Ekonomiczna analiza prawaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Ekonomiczna analiza prawa, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Ekonomiczna analiza prawa. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Ekonomiczna analiza prawa, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Ekonomiczna analiza prawa. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Ekonomiczna analiza prawa poniżej. Jeśli informacje o Ekonomiczna analiza prawa, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Ekonomiczna analiza prawa ( Analiza ekonomiczna ustawy lub prawa i ekonomii wedug nazwy amerykaskiej) jest dyscyplin, która dy do wyjanienia zjawisk prawnych dziki metod i poj nauk ekonomicznych. Ekonomiczna analiza prawa zapoycza si z dyscyplin teorii prawa i ekonomii, aby w nowy sposób wyjania zjawiska prawne.

Genera

Obecnie nazwa ekonomiczna analiza prawa lub ekonomia prawa reprezentuje wspólne dziay prawa i nauk ekonomicznych, w których badania koncentruj si na analizie zjawisk prawnych za pomoc narzdzi ekonomii. Za pomoc narzdzi ekonomii naley rozumie gównie analiz kosztów i korzyci , pojcia kosztów rednich i kracowych, a ostatnio take testy ekonometryczne . Zakres badanych zjawisk prawnych siga od prawa cywilnego po prawo karne, od Konstytucji po regulacje publiczne . Opracowana gównie w Stanach Zjednoczonych w latach szedziesitych XX wieku, a nastpnie eksportowana do innych krajów anglosaskiego wiata w latach siedemdziesitych XX wieku, z których wszystkie maj system prawa zwyczajowego , ekonomiczna analiza prawa bya w stanie przebi si w krajach posiadajcych prawo cywilne prawa dopiero od lat 80.

Relacje midzy dyscyplinami

Biorc pod uwag, e ekonomia prawa przecina si z dyscyplinujcymi dziedzinami ekonomii i prawa, wane jest rozwaenie kontekstów, w jakich ta dziedzina analizy pojawia si w obu dyscyplinach.

Ze wzgldu na nakadanie si systemu prawnego i ustroju politycznego niektórymi aspektami analizy ekonomicznej zajmowaa si ju ekonomia polityczna i politologia z zupenie innej perspektywy. Rzeczywicie, moemy znale ten temat oddziaywania prawnego i gospodarczego w wielu teorii ekonomicznych poprzedzajcych neoklasycznej ANALIZA dominujc dzisiaj: marksizm , niemieckiej szkoy historycznej , szkoy frankfurckiej , institutionalist szkoy czy nawet niektórych aspektów ekonomii klasycznej .

Z bardziej prawnego punktu widzenia kilka ruchów wzywao równie do lepszego zrozumienia gospodarki poprzez prawo. Nurt realizmu prawniczego podkrela zatem, od lat dwudziestych XX wieku a do okresu po drugiej wojnie wiatowej, konieczno znajomoci przez prawników funkcjonowania rynków i sfery gospodarczej w celu lepszego zrozumienia wasnej dziaalnoci, z koniecznoci wedug nich tendencyjnej. . Niedawno, jako spadkobiercy poprzedniego ruchu, ruch   Krytycznych Studiów Prawnych   równie do pewnego stopnia roci sobie miano ekonomicznej analizy prawa. Nie skupia si jednak na stosowaniu metod neoklasycznych i w swoich badaniach woli skupia si na pojciach konfliktów, relacji wadzy i hierarchii.

Historia

Pierwsze owoce

Od XVIII -tego  wieku, s dyskusje dotyczce skutków gospodarczych przepisów takich jak pism Adama Smitha i Hume . Marks kad nacisk na konieczno uwzgldnienia relacji midzy infrastruktur , miejscem ekonomicznych stosunków wyzysku, a nadbudow , miejscem powstawania stosunków prawnych i politycznych, które z kolei odzwierciedlaj i wpywaj na infrastruktur gospodarcz.

Ekonomiczna analiza prawa (lub Prawo i ekonomia) poniós znaczc ewolucj w XX th  wieku. Pocztkowo wystpowa z prac niektórych prawników i ekonomistów na pocztku XX th  wieku w Stanach Zjednoczonych (w tym John R. Commons ), czsto doczony do szkoy institutionalist amerykaskiej. Ekonomia prawa polegaa wówczas, z perspektywy instytucjonalnej, na analizie relacji midzy sfer prawn a sfer ekonomiczn: chodzio o zrozumienie, jak te dwie sfery wpyway na siebie nawzajem w niezwykle opisowej perspektywie iz du doz bogactwo szczegóów. To podejcie, nadal stosowane przez niektórych badaczy, jednak znacznie spado po II wojnie wiatowej.

Jednak zastosowanie narzdzi analizy neoklasycznej do badania prawa regulujcego dziaalno pozarynkow jest stosunkowo nowe.

Wspóczesne wydarzenia

To, co obecnie nazywa si ekonomiczn analiz prawa, pochodzi w duej mierze z dwóch artykuów opublikowanych odpowiednio w latach 1960 i 1961 przez Ronalda Coase'a i Guido Calabresiego . Artyku pierwszego, Problem kosztów spoecznych , bdcy pocztkiem synnego   twierdzenia Coase'a  , oraz drugiego Niektóre myli o rozkadzie ryzyka i prawie deliktów maj niezalene pochodzenie ze wzgldu na pochodzenie ich autorów. . Zajmujc si rozwizywaniem problemów zwizanych z efektami zewntrznymi, dali prawnikom i ekonomistom tamtych czasów now perspektyw. Mona je zatem uzna za punkt wyjcia nowej ekonomicznej analizy prawa.

Od lat 60. ekonomia prawa przeksztacia si w ekonomiczn analiz prawa. Ta ewolucja ma swoje ródo w pracach szkoy chicagowskiej i wkadzie takich autorów jak noblista Gary Becker , sdzia i teoretyk Richard Posner czy nawet George Stigler . W konsekwencji przedmiotem bada ekonomii prawa s zmiany: jest to kwestia analizy, przy uyciu narzdzi tradycyjnej mikroekonomii, tworzenia i warunków skutecznoci przepisów prawa. Rozwój ten jest czci wikszego ruchu, który niektórzy okrelili mianem imperializmu ekonomicznego i który polega na rozszerzeniu metodologii ekonomii neoklasycznej na obszary poza sfer ekonomiczn. Nie chodzi tu ju o zrozumienie, w jaki sposób sfera gospodarcza i prawna oddziauj na siebie nawzajem, a bardziej o po prostu zakwestionowanie procesu produkcji regu prawa (podejcie pozytywne) i ustanowienie optymalnych regu prawnych w sens ekonomiczny (ujcie normatywne). Prawo staje si prostym systemem alokacji zasobów i ustalania cen, którego dziaanie naley rozumie, aby ustala ceny na optymalnym poziomie, aby osign ogóln wydajno systemu.

W latach 70. literatura przedmiotu rozpowszechnia si dziki dwóm czasopismom z tej dziedziny, Journal of Law and Economics oraz Journal of Legal Studies , stworzonym odpowiednio przez Aarona Dyrektora i Richarda Posnera . W tym samym czasie Henry Manne (byy student Coase) podj si stworzenia   Centrum Prawa i Ekonomii   w celu lepszego rozpowszechniania idei tego nurtu wród amerykaskiego rodowiska prawniczego. Uzyska pomoc Fundacji Johna M.Olina , która równie odegraa bardzo wan rol w instalacji tego rodzaju bada na wielu amerykaskich uniwersytetach, takich jak Harvard, Yale, Chicago, Stanford, Georgetown, Michigan itp.

Rola Uniwersytetu w Chicago

University of Chicago odegraa pioniersk rol w rozwoju ekonomicznej analizy prawa. Dziedziczc siln tradycj multidyscyplinarnoci, kurs prawa otwarty na ekonomi bardzo wczenie (z profesorem Henry C. analiza neoklasyczna, midzy prawnikami i ekonomistami. Ekonomici tacy jak George Stigler równie wyka ywe zainteresowanie prawem jako przedmiotem bada i bd mieli moliwo publikowania w dwóch wyej wymienionych czasopismach. Profesorowie prawa konkurencji (lub antymonopolowej), Edward Levi i Aaron dyrektor , wywarli wpyw na du liczb prawników poprzez swoje kursy czce prawo i ekonomi. To A. Dyrektor zgromadzi najwaniejszych ludzi dla rozwoju tego nurtu: Gary'ego Beckera , Richarda Posnera i Williama Landesa .

Ekonomiczna analiza prawa pozytywnego i normatywnego

Ekonomiczn analiz prawa czsto dzielimy na dwie gazie, które chcielibymy wyróni, ale które bardzo czsto si pokrywaj. Jednak rozrónienie to jest interesujce w tym sensie, e umoliwia uchwycenie rónych rodzajów celów, do których moe dy prawnik lub ekonomista prowadzcy tego typu badania.

Analiza pozytywna

Pozytywna ekonomiczna analiza prawa wykorzystuje narzdzia analizy ekonomicznej do opisu i przewidywania wpywu przepisów prawnych na zachowania podmiotów. W ten sposób mona opisa i porówna skutki systemu zaniedba z systemem odpowiedzialnoci na zasadzie ryzyka oraz wydedukowa racjonalne reakcje, jakie uzyskaj agenci, jeli zastosuje si jeden z dwóch modeli odpowiedzialnoci. Pocztkowo Richard Posner broni tego typu analizy, zanim dostrzeg normatywn tendencj tkwic w jego pracy. Ponadto czasami twierdzono, e ucieka si do tego rodzaju analizy w celu wyjanienia tworzenia i rozwoju przepisów prawnych poprzez proces selekcji zorientowany na efektywno.

Analiza normatywna

Normatywna ekonomiczna analiza prawa przekracza metodologiczny próg, formuujc zalecenia polityki publicznej na podstawie porówna i oblicze efektywnoci. U podstaw tego typu analizy ley pojcie efektywnoci . Jego najobszerniejsza definicja to optymalno pareto . O regule prawnej mówi si, e jest optymalna pareto, jeli nie mona jej zmieni bez postawienia nawet osoby w sytuacji gorszej ni przed zmian (jest to definicja, która wymaga najmniejszej hipotezy normatywnej co do jej konstrukcji). Mocniejsz definicj pod wzgldem zaoe jest kryterium Kaldor-Hicksa, które pozwala na powysz zmian, jeli cakowite straty mona zrównoway (niezalenie od tego, czy s one faktycznie, czy wirtualnie) cakowitymi zyskami.

Obszary analizy

Gówni gracze w tej dziedzinie

Jak wspomniano wczeniej, wiele nazwisk w ekonomicznej analizie prawa jest zwizanych z University of Chicago. Nale do nich laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Ronald Coase i Gary Becker , sdziowie Sdu Apelacyjnego Frank Easterbrook i Richard Posner oraz ekonomista William Landes . Inny sdzia Sdu Apelacyjnego, Guido Calabresi, stoi za tak zwanym strumieniem New Haven z siedzib na Uniwersytecie Yale . Nowszymi bohaterami s Robert Cooter , Thomas Ulen , Richard Epstein , David Friedman , Michael Trebilcock , Louis Kaplow , Steven Shavell , Roberto Galbiati

Ostatnie zmiany

Ekonomiczna analiza prawa wyrosa na wiele poddziedzin analizy. Rzeczywicie, wykorzystanie teorii gier , kwestionowanie racjonalnoci podmiotu gospodarczego na podstawie wniosków z psychologii poznawczej ( prawo behawioralne i ekonomia ), a take zwikszone wykorzystanie ekonometrii i statystyki w duej mierze przyczyniy si do eksplozji tej dziedziny. w kierunku coraz bardziej zoonych modeli. Jedno z najnowszych osigni ma miejsce na Uniwersytecie George'a Masona i ma na celu zastosowanie zasad neuroekonomii do ekonomicznej analizy prawa, pod przewodnictwem zdobywcy Nagrody Nobla Vernona L. Smitha .

Krytyczny

Pomimo swojego wpywu ekonomiczna analiza prawa bya w wielu punktach krytykowana. Poniewa wikszo bada w tym nurcie wykorzystuje neoklasyczny zestaw narzdzi, fundamentalna krytyka tego modelu dotyczy równie ekonomii prawa. Powtarzajc si krytyk jest fakt, e teoria racjonalnego podmiotu nie jest zadowalajc reprezentacj rzeczywistoci z powodu nadmiernego uproszczenia zachowania podmiotów.

Inna czsto formuowana krytyka dotyczy braku uwzgldnienia celów redystrybucji, które zdaniem niektórych promuje prawo, i e neoklasyczne podejcie sprowadza si do decyzji politycznych, analizowanych z ekonomicznego punktu widzenia przez nurt teorii. wyboru publicznego ( wybór publiczny ). Najbardziej zjadliwy nurt krytyczny to   Critical Legal Studies  , reprezentowany przez Duncana Kennedy'ego i Marka Kelmana .

Obecny wpyw

W Stanach Zjednoczonych ekonomiczna analiza prawa jest bardzo wpywowym ruchem. Niektóre orzeczenia sdów odwouj si do poj zapoyczonych z ekonomii lub cytuj artykuy zwizane z tym nurtem. Wpyw ten mia równie wpyw na edukacj prawnicz, poniewa prawie wszystkie uniwersytety oferuj obecnie kursy z ekonomicznej analizy prawa, a nawet studia doktoranckie.

W Europie ruch przeywa pierwsze przeomy na pocztku lat 80. w krajach niemieckojzycznych i niderlandzkojzycznych. Stamtd, dziki dziaaniom Europejskiego Stowarzyszenia Prawa i Ekonomii , zainteresowanie to rozprzestrzenio si na wiele innych krajów europejskich. Francja, w porównaniu do swoich ssiadów, zna niewielu specjalistów w tego typu analizach, pomimo chci niektórych prawników i niektórych jurysdykcji (takich jak Sd Kasacyjny), aby zastosowa takie analizy.

Uwagi i odniesienia

  1. Ronald Coase , Problem kosztów spoecznych, Journal of Law and Economics tom 3, nr 1 (1960) 1-44. W rzeczywistoci problem pojawi si w 1961 roku.
  2. Guido Calabresi , Kilka myli o rozkadzie ryzyka i prawie o czynach niedozwolonych, Yale Law Journal , t. 70, nr 4 (1961) 499-553.
  3. ( Richard Posner , The Economics of Justice 1983, str.4.
  4. Na temat rozrónienia midzy ekonomi pozytywn a normatywn patrz prace zaoycielskie Johna Neville'a Keynesa .
  5. Przy takim podejciu zobacz pierwsze prace Rubina i Priesta, które raczej wyszy z uycia
  6. Jego transmisja na ywo z 1970 r. Koszty wypadków: analiza prawna i ekonomiczna oraz opublikowane od tego czasu artykuy wywary ogromny wpyw na analiz prawa wypadków samochodowych.
  7. Zobacz Mackaay, Ejan i Stéphane Rousseau, Economic Analysis of Law , Pary / Montreal, Dalloz-Sirey / Éditions Thémis, 2008, (wyd. 2), str. 14-17.
  8. Mohammad Amin i Jamal Haidar, 2012. Koszt rejestracji nieruchomoci: czy legalne pochodzenie ma znaczenie , Empirical Economics, Springer, vol. 42 (3), strony 1035-1050, czerwiec

Zobacz te

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Ekonomiczna analiza prawa, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Ekonomiczna analiza prawa i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Ekonomiczna analiza prawa na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Mariola Wolski

Ten wpis o Ekonomiczna analiza prawa był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Artur Dobosz

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Ekonomiczna analiza prawa, daje dużo pewności.

Violetta Osiński

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Ekonomiczna analiza prawa.

Mariusz Adamczyk

To dobry artykuł dotyczący Ekonomiczna analiza prawa. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.