Przemiany kulturowe na przestrzeni wieków

Przemiany kulturowe na przestrzeni wieków
Kultura jest jednym z najważniejszych elementów ludzkiego życia. Od zawsze towarzyszyła nam na co dzień, wpływając zarówno na nasze myśli, jak i zachowania. Przez wieki, człowiek rozwijał się kulturowo, dostosowując się do otaczającej go rzeczywistości. W niniejszym artykule przyjrzymy się przemianom kulturowym, jakie miały miejsce na przestrzeni wieków.

Starożytność
Okres starożytny to czas, który trwał od początku ludzkości do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Wówczas kultura była silnie związana z religią, czego przykładem może być kult bóstw w Egipcie czy też Grecji. Tutaj ważne miejsce zajmowała sztuka, która nie tylko odzwierciedlała religijne wierzenia, ale też była sposobem na manifestowanie swojego bogactwa i prestiżu.

W świecie starożytnym, literatura i poezja były cenniejsze niż w dzisiejszych czasach. Traktowano je jako jedną z ważniejszych dziedzin sztuki oraz środka przekazu wiedzy. W starożytności pojawiały się też pierwsze idee dotyczące uczciwości i sprawiedliwości. Prawodawstwa, jakie tworzyły się w tamtym czasie, miały na celu ustanowienie porządku i równowagi społecznej.

Średniowiecze
Średniowiecze to okres, który pod względem kulturowym był bardzo zróżnicowany. W Europie nasilone były walki o władzę i wojny, co wpłynęło na rozwój sztuki i nauki. Niemniej jednak, wiele dzieł powstało też wtedy, m.in. pisarstwo, architektura świątyń, witraże, jak również miniatury i iluminacje.

W średniowieczu religia wciąż odgrywała ważną rolę w życiu ludzi i towarzyszyła im na co dzień. Dlatego też, sztuka średniowieczna miała na celu oddanie chwały Bogu. Ważne miejsce zajmowały szkoły katedralne, w których kształcono przyszłych duchownych oraz zapewniano im naukę.

Renesans
Renesans to okres, który łączył tradycję kultury starożytnej ze sztukami nowożytnymi. W wieku XV i XVI sztuki piękne, muzyka, architektura oraz nauka odrodziły się na nowo. W tym czasie doszło do rozwoju literatury, zwłaszcza poezji, a także malarstwa i rzeźby. Renesans to także okres wielkich odkryć geograficznych i początek procesów przemian społecznych.

W epoce renesansu pojawiły się też idee humanistyczne, które istotnie wpłynęły na kulturę i sposób myślenia ludzi. Ich ideami były szacunek dla człowieka, wiedzy i odkryć, które jako takie przyczyniają się do ogólnego dobra społecznego.

Barok
Barok to okres, który trwał od XVI do XVII wieku. Była to epoka splendoru, przepychu i przepychu. Sztuka była pełna manifestacji religijnych, co dało możliwość pracy na dużą skalę. Wiele dzieł powstało wtedy pod patronatem kościoła, m.in. malowidła ściennych kościołów, oper i dramatów religijnych.

W ówczesnych czasach na dworach królewskich artyści tworzyli dzieła sztuki mające na celu ukazanie siły i bogactwa panującej klasy oraz potęgi monarchów. Sam term 'barok' wywodzi się z portugalskiego słowa 'barocco', co znaczy 'perła o nieregularnym kształcie'.

Oświecenie
Oświecenie to okres, który przyniósł wiele zmian na polu kultury, nauki i technologii. W tym czasie pojawiły się idee racjonalizmu oraz wolności jednostki. Zaczęto kwestionować autorytety, w tym kościół katolicki. Ten okres to także czas wielkich odkryć naukowych oraz powstania pierwszych bibliotek publicznych.

W literaturze zaczęto kładź nacisk na naturalizm i realizm, a także rozwijały się gatunki takie jak powieść czy też dramat.

Romantyzm
Romantyzm to okres, który trwał od końca XVIII wieku do połowy XIX wieku. Była to epoka niezwykle wzruszająca sytuacja emocjonalna i literacka, która koncentrowała się na ideach indywidualności, wolności oraz miłości. W sztuce romantycznej pojawiały się motywy zacietrzewienia, uniesienia, marzeń, snów, a także motywy egzotyczne.

W tym okresie rozwinęła się sztuka malarska, literatura i muzyka oraz filozofia, a także zainteresowanie twórczością artykułów folklorystycznych i ludowych.

Współczesność
Obecnie kultura stała się bardzo złożonym zjawiskiem, obejmującym nie tylko dziedziny sztuki, ale również sposób jedzenia, ubierania się i popularność mediów społecznościowych. Kultury regionalne zaczęły odgrywać ważniejszą rolę w kulturze mainstreamowej, a wielu ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę, że kultura to nie tylko moda, tylko także historia, języki i różnorodność.

Nowy wspaniały świat cyfrowy przynosi nie tylko nowe formy sztuki, jak animacje i grafikę komputerową, ale także zmieniający się sposób rozwoju sztuki, jaką jest projekcja wideo. Współczesna kultura to zatem także sztuka transmedialna, którą łączą wykorzystanie różnych mediów.

Podsumowanie
Przemiany kulturowe, jakie zachodziły przez wieki, dały ludzkości możliwość rozwijania się, odkrywania nowych dziedzin sztuki i nauki, a także okazję do poznawania różnorodnych sposobów myślenia i oddawania chwały. Nie ma wątpliwości, że kultura jest jednym z najważniejszych elementów zachowania tożsamości i dziedzictwa ludzkości, dlatego warto poświęcać jej czas i uwagę.