Darmowe oprogramowanieInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Darmowe oprogramowanie, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Darmowe oprogramowanie. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Darmowe oprogramowanie, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Darmowe oprogramowanie. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Darmowe oprogramowanie poniżej. Jeśli informacje o Darmowe oprogramowanie, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Wolne oprogramowanie to oprogramowanie , którego zastosowanie, badania, modyfikowanie i kopiowanie przez innych do jej rozpowszechniania s dozwolone, pod wzgldem technicznym i prawnym, w celu zagwarantowania pewnych swobód wywoanej którego kontrol programu przez uytkownika i moliwo dzielenia si midzy ludmi.

Prawa te mog by po prostu dostpne w domenie publicznej   lub mog by ustanowione na podstawie tak zwanej   wolnej   licencji opartej na prawie autorskim . Licencje typu copyleft  gwarantuj uytkownikom zachowanie tych praw nawet w przypadku prac pochodnych.

Wolne oprogramowanie stanowi alternatyw dla tych, które nie s kwalifikowane jako   waciciele   lub   waciciele  . S one nastpnie uwaane przez cz spoecznoci wolnego oprogramowania za narzdzie niesprawiedliwej wadzy, pozwalajce programicie kontrolowa uytkownika.

Wolne oprogramowanie jest czsto mylnie mylone z:

 • darmowy ( freeware )  : freeware jest darmowe oprogramowanie waciciel , a nastpnie, e wolne oprogramowanie jest zdefiniowany przez swobód przyznanych uytkownikowi. Jeli natura wolnego oprogramowania uatwia i zachca do jego udostpniania, co zwykle czyni je wolnym, nie przeszkadza to jednak w jego opacalnoci gównie dziki powizanym usugom. Wynagrodzenie zwizane jest m.in. z tworzeniem, rozwojem , zaopatrzeniem i pracami wsparcia technicznego. Z drugiej strony, wolne oprogramowanie niekoniecznie jest wolne, poniewa jego kod ródowy nie zawsze jest dostpny, a jego licencja moe nie odpowiada definicji wolnego oprogramowania.
 • open source  : oprogramowanie open source, w zalenoci od jego zaoyciela, to ruch spoeczny opiera si na zasadach wolnoci, równo, braterstwo  ; open source w midzyczasie, opisany po raz pierwszy w The Cathedral and the Bazaar , skupia si na korzyciach pyncych z rozwoju metod poprzez ponowne wykorzystanie kodu ródowego .
Schemat koncepcyjny dotyczcy wolnego oprogramowania

Definicja

Pierwsze szkice

Pojcie wolnego oprogramowania zostaa opisana po raz pierwszy w pierwszej poowie 1980 roku przez Richarda Stallmana , który nastpnie - wraz z innymi - sformalizowanych i spopularyzowa go z projektu GNU (GNU czyli "  G nu jest N ot U nix) oraz Free Software Fundacja (FSF).

Pierwszy projekt definicji wolnego oprogramowania zosta zatem zaproponowany w 1986 r. przez FSF; oprogramowanie jest wtedy uwaane za wolne, jeli zapewnia uytkownikowi nastpujce wolnoci:

Po pierwsze, wolno kopiowania programu i rozpowszechniania go wród ssiadów, aby mogli z niego korzysta równie dobrze jak ty. Po drugie, wolno modyfikowania programu, dziki której moesz go kontrolowa, a nie siebie; w tym celu kod musi by dla Ciebie dostpny. "

Definicja Free Software Foundation (FSF)

Obecnie oprogramowanie uwaa si za wolne w rozumieniu Free Software Foundation , jeli przyznaje uytkownikowi cztery wolnoci (ponumerowane od 0 do 3):

 1. wolno uruchamiania programu we wszystkich celach;
 2. swoboda studiowania dziaania programu i dostosowywania go do wasnych potrzeb;
 3. swoboda redystrybucji kopii programu (co implikuje moliwo zarówno rozdawania, jak i sprzeday kopii);
 4. wolno ulepszania programu i rozpowszechniania tych ulepsze wród spoeczestwa z korzyci dla caej spoecznoci.

Dostp do kodu ródowego jest warunkiem korzystania z wolnoci 1 i 3.

FSF wyjania kilka punktów. Przede wszystkim wolnoci te musz by nieodwoalne. Kady musi mie moliwo korzystania z niej bez koniecznoci powiadamiania osób trzecich. Musi istnie moliwo redystrybucji programu w dowolnej formie, w szczególnoci skompilowanej , pod warunkiem udostpnienia odpowiedniego kodu ródowego. Uytkownik musi mie moliwo poczenia wolnego oprogramowania, którego sam nie jest autorem. FSF akceptuje jednak drobne ograniczenia dotyczce sposobu prezentacji zmodyfikowanego oprogramowania podczas redystrybucji.

Definicja projektu Debiana

Projekt Debian , rozpoczty w 1993 roku przy wsparciu Free Software Foundation , opracowa Zasady Debiana dotyczce Wolnego Oprogramowania znane równie pod akronimem DFSG (od Debian Free Software Guidelines ). Zaproponowana w 1997 r. przez Bruce'a Perensa strona praktyczna jest wyróniona w 10 punktach, okrelajc na przykad: niedyskryminacj uytkowników i zastosowa; dopuszczalne ograniczenia dotyczce zachowania oryginalnego kodu ródowego autora; lub wyrana akceptacja zmiany nazwy oprogramowania, którego ewolucja podlega redystrybucji. W tym wzgldzie moemy zauway, e nazwy kilku wolnego oprogramowania (i ich wydawców) maj zastrzeone znaki towarowe  : na przykad Linux , Mozilla czy Apache .

Definicja ta powstaa na Debianie przej na Open Source Initiative (OSI) w celu ustalenia z definicji Open Source , w 1998 roku . Terminologia FLOSS (Free / Libre Open Source Software) pojawia si wtedy jako próba poczenia poj wolnego oprogramowania i oprogramowania open source.

Wolne oprogramowanie i open source

Dosownie, open source oznacza kod open source . Jednak generalnie uywamy open source w odniesieniu do definicji Open Source wprowadzonej przez Open Source Initiative (OSI) w 1998 roku , która wymagaa innej terminologii dla wolnego oprogramowania, która w jzyku angielskim miaa by mniej niejednoznaczna i bardziej dostosowana do wiata. biznesu jako wolnego oprogramowania .

Ruch wolnego oprogramowania zdefiniowa zasady dotyczce zasad etycznych, ruch open source (który nastpuje) zaproponowa tumaczenie funkcjonalne. Wywoao to spory o przestrzeganie tych zasad. Zwolennicy wolnego oprogramowania postrzegaj wolne oprogramowanie jako kwesti filozofii , podczas gdy zwolennicy otwartego oprogramowania odrzucaj jakkolwiek filozofi.

Ta inicjatywa wywoaa kontrowersje wród Richarda Stallmana i Free Software Foundation, którzy ubolewali nad naciskiem na zasady techniczne kosztem etyki . Richard Stallman wyjania równie, dlaczego wolne oprogramowanie jest lepsze ni open source i dlaczego open source pomija problem wolnego oprogramowania.

Jeli midzy tymi ruchami utrzymuj si rónice zda, faktem pozostaje, e wspólne prace harmonizacyjne oznaczaj, e oficjalne definicje wolnego oprogramowania opracowane przez Free Software Foundation i open source przez Open Source Initiative odnosz si w praktyce do licencji majcych wspólne cztery swobody wykonywania, zbadaj , modyfikowa i redystrybuowa - FSF zdefiniowaa te wolnoci w czterech punktach, gdzie OSI uyo definicji w dziesiciu punktach, ale w syntezie cztery wolnoci FSF s bardzo obecne. Na przykad FSF powie o licencji APSL (licencja Open Source wedug OSI), porównujc j z licencj GPL (jedna z wolnych licencji wedug FSF, ale z ograniczeniem koniecznoci zachowania praw podczas redystrybucja, ograniczenie zwane copyleft):

FSF uwaa teraz APSL za licencj wolnego oprogramowania z dwoma powanymi praktycznymi problemami, które przypominaj NPL: nie jest to prawdziwy copyleft, poniewa pozwala na linki do innych plików, które mog by cakowicie wacicielami (wacicielami). Jest niezgodny z GPL. Z tego powodu zalecamy, aby nie uywa tej licencji do wydawania nowego oprogramowania; ale dozwolone jest uywanie lub ulepszanie oprogramowania opublikowanego przez inne osoby w ramach tej licencji. " (Wersje 1. x z Apple Public Source License na przykad).

Historia Wolnego Oprogramowania

W czasach pierwszych komputerów to sprzt komputerowy mia by ródem dochodu, oprogramowanie za byo jedynie rodkiem uatwiajcym jego sprzeda. Dostp do kodu ródowego by normalny, bo nikt nie kupi komputera bez zespou programistów . Na dugo przed powstaniem Uniksa rodowiska zawodowe i akademickie chtnie wymieniay si oprogramowaniem i kodami ródowymi, a producenci oddawali je za darmo, dopóki przepisy antymonopolowe nie zabraniay im tego, aby umoliwi im prowadzenie konkurencji w tej dziedzinie. Co wicej, do lat 70. nie byo jeszcze cakowicie jasne, czy prawa autorskie maj zastosowanie do oprogramowania [potrzebny kontekst] .

Decyzj sdu [niezbdny kontekst] na pocztku lat siedemdziesitych producenci zostali zmuszeni do osobnego fakturowania swojego oprogramowania  ; za pitnacie lat pojawienie si mikrokomputerów uogólni ten model i spowoduje powstanie wydawców oprogramowania, którzy kieruj si w stron sprzeday licencji uytkownika. Przykadem czsto cytowanym w celu zilustrowania tego punktu zwrotnego jest list otwarty Billa Gatesa do hobbystów , wzywajcy ich do zaprzestania nielegalnego kopiowania oprogramowania.

W tym samym czasie producenci ograniczyli dostp do kodu ródowego programów, o czym wiadczy strategia IBM OCO, oparta wycznie na kodzie obiektowym z wczesnych lat 80 - tych . Badanie, poprawianie lub ulepszanie nabytego oprogramowania staje si niemoliwe, a w niektórych przypadkach zabronione. Uytkownik nie tylko nie moe ju dostosowywa oprogramowania do swoich ycze, ale w przypadku bdu staje si zaleny od dobrej woli wydawcy oprogramowania. Wreszcie, kopiowanie, naturalna operacja dla komputera, generalnie staje si zabronione (domylnie prawo autorskie zabrania kopiowania bez wyranej autoryzacji). Oprogramowanie dostpne tylko w tych restrykcyjnych warunkach staje si wówczas regu, a oprogramowanie, które do tej pory byo przedmiotem swobodnego obrotu, czsto jest integrowane z staymi i nieudostpnianymi produktami komercyjnymi.

Richard Stallman , ówczesny badacz w Laboratorium Sztucznej Inteligencji w Massachusetts Institute of Technology , odczuwa t zmian gboko, gdy koledzy, z którymi do tej pory pracowa i dzieli si oprogramowaniem, s z kolei zatrudniani do uywania i tworzenia oprogramowania, którego ju nie bd móc uczy si i dzieli. Stallman zacz zauwaa te ograniczenia w obecnoci programów, w które nie móg ingerowa, takich jak sterownik drukarki. Robert Sproull rzekomo odmówi udostpnienia mu kodu ródowego z powodu umowy o zachowaniu poufnoci, któr Xerox zawar z nim, co w tamtych czasach byo nadal rzadkoci.

W 1984 stworzy wic projekt GNU , którego celem jest zbudowanie systemu operacyjnego kompatybilnego z Uniksem , a cae oprogramowanie jest darmowe. Oprócz podjtych prac rozwojowych Richard Stallman zaoy Fundacj Wolnego Oprogramowania . Aby da solidne podstawy swojemu projektowi, Richard Stallman precyzyjnie definiuje pojcie wolnego oprogramowania i pisze Powszechn Licencj Publiczn GNU (GPL), która wykorzystuje prawa autorskie w celu zagwarantowania trwaoci wolnoci przyznanych uytkownikom (a tym samym zabrania moliwoci e ewolucja nie jest ju wolna). Publikuje take manifest GNU, aby zaznaczy pocztek Projektu GNU, a nastpnie okresowo Biuletyny GNU. Projekt rozpoczyna si od opracowania edytora tekstu GNU emacs .

Na pocztku lat 90. wikszo systemu GNU dziaaa, brakowao tylko jdra . Jdro jest czci systemu operacyjnego, która komunikuje si ze sprztem i przydziela zasoby innym programom. Projekt GNU Hurd , którego specyfikacje zostay zdefiniowane przez samego Stallmana, mia na celu opracowanie wolnego jdra. Jednak projekt by opóniony, a wybrany do niego projekt wydawa si trudny do wdroenia. W 1991 roku Linus Torvalds , fiski student, napisa wasne jdro, a póniej wyda je na licencji GPL. Jej jdro, zwane Linux , kojarzone z wczeniej opracowanym oprogramowaniem GNU, umoliwio stworzenie cakowicie darmowego i w peni uytecznego systemu operacyjnego.

W nastpnych latach pojawia si znaczna liczba projektów wolnego oprogramowania. FSF obecnie odwouje ponad 30.000 darmowych pakietów oprogramowania. Od koca lat 90. sukces wolnego oprogramowania, w tym GNU/Linuksa , wzbudzi wielkie zainteresowanie w przemyle komputerowym i mediach.

Charakterystyka wolnego oprogramowania

Dostp do róde

Wolno studiowania i modyfikowania oprogramowania zakada dostp do kodu ródowego oprogramowania. Dostp do kodu ródowego jest wany, poniewa oprogramowanie jest zwykle rozpowszechniane w formie skompilowanej do jzyka maszynowego , gotowej do wykonania przez komputer . Ale jzyk maszynowy jest bardzo trudny do odczytania przez ludzi i sprawia, e nauka oprogramowania jest niezwykle trudna, jeli nie niemoliwa. Dostp do kodu ródowego jest zatem niezbdnym warunkiem, aby uytkownik wiedzia, co faktycznie robi program.

Kontrola uytkownika

Zrzut ekranu Trisquel Gnu / Linux , systemu operacyjnego skadajcego si wycznie z wolnego oprogramowania.

Jednym z gównych celów wolnego oprogramowania jest zapewnienie uytkownikowi kontroli nad swoim komputerem i oprogramowaniem, z którego korzysta. Ta kontrola jest przyznawana indywidualnie: kady moe szczegóowo przestudiowa, co robi oprogramowanie i zmodyfikowa je, jeli chce. Ale uytkownicy maj równie zbiorow kontrol nad swoimi komputerami: nie moesz osobicie przestudiowa caego uywanego oprogramowania, ale zbiorowe ponowne odczytanie kodu ródowego przez spoeczno programistów stwarza moliwo, e ukryta lub zoliwa funkcja moe pozosta tajemnic dla dugi czas. Jeli taka funkcjonalno zostanie wykryta, mona szybko uzyska zmodyfikowan wersj oprogramowania, dyskredytujc w ten sposób wersj oryginaln. W wikszoci przypadków zniechca to programistów do dodawania takich funkcji do wolnego oprogramowania. Jednak pomys ten jest szeroko kwestionowany przez twórców niewolnego oprogramowania.

Richard Stallman uwaa, e uywajc prawnie zastrzeonego oprogramowania, uytkownicy trac moliwo kontrolowania czci wasnego ycia. Waciciele prawnie zastrzeonego oprogramowania (programici lub firma, dla której pracuj) mog szpiegowa lub ogranicza uytkowników.

Definicja wolnego oprogramowania FSF okrela:

Gdy uytkownicy nie kontroluj programu, program kontroluje uytkowników. Deweloper kontroluje program, a przez to kontroluje uytkowników. Ten niewolny lub prywatny program staje si zatem narzdziem niesprawiedliwej wadzy. "

, w programie Tonight (ou never!) o tym pojciu kontroli dyskutuj Jacques Attali i Jérémie Zimmermann . Jacques Attali stwierdza: Sowo wolne jest bardzo le przystosowane, poniewa oprogramowanie znane jako wolne jest czsto doczone do jednej firmy. Wedug Jérémie Zimmermanna wolno oprogramowania jest prawdziw koncepcj [...] oznacza kontrolowanie maszyny, a nie pozwolenie sobie na kontrolowanie przez ni, na co Attali odpowiada, e Jeli pozwolisz wszystkim mie moliwo kontrolowa ich poufno, a nastpnie uniemoliwi rzdy prawa .

Spoecznoci

Jako oprogramowania jest czsto proporcjonalna do liczby programistów. Im bardziej rozwija si spoeczno programistów, tym bardziej staje si ona gwarancj jakoci i szybkoci reakcji. Podobnie spoeczno uytkowników, której gówn rol jest zgaszanie dysfunkcji i sugestii, ma wpyw proporcjonalny do jej wielkoci.

Twórcy i uytkownicy wolnego oprogramowania s generalnie niezaleni, bez szczególnych skonnoci politycznych, a ich motywacje s zrónicowane. Produkuj lub uywaj narzdzi opartych na sposobie produkcji opartym na wspópracy, wzajemnej pomocy , wspódzieleniu i czeniu . W tym charakterze Bill Gates porówna wolne spoecznoci do   komunistów nowego rodzaju, chocia Richard Stallman zaprzecza, e by lub by komunist.

We Francji spoecznoci Ubuntu i Mozilla nale do najbardziej aktywnych. Istniej równie stowarzyszenia zajmujce si obron i promocj wolnego oprogramowania, takie jak April , AFUL czy sie Framasoft .

Otwarte formaty

Ogromna wikszo wolnego oprogramowania szanuje otwarte formaty standardowe , co sprzyja interoperacyjnoci . Na przykad rozwój przegldarki internetowej Mozilla Firefox stara si w jak najwikszym stopniu przestrzega zalece wydanych przez konsorcjum World Wide Web Consortium . Podobnie LibreOffice i Apache OpenOffice uywaj formatu OpenDocument , z publicznymi specyfikacjami pierwotnie zdefiniowanymi przez komitet techniczny OASIS i certyfikowanymi jako standard ISO , w ten sposób ucieleniajc trwa warto dla aplikacji biurowych. Korzystanie z otwartych formatów, których wszystkie specyfikacje techniczne s znane, gwarantuje dostp do zarchiwizowanych dokumentów cyfrowych.

Jednak preferencja dla otwartych formatów, jeli rzeczywicie jest obserwowana, nie jest czci definicji wolnego oprogramowania.

Przestrzeganie polityki otwartych formatów ma obecnie duy wpyw na wiat brany IT. Na przykad specyfikacje jzyka C# , stworzonego przez Microsoft silnie inspirowanego jzykiem Java firmy Sun Microsystems , zostay opublikowane i udostpnione innym graczom w IT jeszcze przed Jav.

Marketing

Obrót wolnego oprogramowania jest moliwe, ale wolno n o  2 zakazuje wycznoci. Ta cecha utrudnia twórcom oprogramowania zwrot kosztów inwestycji poprzez sprzeda oprogramowania. Innymi sowy: wolne oprogramowanie nie pozwala na bezporednie wynagrodzenie autorów. Powinny one ogranicza si do sprzeday usug zwizanych z uytkowaniem oprogramowania (patrz artyku o firmach wiadczcych usugi wolnego oprogramowania oraz artyku Modele biznesowe dla oprogramowania open source ).

Najbardziej restrykcyjne wolne licencje wymagaj, aby kady projekt, który ponownie wykorzystuje kod ródowy wolnego oprogramowania, sam sta si wolnym oprogramowaniem. Poniewa tradycyjni wydawcy kategorycznie odmawiaj tego, przepis ten zamyka ich w wiecie niewolnego (wiata oprogramowania wasnociowego). Powstaje wtedy luka midzy tymi dwoma wiatami, która jest szkodliwa z punktu widzenia interoperacyjnoci i harmonii midzy systemami wolnymi i wasnociowymi, które musz wspóistnie.

Istnieje równie forma dystrybucji mieszanej: jest to system podwójnej licencji, zgodnie z którym wydawca oferuje z jednej strony bezpatn dystrybucj (i generalnie darmow), a równolegle zamknit i patn dystrybucj, ze standardowymi warunkami handlowymi dla -bezpatne oprogramowanie (a czasem dodatkowe funkcje).

Kontrowersyjna polityka gównych kont

Niektórzy zwolennicy wolnego oprogramowania widz niespójno w polityce niektórych firm, które wykazay poparcie dla zasad otwartego oprogramowania, ale opowiadaj si za rozszerzeniem oprogramowania na pole patentowalnoci. Dla nich wolne oprogramowanie ( poprzez na Free Software Foundation ) otwarcie walczy z patentowania oprogramowania, aw konsekwencji przeciwko wycznej eksploatacji pomysu przez jedn osob lub firm. Obawiaj si, e w kocu niektórzy czonkowie open source bd posiada portfele patentów na pomysy , co pozwoli im da tantiem od kadego fragmentu kodu ródowego [ref. konieczne] .

IBM na przykad zoy w Europie i Stanach Zjednoczonych pewne algorytmy kluczowe dla ogólnego funkcjonowania jdra GNU/Linuksa lub systemu operacyjnego i wystpi do sdów gospodarczych o ustanowienie i uznanie w Europie patentów na oprogramowanie . Jednak ta sama firma zezwala na wykorzystanie 500 z tych patentów twórcom wolnego i otwartego oprogramowania [ref. konieczne] .

W praktyce kady proces sdowy dotyczcy wasnoci intelektualnej kosztuje czas i pienidze. Dlatego te spoecznoci open source trudno jest dochodzi swoich praw wobec midzynarodowych korporacji . Niektórzy z jej krytyków oskaraj j o czasami otrzymywanie zacht od midzynarodowej firmy, która pomaga jej walczy z wpywami innych ( byo to przez pewien czas w przypadku Suna i Microsoftu w aferze OpenOffice ) [ref . konieczne] . IBM finansuje równie spoeczno wolnego oprogramowania przeciwko dziaaniom Microsoftu itp. [ref. konieczne] . System no win, no fee dozwolony w Stanach Zjednoczonych (który by uywany do obrony biednych ofiar Bhopalu ) moe w kocu pozwoli wolnej spoecznoci na obron ich praw, chocia sprawy s z natury bardziej zoone, czasem wymagajce zbadania setek tysice linii kodu.

bezpieczestwo

Wzgldne bezpieczestwo wolnego i prawnie zastrzeonego oprogramowania jest przedmiotem debaty.

 • Bezpatny dostp do kodu ródowego umoliwia sprawdzenie oprogramowania przez niezalenych ekspertów;
 • Dostp do otwartego kodu ródowego uniemoliwia korzystanie z niejasnoci , co jest postrzegane jako zaleta lub wada, w zalenoci od punktu widzenia;
 • Odkrycie luk bezpieczestwa jest uatwione poprzez publikacj kodu ródowego. Rzeczywicie, otwarcie kodu statystycznie pozwala wikszej liczbie osób na zidentyfikowanie i poprawienie luk w zabezpieczeniach.

Innowacja

Wpyw wolnego oprogramowania na innowacyjno jest przedmiotem debaty.

Zwolennicy wolnego oprogramowania uwaaj, e gwarantuje ono dziaalno innowacyjn. Poniewa duy panel wspótwórców moe wnie do niego nowe funkcje. Ten dynamizm przyspieszyby wymian i promowa innowacje, podczas gdy zasada blokowania podwayaby t dynamik. Wreszcie, dostp do caoci kodu ródowego nie pozwala na utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez dugi czas, co sprzyjaoby innowacyjnoci [ ref.  dany] .

Niektórzy innowatorzy, tacy jak Pranav Mistry z laboratorium Media ( MIT , Stany Zjednoczone) proponuj, aby zarówno innowacje sprztowe, jak i innowacje programowe byy objte darmow licencj dla wszystkich.

Z drugiej strony niektórzy gracze w wiecie oprogramowania prawnie zastrzeonego uwaaj, e wolne oprogramowanie moe mie negatywny wpyw na innowacyjno, zniechcajc prywatnych graczy do inwestowania.

Finansowanie

Istnieje dua rozbieno w zakresie finansowania oprogramowania na wolnej licencji. Z jednej strony zdecydowana wikszo maego niefinansowanego oprogramowania (wolontariat) a z drugiej najwikszego oprogramowania na rynku, finansowanego gównie przez duych graczy z brany IT std Linux jest finansowany m.in. przez Red Hat , IBM i Intel , Firefox od Google .

We Francji firmy wydaj 16% budetu IT przeznaczonego na wolne oprogramowanie .

Licencje

Podstawa prawna

Wolne oprogramowanie, jak kade oprogramowanie opublikowane poza domen publiczn, podlega prawu autorskiemu . W tym kontekcie prawa autorskie s wykonywane na podstawie wolnej licencji, która zawiera list praw, które autor zdecyduje si przyzna uytkownikowi.

Eben Moglen , wspótwórca projektu licencji GNU GPL (zwaszcza wersji 3), kadzie nacisk na rozrónienie midzy licencj a umow, które istnieje w prawie amerykaskim: licencja jest jednostronn autoryzacj, podczas gdy umowa zakada wzajemne zobowizania. Darmowe oprogramowanie jest rozpowszechniane na prostych licencjach. Zazwyczaj s one równie dystrybuowane bez adnej gwarancji.

Niektóre licencje, w tym najbardziej znana i uywana dla wolnego oprogramowania, Powszechna Licencja Publiczna GNU , s stosunkowo zoone. W zwizku z tym GPL daje prawo do redystrybucji oprogramowania tylko wtedy, gdy cae oprogramowanie, w tym wszelkie modyfikacje, jest redystrybuowane zgodnie z dokadnymi warunkami GPL. Ta licencja jest dziedziczona, poniewa poczenie oprogramowania na GPL z oprogramowaniem nie na GPL upowania tylko do redystrybucji poczonego oprogramowania na GPL.

Darmowe licencje

Licencje wolnego oprogramowania s czsto podzielone na trzy kategorie, w zalenoci od stopnia swobody w redystrybucji.

Free Software Foundation lub Free Software Foundation kategoryzuje licencje wedug kilku kluczowych pyta:

 • Czy kwalifikuje si do wolnego oprogramowania, czy nie
 • Czy istnieje, czy nie,   copyleft   lub copyright left
 • Czy jest zgodny z GNU GPL   O ile nie okrelono inaczej, licencje kompatybilne zarówno z GPLv2, jak i GPLv3;
 • Czy stwarza to jakie praktyczne problemy

Domena publiczna

W jzyku potocznym: Oprogramowanie naley do wszystkich . Jest to funkcja prawna, która nie wymaga licencji, poniewa oprogramowanie nie ma posiadaczy praw. Zanikaj prawa majtkowe dotyczce tego oprogramowania, mona z niego korzysta jeszcze swobodniej, pod warunkiem poszanowania praw pozamajtkowych jego autorów. Teoretycznie kade oprogramowanie przechodzi do domeny publicznej po wyganiciu praw autorskich. Jednak czas ochrony praw autorskich jest znacznie duszy ni najstarsze oprogramowanie, np. 70 lat po mierci autora we wszystkich krajach Unii Europejskiej . Tylko oprogramowanie, które zostao tam umieszczone po zrzeczeniu si praw, znajduje si zatem tylko w domenie publicznej.

Licencje typu BSD

Jest to rodzaj licencji z kilkoma ograniczeniami; jednak ten rodzaj licencji nie chroni przed ograniczeniami. Zasadniczo wymagane jest jedynie cytowanie oryginalnych autorów. W szczególnoci licencje te umoliwiaj redystrybucj wolnego oprogramowania w formie niewolnej. Licencje te umoliwiaj zatem kademu podmiotowi zmian licencji, na podstawie której rozpowszechniane jest oprogramowanie. Czstym przypadkiem zmiany licencji jest integracja oprogramowania na licencji BSD z oprogramowaniem typu copyleft (licencja GPL). Innym czstym przypadkiem jest integracja oprogramowania na licencji BSD z oprogramowaniem wasnociowym.

Licencje te wykorzystywane s w szczególnoci przez dystrybucj oprogramowania Berkeley ( licencja BSD ), X Window ( licencja MIT ) oraz Apache Software Foundation ( licencja Apache ).

Copyleft , licencje typu GPL

Logo copyleft ("copyright" lub "leave to copy", oba tumaczenia s moliwe) "Odwrócone" C jest symbolem copyleft. Od 2009 roku nie jest uznawany za symbol prawny. Przeciwiestwo to symbol praw autorskich.

GPL to akronim od General Public License. Najczciej stosowan licencj tego typu jest Powszechna Licencja Publiczna GNU, w skrócie GNU GPL. Moemy jeszcze bardziej zredukowa do GPL, jeli zrozumiemy, e jest to GNU GPL. Free Software Foundation lub FSF odnosi si do kategorii licencji copyleft.

GPL zawiera ograniczenia przed ograniczeniami. Na przykad, sekcja druga GPL zezwala na modyfikacj i dystrybucj dziea na licencji GPL, jeli licencjobiorca wykonuje cao licencjonowanego dziea jako cao bez adnych kosztów dla osób trzecich zgodnie z warunkami GPL. Innymi sowy, ta licencja zabrania redystrybucji poza zasadami copyleft , poniewa Jeeli program jest wolnym oprogramowaniem, kiedy opuszcza rce jego autora, niekoniecznie oznacza to, e bdzie wolnym oprogramowaniem dla kadego, kto jest jego wacicielem. . Najbardziej znane s licencje Projektu GNU . Taka licencja umoliwia integracj oprogramowania na licencji BSD oraz redystrybucj na licencji GPL. Odwrotno jest niemoliwa. Licencja GPL jest krytykowana za to, e uniemoliwia producentom oprogramowania wasnociowego cenzurowanie kodu.

Przymus na dalszych etapach przeciwko ograniczeniom jest zamierzony. Autorzy GPL argumentuj równie, e cae oprogramowanie powinno by licencjonowane bez ogranicze, poniewa postpowanie inaczej jest moralnie niedopuszczalne.

GPL dokada wszelkich stara, aby jednokierunkowo tworzy jak najwicej wolnego oprogramowania. Jest to licencja, która bezwarunkowo chroni rozwój oprogramowania w domenie publicznej.

Bez niego nie istniayby wane programy na wolnej licencji, takie jak kompilator GNU C++, jdro Linuksa i pakiet biurowy LibreOffice .

Krótko mówic, licencja GPL ma na celu ochron wolnoci uytkowników, jednoczenie uatwiajc wspóprac ze spoecznoci wolnego oprogramowania.

Licencje niewolne

Niewolne oprogramowanie nazywa zastrzeone oprogramowanie lub oprogramowanie prawnie zastrzeone. To imi moe wydawa si mylce, poniewa z wyjtkiem oprogramowania znajdujcego si w domenie publicznej , wolne oprogramowanie ma nie mniej wacicieli ni inne, chocia termin autorzy jest bardziej odpowiedni. Autorzy wolnego oprogramowania zachowuj pewne prawa w zalenoci od rodzaju uytej wolnej licencji.

Kilka przykadów typów niewolnego oprogramowania:

 • Freeware , darmowe oprogramowanie, darmowe oprogramowanie. Termin ten jest uywany w odniesieniu do oprogramowania prawnie zastrzeonego, które jest rozpowszechniane bezpatnie . Darmowy nie jest wolny, poniewa ich kod ródowy nie jest dostpny, a zatem tylko oryginalny autor moe poprawi je i publikowa wersje zmodyfikowane. Ponadto odsprzeda oprogramowania freeware jest czsto ograniczona.
 • Shareware , shareware, shareware. Shareware to oprogramowanie, które moesz legalnie uzyska za darmo, ale musisz za nie zapaci, jeli chcesz z niego korzysta. adne wolne oprogramowanie nie jest shareware . Ostatecznie wolne oprogramowanie mogoby zachca autora do wynagrodzenia, bez posiadania mocy licencji (w przeciwnym razie nie byoby ju wolne). Ale kady bdzie móg usun zacht i rozpowszechnia t wersj Lite.
 • Udostpnione ródo . Termin Shared Source ( kod ródowy wspólny) pochodzi z Shared Source Initiative do firmy Microsoft . Jest to rodzaj licencji, który daje prawo do przegldania kodu ródowego, a czasami rozpowszechniania zmodyfikowanych wersji. Jednak prawo do sprzeday nie jest przypisane, a licencje na wspóuytkowane róda nie s uwaane za licencje wolnego oprogramowania.

Oferta bezpatnego oprogramowania

Rodzaje wiadczonych usug

Darmowe oprogramowanie jest ju dzi dostpne dla potrzeb tak rónorodnych jak zarzdzanie projektami , czasem , zarzdzanie szkoami czy uczelniami , w tym moduami rachunkowoci , finansów , zasobów ludzkich , programów nauczania i edukacji , dokumentacji , komunikacji , szkole , edukacji , wspópracy , zarzdzania danymi i treci , Web content Management , learning Management , zarzdzanie prawami cyfrowymi , kreatywno ( heurystyki drzewa ...). Portale i platformy cyfrowe do pracy lub edukacji ( ICT, w tym szkolenia online ), róne usugi cyfrowe itp.

Ich utrzymanie i rozwój moe by zlecone na zewntrz lub w ramach kooperacji.

Kilka przykadów

GNU ANTYLOPA Jdro Linuksa Otwórz BSD LibreOffice
VLC KORDONEK
Logo blendera bez tekstu.svg
miao
Logo Firefoksa, 2019.svg
Logo Thunderbirda, 2018.svg
Gnom KDE .Comment
Apache MySQL PHP Pyton
Loga niektórych z najsynniejszych darmowych programów.

Wród najbardziej znanych wolnego oprogramowania dla ogóu spoeczestwa s:

Wolne oprogramowanie odgrywa równie wan rol w funkcjonowaniu Internetu:

Sie Framasoft , której hasem przewodnim jest droga jest duga, ale droga jest jasna, odwouje si w swoim katalogu do ponad 1600 wolnego oprogramowania.

Darmowe oprogramowanie na rynku oprogramowania

Wolne oprogramowanie staje si coraz bardziej tasz alternatyw dla oprogramowania wasnociowego. Staje si równie produktem coraz czciej proponowanym przez resellerów, czy to ze wzgldu na swoj niezawodno (w przypadku dostawców serwerów), czy te ze wzgldu na zerowy koszt licencji, co pozwala klientowi zainwestowa rónic w powizane usugi. Jego specyfika spowodowaa równie, e gracze ekosystemu wymylili okrelone modele biznesowe w celu samodzielnego finansowania.

Ponisza tabela przedstawia dane dostpne dla Francji:

Prognoza wzrostu i wzrostu rynku wolnego oprogramowania we Francji
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody z
bezpatnego oprogramowania (miliony )
60 100 140 250 440 733 1100 1500 [ref. wymagane] (Europa: 5100) 2200 2 501 3000 4100 4500
Udzia
w rynku wolnego oprogramowania (w brany oprogramowania)
0,2% 0,4% 0,5% 0,9% 1,4% 2,1% 6% 10% 13%
Rozwój rynku
wolnego oprogramowania
67% 40% 79% 72% 66% 47% [ref. niezbdny] 30 % 20% 33% od 2012 r. 15%
Wzrost
reszty rynku
-4,2% 3,8% 6,3% 6,6% 7,1% 17%
Raporty Pierre Audoin Consultants

Jeli chodzi o administracj, moemy przytoczy rzdy Brazylii, RPA, Andaluzji i Estremadury w Hiszpanii, które oficjalnie wykazay swoj orientacj na wolne oprogramowanie. We Francji moemy zauway, po andarmerii narodowej, przejcie z sektorów administracji centralnej do LibreOffice poprzez MIMO .

We Francji obrót wolnym oprogramowaniem w 2007 roku wyniós 730 milionów euro. W porównaniu do 30 miliardów rynku oprogramowania stanowi to 2,4% udziau w rynku (wobec 1,5% w 2006 roku).

Ponadto AFUL opublikowa dokumentacj i kwietnia Biaa ksiga na temat wolnego oprogramowania modeli ekonomicznych .

Oficjalne stanowisko Francji dotyczce wykorzystania wolnego oprogramowania w administracji zostao okrelone we wrzeniu 2012 r. w dokumencie o tej samej nazwie, zwanym take okólnikiem Ayrault dotyczcym wolnego oprogramowania, poniewa zosta przez niego wysany do wszystkich swoich ministrów. Tak wic kadego roku Midzyministerialna Baza Wolnego Oprogramowania przedstawia prawie 200 programów wolnego oprogramowania, które zostay przedstawione ze wzgldu na ich skuteczno w rónych administracjach pastwa francuskiego.

Firma Pierre Audoin prognozuje 20% udzia w rynku wolnego oprogramowania w oprogramowaniu i usugach w 2020 roku.

Promocja wolnego oprogramowania

Konferencje i warsztaty s organizowane regularnie w celu promowania wolnego oprogramowania z odkryciami, demonstracjami i ewolucjami oprogramowania wchodzcego w definicj wolnego. S to wydarzenia organizowane na poziomach szkolnych, takich jak Capitole du Libre , regionalnych, krajowych i midzynarodowych, takich jak FOSDEM .

Uwagi i referencje

Bibliografia

 1. Zasadniczo, uytkownicy maj wolno uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, badania, modyfikowania i ulepszania oprogramowania. Dziki tym swobodom uytkownicy (zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo) kontroluj program i to, co dla nich robi. Gdy uytkownicy nie kontroluj programu, program kontroluje ich . ( Gnu.org )
 2. (w) Stallman R. 2009 , s.  20:   Uytkownicy komputerów powinni mie [] swobod udostpniania oprogramowania, poniewa pomaganie innym ludziom jest podstaw spoeczestwa  .
 3. Gdy uytkownicy nie kontroluj programu, program kontroluje ich. Deweloper kontroluje program, a przez to kontroluje uytkowników. Ten niewolny lub prywatny program staje si zatem instrumentem niesprawiedliwej wadzy ( Gnu.org )
 4. Prawie cae oprogramowanie o otwartym kodzie ródowym jest wolnym oprogramowaniem; oba terminy opisuj praktycznie t sam kategori oprogramowania. Ale reprezentuj pogldy oparte na fundamentalnie rónych wartociach. Open source to metodologia rozwoju; wolne oprogramowanie to ruch spoeczny. - Richard Stallman w Dlaczego Open Source pomija problem wolnego oprogramowania
 5. Wywiad z Richardem Stallmanem przeprowadzony przez PROgrammez! , na stronie programz.com
 6. W tekcie:   Po pierwsze, wolno kopiowania programu i rozpowszechniania go wród ssiadów, aby mogli z niego korzysta równie dobrze jak ty. Po drugie, wolno zmiany programu, tak aby móg go kontrolowa zamiast kontrolowa ciebie; w tym celu naley udostpni Ci kod ródowy  ( ródo )
 7. Co to jest wolne oprogramowanie , Projekt GNU, Fundacja Wolnego Oprogramowania
 8. Umowa spoeczna Debiana z zasadami wolnego oprogramowania wedug Debiana
 9. Na licie dyskusyjnej Debiana: Umowa spoeczna Debiana ze Spoecznoci Wolnego Oprogramowania
 10. Linux Mark Institute
 11. Zasady dotyczce znaków towarowych Mozilli
 12. Czsto zadawane pytania dotyczce Apache, Czy Apache jest znakiem towarowym
 13. Camille Paloque-Berges i Christophe Masutti , Histoires et cultures du Libre. Od wspódzielonego oprogramowania po wymieniane licencje , Lulu.com,( ISBN  9782953918793 , czytaj online )
 14. Zgodnie ze sowami Loïc Dachary, wiceprezesa i zaoyciela FSF Europe, cytowanych w Benkeltoum, N. 2009. Reimy open source  : solidarno, innowacje i modele biznesowe , praca doktorska z nauki, zarzdzanie. Pary: Naukowe centrum zarzdzania, Mines ParisTech. strona 20.   http://pastel.paristech.org/5900/01/Benkeltoum-2009.TheseOpenSource.pdf   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi )
 15.   Dlaczego mówimy o wolnym oprogramowaniu   , na fsfe.org , Free Software Foundation Europe (dostp 17 stycznia 2018 r. )
 16.   Dlaczego termin wolne oprogramowanie jest lepszy ni open source   , na gnu.org , Free Software Foundation,(dostp 17 stycznia 2018 )
 17. Richard Stallman,   Why Open Source Misses the Free Software Problem   , na gnu.org , Free Software Foundation,(dostp 17 stycznia 2018 )
 18.   Problemy ze starszymi wersjami licencji Apple Public Source License   , na stronie gnu.org , Free Software Foundation,(dostp 17 stycznia 2018 )
 19. (w) Demon, GNU i Pingwin Peter H. Salus Cz 1
 20. (w) Demon, GNU i Pingwin Peter H. Salus rozdziay 2 i 3.
 21. Miaem ju bolesne dowiadczenia z umowami o zachowaniu poufnoci, kiedy kto odmówi mi i laboratorium MIT AI dostpu do kodu ródowego naszego programu sterujcego drukarka (brak pewnych funkcji w tym programie sprawi, e korzystanie z drukarki byo bardzo frustrujce). Wic nie mogem sobie wmówi, e umowy o zachowaniu poufnoci s agodne. Byo mi bardzo przykro, e ta osoba odmówia nam dzielenia si; Ja te nie mogem si tak zachowywa wobec ssiada. "( ródo )
 22. Ta informacja pochodzi z dokumentu Libre comme Liberté (przetumaczonego z angielskiego Free as in Freedom ), autorstwa Sama Williamsa, rozdzia 1 , dostpnego na Wikiródach .
 23. Stallman: Okoo roku 1990 istnia prawie cay system, brakowao tylko jdra. [] Linus Torvalds napisa jdro o klasycznym stylu, które nazywa si Linux. czc Linuksa z systemem GNU, inni ludzie uzyskuj kompletny system który móg dziaa na maszynie, która bya cakowicie wolna, co byo celem Projektu GNU i jest to prawie ten sam system co GNU. Jest to zmodyfikowana wersja systemu GNU przez zastpienie jednego jdra drugim. [1]
 24. poniewa uytkownicy nie maj kodu ródowego programu. Z tego powodu [] nie mog wiedzie, co faktycznie robi program [2]
 25.   Wolne oprogramowanie polega na posiadaniu kontroli nad technologi, której uywamy w naszych domach   (w) http://www.fsf.org/working-together/control/
 26. Aby uytkownicy komputerów mieli swobod we wasnych dziaaniach komputerowych, musz mie kontrol nad oprogramowaniem, którego uywaj  " (en) http://www.gnu.org/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html
 27. ... i wspólnie mie kontrol nad tym, co robi nasze oprogramowanie, a tym samym mie kontrol nad naszym przetwarzaniem.  » (En) http://fsfe.org/projects/gplv3/bangalore-rms-transkrypt
 28. przez wikszo czasu nawet ci, których nie powstrzymuj sumienie i naciski spoeczne, powstrzymuj si od umieszczania naduy w wolnym oprogramowaniu. » Http://www.fsf.org/blogs/rms/ubuntu-spyware-co-do-robi
 29. na przykad Ken Thompson , wspótwórca systemu UNIX cytowany w https://dl.acm.org/citation.cfmid=358210  : Nie moesz ufa kodowi, którego sam nie stworzye do koca () adna weryfikacja ani analiza na poziomie róda nie uchroni Ci przed uyciem niezaufanego kodu
 30. Stallman R. 2009 , s.  52, 3 th pkt.
 31. Stallman R. 2009 , s.  239, 4 th pkt.
 32. Dzi wieczorem (albo nigdy!) , 25 padziernika 2013, okoo minuty 60
 33. nowy rodzaj komunizmu http://www.humaniteinenglish.com/spip.phparticle319
 34. Kady, kto krytykuje pewne praktyki biznesowe, moe oczekiwa, e zostanie nazwany 'komunist'... jeli ludzie wierz w te oskarenia, to dlatego, e tak naprawd nie suchali tego, o czym mówi krytycy. http://www.gnu. org/philosophy/luispor-rms-interview.html
 35. OASIS OpenDocument (ODF)
 36. Nowoci IBM - Kanada
 37. (w) Pranav Mistry,   O   na pranavmistry.com (dostp 3 lutego 2010 )
 38. Jean-Marie Gouarné ,   Czy wolne oprogramowanie naprawd zagraa innowacjom  » , na 01net.com ,(dostp 17 stycznia 2018 )
 39. Katleen Erna ,   94% francuskich firm opowiada si za oprogramowaniem open source, co daje profesjonalistom darmowe oprogramowanie  » , na developmentpez.com ,(dostp 17 stycznia 2018 )
 40. GPL to licencja, a nie umowa not
 41. Lista fsf.org komentowanych wolnych licencji
 42. Definicja zgodnie z wersj Free Software Foundation lub Free Software Foundation [3]
 43. Znaczenie akronimu GPL
 44. Richard Stallman w projekcie GNU
 45. w tym sensie, e pobieranie opat za oprogramowanie, którego kracowy koszt reprodukcji wynosi zero, jest niemoralne
 46. Zalety licencji GPL zgodnie z podrcznikiem FreeBSD
 47. Krótki przewodnik po GPL
 48. Strona gówna inicjatywy Microsoft Shared Source
 49. Open Source: rynek francuski przekroczy 1,5 mld euro , w miejscu lemagit.fr dnia 17 lipca 2009 - konsultowany 12 padziernika 2012
 50. Miejsce wolnego oprogramowania w szkolnictwie wyszym i badaniach naukowych, w administracji, we Francji, w Europie i na wiecie , na stronie projet-plume.org - konsultacja 12 padziernika 2012
 51. (w) Czy naprawd potrzebujesz VPS do hostowania swoich stron internetowych , na stronie progilibre.com z dnia 10 padziernika 2012 r.
 52.   Rynek wolnego oprogramowania we Francji way 4,1 miliarda  , Les Échos ,( przeczytaj online , konsultacja 24 lipca 2020 r. ).
 53. Antoine Crochet-Damais,   Open Source: 15% wzrost we Francji w 2016 roku   , w gazecie internetowej ,(dostp 19 maja 2017 r. )
 54. Wolne oprogramowanie stanowi 6% rynku we Francji  " , na Numerama ,(dostp 24 lipca 2020 r . ) .
 55. http://www.open-source-guide.com/Actualites/L-open-source-un-marche-a-6-milliards-d-euros-en-france-d-ici-2020
 56. Thomas Pontiroli,   Wolne oprogramowanie ronie i trwa rekrutacja   , na clubic.com ,(dostp 28 sierpnia 2020 r . ) .
 57. [PDF] Darmowe oprogramowanie: the stakes , na stronie kandydata.fr z dnia 9 kwietnia 2009 r. skonsultowano 12 padziernika 2012 r.
 58. +33% w 2009 r.: wolne oprogramowanie nie zna kryzysu , na stronie toolinux.com z 12 marca 2010 r. konsultacja 12 padziernika 2012 r.
 59. Lucie Ronfaut,   Trzy gówne trendy na rynku oprogramowania we Francji  , Le Figaro ,( przeczytaj online , konsultacja 24 lipca 2020 r. ).
 60. Francja staa si okrtem flagowym wolnego oprogramowania w ZDnet
 61. [PDF] Wykorzystanie wolnego oprogramowania w administracji na stronie Circular.legifrance.gouv.fr
 62. Amaelle Guiton,   Wolne oprogramowanie: podbijanie opinii publicznej   , w dniu wydania ,(dostp 19 maja 2017 r. )
 63.   Edycja 2016 Capitole du Libre, wydarzenia powiconego wolnemu oprogramowaniu, odbdzie si w dniach 19-20 listopada w ENSEEIHT w Tuluzie  , Developpez.com ,( przeczytaj online , skonsultowano 18 marca 2017 r. )
 64.   Warsztaty Wolnego Oprogramowania w Rennes (35) 15 lutego 2011 LinuxFr.org   , na linuxfr.org (dostp 18 marca 2017 )
 65. Ubuntu Paris - Paris Days for Free Software and Ubuntu Awareness  " , na ubuntu-paris.org (dostp 18 marca 2017 )
 66.   Spoeczno wolnego oprogramowania broni si przed inwigilacj   , na ARTE Info (dostp 18 marca 2017 )

Uwagi

 1. Kwalifikator zastrzeony, rzadko uywany w jzyku francuskim, chocia istnieje, jest regularnie uywany przez Richarda Stallmana, który woli go od waciciela do oznaczenia niewolnego oprogramowania (przykad w tej transkrypcji jednego z jego wykadów ). Krótkie wyjanienie tej preferencji terminologicznej i semantycznej znajduje si na kwietniowej stronie internetowej (patrz tutaj ). Zatem uycie terminu zastrzeony raczej podkrela fakt, e niewolne oprogramowanie pozbawia uytkowników wolnoci gwarantowanych przez wolne oprogramowanie w rozumieniu FSF .
 2. Zamieszanie jest szczególnie obecne w krajach anglojzycznych ze wzgldu na uycie sowa wolny, które oznacza zarówno wolny, jak i wolny . To zamieszanie jest czsto usuwane przez wyraenie Wolny jak wolno sowa , a nie jak darmowe piwo  .
 3. Na przykad w ogoszeniu powstania projektu GNU na Arpanet w 1983 roku ( ródo ):

  Dlaczego musz napisa GNU: uwaam, e zota zasada wymaga, aby program, który mi si podoba, dzieli si nim z innymi, którzy go lubi. Nie mog z czystym sumieniem podpisa umowy o zachowaniu poufnoci ani umowy licencyjnej na oprogramowanie. Aby móc nadal korzysta z komputerów bez naruszania moich zasad, zdecydowaem si zebra wystarczajc ilo wolnego oprogramowania, abym móg sobie radzi bez adnego oprogramowania, które nie jest wolne. "

 4. Kilku wspópracowników pojawia si w pierwszym Biuletynie GNU z lutegow którym pojawia si definicja wolnego oprogramowania oraz rola Free Software Foundation . ( ródo )
 5. Punktem kulminacyjnym ekonomicznego i medialnego sukcesu wolnego oprogramowania jest IPO VA Linux , które odnotowao rekordowy wzrost o 698%.
 6. cytowany przez Computer Reseller News, n o  192, 18 stycznia 2007 roku, str.  18 i New Economist n o  1617 od 14 do 20 czerwca 2012 roku, strona 32.

Zaczniki

Bibliografia

Dokument uyty do napisania artykuu : dokument uywany jako ródo tego artykuu.

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Darmowe oprogramowanie, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Darmowe oprogramowanie i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Darmowe oprogramowanie na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Joanna Janowski

Ten wpis na Darmowe oprogramowanie pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Gabriela Grochowski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Darmowe oprogramowanie.

Agnieszka Dziedzic

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Darmowe oprogramowanie.