.

AET, analiza pod wpywem

AET jako analiza usytuowana

To wanie na podstawie analizy wniosku i hipotez, które postawi podczas wstpnej diagnozy (zobacz peny artyku dotyczcy interwencji ergonomicznej ), ergonomista bdzie móg wybra sytuacje do zbadania poprzez reorganizacj posiadanych informacji:

 • zapewni wystarczajc znajomo danych technicznych dotyczcych sytuacji w pracy;
 • zbudowa narzdzia referencyjne do opisu i interpretacji danych;
 • zapewniaj wsparcie demonstracyjne i komunikacyjne.

Róne elementy wpywu na prac

Na aktywno zawodow wpywa wiele aspektów. Ergonomista musi polega na tych aspektach i porównywa je z rzeczywist prac, aby uzyska odpowiedni wgld w pojawiajce si problemy.

Procesy techniczne

S to punkty widzenia, które koncentruj si na przepywach i etapach transformacji produktu lub informacji.

Narzdzia i rodki komunikacji

Analiza rodków, którymi dysponuj pracownicy, aby uzyska lub otrzyma informacje i podj dziaania w ramach tego procesu, pozwala lepiej przygotowa okrelone dochodzenia

Relacje midzy zmiennymi urzdzenia

Podczas wyjaniania z operatorem lub przeoonym moliwe jest, e pojawi si róne zmienne zwizane z ustawieniami lub stanem urzdzenia technicznego (jako itp.). Mona wtedy umieci je w stosunku do siebie.

Procedury

Kolejno zaplanowanego procesu bardzo rzadko odpowiada kolejnoci czynnoci wykonywanych przez pracowników.

Zalenoci i terminy

Praca aktywno moe by czci czasie mniej lub bardziej zorganizowany przez proces, przez postpie prac innych pracowników lub przez zdarzenia spoza firmy.

Rozmieszczenie urzdzenia technicznego

Czsto wstpne plany firmy nie s ju aktualne. W rzeczywistoci mona byo przeprowadzi póniejsze implantacje sprztu.

Wybór sytuacji do analizy

Do skomplikowane jest wyodrbnienie maksymy lub normy w wyborze, jakiego ergonomista dokona w odniesieniu do analizowanych sytuacji. Kryteria, których uyje, bd zaleay od problemu i struktury firmy. Ale mog to by na przykad sytuacje:

 • gdzie skarg jest najwicej
 • gdzie konsekwencje s najpowaniejsze
 • gdzie zakres problemów jest najszerszy
 • odgrywajc kluczow rol w funkcjonowaniu firmy
 • do przeksztacenia w mniej lub bardziej dugim okresie

Analiza wedug dziaalnoci

Na pierwszy rzut oka kusi kadego, by ustali bezporednie zwizki przyczynowo-skutkowe midzy warunkami pracy a ich konsekwencjami dla zdrowia lub wydajnoci. Haaliwa sytuacja powoduje, e jeste guchy, noszenie cikich adunków powoduje zaburzenia miniowo-szkieletowe , sabe owietlenie, zmczenie wzroku itp. Niestety takie podejcie ma istotne ograniczenia: ochrona przed haasem moe uniemoliwi dostp do maszyny itp.

W rzeczywistoci takie podejcie pomija fakt, e te relacje z koniecznoci przechodz przez aktywno pracownika. Owszem, ten idzie na kompromisy w stosunku do ogranicze (nie tylko im podlega), aby osign stawiane przed nim cele i ograniczy niedogodnoci zwizane z realizacj zada. Dlatego ergonomista musi skupi swoj analiz ergonomiczn pracy na wykonywanej czynnoci: to wanie w trakcie dziaania operatora i poprzez jego dziaanie materializuj si skutki warunków pracy.

W tym kontekcie rola analizy dziaania nie polega na ocenie ( na przykad obcienia prac ), ale na opisie i wyjanieniu zaangaowanych mechanizmów.

Narzdzia dostpne dla ergonomisty

Obserwacja

Obserwacja jest cech Ergonomiczna analiza pracy w stosunku do innych metod. Chodzi tutaj o skupienie si na pracy w trakcie jej wykonywania, podczas gdy inne podejcia opieraj si na reprezentacjach. Obserwacj mona prowadzi w sposób otwarty lub skupiajc si na zbieraniu okrelonych kategorii informacji o okrelonych celach (bdziemy wtedy nazywa obserwacj systematyczn).

Gówne kategorie obserwabli

 • Podróowa
 • Kierunek spojrzenia
 • Komunikacja
 • Postawy
 • Dziaania lub podejmowanie informacji
 • Obserwacje dotyczce systemu technicznego i kontekstu
 • Kolektyw

Techniki ankietowe

Istnieje wiele technik robienia odczytów. Wyboru dokonuje ergonomista w zalenoci od ogranicze i sytuacji. Wymienimy je tutaj:

 • Odczyty rczne
 • Nagrania wideo
 • Kroniki aktywnoci
 • metrologii

Werbalizacje

Aby zrozumie dziaanie, warunki pracy i ich konsekwencje, niezbdna jest werbalizacja pracownika, poniewa:

 • aktywno nie moe by zredukowana do tego, co jest obserwowalne;
 • Obserwacje i pomiary odbywaj si w chwili T, musz by ponownie zlokalizowane w szerszym zakresie;
 • nie wszystkie konsekwencje tej dziaalnoci s oczywiste.

Istniej jednak ograniczenia werbalizacji, które naley wzi pod uwag:

 • Pracownik opisuje prac i jej konsekwencje zgodnie z tym, co uwaa za cele i zainteresowania swojego rozmówcy;
 • Rutynowe operacje lub stare praktyki nie zawsze s wywoywane spontanicznie;
 • Niektóre aspekty dziaalnoci nie daj si wyrazi sowami.

Zobacz te

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Bibliografia

 • François Guérin, Antoine Laville , François Daniellou , Jacques Duraffourg , Alain Kerguelen, (1991), Understanding work to transform it . Edycje ANACT
 • Yves Clot, Psychologiczna funkcja pracy .
 • Eric Brangier, Alain Lancry , Claude Louche, Ludzkie wymiary pracy: teorie i praktyki psychologii pracy i organizacji . Wydania University Press of Nancy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Ergonomiczna analiza pracy, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Ergonomiczna analiza pracy i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Ergonomiczna analiza pracy na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

John Bielecki

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Ergonomiczna analiza pracy jest tym, którego szukałem.

Regina Komorowski

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Alicja Urbaniak

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Ergonomiczna analiza pracy.

Grazyna Cieślik

W tym poście o Ergonomiczna analiza pracy dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.